Introduktion

Maskinen är en gräsklippare av gåmodell med cylinderknivar som är avsedd att användas av yrkesförare som har anlitats för kommersiellt arbete. Den är huvudsakligen konstruerad för att klippa gräs på väl underhållna gräsmattor. Det kan medföra fara för dig och kringstående om maskinen används i andra syften än vad som avsetts.

Läs den här informationen noga så att du lär dig att använda och underhålla produkten på rätt sätt och för att undvika person- och produktskador. Du är ansvarig för att produkten används på ett korrekt och säkert sätt.

Besök www.Toro.com om du behöver utbildningsmaterial för säkerhet och drift, information om tillbehör, hjälp med att hitta en återförsäljare eller om du vill registrera din produkt.

Kontakta en auktoriserad återförsäljare eller Toros kundservice och ha produktens modell- och artikelnummer till hands om du har behov av service, Toro-originaldelar eller ytterligare information. Figur 1 visar var på produkten modell- och serienumren sitter. Skriv numren i det tomma utrymmet.

Important: Skanna rutkoden på serienummerdekalen (i förekommande fall) med en mobil enhet för att få tillgång till information om garanti, reservdelar och annat.

g372647

I den här bruksanvisningen anges potentiella risker och alla säkerhetsmeddelanden har markerats med en varningssymbol (Figur 2), som anger fara som kan leda till allvarliga personskador eller dödsfall om föreskrifterna inte följs.

g000502

Två ord används också i den här bruks­anvisningen för att markera information. Viktigt anger speciell teknisk information och Observera anger allmän information som bör ges särskild uppmärksamhet.

Produkten uppfyller alla relevanta europeiska direktiv. Mer information finns i produktens separata försäkran om överensstämmelse.

Det är ett brott mot avsnitt 4442 eller 4443 i Kaliforniens Public Resource Code att använda eller köra motorn på skogs-, busk- eller grästäckt mark om motorn inte är utrustad med en gnistsläckare som är i fullgott skick, vilket anges i avsnitt 4442, eller utan att motorn är konstruerad, utrustad och underhålls för att förhindra brand.

Den bifogade bruksanvisningen till motorn tillhandahålls för information om den amerikanska miljömyndigheten EPA:s (US Environmental Protection Agency) och Kaliforniens lagstiftning om utsläppskontroll för emissionssystem, underhåll och garanti. Extra bruksanvisningar kan beställas från motortillverkaren.

Om du ska använda denna maskin på en höjd som är över 1 500 m över havet krävs ett höghöjdsmunstycke. Se Honda-motorns bruksanvisning.

Varning

KALIFORNIEN

Proposition 65 Varning

Motoravgaserna från denna produkt innehåller kemikalier som av den amerikanska delstaten Kalifornien anses orsaka cancer, fosterskador eller andra fortplantningsskador.

Användning av produkten kan orsaka kemikalieexponering som av den amerikanska delstaten Kalifornien anses orsaka cancer, fosterskador och andra fortplantningsskador.

Säkerhet

Allmän säkerhet

Maskinen kan slita av händer och fötter och kasta omkring föremål.

 • Läs och förstå innehållet i den här bruksanvisningen innan du startar motorn.

 • Var fullt koncentrerad på maskinen när du använder den. Delta inte i aktiviteter som kan distrahera dig, eftersom personskador eller skador på egendom då kan uppstå.

 • Håll händer och fötter på avstånd från maskinens rörliga delar.

 • Kör endast maskinen om skydd och andra säkerhetsanordningar sitter på plats och fungerar.

 • Håll kringstående och barn borta från arbetsområdet. Låt aldrig barn använda maskinen.

 • Stäng av motorn, ta ut nyckeln (i förekommande fall) och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur förarsätet. Låt maskinen svalna innan du utför service, justerar, rengör eller ställer den i förvar.

Felaktigt bruk eller underhåll av maskinen kan leda till personskador. För att minska risken för skador ska du alltid följa säkerhetsanvisningarna och uppmärksamma varningssymbolen Graphic. Symbolen betyder Var försiktig, Varning eller Fara – anvisning om personsäkerhet. Underlåtenhet att följa anvisningarna kan leda till personskador eller dödsfall.

Säkerhets- och instruktionsdekaler

Graphic

Säkerhetsdekalerna och anvisningarna är fullt synliga för föraren och finns nära alla potentiella farozoner. Ersätt dekaler som har skadats eller saknas.

decal120-9570
decal130-8322
decal133-8062
decal138-1644
decal138-1589
decal138-2138
decal138-5533
decal138-5534
decal138-5532

Montering

Note: Vänster och höger sida på maskinen är lika med förarens vänstra respektive högra sida vid normal körning.

Justera och montera klippenheten

Delar som behövs till detta steg:

Klippenhet (beställ separat, kontakta en auktoriserad Toro-återförsäljare)1
Koppling1
Fjäder (endast modell 04830 och 04840)1
Insexskruv4

Justera och montera klippenheten

Modell 04820
 1. Ta bort fästelementen som säkrar cylinderdrivsatsen på sidoplattan (Figur 3).

  g333187
 2. Avlägsna cylinderdrivsatsen, planbrickorna, fjäderbrickorna och distansbrickorna från sidoplåten (Figur 3).

 3. Använd fyra insexskruvar för att montera klippenheten på maskinen (Figur 4).

  g333153
 4. Fastställ en lämplig klipphöjdsinställning och justera drivtrumman efter denna inställning. Se Justera drivtrummans läge.

 5. Justera klippenheten efter önskade inställningar. Se avsnitten om justeringsprocedurer i klippenhetens bruksanvisning.

 6. Anslut kopplingen till transmissionens drivaxel (Figur 5).

  g333165
 7. Använd det tidigare borttagna fästelementet för att montera cylinderdrivsatsen på klippenheten (Figur 5).

 8. Säkerställ att kopplingen (Figur 5) enkelt kan flyttas fram och tillbaka på transmissionens drivaxel.

Justera och montera klippenheten

Modell 04830 och 04840
 1. Använd fyra insexskruvar för att montera klippenheten på maskinen (Figur 6).

  g333212
 2. Fastställ en lämplig klipphöjdsinställning och justera drivtrumman efter denna inställning. Se Justera drivtrummans läge.

 3. Justera klippenheten efter önskade inställningar. Se avsnitten om justeringsprocedurer i klippenhetens bruksanvisning.

 4. Montera kopplingen och fjädern på klippenhetens cylinderdrivsats (Figur 7).

  g333213
 5. Säkerställ att kopplingen (Figur 7) enkelt kan flyttas fram och tillbaka på transmissionens drivaxel.

  Om det inte går att flytta på kopplingen justerar du cylinderdrivsatsens position eller motorn och transmissionens inriktning. Se Justera cylinderdrivningsaxelns läge.

Montera transporthjulaxeln

Endast modell 04840

Delar som behövs till detta steg:

Vänster hjulaxel1

Note: Höger hjulaxel monteras på fabriken.

 1. Stryk på medelstark gängtätningsmassa på hjulaxelns gängor.

 2. För in den vänstra hjulaxeln i trumdrivningen på maskinens vänstra sida.

  Note: Den vänstra hjulaxeln är märkt med ett ”L” på axelns ände och är högergängad.

  g330266
 3. Dra åt axeln till ett moment på 54–68 Nm.

Montera transporthjulen

Tillval

Delar som behövs till detta steg:

Transporthjulsats (beställ separat, kontakta en auktoriserad Toro-återförsäljare)1

För att montera transporthjulen måste du först införskaffa transporthjulsatsen (modell 04123). Kontakta en auktoriserad Toro-återförsäljare angående denna sats.

 1. Montera transporthjulen. Se Montera transporthjulen.

 2. Säkerställ att däcken är pumpade till 0,83–1,03 bar.

Montera gräskorgen

Delar som behövs till detta steg:

Gräskorg1

Fatta tag i korgens övre kant och för på den på korgmonteringsstängerna (Figur 9).

g278331

Justera motorvarvtalet

Endast för länder där CE-/UKCA-märkning krävs

Delar som behövs till detta steg:

CE-/UKCA-dekal1

Om du använder maskinen i ett land som uppfyller CE- eller UKCA-standarder ska du uppfylla bullerbestämmelserna genom att utföra följande steg:

 • Justera motorvarvtalet vid hög tomgång enligt följande:

  • 1018-maskiner: 3 000 varv/min

  • 1021- och 1026-maskiner: 3 150 varv/min

  Se Justera motorvarvtalet vid hög tomgång.

 • Montera CE-/UKCA-dekalen ovanför serienummerplåten (Figur 10).

  g415593

Justera spärrbulten för reglaget för justering av handtagshöjd

Om reglaget för justering av handtagshöjd inte är parallellt med den övre svetskonstruktionen ska du utföra följande steg för att justera bulten:

 1. Lossa muttern på spärrbulten så att bulthuvudet kan röra sig fritt precis bortom svängstoppet (Figur 11).

  Note: Du kan applicera tryck på handtagets höjdjusterarfjäder för att minska spänningen på bulten.

  g440364
 2. Vrid bulten medurs eller moturs för att justera vinkeln för reglaget för justering av handtagshöjd in eller ut. Reglaget för justering av handtagshöjd ska vara parallellt med den övre svetskonstruktionen enligt Figur 12.

  g439288
 3. Dra åt muttern på spärrbulten (Figur 11) så att den nya bultpositionen säkras mot svängstoppet.

Produktöversikt

g274957
g271082

Kopplingsreglage

Koppla in eller ur hjuldrivningen med kopplingsreglaget (Figur 14).

 • Koppla in hjuldrivningen: Dra spaken uppåt och håll den mot handtaget.

 • Koppla ur hjuldrivningen: Släpp spaken.

Gasreglage

Använd gasreglaget (Figur 14) för att reglera motorvarvtalet.

 • Öka motorvarvtalet: Vrid spaken nedåt.

 • Sänk motorvarvtalet: Vrid spaken uppåt.

Strömbrytare

Brytaren (Figur 14) gör det möjligt att starta och stänga av motorn.

 • Starta motorn: Tryck ned brytarens övre del.

 • Stänga av motorn: Tryck ned brytarens nedre del.

Driftsbromsspak

Sakta ned eller stanna maskinen med driftsbromsen (Figur 14). Dra spaken mot handtaget för att koppla in driftsbromsen.

Parkeringsbromsspärr

Koppla in parkeringsbromsen med parkeringsbromsspärren (Figur 14) medan du är borta från maskinen.

 • Koppla in parkeringsbromsen: För driftsbromsspaken till inkopplat läge och vrid parkeringsbromsspärren mot dig.

 • Koppla ur parkeringsbromsen: Dra driftsbromsspaken mot handtaget.

Klippenhetens drivningsspak

Koppla in eller ur klippenheten med klippenhetens drivningsspak (Figur 14) medan kopplingsreglaget är aktiverat.

 • Koppla in klippenheten: För spaken nedåt.

 • Koppla ur klippenheten: För spaken uppåt.

Timmätare

Timmätaren (Figur 14) registrerar antalet timmar som motorn har körts. Se mätaren för att schemalägga regelbundet underhåll.

Lyfthjälpshandtag

Använd lyfthjälpshandtaget (Figur 14) som hjälp när du justerar handtagshöjden eller höjer och sänker stödet.

Reglage för justering av handtagshöjd

Använd reglaget för justering av handtagshöjd (Figur 15) för att ändra handtagshöjden till ett läge som känns bekvämt. Dra upp reglaget och höj eller sänk handtagshöjden med lyfthjälpshandtaget.

g271081

Chokereglage

Chokereglaget (Figur 16) sitter framtill till vänster på motorn. Använd reglaget som hjälp för att starta en kall motor. Se Använda chokereglaget.

g265059

Bränslekran

Bränslekranen sitter på sidan av motorn under chokereglaget (Figur 16).

Note: Stäng bränslekranen när maskinen inte används på några dagar, t.ex. vid transport till och från arbetsplatsen eller när maskinen står parkerad inuti en byggnad. Se Öppna och stänga bränslekranen.

Startsnörets handtag

Starta motorn genom att dra i startsnöret (Figur 16).

Stöd

Stödet (Figur 17) är monterat baktill på maskinen. Använd stödet när du monterar eller tar bort transporthjulen eller klippenheten.

 • Läget för TRANSPORTHJULSERVICE:

  Använd stödet när du monterar transporthjulen. Sätt foten på stödet samtidigt som du drar lyfthjälpshandtaget uppåt och bakåt (Figur 17).

  Var försiktig

  Maskinen är tung och kan orsaka ryggproblem om den lyfts fel.

  Tryck ned stödet med foten och använd bara lyfthjälpshandtaget för att höja upp maskinen. Personskador kan uppstå om du försöker höja upp maskinen på stödet på något annat sätt.

 • Läget för KLIPPENHETSSERVICE:

  För att förhindra att maskinen tippar bakåt när klippenheten tas bort ska du sänka stödet och skjuta ut fjädersprinten så att den håller stödet i läget som visas i Figur 18.

 • Flytta stödet till FöRVARINGSLäGET:

  1. Håll foten på stödet samtidigt som du sänker drivtrumman till marken.

  2. Ta bort foten från stödet och lämna plats för att låta stödet dras in i förvaringsläget.

g273507
g341757
Modell 04820Modell 04830Modell 04840
Bredd84 cm91 cm104 cm
Torrvikt*95 kg100 kg107 kg
Klippbredd46 cm53 cm66 cm
KlipphöjdBeror på drivtrummans läge [se Justera drivtrummans läge] och användning av satsen för hög klipphöjd.
KlämmaBeror på cylinderhastighet och cylinderdrivskivans läge. Se Justera klipphastigheten.
MotorvarvtalLåg tomgång: 1 900 ± 100 varv/min. Hög tomgång: 3 450 ± 100 varv/min
Klipphastighet3,2 km/h till 5,6 km/h
Transporthastighet8,5 km/h
* Endast traktorenhet. Information om varje enskild klippenhets vikt finns i respektive bruksanvisning.

Redskap/tillbehör

Det finns ett urval av godkända Toro-redskap och -tillbehör som du kan använda för att förbättra och utöka maskinens kapacitet. Kontakta en auktoriserad serviceverkstad eller Toro-återförsäljare eller gå till www.Toro.com för att se en lista över alla godkända redskap och tillbehör.

Använd endast originalreservdelar och tillbehör från Toro för att garantera optimal prestanda och fortlöpande säkerhet för produkten. Det kan vara farligt att använda reservdelar och tillbehör från andra tillverkare och det kan göra produktgarantin ogiltig.

Körning

Note: Vänster och höger sida på maskinen är lika med förarens vänstra respektive högra sida vid normal körning.

Före körning

Säkerhet före användning

Allmän säkerhet

 • Låt aldrig barn eller någon som inte har fått utbildning använda eller utföra underhåll på maskinen. Lokala föreskrifter kan begränsa förarens ålder. Det är ägaren som ansvarar för att utbilda alla förare och mekaniker.

 • Lär dig hur du använder utrustningen på ett säkert sätt och bekanta dig med manöverorgan och säkerhetsskyltar.

 • Stäng av maskinen, ta ut nyckeln (i förekommande fall) och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur förarsätet. Låt maskinen svalna innan du utför service, justerar, rengör eller ställer den i förvar.

 • Lär dig att stanna maskinen och att snabbt stänga av motorn.

 • Kontrollera att förarnärvaroreglage, säkerhetsbrytare och säkerhetsanordningar sitter fast och fungerar som de ska. Kör inte maskinen om dessa inte fungerar som de ska.

 • Inspektera området där maskinen ska användas och ta bort föremål som maskinen kan slunga iväg.

Bränslesäkerhet

 • Var ytterst försiktig när du hanterar bränsle. Det är brandfarligt och dess ångor är explosiva.

 • Släck alla cigaretter, cigarrer, pipor och allt annat som brinner.

 • Använd endast en godkänd bränsledunk.

 • Ta inte bort tanklocket och fyll aldrig på bränsle i bränsletanken när motorn är igång eller varm.

 • Fyll inte på eller tappa ut bränsle från maskinen i ett slutet utrymme.

 • Förvara inte maskinen eller bränslebehållaren i närheten av en öppen låga, gnista eller tändlåga, t.ex. nära en varmvattenberedare eller någon annan utrustning.

 • Om du spiller ut bränsle ska du inte försöka att starta motorn. Undvik att orsaka gnistor tills bränsleångorna har skingrats.

 • Fyll inte på dunkar inuti ett fordon eller på ett lastbilsflak eller släp med plastklädsel. Ställ alltid dunken på marken en bit bort från fordonet före påfyllning.

 • Lasta av maskinen från lastbilen eller släpet och fyll på bensin när den står på marken. Om detta inte är möjligt är det bättre att fylla på maskinen från en dunk än med munstycket på en bensinpump.

 • Se till att munstycket är i kontakt med bränsletankens kant eller dunköppningen tills tankningen är klar.

Utföra dagligt underhåll

Utför det dagliga underhållet. Se Kontrollista för dagligt underhåll.

Kontrollera oljenivån i motorn

Kontrollera oljenivån i motorn före varje användningstillfälle eller var 8:e körtimme. Se Kontrollera oljenivån i motorn.

Bränslespecifikationer

Bränsletankens kapacitet: 2,0 liter

Rekommenderat bränsle: blyfri bensin med oktantal 87 eller högre (klassificeringsmetod (R+M)/2)

Etanol: Bensin som innehåller upp till 10 % etanol (gasohol) eller 15 % MTBE (metyl-tertiär-butyleter) baserat på volym är godkänd. Etanol och MTBE är inte samma sak. Bensin med 15 % etanol (E15) baserat på volym får inte användas.

 • Använd inte bensin som innehåller mer än 10 % etanol baserat på volym, t.ex. E15 (innehåller 15 % etanol), E20 (innehåller 20 % etanol) eller E85 (innehåller upp till 85 % etanol).

 • Använd inte bensin som innehåller metanol.

 • Förvara inte bränsle i bränsletanken eller i en bränsledunk under vintern om inte en stabiliserare används.

 • Tillför inte olja i bensinen.

 • Använd endast rent och färskt bränsle (mindre än 30 dagar gammalt) för bästa resultat.

 • Användning av ej godkänd bensin kan leda till prestandaproblem och/eller skador på motorn som eventuellt inte omfattas av garantin.

Fylla på bränsletanken

 1. Rengör runt tanklocket och ta bort locket från tanken (Figur 19). Fyll bränsletanken till botten av påfyllningshalsens öppning. Mer information finns i motorns bruksanvisning.

  Important: Fyll inte på för mycket bränsle i tanken.

  g265976
 2. Skruva på tanklocket och torka upp eventuellt bränslespill.

Justera klipphastigheten

Klipphastigheten avgörs av följande maskininställningar:

 • Cylinderhastighet: Du kan ställa in cylinderhastigheten på en hög eller låg inställning. Se Justera cylinderhastigheten.

 • Cylinderdrivskivans läge: Du kan ställa in cylinderdrivskivan i två lägen. Se klippenhetens bruksanvisning.

Använd nedanstående tabell för att avgöra vilken cylinderhastighet och vilket läge för cylinderdrivskivan som är lämpligt:

Klipphastighet

CylinderhastighetBandpositionKlippenhet
8 knivar11 knivar14 knivar
LågLåg7,3 mm5,3 mm4,2 mm
LågHög6,1 mm4,4 mm3,5 mm
HögLåg5,9 mm4,3 mm3,4 mm
HögHög5,0 mm3,6 mm2,8 mm

Justera cylinderhastigheten

Ställ in cylinderhastigheten med cylinderhastighetsreglaget (Figur 20).

 • Hög cylinderhastighet: Vrid vredet så att ”H” på vredet riktas mot maskinens framsida.

 • Låg cylinderhastighet: Vrid vredet så att ”L” på vredet riktas mot maskinens framsida.

g275053

Justera drivtrummans läge

Drivtrumman kan ställas in i två lägen:

 • LåGT läge: Använd det här läget för att klippa med en lägre klipphöjd (t.ex. när du klipper greener på golfbanor).

 • HöGT läge: Använd det här läget för att klippa med en högre klipphöjd (t.ex., när du klipper utslagsplatser på golfbanor).

 1. Flytta stödet till läget förTRANSPORTHJULSERVICE. Se Stöd.

 2. Avlägsna ansatsskruvarna (Figur 21) på maskinens båda sidor som fäster trummans drivkåpa på chassit.

  g277026
 3. Rikta in hålen i chassit efter drivkåpans hål.

 4. Använd ansatsskruvarna som du tog bort tidigare för att fästa drivkåpan på chassit (Figur 21).

 5. Flytta stödet till FöRVARINGSLäGET. Se Stöd.

Justera handtagets höjd

Använd reglaget för justering av handtagshöjd för att ändra handtagshöjden till ett läge som känns bekvämt. Se Reglage för justering av handtagshöjd.

Transportera maskinen till en arbetsplats

Transportera maskinen med transporthjul

Använd transporthjulen för att transportera maskinen en kortare sträcka.

 1. Montera transporthjulen. Se Montera transporthjulen.

 2. Se till att hjuldrivnings- och cylinderdrivningsreglagen är i NEUTRALLäGET.

 3. Starta motorn. Se Starta motorn.

 4. För gasreglaget till det LåNGSAMMA läget, luta maskinens främre del uppåt, koppla gradvis in hjuldrivningen och öka sakta motorhastigheten.

 5. Justera gasreglaget så att klipparen körs i önskad hastighet och transportera maskinen till önskad plats.

Transportera maskinen med ett släp

Använd ett släp för att transportera maskinen en längre sträcka. Var försiktig när maskinen lastas på eller av från släpet.

 1. Kör försiktigt upp maskinen på släpet.

 2. Stäng av motorn, koppla in parkeringsbromsen och vrid bränsleventilen till det AVSTäNGDA läget.

 3. Använd en ramp i fullbredd när du lastar maskinen på en släpvagn eller lastbil.

 4. Säkra maskinen på släpet.

Note: Du kan använda Toro TransPro-släpet för att transportera maskinen. Anvisningar om hur du lastar släpet finns i släpets bruksanvisning.

Important: Låt inte motorn vara igång när motorn transporteras på ett släp, eftersom detta kan utsätta den för skada.

Ta bort transporthjulen

 1. Släpp upp kopplingsreglaget, använd gasreglaget för att sänka motorns varvtal och stäng av motorn.

 2. Flytta stödet till läget förTRANSPORTHJULSERVICE. Se Stöd.

 3. Avlägsna transporthjulen genom att trycka ut hjullåsklämmorna ur axlarna (Figur 22).

  g274946
 4. Sänk försiktigt ner maskinen från stödet genom att sakta trycka framåt eller lyfta det nedre handtagsstödet och låta stödet fjädra tillbaka till FöRVARINGSLäGET. Se Stöd.

Använda chokereglaget

Använd chokereglaget för att starta en kall motor. För spaken till läget CHOKE innan du startar en kall motor. För spaken till läget KöR när motorn har startat.

g273508

Öppna och stänga bränslekranen

Styr bränsleflödet till motorn med bränslekranen på följande sätt:

 • Öppna bränsleventilen genom att vrida bränslekranen mot startsnörets handtag (Figur 24).

 • Stäng bränsleventilen genom att vrida bort bränslekranen från startsnörets handtag (Figur 24).

  g273576

Under arbetets gång

Säkerhet under användning

Allmän säkerhet

 • Ägaren/operatören kan förebygga olyckor samt ansvarar för olyckor som kan ge upphov till personskador eller skador på egendom.

 • Använd lämpliga kläder, inklusive ögonskydd, långbyxor, rejäla och halkfria skor samt hörselskydd. Sätt upp långt hår och använd inte hängande smycken eller löst sittande kläder.

 • Kör inte maskinen om du är sjuk, trött eller påverkad av alkohol eller läkemedel.

 • Var fullt koncentrerad på maskinen när du använder den. Delta inte i aktiviteter som kan distrahera dig, eftersom personskador eller skador på egendom då kan uppstå.

 • Se till att alla drivenheter är i neutralläge, parkeringsbromsen är inkopplad och att du sitter i förarsätet innan du startar motorn.

 • Håll kringstående och barn borta från arbetsområdet. Se till att gräskorgen är monterad på maskinen och var försiktig om medarbetare måste närvara.

 • Använd endast maskinen om du har god sikt, så att du kan undvika gropar och dolda faror.

 • Använd inte maskinen när det finns risk för blixtnedslag.

 • Var försiktig när du klipper vått gräs. Dåligt fotfäste kan leda till att du halkar och faller.

 • Håll händer och fötter borta från klippenheten.

 • Titta bakåt och nedåt innan du backar för att se till att vägen är fri.

 • Var försiktig när du närmar dig hörn med skymd sikt, buskage, träd eller andra objekt som kan försämra sikten.

 • Stanna klippenheten om du inte klipper.

 • Koppla ur klippenhetens drivning och stäng av maskinen innan du ställer in klipphöjden.

 • Låt aldrig motorn gå i ett utrymme där avgaser inte kan komma ut.

 • Lämna aldrig en maskin som är i gång utan uppsikt.

 • Gör följande innan du kliver ur förarsätet:

  • Parkera maskinen på en plan yta.

  • Koppla ur klippenheten/klippenheterna.

  • Koppla in parkeringsbromsen.

  • Stäng av maskinen och ta ut nyckeln (i förekommande fall).

  • Vänta tills alla rörliga delar har stannat.

 • Stäng av maskinen innan du tömmer korgen.

 • Vidrör inte motorn, ljuddämparen eller avgasröret när motorn är igång eller strax efter att den har stängts av, eftersom dessa delar kan vara så varma att du bränner dig.

 • Stäng av maskinen och koppla ur klippenhetens drivning i följande situationer:

  • Före tankning

  • Innan du rensar blockeringar.

  • Innan du tar bort gräskorgen.

  • Innan du kontrollerar, rengör eller underhåller klippenheten.

  • När du har kört på något främmande föremål eller om det uppstår onormala vibrationer. Kontrollera noga om klippenheten har skadats och reparera eventuella skador innan du startar och kör maskinen igen.

  • Innan du lämnar förarplatsen.

 • Använd endast tillbehör och redskap som har godkänts av Toro®.

Säkerhet i sluttningar

 • Sluttningar är en betydande faktor vid olyckor som orsakas av att föraren förlorat kontrollen eller att maskinen välter, vilket kan innebära livsfara eller leda till allvarliga personskador. Du ansvarar för säker drift i sluttningar. Om du kör maskinen i en sluttning måste du vara extra försiktig. Vidta följande åtgärder innan du använder maskinen i en sluttning:

  • Läs och ta till dig sluttningsanvisningarna i bruksanvisningen och på maskinen.

  • Utvärdera dagligen förhållandena på platsen för att fastställa om sluttningen är säker för maskindrift. Använd sunt förnuft och ett gott omdöme när du utför utvärderingen. Förändringar i terrängen, t.ex. fukt, kan snabbt påverka hur maskinen fungerar i en sluttning.

 • Kör tvärs över sluttningar, aldrig uppåt eller nedåt i dem. Kör aldrig maskinen i mycket branta eller våta sluttningar. Dåligt fotfäste kan leda till att du halkar och faller.

 • Identifiera faror nere vid slutet av sluttningen. Kör inte maskinen nära stup, diken, flodbäddar, vatten eller andra riskfyllda områden. Maskinen kan välta plötsligt om ett hjul kör över en kant eller kanten ger vika. Håll ett säkert avstånd mellan maskinen och eventuella riskfyllda områden. Använd ett handverktyg i sådana områden.

 • Undvik att starta, stänga av eller svänga med maskinen i sluttningar. Undvik att göra plötsliga ändringar i hastighet eller riktning, sväng långsamt och gradvis.

 • Använd inte maskinen under förhållanden där det råder tvekan om dragkraft, styrning eller stabilitet. Observera att om du kör maskinen på vått gräs, tvärs över sluttningar och nedför en sluttning kan maskinen förlora dragkraft. Om drivningen tappar dragkraft kan det leda till att maskinen glider och att du förlorar kontrollen över bromsning och styrning. Maskinen kan glida även om du stoppar drivningen.

 • Ta bort eller märk ut hinder som t.ex. diken, hål, fåror, gupp, stenar eller andra dolda faror. Det kan finnas dolda hinder i högt gräs. Ojämn terräng kan göra att maskinen välter.

 • Ställ dig inte i maskinens färdriktning om du förlorar kontrollen över maskinen.

 • Ha alltid en växel ilagd när du kör maskinen nedför en sluttning. Rulla inte nedför sluttningar i friläget (gäller endast enheter med växellådor).

Starta motorn

Note: Illustrationer och beskrivningar av reglagen som nämns i detta avsnitt finns i Reglage.

Note: Se till att tändstiftskabeln sitter på tändstiftet.

 1. Säkerställ att hjuldrivningsspaken är i NEUTRALLäGET.

 2. Kontrollera att bränslekranen är öppen. Se Öppna och stänga bränslekranen

 3. För strömbrytaren till läget På.

 4. Använd gasreglaget för att öka motorvarvtalet.

 5. Flytta chokereglaget halvvägs mellan läget CHOKE och läget KöR när du ska starta en kall motor. Se Använda chokereglaget.

  Note: Choken behövs kanske inte när du startar en varm motor.

 6. Ta tag i startsnörets handtag och dra det utåt tills du känner ett motstånd. Dra sedan kraftigt för att starta motorn.

  Important: Dra inte startsnöret ända ut och släpp inte handtaget när snöret dras ut. Snöret kan gå av och enheten kan skadas.

 7. För choken till läget KöR när motorn värms upp.

Arbetstips

Important: Gräsklippet fungerar som ett smörjmedel under klippning. Om klippenheten används mycket utan gräsklipp kan klippenheten skadas.

 • En green ska klippas i rakt fram och tillbaka över gräset.

 • Undvik att klippa i cirklar eller vända maskinen på greenen för att minska slitaget.

 • Sväng maskinen utanför greenen genom att höja klippcylindern (tryck ned handtaget) och göra en droppformad sväng på drivtrumman (Figur 25).

  g271799
 • Klippning ska ske i vanlig gånghastighet. Höga hastigheter sparar lite tid och ger ett dåligt klippresultat.

 • Använd inriktningsränderna på korgen som hjälp för att klippa i en rak linje tvärsöver greenen och hålla maskinen på samma avstånd från kanten på föregående klippning (Figur 26).

  g272991

Köra maskinen i förhållanden med dåligt ljus

Använd lysdiodssatsen om du kör maskinen i förhållanden med dåligt ljus. Kontakta en auktoriserad Toro-återförsäljare angående denna sats.

Important: Använd inte andra belysningssystem med maskinen eftersom de inte fungerar korrekt tillsammans med motorns växelströmsmatning.

Använda reglagen under klippning

 1. Starta motorn genom att ställa in gasreglaget på minskad hastighet, trycka ned handtaget för att höja upp klippenheten och koppla in hjuldrivningen för att transportera maskinen till greenens kant.

 2. Stanna maskinen på kanten.

 3. Aktivera klippenheten med klippenhetens drivningsspak, öka gaspådraget tills maskinen färdas i önskad hastighet, aktivera hjuldrivningen och kör maskinen till greenområdet, sänk ned klippenheten till marken och påbörja sedan klippningen.

Stänga av motorn

 1. Släpp upp kopplingsreglaget.

 2. För gasreglagekontrollen till det LåNGSAMMA läget.

 3. För strömbrytaren till AVSTäNGT läge.

 4. Stäng bränslekranen innan du ställer undan eller transporterar maskinen.

Efter körning

Säkerhet efter användning

Allmän säkerhet

 • Stäng av maskinen, ta ut nyckeln (i förekommande fall) och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur förarsätet. Låt maskinen svalna innan du utför service, justerar, rengör eller ställer den i förvar.

 • Ta bort gräs och skräp från maskinen för att förebygga brand. Torka upp eventuellt olje- eller bränslespill.

 • Låt maskinen svalna innan du ställer undan maskinen i ett slutet utrymme.

 • Förvara inte maskinen eller bränslebehållaren i närheten av en öppen låga, gnista eller tändlåga, t.ex. nära en varmvattenberedare eller annan utrustning.

 • Minska gasen innan du stänger av motorn och stäng bränslekranen (i förekommande fall) efter klippning.

Använda reglagen efter klippning

 1. Kör bort maskinen från greenen, tryck ned handtaget för att höja upp klippenheten, släpp upp kopplingsreglaget, koppla loss klippenheten och stäng av motorn.

 2. Avlägsna gräskorgen och töm den.

 3. Montera gräskorgen på maskinen och flytta maskinen till förvaringsstället.

Transportera maskinen

Kör bort maskinen från arbetsplatsen efter klippningen. Se Transportera maskinen med transporthjul eller Transportera maskinen med ett släp.

Montera transporthjulen

 1. Flytta stödet till läget för TRANSPORTHJULSERVICE. Se Stöd.

 2. Skjut på ett hjul på en axel (Figur 27).

  g273510
 3. Vrid bort hjullåsklämman (Figur 27) från hjulets mitt så att det kan glida längre in på axeln.

 4. Vrid hjulet bakåt och framåt tills det sitter helt och hållet på axeln och låsklämman är fäst i gängan på axeln.

 5. Upprepa proceduren på maskinens andra sida.

 6. Sänk försiktigt ned maskinen från stödet.

Koppla in eller ur transmissionen

Du kan koppla ur trumman från transmissionen så att maskinen kan manövreras. Koppla ur transmissionen när du behöver flytta maskinen utan att starta motorn (t.ex. när du utför underhåll i ett slutet utrymme).

Se till att du kopplar in transmissionen innan du använder maskinen.

 1. Lokalisera hjuldrivningsreglaget på växellådan (Figur 25).

  g272196
 2. Utför följande steg för att koppla in eller ur transmissionen:

  • Koppla ur transmissionen: Vrid spaken till det URKOPPLADE läget.

  • Koppla in transmissionen: Vrid spaken till det INKOPPLADE läget.

Underhåll

Varning

Dåligt underhållna maskiner kan gå sönder i förtid och eventuellt skada dig eller andra.

Följ dessa anvisningar för att underhålla och hålla maskinen i gott bruksskick.

Note: Vänster och höger sida på maskinen är lika med förarens vänstra respektive högra sida vid normal körning.

Important: Luta inte maskinen mer än 25°. Om maskinen lutas mer än 25° tränger olja in i förbränningskammaren och/eller så läcker bränsle ut från tanklocket.

Important: Mer information om underhållsrutiner finns i bruksanvisningen till motorn.

Säkerhet vid underhåll

 • Innan du kliver ur förarsätet ska du göra följande:

  • Ställ maskinen på ett plant underlag.

  • Flytta gasreglaget till läget för låg tomgång.

  • Koppla ur klippenheten/klippenheterna.

  • Se till att drivningen är i neutralläge.

  • Koppla in parkeringsbromsen.

  • Stäng av maskinen och ta ut nyckeln (i förekommande fall).

  • Vänta tills alla rörelser har upphört.

 • Låt maskinens komponenter svalna innan du utför underhåll.

 • Utför om möjligt inget underhåll på maskinen medan den är igång. Håll dig på avstånd från rörliga delar.

 • Klädesplagg, händer, fötter och andra kroppsdelar måste hållas borta från klippenheten, redskapen och andra rörliga delar om motorn måste vara igång för att ett visst underhåll ska kunna utföras. Håll kringstående på behörigt avstånd.

 • Undvik eldsvåda genom att rengöra och avlägsna gräs och skräp från klippenheten, drivningen, ljuddämparen, kylgallret och motorn. Torka upp eventuellt olje- eller bränslespill.

 • Håll alla delar i gott bruksskick. Byt ut slitna och skadade delar och dekaler, eller ersätt de som saknas. Säkerställ säkert bruksskick genom att se till att alla fästelement är åtdragna på maskinen.

 • Undersök gräsuppsamlarens komponenter ofta och byt ut dem vid behov.

 • Använd endast originalreservdelar och tillbehör från Toro för att garantera en säker, optimal prestanda för maskinen. Det kan vara farligt att använda reservdelar från andra tillverkare och det kan göra produktgarantin ogiltig.

 • Kontakta en auktoriserad Toro-återförsäljare vid eventuellt behov av större reparationer eller assistans.

Rekommenderat underhåll

UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
Efter de första 20 timmarna
 • Byt ut motoroljan.
 • Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera oljenivån i motorn.
 • Inspektera luftfilterinsatserna.
 • Var 50:e timme
 • Rengör luftfilterinsatserna.
 • Var 100:e timme
 • Byt ut motoroljan.
 • Kontrollera och justera tändstiftet. Byt ut vid behov.
 • Var 300:e timme
 • Byt ut pappersfilterinsatsen (oftare vid dammiga arbetsförhållanden).
 • Byt ut tändstiftet.
 • Kontrollista för dagligt underhåll

  Important: Kopiera sidan och använd den regelbundet.

  KontrollpunktVecka:
  Mån.Tis.Ons.Tors.Fre.Lör.Sön.
  Kontrollera bromslåsspakens funktion.       
  Kontrollera bränslenivån.       
  Kontrollera oljenivån i motorn.       
  Kontrollera luftfiltret.       
  Rengör motorkylflänsarna.       
  Undersök ovanliga motorljud.       
  Undersök missljud vid användning.       
  Kontrollera justeringen av cylinder mot understål.       
  Kontrollera klipphöjdsinställningen.       
  Bättra på skadad lack.       
  Rengör maskinen.       

  Anteckningar om särskilda problem

  Kontrollen utförd av:
  ArtikelDatumInformation
     
     
     
     
     
     
     
     

  Förberedelser för underhåll

  Förbereda maskinen för underhåll

  Varning

  Någon skulle kunna starta motorn medan du utför underhåll eller gör justeringar på maskinen. Om motorn startas av misstag kan du eller kringstående skadas allvarligt.

  Släpp upp kopplingsreglaget, koppla in parkeringsbromsen och lossa tändkabeln från tändstiftet innan du utför något underhåll. För också kabeln åt sidan så att den inte oavsiktligt kommer i kontakt med tändstiftet.

  Utför följande innan du rengör, utför underhåll eller gör justeringar på maskinen:

  1. Parkera maskinen på en plan yta.

  2. Stäng av motorn.

  3. Dra åt parkeringsbromsen.

  4. Vänta tills alla rörliga delar har stannat och låt motorn svalna innan du utför underhåll eller reparationer på maskinen, eller ställer den i förvar.

  5. Koppla loss tändkabeln (Figur 29).

   g265998

  Motorunderhåll

  Motorsäkerhet

  • Ändra inte varvtalshållarens inställning och övervarva inte motorn.

  • Kör motorn tills tanken är tom eller töm tanken på bensin med en handpump; sug aldrig ut med en hävert. Om du behöver tömma bränsletanken ska du göra det utomhus.

  Serva motoroljan

  Fyll vevhuset med ca 0,56 liter olja med rätt viskositet före start. En olja med API-serviceklassifikation på SJ eller högre används i motorn. Välj lämplig viskositet för oljan (vikt) baserat på omgivningstemperatur. Figur 30 visar rekommenderad temperatur/viskositet.

  g013375

  Note: Oljeförbrukningen ökas om multigradeoljor (5W-20, 10W-30 och 10W-40) används. Kontrollera oljenivån i motorn oftare när du använder dessa oljor.

  Kontrollera oljenivån i motorn

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera oljenivån i motorn.
 • Den bästa tiden för kontroll av oljenivån är när motorn är kall eller innan du startar motorn inför arbetsdagen. Om du redan har startat motorn ska du låta oljan rinna tillbaka ner till sumpen i minst 10 minuter innan du kontrollerar den.

  1. Stäng av motorn och vänta tills alla rörliga delar har stannat. Se Stänga av motorn.

  2. Placera maskinen så att motorn står jämnt och rengör området runt påfyllningsröret (Figur 31).

   g266053
  3. Ta bort oljestickan genom att vrida den motsols.

  4. Ta bort oljestickan och torka av änden.

  5. För in oljestickan helt i påfyllningsröret men skruva inte fast den.

  6. Ta ur oljestickan och kontrollera oljenivån i motorn (Figur 32).

   g019686
  7. Om oljenivån i motorn är felaktig ska du fylla på eller tappa ur olja för att justera nivån. Se Kontrollera oljenivån i motorn.

  Byta ut motoroljan

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Efter de första 20 timmarna
 • Byt ut motoroljan.
 • Var 100:e timme
 • Byt ut motoroljan.
 • Varning

  Oljan kan vara het efter att motorn har varit igång. Kontakt med het olja kan orsaka allvarliga personskador.

  Undvik kontakt med den heta motoroljan vid avtappning.

  1. Stäng av motorn och vänta tills alla rörliga delar har stannat. Se Stänga av motorn.

  2. Ställ ett kärl under avtappningspluggen för att fånga upp oljan.

  3. Avlägsna avtappningspluggen, brickan och oljestickan (Figur 31).

  4. Placera motorn så att den töms på olja.

  5. När all olja har runnit ut flyttar du motorn till ett jämnt läge och monterar avtappningspluggen och en ny bricka.

   Note: Kassera spilloljan på en godkänd återvinningsstation.

  6. Häll långsamt i olja i påfyllningshålet till rätt nivå.

  7. Kontrollera att oljan är på rätt nivå på oljestickan. Se Kontrollera oljenivån i motorn.

  8. Gänga i oljestickan i påfyllningshålet.

  9. Torka upp all utspilld olja.

  10. Anslut tändkabeln till tändstiftet.

  Serva luftrenaren

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Inspektera luftfilterinsatserna.
 • Var 50:e timme
 • Rengör luftfilterinsatserna.
 • Var 300:e timme
 • Byt ut pappersfilterinsatsen (oftare vid dammiga arbetsförhållanden).
 • Important: Kör inte motorn utan luftfilterenheten, det leder till mycket stora skador på motorn.

  1. Stäng av motorn och vänta tills alla rörliga delar har stannat. Se Stänga av motorn.

  2. Ta bort vingmuttern som håller fast luftrenarkåpan (Figur 33).

  3. Avlägsna luftrenarkåpan.

   Note: Säkerställ att smuts eller skräp från luftrenarkåpan inte faller ned i basen.

  4. Ta bort skumplast- och pappersinsatserna från basen.

  5. Ta bort skumplastinsatsen från pappersinsatsen.

  6. Kontrollera skumplast- och pappersinsatserna, och byt ut dem om de är skadade eller mycket smutsiga.

   g265999
  7. Rengör pappersinsatsen genom att knacka försiktigt på den för att få bort smutsen.

   Note: Försök inte borsta bort smuts från pappersinsatsen, eftersom smutsen då trycks in i fibrerna. Byt ut insatsen om du inte får bort smutsen genom att knacka på den.

  8. Rengör skumplastinsatsen med tvål och varmt vatten eller ett lösningsmedel som inte är brandfarligt.

   Note: Använd inte bensin för att rengöra skumplastinsatsen, eftersom detta innebär risk för brand eller explosion.

  9. Skölj och torka av skumplastinsatsen ordentligt.

  10. Torka bort smuts från basen och kåpan med en fuktig trasa.

   Note: Säkerställ att smuts och skräp inte kommer in i luftkanalen som leder till förgasaren.

  11. Montera luftrenarinsatserna och se till att de är korrekt placerade. Montera den nedre vingmuttern.

  12. Montera kåpan och fäst den genom att montera den övre vingmuttern.

  Utför service på tändstiftet

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 100:e timme
 • Kontrollera och justera tändstiftet. Byt ut vid behov.
 • Var 300:e timme
 • Byt ut tändstiftet.
 • Använd ett tändstift av typen NGK BPR6ES eller motsvarande.

  1. Stäng av motorn och vänta tills alla rörliga delar har stannat. Se Stänga av motorn.

  2. Rengör runt tändstiftet.

  3. Skruva bort tändstiftet från cylindertoppen.

   Important: Ett sprucket, skadat eller smutsigt tändstift måste bytas ut. Elektroderna får inte sandblästras, skrapas eller rengöras, eftersom partiklar då kan ta sig in i cylindern och orsaka skador på motorn.

  4. Ställ in gapet på stiftet på 0,7–0,8 mm.

   g000533
  5. Montera försiktigt tändstiftet för hand (för att undvika korsgängning).

  6. Dra åt tändstiftet ytterligare ½ varv om det är nytt. Dra annars åt den ytterligare ⅛ till ¼ varv.

   Important: Ett löst tändstift kan bli väldigt varmt och skada motorn. Om du drar åt tändstiftet för mycket kan du skada gängorna i cylinderhuvudet.

  7. Anslut tändkabeln till tändstiftet.

  Underhålla styrsystemet

  Justera drivkabeln

  Justera drivkabeln så att det uppstår ett mellanrum på 1,1 mm mellan friktionsskivan och tryckplattan.

  1. Du kommer åt friktionsskivan och tryckplattan genom att avlägsna kopplingskåpan (Figur 35).

   g274480
  2. Lossa kontramuttrarna och justera drivkabeln (Figur 36) så att avståndet mellan friktionsskivan och tryckplattan är 1,1 mm (Figur 37).

   g274532
   g373491

  Justera drifts-/parkeringsbromsen

  Justera drifts-/parkeringsbromsen om den slirar under drift.

  1. Koppla ur parkeringsbromsen.

  2. Mät det fria spelrummet i änden av parkeringsbromshandtaget (Figur 38).

   Handtagets fria spelrum ska vara mellan 12,7 och 25,4 mm. Om det fria spelrummet inte ligger inom dessa värden fortsätter du till steg 3 för att justera bromskabeln.

   g373542
  3. Utför följande steg för att justera bromskabelns spänning:

   • Öka kabelns spänning genom att lossa kabelns främre kontramutter och dra åt den bakre kontramuttern (Figur 39). Upprepa steg 2 och justera spänningen vid behov.

   • Minska kabelns spänning genom att lossa kabelns bakre kontramutter och dra åt den främre kontramuttern (Figur 39). Upprepa steg 2 och justera spänningen vid behov.

  g345043

  Justera cylinderreglagekabeln

  Följ dessa steg för att spänna cylinderreglagekabeln:

  1. Flytta cylinderhastighetsreglaget till läget för hög cylinderhastighet. Se Justera cylinderhastigheten.

  2. Lossa på den bakre kontramuttern och dra åt den främre kontramuttern (Figur 40).

  g311125

  Justera gasvajern

  Justera kabelledningen och gasreglagestoppet för att justera motorvarvtalet vid låg och hög tomgång. Se Justera motorvarvtalet vid låg tomgång och Justera motorvarvtalet vid hög tomgång.

  Justera motorvarvtalet vid låg tomgång

  Note: Använd en varvräknare för att observera motorvarvtalet.

  1. Parkera maskinen på ett plant underlag och koppla in parkeringsbromsen.

   Note: Säkerställ att motorn har en normal drifttemperatur innan du justerar gasvajern.

  2. Starta motorn och använd gasreglaget för att minska motorns varvtal till låg tomgång.

  3. Observera motorvarvtalet vid låg tomgång på varvräknaren.

   Det idealiska intervallet för låg tomgång är 1 800–2 000 varv/min.

  4. Lossa skruven på kabelledningsklämman (Figur 41).

   g315295
  5. Flytta kabelledningen tills 1 900 varv/min visas på varvräknaren.

  6. Dra åt skruven på kabelledningsklämman.

  Justera motorvarvtalet vid hög tomgång

  Note: Använd en varvräknare för att observera motorvarvtalet.

  1. Parkera maskinen på ett plant underlag och koppla in parkeringsbromsen.

   Note: Säkerställ att motorn har en normal drifttemperatur innan du justerar gasvajern.

  2. Starta motorn och använd gasreglaget för att öka motorns varvtal till hög tomgång.

  3. Observera motorvarvtalet vid hög tomgång på varvräknaren.

   Det idealiska intervallet för hög tomgång (för användning i länder där CE-märkning inte krävs) är 3 350–3 550 varv/min. Om varvräknaren visar en hastighet under 3 350 eller över 3 550 varv/min ska du utföra steg 4 till 7 tills en hastighet på 3 350–3 550 varv/min har uppnåtts.

   Om du använder maskinen i ett land som uppfyller CE-standarder ska du justera motorvarvtalet vid hög tomgång efter följande specifikationer:

   • 1018-maskiner: 3 000 varv/min

   • 1021- och 1026-maskiner: 3 150 varv/min

  4. Stäng av motorn.

  5. Utför följande steg för att ta bort kontrollådans kåpa för följande maskiner:

   • 1018-maskiner: serienummer 405619513 och lägre

   • 1021-maskiner: serienummer 405674843 och lägre

   • 1026-maskiner: serienummer 405583584 och lägre

   1. Koppla bort kablagekontakten från timmätaren (Figur 42).

    g280735
   2. Ta bort kontrollådans kåpa genom att ta bort skruvarna som fäster kontrollådans kåpa på bakpanelen (Figur 43).

    g280734
  6. Justera gasreglagestoppet efter mätvärdet för hög tomgång på varvräknaren.

   • För att höja tröskeln för hög tomgång flyttar du gasreglagestoppet uppåt.

   • För att sänka tröskeln för hög tomgång flyttar du gasreglagestoppet nedåt.

   Note: Om du vill justera gasreglagestoppet kan du använda en spärr för att justera stoppet.Om du har en äldre maskin (serienumren specificeras i steg 5) använder du en skiftnyckel för att hålla flänsmuttern under konsolen. Nyare maskiner har en gjuten mutter, vilket är varför det inte är nödvändigt att använda en skiftnyckel.

   g315331
  7. Starta motorn och observera det nya mätvärdet för hög tomgång.

   Om varvräknaren visar en lämplig hastighet enligt beskrivningen i steg 3 är justeringen slutförd.

  8. Utför följande steg om du tog bort kontrollådans kåpa:

   1. Använd skruvarna du tog bort tidigare för att fästa kontrollådans kåpa på den bakre panelen.

   2. Anslut kablagekontakten till timmätaren.

  Underhålla klippenheten

  Knivsäkerhet

  • Var försiktig när du undersöker cylinderklippenheten. Använd skyddshandskar och var försiktig när du underhåller cylindern.

  • En sliten eller skadad kniv eller understål kan gå sönder, och den trasiga delen kan slungas ut mot dig eller någon kringstående, vilket kan leda till allvarliga personskador eller innebära livsfara.

  • Kontrollera regelbundet att knivarna och understålen inte är utslitna eller skadade.

  • Var försiktig när du kontrollerar knivarna. Använd skyddshandskar och var försiktig när du underhåller cylindrarna. Knivarna och understålen får endast bytas ut eller slipas – de ska aldrig rätas ut eller svetsas.

  Montera klippenheten

  Montera klippenheten (modell 04820)

  1. Flytta stödet till läget för KLIPPENHETSSERVICE. Se Stöd.

  2. Ta bort fästelementen som säkrar cylinderdrivsatsen på sidoplattan (Figur 45).

   g333187
  3. Avlägsna cylinderdrivsatsen, planbrickorna, fjäderbrickorna och distansbrickorna från sidoplåten (Figur 45).

  4. Rikta in klippenheten efter ramen.

  5. Använd 4 insexskruvar för att fästa klippenheten på ramen (Figur 46).

   g333153
  6. Använd de skruvar, brickor och distansbrickor som togs bort tidigare för att fästa cylinderdrivsatsen på klippenhetens sidoplåt (Figur 47).

   Kontrollera att cylinderdrivsatsens drivaxel är monterad på transmissionsaxeln (Figur 47).

   g333165

  Installera klippenheten (modell 04830 och 04840)

  1. Flytta stödet till läget för KLIPPENHETSSERVICE. Se Stöd.

  2. Rikta in klippenheten efter ramen.

  3. Använd 4 insexskruvar för att fästa klippenheten på ramen (Figur 48).

   g333188
  4. Skjut på klippenhetens drivkoppling på transmissionens drivaxel (Figur 48).

   Kopplingen ska glida över på transmissionens drivaxel utan motstånd. Om det finns ett motstånd ser du till att cylinderdrivningsaxeln och transmissionens drivaxel är inriktade. Se Justera cylinderdrivningsaxelns läge

  5. Montera gräskorgen.

  Justera cylinderdrivningsaxelns läge

  Du kan justera cylinderdrivningsaxelns läge genom att justera cylinderdrivsatsens läge:

  1. Lossa skruven enligt Figur 49.

   g304660
  2. Vrid drivcylinderns så att cylinderdrivaxeln är korrekt inriktad med transmissionens drivaxel.

  3. Dra åt skruven som du lossade tidigare.

  Om motståndet fortsätter justerar du motorns och transmissionens inriktning. Se servicehandboken.

  Avlägsna klippenheten

  Avlägsna klippenheten (modell 04820)

  1. Flytta stödet till läget för KLIPPENHETSSERVICE. Se Stöd.

  2. Avlägsna gräskorgen (i förekommande fall).

  3. Avlägsna cylinderdrivsatsen från klippenheten (Figur 50) och behåll fästelementen.

   g333165
  4. Avlägsna insexskruvarna som fäster klippenheten på ramen (Figur 51).

   g333153
  5. Avlägsna klippenheten från ramen.

  Avlägsna klippenheten (modell 04830 och 04840)

  1. Flytta stödet till läget för KLIPPENHETSSERVICE. Se Stöd.

  2. Avlägsna gräskorgen (i förekommande fall).

  3. Släpp upp klippenhetens drivkoppling från transmissionens drivaxel (Figur 52).

   g333189
  4. Avlägsna insexskruvarna som fäster klippenheten på ramen (Figur 52).

  5. Avlägsna klippenheten från ramen.

  Slipa klippenheten

  Se följande tabell för lämpliga slipningssatser för din drivenhet:

  Satsnamn/modellKompatibla drivenheter
  Åtkomstsats för slipning (modell 139-4342)Modell 04820, 04830 och 04840
  Slipningssats (modell 04800)Modell 04830 och 04840

  Se bruksanvisningarna i den specifika satsens Monteringsanvisningar. Kontakta en auktoriserad Toro-återförsäljare för att införskaffa en av dessa satser.

  Förvaring

  Säker förvaring

  • Stäng av motorn, ta ut nyckeln (i förekommande fall) och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur förarsätet. Låt maskinen svalna innan du justerar, servar, rengör eller förvarar den.

  • Förvara inte maskinen eller bränslebehållaren i närheten av en öppen låga, gnista eller tändlåga, t.ex. nära en varmvattenberedare eller någon annan utrustning.

  Ställa maskinen i förvar

  1. Avlägsna gräs, smuts och smörja från maskinens utvändiga delar, särskilt motorn. Rensa bort smuts och skräp från utsidan av motorns kylflänsar och fläkthuset.

   Important: Tvätta maskinen med ett milt rengöringsmedel och vatten. Högtryckstvätta inte maskinen. Undvik att använda alltför mycket vatten, särskilt nära växelspaksplattan och motorn.

  2. Tillsätt en bränslestabiliserare/konditionerare till bränslet i tanken när gräsklipparen ska förvaras under en längre tid (mer än 30 dagar).

   1. Kör motorn för att fördela stabiliserat bränsle i bränslesystemet (5 minuter).

   2. Du kan antingen stänga av motorn, låta den svalna och tappa ur bränslet, eller också köra motorn tills den stannar.

   3. Starta motorn och kör den tills den stängs av. Starta motorn igen, med choken stängd, tills den inte längre startas.

   4. Lossa tändkabeln från tändstiftet.

   5. Kassera bränslet på lämpligt sätt. Lämna in det enligt lokala föreskrifter.

    Note: Förvara inte bränsle som innehåller stabiliserare/konditionerare längre än den tid som rekommenderas av bränslestabiliserarens tillverkare.

  3. Kontrollera och dra åt alla bultar, muttrar och skruvar. Reparera eller byt ut utslitna och skadade delar.

  4. Måla i lackskador och bara metallytor. Färg finns att köpa hos auktoriserade Toro-återförsäljare.

  5. Förvara maskinen i ett rent och torrt garage eller lagerutrymme. Täck över maskinen för att skydda den och hålla den ren.