Úvod

Tato pojezdová sekačka na trávu s rotačními žacími noži by měla být používána najímanými profesionálními pracovníky pro komerční účely. Je určena zejména k sekání trávy na dobře udržovaných travnatých plochách v parcích, na golfových a sportovních hřištích a na komerčních pozemcích. Není určena k sekání křovin, trávy a jiných porostů podél silnic ani k použití v zemědělství.

Přečtěte si pečlivě následující informace. Dozvíte se, jak správně výrobek používat a jak jej udržovat, jak zabránit poškození výrobku a úrazu při práci s ním. Za řádnou a bezpečnou obsluhu výrobku nesete odpovědnost vy.

Na stránkách www.Toro.com najdete informace o produktech a příslušenství, vyhledáte prodejce nebo zaregistrujete výrobek.

Kdykoli budete potřebovat servis, originální díly Toro nebo doplňující informace, obraťte se na autorizovaného servisního prodejce nebo zákaznický servis Toro a uveďte modelové a sériové číslo svého výrobku. Obrázek 1 znázorňuje umístění modelového a sériového čísla na výrobku. Čísla si zapište do následujícího pole.

g005676

Tato příručka identifikuje potenciální rizika a uvádí bezpečnostní sdělení, která jsou označena varovným bezpečnostním symbolem (Obrázek 2) signalizujícím riziko, jež může vést k vážnému úrazu nebo usmrcení, nebudete-li doporučená opatření dodržovat.

g000502

Ke zdůraznění informací se v této příručce používají dva výrazy. Důležité upozorňuje na speciální technické informace a Poznámka zdůrazňuje obecné informace, kterým je třeba věnovat zvláštní pozornost.

Tento výrobek splňuje všechny příslušné směrnice Evropské unie. Podrobné informace naleznete v Prohlášení o shodě k tomuto výrobku.

Používání nebo provoz motoru v zalesněných, křovinatých nebo travnatých místech bez řádně funkčního a udržovaného lapače jisker (jak je uvedeno v části 4442) nebo motoru, který není vhodným způsobem zkonstruován, vybaven a udržován k zajištění prevence vzniku požáru, je porušením zákona o veřejných zdrojích státu Kalifornie, části 4442 a 4443.

Přiložená uživatelská příručka k motoru obsahuje informace o předpisech pro ochranu životního prostředí USA (EPA) a kontrolu emisí státu Kalifornie pro emisní systémy a informace o údržbě a záruce. Náhradní uživatelskou příručku k motoru je možné objednat u výrobce motoru.

Důležité upozornění

CALIFORNIA

Důležité upozornění, poučka 65

Výfukové plyny dieselového motoru mohou podle znalostí státu Kalifornie způsobit rakovinu, vrozené vady a jiná poškození spojená s reprodukčním systémem

Vývody baterie, svorky a související príslušenství obsahují olovo a slouceniny olova, tj. chemikálie, které jsou ve státe Kalifornie známy jako látky škodlivé pro reprodukcní orgány a vyvolávající rakovinu. Po manipulaci s baterií si rádne omyjte ruce.

Používání tohoto výrobku může způsobit vystavení účinkům chemikálií, které jsou státu Kalifornie známy jako karcinogenní, mutagenní nebo reprotoxické.

Bezpečnost

Obecné bezpečnostní informace

Tento výrobek může amputovat ruce a nohy a vrhat předměty. Dodržujte vždy všechny bezpečnostní pokyny, abyste zamezili vážnému úrazu.

Používání tohoto výrobku pro jiné účely, než ke kterým je určen, může být nebezpečné uživateli a okolostojícím.

 • Před spuštěním motoru si pozorně přečtěte tuto provozní příručku, abyste porozuměli jejímu obsahu.

 • Nepřibližujte ruce ani nohy do blízkosti rotujících částí stroje.

 • Nikdy neprovozujte stroj, pokud nejsou všechny jeho kryty ve správné poloze a pokud nejsou funkční další bezpečnostní ochranná zařízení.

 • Zdržujte se v bezpečné vzdálenosti od všech odhazovacích otvorů. Přihlížející osoby a zvířata se musejí zdržovat ve vzdálenosti od stroje.

 • Děti se nesmí pohybovat v pracovním prostoru. Nikdy nedovolte dětem stroj obsluhovat.

 • Před prováděním údržby, doplňováním paliva nebo uvolňováním ucpaného materiálu zastavte stroj a vypněte motor.

Nesprávné používání nebo údržba tohoto stroje mohou vést ke zranění. Z důvodu snížení rizika zranění dodržujte tyto bezpečnostní pokyny a vždy věnujte pozornost výstražnému symbolu, který signalizuje upozornění, výstrahu nebo nebezpečí – pokyny k zajištění osobní bezpečnosti. Nedodržení těchto pokynů může mít za následek zranění osob nebo jejich usmrcení.

Bezpečnostní a instrukční štítky

Graphic

Bezpečnostní štítky a pokyny jsou umístěny na viditelném místě v blízkosti každého bodu představujícího potenciální nebezpečí. V případě ztráty nebo poškození nahraďte původní štítek novým.

decal93-6681
decal93-7276
decal93-7818
decal94-3353
decal99-3444
decal106-6755
decal107-1972
decal117-3270
decal117-4764
decalbatterysymbols
decal121-3598
decal106-9290
decal121-3627
decal121-3623
decal117-5103
decal121-3532
decal121-3620

Nastavení

Note: Levá a pravá strana stroje se určuje z pohledu obsluhy při normální pracovní poloze.

Aktivace, nabíjení a připojení akumulátoru

Důležité upozornění

Svorky akumulátoru, koncovky a související příslušenství obsahují olovo a sloučeniny olova, což jsou chemické látky, které jsou ve státě Kalifornie známé jako látky způsobující rakovinu a poškozující reprodukční systém. Po manipulaci s akumulátorem si umyjte ruce.

Note: Pokud není akumulátor naplněn elektrolytem nebo aktivován, zakupte tekutý elektrolyt se specifickou hustotou 1,26 od místního prodejce akumulátorů a akumulátor naplňte.

Nebezpečí

Elektrolyt akumulátoru obsahuje kyselinu sírovou, která je v případě požití smrtelně jedovatá a může způsobit vážné popáleniny.

 • Nepožívejte elektrolyt a dbejte, aby nepřišel do styku s pokožkou a nepotřísnil oči ani oděv. Chraňte si oči brýlemi a ruce gumovými rukavicemi.

 • Akumulátor doplňujte na místě, kde je vždy k dispozici čistá voda pro opláchnutí pokožky.

 1. Sejměte kryt akumulátoru (Obrázek 3).

  g031567
 2. Sejměte plnicí uzávěry z akumulátoru a pomalu naplňte jednotlivé články, aby hladina elektrolytu byla těsně nad destičkami.

 3. Nasaďte zpět plnicí uzávěry a připojte 3 až 4A nabíječku akumulátoru k vývodům akumulátoru.

  Note: Nabíjejte akumulátor proudem v hodnotě 3 až 4 A po dobu 4 až 8 hodin.

  Důležité upozornění

  Při nabíjení akumulátoru vznikají plyny, které mohou explodovat.

  • Neumisťujte akumulátor v blízkosti jisker a otevřeného ohně.

  • V blízkosti akumulátoru nikdy nekuřte.

 4. Jakmile je akumulátor nabitý, odpojte nabíječku z elektrické zásuvky a od vývodů akumulátoru.

 5. Sejměte plnicí uzávěry.

 6. Pomalu doplňte elektrolyt do každého článku po nákružek plnicího otvoru.

  Important: Akumulátor nepřeplňujte. Elektrolyt může přetéct na jiné součásti stroje a způsobit vážnou korozi a další poškození.

 7. Nasaďte uzávěry plnicích otvorů.

 8. Upevněte kladný kabel (červený) ke kladné (+) svorce a záporný kabel (černý) k záporné (-) svorce akumulátoru a zajistěte je pomocí šroubů a matic (Obrázek 4).

  Note: Kladná svorka (+) musí být zcela nasazena na vývodu a kabel musí být umístěn těsně u akumulátoru. Kabel se nesmí dotýkat krytu akumulátoru.

  Důležité upozornění

  Nesprávné vedení kabelů akumulátoru by mohlo zapříčinit jiskření a způsobit poškození hnací jednotky a kabelů. Jiskry by mohly zapříčinit explozi plynů z akumulátoru a následné poranění osob.

  • Vždy odpojujte nejprve záporný (černý) kabel akumulátoru a teprve potom kladný (červený) kabel akumulátoru.

  • Vždy připojujte nejdříve kladný (červený) kabel akumulátoru a potom záporný (černý) kabel.

  g031568

  Important: Pokud budete akumulátor vyjímat, namontujte šrouby svorek akumulátoru tak, aby hlavy šroubů byly dole a matice nahoře. Pokud jsou šrouby svorek obráceně, mohou překážet hydraulickému vedení při změně polohy žacích jednotek.

 9. Oba konektory akumulátoru potřete tenkou vrstvou maziva Grafo 112X, obj. č. Toro 505-47, vazelíny nebo oleje, abyste zabránili korozi.

 10. Na kladný vývod nasuňte gumový návlek, aby nedošlo ke zkratu.

 11. Namontujte kryt akumulátoru.

Kontrola ukazatele úhlu

Díly potřebné k provedení tohoto kroku:

Sklonoměr1
 1. Zaparkujte stroj na rovném, plochém povrchu.

 2. Pomocí ručního sklonoměru (dodávaného se strojem) zkontrolujte na příčce rámu vedle palivové nádrže, zda stroj stojí vodorovně (Obrázek 5).

  Note: Sklonoměr musí při pohledu z místa obsluhy ukazovat 0°.

  g031569
 3. Pokud se na sklonoměru nezobrazí hodnota 0°, přemístěte stroj na jiné místo, aby se zobrazil údaj 0°.

  Note: Ukazatel úhlu umístěný na stroji musí nyní rovněž ukazovat hodnotu 0°.

 4. Pokud ukazatel úhlu neukazuje hodnotu 0°, povolte 2 šrouby a matice upevňující ukazatel úhlu k montážnímu držáku, seřiďte ukazatel tak, abyste dosáhli nulové hodnoty, a šrouby utáhněte.

Nalepení štítku CE

Díly potřebné k provedení tohoto kroku:

Štítek (121-3598)1

Pokud bude tento stroj používán v EU, upevněte výstražný štítek CE přes příslušný výstražný štítek v angličtině.

Montáž západky kapoty

Pouze CE

Díly potřebné k provedení tohoto kroku:

Zajišťovací držák1
Nýt2
Podložka1
Šroub (¼" x 2")1
Pojistná matice (¼")1
 1. Uvolněte západku kapoty z držáku.

 2. Demontujte 2 nýty upevňující držák západky ke kapotě (Obrázek 6).

  g031570
 3. Odstraňte držák západky z kapoty.

 4. Zarovnejte montážní otvory, umístěte zajišťovací držák a držák západky kapoty na kapotu (Obrázek 7).

  Note: Zajišťovací držák musí být u kapoty.

  Note: Neodstraňujte šroub a matici z ramena zajišťovacího držáku.

  g012629
 5. Zarovnejte podložky s otvory uvnitř kapoty.

 6. Upevněte držáky pomocí nýtů a podložek ke kapotě (Obrázek 7).

 7. Zajistěte západku kapoty do držáku západky (Obrázek 8).

  g012630
 8. Namontujte šroub do druhého ramena držáku západky kapoty a zajistěte západku na místě (Obrázek 9).

  Note: Šroub pevně utáhněte, avšak matici neutahujte.

  g012631

Montáž krytu výfuku

Jen modely CE

Díly potřebné k provedení tohoto kroku:

Kryt výfuku1
Samořezný šroub4
 1. Nasaďte kryt výfuku k tlumiči výfuku a zarovnejte montážní otvory s otvory na rámu (Obrázek 10).

  g008875
 2. Upevněte kryt výfuku k rámu pomocí 4 samořezných šroubů (Obrázek 10).

Seřízení zvedacích ramen

 1. Spusťte motor, zvedněte žací jednotky a přesvědčte se, zda je mezi jednotlivými zvedacími rameny a držákem podlahové desky mezera 5–8 mm (viz Obrázek 11).

  g031571

  Pokud není mezera v tomto rozsahu, nastavte ji následujícím způsobem:

  1. Posuňte dorazové šrouby dozadu (Obrázek 12).

   g031572
  2. Posuňte pojistnou matici na válci dozadu (Obrázek 13).

   g031573
  3. Vytáhněte čep z konce tyče a otočte vidlicí.

  4. Namontujte čep a zkontrolujte mezeru.

   Note: V případě potřeby postup opakujte.

  5. Utáhněte pojistnou matici.

 2. Přesvědčte se, zda je mezi jednotlivými zvedacími rameny a dorazovým šroubem mezera 0,13 až 1,02 mm (viz Obrázek 12).

  Note: Pokud není mezera v tomto rozsahu, seřiďte dorazové šrouby tak, abyste dosáhli mezery požadované velikosti.

 3. Spusťte motor, zvedněte žací jednotky a zkontrolujte, zda je mezi stykovou deskou na obrusné liště zadní žací jednotky a stykovou deskou nárazníku mezera 0,51 až 2,54 mm (viz Obrázek 14).

  g031574

  Pokud není mezera v tomto rozsahu, seřiďte zadní válec následujícím způsobem:

  Note: Pokud se zadní zvedací rameno během přepravy naklápí, zmenšete mezeru.

  1. Spusťte žací jednotky dolů a posuňte pojistnou matici na válci dozadu (Obrázek 15).

   g031575
  2. Uchopte tyč válce v blízkosti matice pomocí kleští a hadříku a otočte jí.

  3. Zvedněte žací jednotky a zkontrolujte mezeru.

   Note: V případě potřeby postup opakujte.

  4. Utáhněte pojistnou matici.

Important: Při nedostatečné mezeře mezi předními dorazy nebo zadní obrusnou lištou může dojít k poškození zvedacích ramen.

Seřízení rámu nosné sestavy

Seřízení předních sekacích plošin

Přední a zadní sekací plošiny vyžadují různé montážní polohy. Přední sekací plošina má v závislosti na požadované výšce sekání a stupni rotace plošiny 2 montážní polohy.

 1. Při výšce sekání v rozsahu 2 až 7,6 cm namontujte přední rámy do předních spodních montážních otvorů (Obrázek 16).

  Note: Tím umožníte větší pohyblivost sekacích plošin vzhledem k sekačce při příjezdu k prudkým změnám ve stoupání v terénu. Vzdálenost komory od nosné sestavy při sekání na ostrých malých vrcholcích je tím však omezena.

  g031576
 2. Při výšce sekání v rozsahu 6,3 až 10 cm namontujte přední rámy do předních horních montážních otvorů (Obrázek 16).

  Note: Tím zvýšíte vzdálenost komory od nosné sestavy díky vyšší poloze sekací komory, sekací plošina však dosáhne své maximální pohyblivosti rychleji.

Seřízení zadní sekací plošiny

Přední a zadní sekací plošiny vyžadují různé montážní polohy. Zadní sekací plošina má 1 montážní polohu pro správné zarovnání se spodním rámem zařízení Sidewinder.

Při všech výškách sekání namontujte zadní sekací plošinu do zadních montážních otvorů (Obrázek 16).

Seřízení výšky sečení

Important: Tato sekací plošina obvykle seká přibližně o 6 mm níže než vřetenová žací jednotka se stejným provozním nastavením. U rotačních sekacích plošin může být oproti vřetenovým žacím jednotkám pro tutéž pracovní oblast nutné provozní nastavení o 6 mm výše.

Important: Chcete-li získat přístup k zadním žacím jednotkám, demontujte žací jednotku ze stroje. Pokud je stroj vybaven jednotkou Sidewinder®, seřiďte žací jednotky doprava, demontujte zadní žací jednotku a vysuňte ji směrem doprava.

 1. Spusťte sekací plošinu na zem, vypněte motor a vyjměte klíček ze zapalování.

 2. Povolte šroub upevňující jednotlivé držáky pro nastavení výšky sekání k desce nastavení výšky sekání (vpředu a na obou stranách) (viz Obrázek 17).

  g031577
 3. Začněte seřízením vpředu. Vyšroubujte šroub.

 4. Podepřete komoru a odstraňte rozpěrku (Obrázek 17).

 5. Přesuňte komoru do požadované výšky sekání a nasaďte rozpěrku do určeného otvoru a drážky pro nastavení výšky sekání (Obrázek 18).

  g026184
 6. Umístěte zkosenou desku k rozpěrce.

 7. Našroubujte šroub silou prstů.

 8. Opakujte kroky 4–7 a seřiďte výšku na obou stranách.

 9. Tři šrouby utáhněte na utahovací moment 41 N·m.

  Note: Vždy nejdříve utáhněte přední šroub.

  Note: Seřízení větší než 3,8 cm může vyžadovat dočasnou montáž do střední výšky, aby nedocházelo k váznutí (např. změna výšky sekání z 3,1 na 7 cm).

Seřízení stírače válce

(volitelně)

Volitelný stírač válce pracuje nejlépe, pokud je mezi válcem a stíračem mezera 0,5 až 1 mm.

 1. Povolte maznici a montážní šroub (Obrázek 19).

  g031578
 2. Posuňte stírač nahoru nebo dolů, aby mezi táhlem a válcem vznikla mezera 0,5 až 1 mm.

 3. Střídavým utahováním upevněte maznici a šroub na utahovací moment 41 N·m.

Montáž mulčovacího usměrňovače

(volitelně)
 1. Důkladně očistěte montážní otvory na zadní stěně a levé stěně komory od veškerých nečistot.

 2. Mulčovací usměrňovač umístěte do zadního otvoru a upevněte jej 5 šrouby s přírubovou hlavou (Obrázek 20).

  g031579
 3. Zkontrolujte, zda mulčovací usměrňovač nepřekáží hrotu žacího nože a nepřečnívá dovnitř plochy zadní stěny komory.

Příručky a práce se školicími materiály

Díly potřebné k provedení tohoto kroku:

Provozní příručka1
Uživatelská příručka k motoru1
Katalog dílů1
Podklady pro zaškolení obsluhy1
Záruka na motor 1
Prohlášení o shodě1
Montážní pokyny plošiny1
 1. Přečtěte si příručky.

 2. Seznamte se se školicími materiály pro obsluhu.

Součásti stroje

g031595
g031597

Pedály ovládání pojezdu

Chcete-li jet dopředu, sešlápněte pedál pro jízdu dopředu. Sešlápněte pedál pro jízdu dozadu, chcete-li jet dozadu nebo rychleji zastavit při jízdě dopředu (Obrázek 21).

Note: Při zastavování stroje nechejte pedál vrátit do NEUTRáLNí polohy nebo jej přesuňte sami.

Přepínač sekání/přepravy

Patou přemístěte přepínač sekání/přepravy doleva do přepravní polohy a doprava do polohy pro sekání (Obrázek 21).

Note: Žací jednotky jsou funkční pouze v poloze pro sekání.

Important: Rychlost při sekání je z výroby nastavena na 9,7 km/h. Nastavením polohy dorazového šroubu pro nastavení rychlosti můžete snížit nebo zvýšit rychlost sečení (Obrázek 23).

g031596

Páka naklonění volantu

Zatáhněte páku naklonění volantu dozadu a nakloňte volant do požadované polohy. Poté polohu volantu zajistěte zatlačením páky dopředu (Obrázek 21).

Výřez ukazatele

Indikační výřez na plošině obsluhy ukazuje, kdy jsou žací jednotky ve středové poloze (Obrázek 21).

Ukazatel úhlu

Ukazatel úhlu ukazuje ve stupních sklon stroje ve svahu (Obrázek 21).

Spínač zapalování

Spínač zapalování se používá pro spuštění, vypnutí a předehřev motoru. Spínač zapalování má 3 polohy: VYPNUTO, ZAPNUTO/PřEDEHřEV a START. Otočte klíčkem do polohy ZAPNUTO/PřEDEHřEV, dokud kontrolka žhavicích svíček nezhasne (přibližně 7 sekund); poté otočením klíčku do polohy START spusťte startér. Jakmile motor nastartuje, klíček uvolněte (Obrázek 22).

Motor vypnete otočením klíčku spínače zapalování do polohy VYPNUTO.

Note: Vytáhněte klíček ze zapalování, aby nedošlo k náhodnému nastartování.

Škrticí klapka

Posunutím škrticí klapky dopředu zvýšíte otáčky motoru, posunutím dozadu je snížíte (Obrázek 22).

Spínač pohonu žací jednotky

Spínač pohonu žací jednotky má dvě polohy: ZAPNUTO a VYPNUTO. Kolébkový spínač řídí elektromagnetický ventil na bloku ventilů, který ovládá pohon žacích jednotek (Obrázek 22).

Měřič provozních hodin

Počitadlo provozních hodin udává celkový počet provozních hodin stroje. Počitadlo provozních hodin se aktivuje vždy, když otočíte klíčkem zapalování do ZAPNUTé polohy (Obrázek 22).

Ovládací páka žací jednotky

Chcete-li spustit žací jednotky dolů, přesuňte ovládací páku žací jednotky dopředu. Chcete-li žací jednotky zvednout, přesuňte ovládací páku dozadu do ZVEDNUTé polohy (Obrázek 22).

Note: Žací jednotky nelze spustit dolů, dokud je motor v chodu.

Posunutím páky doprava nebo doleva přesunete žací jednotky v příslušném směru.

Note: Tuto operaci proveďte, jen když jsou žací jednotky zvednuté, nebo jsou-li na zemi a stroj se pohybuje.

Note: Páku není nutné během spouštění žacích jednotek držet v přední poloze.

Výstražná kontrolka chladicí kapaliny motoru

Výstražná kontrolka teploty se rozsvítí, když nadměrně stoupne teplota chladicí kapaliny motoru. Pokud hnací jednotku nezastavíte a teplota chladicí kapaliny motoru stoupne o dalších 10 °C, motor se zastaví (Obrázek 22).

Výstražná kontrolka tlaku oleje

Výstražná kontrolka tlaku oleje se rozsvítí, když tlak oleje klesne pod bezpečnou úroveň (Obrázek 22).

Kontrolka alternátoru

Když motor pracuje, musí být kontrolka alternátoru zhasnutá (Obrázek 22).

Note: Pokud svítí, zkontrolujte systém nabíjení a podle potřeby jej opravte.

Kontrolka žhavicích svíček

Kontrolka žhavicích svíček svítí, když jsou žhavicí svíčky v činnosti (Obrázek 22).

Parkovací brzda

Při každém vypnutí motoru zatáhněte parkovací brzdu, aby nedošlo k nežádoucímu pohybu stroje. Chcete-li zajistit parkovací brzdu, zatáhněte páku parkovací brzdy (Obrázek 22).

Note: Motor se zastaví, pokud sešlápnete pedál ovládání pojezdu při zatažené parkovací brzdě.

Zámek páky ovládání zdvihu

Posunutím zámku páky ovládání zdvihu dozadu zabráníte pádu žacích jednotek (Obrázek 22).

Palivoměr

Palivoměr měří množství paliva v nádrži (Obrázek 24).

g031598

Páka nastavení sedadla

Vysuňte nastavovací páku sedadla na straně sedadla směrem ven, posuňte sedadlo do požadované polohy a uvolněním páky jej zajistěte v dané poloze (Obrázek 24).

Note: Specifikace a design se mohou bez upozornění změnit.

g192077
PopisOdkaz na Obrázek 25Rozměry nebo hmotnost
Celková šířka v poloze sečeníA192 cm
Celková šířka v přepravní polozeB184 cm
VýškaC197 cm
RozchodD146 cm
RozvorE166 cm
Celková délka v poloze sečeníF305 cm (120 palce)
Celková délka v přepravní polozeG295 cm
Světlá výška 15 cm
Hmotnost modelů 30807 a 30839 963 kg

Přídavná zařízení / příslušenství

Pro stroj je k dispozici řada přídavných zařízení a příslušenství schválených společností Toro, která vylepšují a rozšiřují možnosti stroje. Kontaktujte autorizované servisní středisko či distributora nebo navštivte stránky www.Toro.com kde najdete seznam schválených přídavných zařízení a příslušenství.

Obsluha

Před provozem

Note: Levá a pravá strana stroje se určuje z pohledu obsluhy při normální pracovní poloze.

Bezpečnostní kroky před použitím

Obecné bezpečnostní informace

 • Nikdy nedovolte, aby nezaškolené osoby nebo děti obsluhovaly stroj nebo na něm prováděly servis. Věkovou hranici obsluhy mohou omezovat místní předpisy. Majitel je zodpovědný za proškolení všech operátorů a mechaniků.

 • Dobře se seznamte s bezpečným použitím zařízení, ovládacími prvky a významem bezpečnostních nápisů.

 • Naučte se, jak stroj a motor rychle vypnout.

 • Přesvědčte se, zda jsou namontovány kontrolní prvky přítomnosti obsluhy, bezpečnostní spínače a ochranné kryty, a zda správně fungují. Stroj nepoužívejte, pokud tyto prvky nefungují správně.

 • Před sečením se vždy přesvědčte, zda jsou žací nože, jejich šrouby a montážní celky žací jednotky stroje v dobrém provozním stavu. Opotřebené nebo poškozené žací nože a šrouby vyměňujte po celých sadách, aby byla zachována mechanická rovnováha.

 • Zkontrolujte prostor, kde budete stroj používat, a odstraňte všechny předměty, jež mohou být strojem vymrštěny.

Bezpečnost týkající se paliva

 • Při manipulaci s palivem buďte velmi opatrní. Palivo je vysoce hořlavé a jeho výpary jsou výbušné.

 • Uhaste všechny cigarety, doutníky, dýmky a ostatní zdroje vznícení.

 • Používejte jen schválený kanystr.

 • Nikdy neodstraňujte uzávěr palivové nádrže ani nedoplňujte nádrž palivem při spuštěném nebo horkém motoru.

 • Nikdy nedoplňujte palivo do stroje v uzavřeném prostoru.

 • Nikdy neskladujte stroj nebo nádobu s palivem v blízkosti otevřeného ohně, zdroje jisker nebo tepla, například u ohřívače vody nebo jiného zařízení.

 • V případě rozlití paliva se nepokoušejte nastartovat motor a vyhýbejte se použití jakéhokoli zdroje vznícení, dokud se palivové výpary nerozptýlí.

Doplnění paliva

Doporučené palivo

Používejte pouze čistou čerstvou naftu nebo bionaftu s nízkým (pod 500 miliontin) nebo velmi nízkým (pod 15 miliontin) obsahem síry. Nafta musí mít minimální cetanové číslo 40. Aby byla zajištěna čerstvost, nakupujte palivo v takovém množství, aby je bylo možné spotřebovat do 180 dní.

Important: Použití paliva, které nemá velmi nízký obsah síry, může poškodit emisní systém motoru.

Objem palivové nádrže: 42 l

Při teplotách nad -7 °C používejte letní motorovou naftu (č. 2-D), při nižších teplotách zimní naftu (č. 1-D nebo směs č. 1-D/2-D). Zimní nafta má při nízkých teplotách nižší teplotu vznícení a vlastnosti tečení za studena, jež usnadní startování a omezí ucpávání palivového filtru.

Používání letní nafty při teplotách nad -7 °C přispívá ve srovnání se zimní naftou k delší životnosti palivového čerpadla a vyššímu výkonu.

Important: Nepoužívejte místo nafty petrolej ani benzin. Nedodržení tohoto upozornění může vést k poškození motoru.

Možnost použití bionafty

U tohoto stroje lze rovněž použít palivo s podílem bionafty do stupně B20 (20 % bionafty, 80 % motorové nafty). Používejte výhradně bionaftu s velmi nízkým obsahem síry. Dodržujte následující bezpečnostní opatření:

 • Podíl bionafty v palivu musí odpovídat specifikaci ASTM D6751 nebo EN14214.

 • Složení směsi paliva musí splňovat normu ASTM D975 nebo EN590.

 • Směsi s bionaftou mohou poškodit nátěr povrchů.

 • Kontrolujte těsnění, hadice a vložky, které jsou v kontaktu s palivem, jelikož se časem znehodnocují.

 • Po určité době po přechodu na směs bionafty lze předpokládat ucpání palivového filtru.

 • O další informace o bionaftě požádejte svého distributora.

Plnění palivové nádrže

 1. Očistěte oblast kolem uzávěru palivové nádrže (Obrázek 26).

 2. Sejměte uzávěr palivové nádrže.

 3. Naplňte nádrž ke spodnímu okraji plnicího hrdla. Nádrž nepřeplňujte. Namontujte uzávěr.

 4. Abyste zabránili nebezpečí vzniku požáru, otřete veškeré rozlité palivo.

  g008884

Note: Pokud je to možné, doplňte palivovou nádrž po každém použití. Minimalizuje se tím tvorba kondenzace uvnitř palivové nádrže.

Kontrola hladiny motorového oleje

Než spustíte motor a zahájíte práce se strojem, vždy zkontrolujte hladinu oleje v klikové skříni motoru; viz Kontrola hladiny motorového oleje.

Kontrola chladicí soustavy

Před spuštěním motoru a použitím stroje zkontrolujte chladicí systém, viz Kontrola chladicí soustavy.

Kontrola hydraulické soustavy

Před spuštěním motoru a použitím stroje zkontrolujte hydraulický systém, viz Kontrola hydraulické soustavy.

Výběr žacího nože

Použití žacího nože se standardním kombinovaným hřbetem

Tento žací nůž poskytuje vynikající zdvih a rozptyl téměř za jakýchkoli podmínek. Pokud je nutný vyšší či nižší zdvih nebo menší či větší rychlost odhozu, zvažte použití jiného žacího nože.

Vlastnosti: Dosahuje vynikajícího zdvihu a rozptylu ve většině podmínek.

Použití žacího nože se zahnutým hřbetem

Tento žací nůž je obvykle nejvhodnější při nižší výšce sekání, tedy 1,9–6,4 cm.

Vlastnosti:

 • Rozptyl je rovnoměrnější při nižší výšce sekání.

 • Rozptyl má menší tendenci k odhozu vlevo, takže zajišťuje čistší vzhled kolem bunkrů a fervejí.

 • Při nižší výšce sekání a u hustších trávníků má stroj s tímto žacím nožem nižší energetické nároky.

Použití žacího nože s rovnoběžným hřbetem s vysokým zdvihem

Tento žací nůž je obvykle nejvhodnější při vyšší výšce sekání – 7 až 10 cm.

Vlastnosti:

 • Dosahuje vyššího zdvihu a vyšší rychlosti odhozu.

 • Při vyšší výšce sekání dochází k výraznému zdvihu řídké či slabé trávy.

 • Mokrou a přilnavou posekanou trávu stroj odhazuje účinněji a u plošiny nedochází k ucpání.

 • Při provozu s tímto žacím nožem má stroj vyšší energetické nároky.

 • Má tendenci k odhozu dále vlevo a při nižší výšce sekání může vytvářet řádky.

Důležité upozornění

Při použití žacího nože s vysokým zdvihem s mulčovacím usměrňovačem může dojít k prasknutí nože, což může mít za následek zranění osob nebo jejich usmrcení.

Při použití mulčovacího usměrňovače žací nůž s vysokým zdvihem nepoužívejte.

Použití žacího nože Atomic

Vlastnosti: Tento nůž zajišťuje vynikající mulčování listí.

Výběr příslušenství

Konfigurace volitelného vybavení

 Žací nůž se zahnutým hřbetemŽací nůž s rovnoběžným hřbetem s vysokým zdvihem (nepoužívejte jej s mulčovacím usměrňovačem)Mulčovací usměrňovačStírač válce
Sekání trávy: výška sekání 1,9 až 4,4 cmDoporučený pro použití ve většině případůVhodný pro slabý nebo řídký trávníkProkazatelně zlepšuje rozptyl a vzhled trávníku po sekání u severních travin při sekání alespoň 3x týdně a odstranění méně než 1/3 stébla trávy. Nepoužívejte jej se žacím nožem s rovnoběžným hřbetem s vysokým zdvihem.Lze jej používat vždy, když je patrné hromadění trávy na válcích nebo vytváření velkých plochých shluků trávy. Stírače mohou při použití určitých sestav naopak tvorbu shluků zvýšit.
Sekání trávy: výška sekání 5 až 6,4 cmDoporučený pro hustý či bujný trávníkDoporučený pro slabý či řídký trávník
Sekání trávy: výška sekání 7 až 10 cmVhodný pro bujný trávníkDoporučený pro použití ve většině případů
Mulčování listíDoporučený pro použití s mulčovacím usměrňovačemPoužití není povoleno.Používejte jej pouze s žacím nožem s kombinovaným nebo zahnutým hřbetem.
VýhodyDosahuje rovnoměrného rozptylu při nižší výšce sekání. Zaručuje čistější vzhled v okolí bunkrů a fervejí a stroj má při provozu s tímto žacím nožem nižší energetické nároky.Dosahuje vyššího zdvihu a rychlosti odhozu. Řídkou nebo slabou trávu uchopuje ve vysoké výšce sekání. Zajišťuje účinné odhazování mokré a přilnavé posekané trávy.Při použití určitých sestav k sekání trávy může zlepšit rozptyl a vzhled. Je vhodný pro mulčování listí.Při použití určitých sestav omezuje hromadění trávy na válci.
NevýhodyPři použití s vysokou výškou sekání nezvedá trávu dostatečně. Mokrá nebo přilnavá tráva má tendenci hromadit se v komoře, což vede k nízké kvalitě a vyšším energetickým nárokům stroje.Při použití některých sestav má vyšší energetické nároky. Při nižší výšce sekání v bujné trávě má tendenci tvořit řádky. Nepoužívejte jej s mulčovacím usměrňovačem.Pokud se pokusíte odstranit větší množství trávy při použití usměrňovače, tráva se bude hromadit v komoře. 

Kontrola činnosti bezpečnostního blokovacího systému

Servisní intervalPostup při údržbě
Při každém použití nebo denně
 • Zkontrolujte činnost bezpečnostního blokovacího systému.
 • Výstraha

  Jestliže jsou ochranné spínače odpojeny nebo poškozeny, stroj se může za provozu chovat nepředvídatelně a způsobit zranění osob.

  • Neupravujte bezpečnostní systémy.

  • Denně kontrolujte funkci spínačů a jakýkoli poškozený spínač před použitím stroje vyměňte.

  1. Vyjeďte se strojem pomalu na rozsáhlou otevřenou plochu.

  2. Spusťte žací jednotku (jednotky), zastavte motor a zatáhněte parkovací brzdu.

  3. Jestliže sedíte na sedadle, nesmí motor nastartovat, pokud je zapnutý spínač žacích jednotek nebo sešlápnutý pedál ovládání pojezdu.

   Note: V případě nesprávné funkce poruchu opravte.

  4. Když sedíte na sedadle, přesuňte pedál ovládání pojezdu do NEUTRáLNí polohy, UVOLNěTE parkovací brzdu a VYPNěTE spínač žací jednotky.

   Note: Motor musí nastartovat. Zvedněte se ze sedadla a pomalu sešlápněte pedál ovládání pojezdu. Motor se musí do 1 až 3 sekund zastavit. Pokud se nezastaví, došlo k poruše v bezpečnostním blokovacím systému. Tuto poruchu je nutné před zahájením provozu odstranit.

  Note: Parkovací brzda stroje je vybavena ochranným spínačem. Motor se zastaví, pokud sešlápnete pedál ovládání pojezdu při zatažené parkovací brzdě.

  Během provozu

  Bezpečnostní kroky během použití

  Obecné bezpečnostní informace

  • Majitel nebo obsluha odpovídají za nehody, jež mohou vést ke zranění osob nebo poškození majetku, a je jejich povinností jim předcházet.

  • Používejte vhodný oděv, včetně ochranných brýlí, pevné protiskluzové obuvi a chráničů sluchu. Svažte si dlouhé vlasy a nenoste šperky.

  • Stroj neobsluhujte, jste-li nemocní, unavení nebo pod vlivem alkoholu nebo drog.

  • Nikdy na stroji nepřevážejte spolujezdce a během provozu stroje zajistěte, aby se přihlížející osoby nebo zvířata zdržovala v bezpečné vzdálenosti.

  • Se strojem pracujte jen za dobré viditelnosti, abyste se mohli vyhnout výmolům a nebezpečí skrytému v terénu.

  • Nesekejte mokrou trávu. Stroj může v důsledku snížené tahové síly podklouzávat.

  • Před spuštěním motoru se přesvědčte, zda jsou všechny pohony v neutrální poloze, zda je zatažena parkovací brzda a zda zaujímáte správnou pracovní pozici.

  • Nepřibližujte ruce ani nohy k žacím jednotkám. Držte se v bezpečné vzdálenosti od vyhazovacího otvoru.

  • Před couváním se pohledem dozadu a dolů ujistěte, že máte volnou cestu.

  • Buďte opatrní, pokud se blížíte k nepřehledným zatáčkám, křovinám, stromům nebo jiným objektům, jež vám mohou bránit ve výhledu.

  • Vypínejte žací nože pokaždé, když nesečete.

  • Pokud zasáhnete nějaký předmět nebo jestliže stroj nadměrně vibruje, zastavte jej a zkontrolujte nože. Před obnovením provozu proveďte všechny nezbytné opravy.

  • Při zatáčení a jízdě přes silnice nebo chodníky stroj zpomalte a počínejte si opatrně. Vždy dávejte přednost jiným vozidlům.

  • Před nastavením výšky sečení vypněte pohon žací jednotky a motor (v případě, že výšku nelze nastavit z pracovní pozice).

  • Nikdy nespouštějte motor v prostoru, kde se mohou hromadit výfukové plyny.

  • Nikdy nenechávejte stroj se spuštěným motorem bez dozoru.

  • Před opuštěním pracovní pozice proveďte následující úkony (včetně vyprázdnění sběracích košů nebo zprůchodnění vyhazovacího kanálu):

   • Zaparkujte stroj na rovném povrchu.

   • Vyřaďte pohon a všechna přídavná zařízení spusťte dolů.

   • Zatáhněte parkovací brzdu.

   • Vypněte motor a vyjměte klíč ze zapalování.

   • Počkejte, dokud se nezastaví všechny pohyblivé součásti.

  • Nepracujte se strojem, pokud hrozí nebezpečí zásahu bleskem.

  • Nepoužívejte stroj jako vlečné vozidlo.

  • Používejte pouze příslušenství, přídavná zařízení a náhradní díly schválené společností Toro® Company.

  Bezpečnost při použití systému ochrany v případě převrácení (ROPS)

  • Neodstraňujte konstrukci ROPS ze stroje.

  • Přesvědčte se, zda jste připoutáni bezpečnostním pásem a zda jste schopni se v případě nouze rychle odpoutat.

  • Věnujte velkou pozornost překážkám nad hlavou a vyhýbejte se kontaktu s nimi.

  • Udržujte konstrukci ROPS v bezpečném provozním stavu a pravidelně pečlivě kontrolujte, zda není poškozená a zda jsou všechny montážní prvky utaženy.

  • Poškozenou konstrukci ROPS vyměňte. Nesnažte se ji opravovat nebo upravovat.

  Stroje s pevným ochranným obloukem

  • Konstrukce ROPS je integrované bezpečnostní zařízení.

  • Vždy používejte bezpečnostní pás.

  Bezpečnost při práci ve svahu

  • Pro práci ve svazích si stanovte vlastní postupy a pravidla. Tyto postupy musí zahrnovat průzkum místa, abyste stanovili, které svahy jsou bezpečné pro provoz stroje. Při provádění tohoto průzkumu vždy používejte zdravý rozum a dobré úsudky.

  • Svahy jsou významným faktorem při nehodách způsobených ztrátou kontroly nebo převrácením, které mohou vést k vážnému poranění nebo smrti. Při práci se strojem na jakémkoli svahu je třeba dbát zvýšené pozornosti.

  • Jste-li na svahu, pracujte se strojem se sníženou rychlostí.

  • Pokud se při práci ve svahu cítíte nejistě, práci přerušte.

  • Věnujte pozornost dírám, vyjetým kolejím, hrbolům, kamenům a jiným skrytým předmětům. Stroj se může na nerovném terénu převrhnout. Vysoká tráva může překážky skrýt.

  • Volte nízkou pojezdovou rychlost, abyste ve svahu nemuseli zastavovat nebo řadit.

  • Může dojít k převrácení ještě dříve, než kola ztratí tahový výkon.

  • Vyvarujte se práci se strojem na mokré trávě. Pneumatiky mohou ztratit tahový výkon bez ohledu na to, zda jsou dostupné a funkční brzdy.

  • Na svahu stroj nerozjíždějte, nezastavujte ani jej neotáčejte.

  • Na svahu se pohybujte pomalu a plynule. Neměňte náhle rychlost a směr jízdy se strojem.

  • Nepracujte se strojem v blízkosti prudkých svahů, příkopů, náspů nebo vodních toků. Při přejetí kola přes okraj nebo propadnutí okraje se stroj může náhle převrhnout. Mezi strojem a jakýmkoliv nebezpečím ponechte bezpečnou vzdálenost (šířka 2 strojů).

  Tento stroj vyhovuje zkouškám statické příčné a podélné stability na maximálním doporučeném svahu uvedeném na štítku, jak stanovuje průmyslová norma pro zkoušky stability. Obsluha musí prostudovat pokyny k obsluze stroje na svahu uvedené v provozní příručce, vyhodnotit podmínky, ve kterých je stroj provozován, a na jejich základě stanovit, zda je možno se strojem v daný den a na daném místě za těchto podmínek pracovat. Změny v terénu mohou vést ke změně provozního sklonu stroje. Je-li to možné, při práci se strojem na svahu mějte žací jednotky spuštěné k zemi. Zvednutím žacích jednotek při práci na svahu může dojít k narušení stability stroje.

  Spuštění a vypnutí motoru

  Spuštění motoru

  1. Zatáhněte parkovací brzdu a spínač pohonu žací jednotky nastavte do polohy pro VYPNUTí.

  2. Sundejte nohu z pedálu ovládání pojezdu a ujistěte se, že je pedál v NEUTRáLNí poloze.

  3. Posuňte páku škrticí klapky do polovičního nastavení.

  4. Vložte klíček do zapalování a otočte jím do polohy ZAPNUTO/PřEDEHříVáNí, dokud kontrolka žhavicích svíček nezhasne (přibližně 7 sekund); poté otočením klíčku do polohy START spusťte startér.

   Important: Aby nedošlo k přehřívání startéru, nespínejte startér na dobu delší než 15 sekund. Po 10 sekundách souvislého startování vyčkejte 60 sekund před opětovným sepnutím.

  5. Jakmile motor nastartuje, klíček uvolněte.

   Note: Klíček se automaticky vrátí do polohy ZAPNUTO/BěH.

  6. Při prvním startování motoru nebo po generální opravě motoru jezděte strojem dopředu nebo dozadu po dobu 1 až 2 minut.

   Note: Rovněž použijte páku ovládání zdvihu a spínač pohonu žacích jednotek a ověřte správnou funkčnost všech součástí.

  7. Otočením volantu doleva a doprava zkontrolujte citlivost řízení, poté vypněte motor a zkontrolujte, zda není patrný únik oleje, uvolněné součásti a jiné závady.

  Vypnutí motoru

  Přesuňte ovladač škrticí klapky do VOLNOBěžNé polohy, nastavte spínač pohonu žací jednotky do polohy pro VYPNUTí a otočte klíčem ve spínači zapalování do polohy VYPNUTO. Vytáhněte klíč ze spínače zapalování, aby nedošlo k náhodnému nastartování.

  Standardní řídicí jednotka (SCM)

  Standardní řídicí jednotka (SCM) je integrované elektronické zařízení, které se vyrábí v univerzální konfiguraci. Tato jednotka používá elektronické a mechanické součásti k monitorování a řízení standardních elektrických funkcí nutných pro bezpečný provoz výrobku.

  Jednotka monitoruje vstupy včetně neutrální polohy, parkovací brzdy, vývodového hřídele, startování, přelapování a vysoké teploty. Jednotka budí výstupy včetně pohonu žacích nožů, startéru a elektromagnetu napájení motoru (ETR).

  Jednotka je rozdělena na vstupy a výstupy. Stav vstupů a výstupů je signalizován kontrolkami LED na desce plošných spojů.

  Vstup startovacího obvodu je napájen stejnosměrným napětím 12 V DC. Všechny ostatní vstupy jsou pod napětím, když je obvod uzavřen na kostru. Kontrolky LED pro jednotlivé vstupy se rozsvítí, když je příslušný obvod pod napětím. Kontrolky LED pro vstupy slouží k řešení potíží se spínači a vstupními obvody.

  Výstupní obvody jsou pod napětím při splnění příslušné skupiny vstupních podmínek. Tři výstupy jsou označeny PTO, ETR a START. Kontrolky LED výstupů monitorují stav relé a signalizují přítomnost napětí u jedné ze tří příslušných výstupních svorek.

  Výstupní obvody neurčují neporušenost výstupního zařízení, takže řešení elektrických potíží musí být provedeno kontrolou výstupních kontrolek LED a tradičním testováním neporušenosti zařízení a kabelového svazku. Změřte impedanci odpojené součásti, impedanci kabelového svazku (odpojte u jednotky SCM) nebo proveďte dočasné testovací buzení“ příslušné součásti.

  Jednotka SCM se nepřipojuje k externímu počítači ani přenosnému zařízení, nemůže zaznamenávat data přerušovaných závad pro účely řešení potíží ani ji nelze znovu naprogramovat.

  Štítek na jednotce SCM obsahuje pouze symboly. Symboly tří výstupních kontrolek LED jsou zobrazeny ve výstupním poli, zatímco všechny ostatní kontrolky LED představují vstupy, viz Obrázek 27.

  g031611

  Zařízení SCM využívá následující logické postupy řešení potíží.

  1. Určete závadu výstupu, kterou chcete vyřešit (PTO, START nebo ETR).

  2. Otočte klíčem spínače zapalování do polohy ZAPNUTO a zkontrolujte, zda se červená kontrolka LED napájení rozsvítí.

  3. Přepněte všechny vstupní spínače a zkontrolujte, zda se změní stav všech kontrolek LED.

  4. Umístěte vstupní zařízení do odpovídající polohy, abyste dosáhli požadovaného výstupu.

   Note: Podle následující logické tabulky určete příslušný vstupní stav.

  5. Pokud se rozsvítí kontrolka LED jistého výstupu, prostudujte následující možnosti opravy.

   • Pokud se rozsvítí kontrolka LED určitého výstupu, ale odpovídající výstupní funkce není aktivní, zkontrolujte výstupní kabeláž, spojení a odpovídající součást.

    Note: Je-li to nutné, sjednejte nápravu.

   • Pokud kontrolka LED určitého výstupu nesvítí, zkontrolujte obě pojistky.

   • Pokud kontrolka LED určitého výstupu nesvítí a vstupy jsou v odpovídajícím stavu, připojte novou jednotku SCM a zkontrolujte, zda se tak závada vyřeší.

  Každý řádek (podélný) logické tabulky označuje požadavky na vstup a výstup jednotlivých funkcí výrobku. Funkce výrobku jsou uvedeny v levém sloupci. Symboly označují stav určitého obvodu – spojení na napětí, uzavření na kostru a otevření na kostru.

  VstupyVýstupy
  FunkceNapájení ZAPNUTOV NEUTRáLNí polozeStartování ZAPNUTOBrzda ZAJIŠTĚNAVývodový hřídel ZAPNUTNa sedadleVysoká teplota PřelapováníStart Napájení motoru (ETR)Pohon žacích nožů (PTO)
  Start+OOOO++O
  Běh (vypnutá jednotka)OOOOOOO+O
  Běh (zapnutá jednotka)OOOOOO+O
  SekáníOOOOO++
  PřelapováníOOOOO++
  Vysoká teplota  O    OOO
  • Symbol (–) označuje obvod uzavřený na kostru – kontrolka LED svítí.

  • Symbol (O) označuje obvod otevřený na kostru nebo nenapájený – kontrolka LED nesvítí.

  • Symbol (+) označuje napájený obvod (cívka spojky, elektromagnet nebo vstup startování) – kontrolka LED svítí.

  • Prázdné pole označuje obvod, který není součástí logické tabulky.

  Při řešení potíží otočte klíčkem, aniž byste nastartovali motor. Určete příslušnou funkci, která nefunguje, a použijte logickou tabulku. Zkontrolujte, zda stav jednotlivých kontrolek LED vstupů odpovídá logické tabulce.

  Pokud jsou kontrolky LED vstupů v pořádku, zkontrolujte kontrolky LED výstupů. Pokud kontrolka LED výstupu svítí, ale zařízení není napájeno, změřte napětí dodávané do výstupního zařízení, zkontrolujte, zda není přerušeno spojení v odpojeném zařízení a jaké je potenciální napětí na ukostřeném obvodu (ukostření na jinou součást).

  Provozní tipy

  Provedení průzkumu místa

  Chcete-li provést průzkum místa, položte lať o délce 1,25 m a průřezu 5 × 10 cm na povrch svahu a použitím sklonoměru dodávaného se strojem změřte úhel sklonu. Lať (5 × 10 cm) vám umožní zjistit průměrný sklon, nezohlední však prohlubně a jámy, které mohou způsobit náhlou změnu úhlu sklonu svahu.

  Stroj je rovněž vybaven ukazatelem úhlu umístěným na trubici volantu. Ten označuje úhel sklonu svahu, na kterém se stroj nachází.

  Vždy používejte bezpečnostní pás.

  Provoz stroje

  • Nastartujte motor a nechejte jej pracovat ve STřEDNíCH VOLNOBěžNýCH OTáčKáCH, aby se zahřál. Přesuňte páku škrticí klapky do krajní přední polohy, zvedněte žací jednotky, uvolněte parkovací brzdu, sešlápněte pedál ovládání pojezdu dopředu a opatrně vyjeďte na otevřenou plochu.

  • Vyzkoušejte si jízdu dopředu a dozadu i startování a zastavení motoru. Chcete-li stroj zastavit, sejměte nohu z pedálu ovládání pojezdu a nechejte pedál vrátit do NEUTRáLNí POLOHY nebo sešlápněte pedál pro jízdu dozadu.

   Note: Při jízdě dolů ze svahu můžete k zastavení stroje potřebovat pedál pro jízdu dozadu.

  • Pokud je to možné, jezděte při sekání nahoru a dolů ze svahu, nikoli napříč svahem. Při sjíždění ze svahu nechte žací jednotky spuštěné dolů, zajistíte tak kontrolu nad řízením. Ve svahu se strojem nezatáčejte.

  • Vyzkoušejte si jízdu kolem překážek se žacími jednotkami nahoře a dole. Při jízdě úzkými místy mezi překážkami dávejte pozor na možné poškození stroje nebo žacích jednotek.

  • V případě jednotky Sidewinder je vhodné získat potřebnou praxi pro záběr žacích jednotek, abyste je neumístili příliš vysoko nebo je nepoškodili.

  • Žací jednotky lze přesunout ze strany na stranu pouze tehdy, pokud jsou spuštěny dolů a stroj je v pohybu nebo pokud jsou zvednuty do přepravní polohy. Pokud žací jednotky přesunete, když jsou spuštěné dolů a stroj není v pohybu, může dojít k poškození trávníku.

  • Po nerovném terénu jezděte vždy pomalu.

  • Jednotka Sidewinder umožňuje nastavit maximální převis 33 cm. Díky tomu můžete sekat blíže k okrajům písečných bunkrů a dalších překážek a přitom mít kola traktoru co nejdále od okrajů bunkrů a vodních ploch.

  • Pokud máte v cestě překážku, přesuňte žací jednotky, abyste mohli posekat její okolí.

  • Při přepravě stroje z jedné pracovní oblasti do druhé zvedněte žací jednotky do krajní horní polohy, přesuňte přepínač sekání/přepravy doleva do režimu pro přepravu a škrticí klapku přesuňte do polohy pro RYCHLý BěH.

  Změna dráhy sekání

  Častými změnami dráhy sekání můžete minimalizovat nekvalitní vzhled posečeného trávníku, k němuž dochází opakovaným sečením ve stejném směru.

  Vysvětlení systému vyvážení

  Systém vyvážení udržuje zadní hydraulický tlak na válce zvedání plošin na jisté hodnotě. Tento tlak vyvážení přenáší hmotnost sekací plošiny na hnací kola sekačky s cílem zlepšit tahový výkon. Tlak vyvážení je z výroby nastaven tak, aby bylo dosaženo optimální rovnováhy vzhledu po sekání a trakce při pojezdu pro většinu trávníků. Snížením nastavení vyvážení dosáhnete větší stability sekací plošiny, může však dojít ke snížení tahového výkonu. Zvýšením nastavení vyvážení lze zvýšit trakci, posekaný trávník však může být nevzhledný. Pokyny k nastavení tlaku vyvážení pro příslušnou hnací jednotku naleznete v servisní příručce.

  Řešení potíží se vzhledem posekaného trávníku

  Informace k řešení potíží se vzhledem posekaného trávníku naleznete na webu www.Toro.com.

  Používání správných technik sekání

  • Při zahájení sekání nejdříve zapněte žací jednotky a poté pomalu přijeďte k sekané oblasti. Jakmile jsou přední žací jednotky nad sekanou oblastí, spusťte žací jednotky dolů.

  • Chcete-li dosáhnout profesionálně rovného posekání a pásů, které jsou v některých případech požadovány, vyhledejte vzdálený strom nebo jiný objekt a jeďte přímo k němu.

  • Jakmile přední žací jednotky dosáhnou okraje sekané oblasti, zvedněte je a proveďte manévr ve tvaru slzy, kterým se rychle srovnáte pro další průjezd.

  • Ke snadnému sekání kolem bunkrů, vodních ploch a dalších překážek slouží jednotka Sidewinder. Přesuňte ovládací páku doleva nebo doprava podle potřeby. Žací jednotky lze rovněž přesunout, aby nevznikaly stopy po pneumatikách.

  • Žací jednotky mají tendenci odhazovat trávu vlevo od stroje. Při vyžínání okolo pískových bunkrů se pohybujte ve směru hodinových ručiček, aby kousky trávy nepadaly do bunkru.

  • Žací jednotky mohou být vybaveny přišroubovanými mulčovacími usměrňovači. Mulčovací usměrňovače pracují dobře, je-li trávník pravidelně udržován tak, že při sekání se odstraňuje tráva v délce max. 25 mm. Je-li při použití mulčovacích usměrňovačů odstraňována nadměrná délka porostu, vzhled trávníku po sekání může být horší a spotřeba energie potřebné k sekání může být vyšší. Mulčovací usměrňovače jsou vhodné rovněž k rozsekání podzimního listí na malé kousky.

  Sečte, když je tráva suchá.

  Sečte buď později ráno, kdy už není rosa, která způsobuje vytváření chomáčů trávy, nebo později odpoledne, kdy citlivou, čerstvě posekanou trávu již nepoškodí přímé sluneční světlo.

  Vhodné nastavení výšky sekání podle podmínek

  Při sekání odstraňte přibližně 25 mm, ne však více než 1/3 stébla trávy. V případě výjimečně husté a bujné trávy může být nutné zvednout nastavení výšky sekání.

  Sekání s ostrými žacími noži

  Ostré nože sekají trávu čistě, aniž by docházelo k trhání nebo třepení stébel jako u tupých nožů. Trhání a třepení trávy při sekání způsobuje, že travní stébla na řezu hnědnou, což zpomaluje růst trávy a zvyšuje její náchylnost k chorobám. Zkontrolujte, zda je žací nůž v dobrém stavu a hřbet je kompletní.

  Kontrola stavu sekací plošiny

  Přesvědčte se, zda jsou sekací komory v dobrém stavu. Narovnejte všechny ohnuté součásti komory; tím zajistíte správnou vzdálenost mezi hrotem nože a komorou.

  Údržba stroje po sečení

  Po sečení stroj pečlivě umyjte pomocí zahradní hadice bez trysky, aby nedošlo ke znečištění a poškození těsnění a ložisek nadměrným tlakem vody. Chladič motoru a chladič oleje pravidelně čistěte od nahromaděných nečistot a posekané trávy. Po čištění zkontrolujte stroj a zaměřte se na případný únik hydraulické kapaliny, poškození nebo opotřebení hydraulických a mechanických součástí a naostření nožů žací jednotky.

  Important: Po umytí stroje přesuňte mechanismus jednotky Sidewinder několikrát zleva doprava, čímž odstraníte vodu uvízlou mezi bloky ložisek a křížovou trubicí.

  Po provozu

  Bezpečnostní opatření po použití

  • V zájmu předcházení vzniku požáru odstraňujte z žacích jednotek, tlumičů výfuku a motoru trávu a jiné nečistoty. Místa potřísněná uniklým olejem nebo palivem vždy očistěte.

  • Pokud jsou žací jednotky v přepravní poloze, před ponecháním stroje bez dozoru použijte spolehlivý mechanický zámek (máte-li jej k dispozici).

  • Před uskladněním stroje v jakýchkoli uzavřených prostorech nechejte vždy vychladnout motor.

  • Před skladováním nebo převozem stroje zavřete přívod paliva.

  • Nikdy neskladujte stroj nebo nádobu s palivem v blízkosti otevřeného ohně, zdroje jisker nebo tepla, například ohřívače vody a jiných zařízení.

  • Udržujte všechny součásti stroje v bezvadném provozním stavu a všechny upevňovací prvky utažené, zejména upevňovací prvky žacích nožů.

  • Nahraďte všechny opotřebené nebo poškozené štítky.

  Přeprava stroje

  • Při nakládání či vykládání stroje z přívěsu nebo nákladního vozidla dávejte pozor.

  • Při nakládání stroje na přívěs nebo nákladní vozidlo používejte stejně širokou nájezdovou plošinu.

  • Bezpečně stroj připoutejte k přívěsu.

  Vyhledání upínacích míst

  Upínací místa se nachází v přední a zadní části stroje (Obrázek 28).

  Note: K připoutání stroje použijte správně dimenzované popruhy s certifikací DOT.

  • Dvě v přední části plošiny obsluhy

  • Zadní pneumatika

  g192121g192122

  Tlačení nebo vlečení stroje

  Important: V případě nouze lze stroj vléct na krátkou vzdálenost. Při vlečení nepřekračujte rychlost 3 až 4 km/h, jinak hrozí nebezpečí poškození hnacího systému. Pokud potřebujete stroj přepravit na větší vzdálenost, naložte jej na nákladní automobil nebo přívěs.

  1. Vyhledejte obtokový ventil na čerpadle a otočte jej o 90° (Obrázek 29).

   g031610
  2. Před nastartováním motoru zavřete obtokový ventil otočením o 90° (1/4 otáčky).

   Important: Nestartujte motor, pokud je ventil otevřený, neboť může dojít k jeho poškození.

  Údržba

  Note: Levá a pravá strana stroje se určuje z pohledu obsluhy při normální pracovní poloze.

  Doporučený harmonogram údržby

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po první hodině
 • Utáhněte matice kol.
 • Po prvních 10 hodinách
 • Utáhněte matice kol.
 • Zkontrolujte stav a napnutí všech řemenů.
 • Vyměňte hydraulický filtr.
 • Po prvních 50 hodinách
 • Vyměňte motorový olej a filtr motorového oleje.
 • Při každém použití nebo denně
 • Zkontrolujte činnost bezpečnostního blokovacího systému.
 • Zkontrolujte hladinu motorového oleje.
 • Vypusťte vodu z odlučovače.
 • Zkontrolujte tlak v pneumatikách.
 • Zkontrolujte hladinu chladicí kapaliny motoru.
 • Každý den odstraňte nečistoty z chladiče motoru a chladiče oleje (častěji při práci ve znečištěném prostředí).
 • Zkontrolujte hladinu hydraulické kapaliny.
 • Zkontrolujte hydraulické potrubí a hadice.
 • Zkontrolujte dobu zastavení žacích nožů.
 • Po každých 25 hodinách provozu
 • Zkontrolujte hladinu elektrolytu.(V případě odstavení stroje provádějte kontrolu každých 30 dnů.)
 • Po každých 50 hodinách provozu
 • Promažte všechna ložiska a pouzdra.
 • Sejměte plášť vzduchového filtru a odstraňte veškeré nečistoty. Filtr nevyjímejte.
 • Po každých 100 hodinách provozu
 • Zkontrolujte stav a napnutí všech řemenů.
 • Po každých 150 hodinách provozu
 • Vyměňte motorový olej a filtr motorového oleje.
 • Po každých 200 hodinách provozu
 • Proveďte údržbu vzduchového filtru.(Častěji v prašném nebo špinavém prostředí.)
 • Utáhněte matice kol.
 • Zkontrolujte seřízení parkovací brzdy.
 • Vyměňte hydraulický filtr.
 • Po každých 400 hodinách provozu
 • Vyměňte palivový filtr.
 • Vyměňte hydraulickou kapalinu.
 • Po každých 500 hodinách provozu
 • Promažte ložiska zadní nápravy.
 • Po každých 1000 hodinách provozu
 • Vypusťte a vyčistěte palivovou nádrž.
 • Každé 2 roky
 • Vypusťte a vyčistěte palivovou nádrž.
 • Vypusťte a propláchněte chladicí systém.
 • Seznam denní údržby

  Tuto stránku si zkopírujte pro každodenní použití.

  Úkon údržbyPro týden:
  PondělíÚterýStředaČtvrtekPátekSobotaNeděle
  Zkontrolujte činnost ochranných spínačů.       
  Zkontrolujte činnosti brzd.       
  Zkontrolujte hladinu motorového oleje.       
  Zkontrolujte hladinu kapaliny v chladicí soustavě.       
  Vypusťte odlučovač vody a paliva.       
  Zkontrolujte vzduchový filtr, prachovou nádobu a přetlakový ventil.       
  Zkontrolujte nezvyklý hluk motoru.2       
  Zkontrolujte znečištění chladiče a mřížky..       
  Zkontrolujte nezvyklý hluk při provozu.       
  Zkontrolujte hladinu oleje v hydraulické soustavě.       
  Zkontrolujte, zda nedošlo k poškození hydraulických hadic.       
  Zkontrolujte, zda nedochází k úniku kapalin.       
  Zkontrolujte hladinu paliva.       
  Zkontrolujte tlak vzduchu v pneumatikách.       
  Zkontrolujte správnou funkci nástrojů.       
  Zkontrolujte seřízení výšky sekání.       
  Promažte všechny maznice.2       
  Opravte poškozený lak.       

  1 Při obtížném startování, nadměrné tvorbě kouře nebo těžkém chodu motoru zkontrolujte žhavicí svíčku a trysky vstřikovačů.

  2Po každém mytí bez ohledu na uvedený interval.

  Important: Další úkony údržby najdete v provozní příručce motoru.

  Zápis problematických oblastí

  Kontrolu provedl(a):
  PoložkaDatumInformace
     
     
     
     
     
     

  Tabulka servisních intervalů

  decal117-5103

  Postupy před údržbou stroje

  Bezpečnost před provedením úkonů údržby

  • Před nastavováním, čištěním, opravou nebo opuštěním stroje proveďte následující kroky:

   • Zaparkujte stroj na rovném povrchu.

   • Přesuňte spínač ovládání škrticí klapky do polohy pro nízké volnoběžné otáčky.

   • Vypněte žací jednotky.

   • Spusťte žací jednotky dolů.

   • Přesvědčte se, zda je pohon v neutrální poloze.

   • Zatáhněte parkovací brzdu.

   • Vypněte motor a vyjměte klíč ze zapalování.

   • Počkejte, dokud se nezastaví všechny pohyblivé součásti.

   • Před provedením údržby nechejte vychladnout všechny součásti stroje.

  • Pokud jsou žací jednotky v přepravní poloze, před ponecháním stroje bez dozoru použijte spolehlivý mechanický zámek (máte-li jej k dispozici).

  • Je-li to možné, neprovádějte údržbu se spuštěným motorem. Nepřibližujte se k pohybujícím se částem.

  • Pokud je třeba stroj nebo jeho součásti podepřít, použijte montážní podstavce.

  • Ze součástí, ve kterých je uložena energie, opatrně uvolněte tlak.

  Příprava stroje na provedení údržby

  1. Vypněte vývodový hřídel.

  2. Zaparkujte stroj na rovném povrchu.

  3. Zatáhněte parkovací brzdu.

  4. V případě potřeby snižte žací jednotku (jednotky).

  5. Vypněte motor a počkejte, dokud se nezastaví všechny pohyblivé součásti.

  6. Otočte klíčem zapalování do polohy STOP a vyjměte jej.

  7. Před provedením údržby nechejte vychladnout všechny součásti stroje.

  Demontáž kapoty

  1. Odjistěte a zvedněte kapotu.

  2. Odstraňte závlačku, která zajišťuje otočný čep kapoty k montážním držákům (Obrázek 31).

   g031613
  3. Přesuňte kapotu doprava, zvedněte opačnou stranu a vytáhněte ji z držáků.

  Note: Nasazení kapoty proveďte opačným postupem.

  Použití servisní západky sekací plošiny

  Při provádění servisu sekací plošiny použijte servisní západku, zabráníte tak možnému úrazu.

  1. Umístěte zařízení Sidewinder sekací plošiny do středu hnací jednotky.

  2. Zvedněte sekací plošiny do přepravní polohy.

  3. Zatáhněte parkovací brzdu a vypněte stroj.

  4. Uvolněte táhlo západky z upevňovacího prvku na předním rámu nosné sestavy (Obrázek 32).

   g031614
  5. Zvedněte vnější část předních sekacích plošin a umístěte západku přes čep na rámu umístěný v přední části plošiny pro obsluhu (Obrázek 32).

  6. Sedněte si na sedadlo stroje a nastartujte motor.

  7. Spusťte sekací plošiny do polohy pro sekání.

  8. Zastavte stroj a vytáhněte klíček.

  9. Odjištění sekacích plošin proveďte opačným postupem.

  Mazání

  Mazání ložisek a pouzder

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 50 hodinách provozu
 • Promažte všechna ložiska a pouzdra.
 • Po každých 500 hodinách provozu
 • Promažte ložiska zadní nápravy.
 • Stroj je vybaven maznicemi, které je třeba pravidelně promazávat univerzálním mazivem č. 2 na bázi lithia. Stroj také promažte neprodleně po jeho umytí.

  Umístění maznic a množství maziva je následující:

  • Otočný čep zadní žací jednotky (Obrázek 33)

   g008894
  • Otočný čep přední žací jednotky (Obrázek 34)

   g008895
  • 2 konce válců jednotky Sidewinder (Obrázek 35)

   g008896
  • Svislý čep řízení (Obrázek 36)

   g195307
  • 2 otočné čepy zadního zvedacího ramena a zvedací válec (Obrázek 37)

   g008898
  • 2 levé otočné čepy předního zvedacího ramena a zvedací válec (Obrázek 38)

   g008899
  • 2 pravé otočné čepy předního zvedacího ramena a zvedací válec (Obrázek 39)

   g008900
  • Mechanismus seřízení neutrální polohy (Obrázek 40)

   g008901
  • Přepínač sekání/přepravy (Obrázek 41)

   g008902
  • Otočný čep napnutí řemene (Obrázek 42)

   g008903
  • Válec řízení (Obrázek 43).

   g008904
  • Ložiska dříku vřetena žací jednotky (2 na žací jednotku) (Obrázek 44)

   Note: Použijte libovolnou maznici podle toho, která je přístupnější. Aplikujte mazivo do maznice, dokud se na spodní straně pouzdra vřetena (pod plošinou) neobjeví malé množství maziva.

   g008906
  • Ložiska zadního válce (2 na žací jednotku) (Obrázek 45)

   g195309

   Note: Drážka na mazivo v montážním prvku válce musí být vždy zarovnána s otvorem pro mazivo na obou koncích hřídele válce. S ohledem na snazší zarovnání drážky a otvoru je na konci hřídele válce vyznačena značka.

   Important: Křížovou trubici jednotky Sidewinder nemažte. Ložiskové bloky jsou samomazné.

  Údržba motoru

  Bezpečnost při údržbě motoru

  • Před kontrolou hladiny oleje a doplňováním oleje do klikové skříně vypněte motor.

  • Neměňte otáčky regulátoru a nepřekračujte maximální otáčky motoru.

  Údržba vzduchového filtru

  Přesvědčte se, zda není poškozen plášť vzduchového filtru, což by mohlo způsobit únik vzduchu. Je-li poškozen, vyměňte jej. Zkontrolujte, zda se v celém sacím systému nevyskytují netěsnosti, poškození nebo uvolněné hadicové svorky. Zkontrolujte také připojení pryžové sací hadice ke vzduchovému filtru a turbodmychadlu a přesvědčte se, zda je připojení těsné.

  Kryt musí být správně usazen a musí těsnit s pláštěm vzduchového filtru.

  Údržba pláště vzduchového filtru

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 50 hodinách provozu
 • Sejměte plášť vzduchového filtru a odstraňte veškeré nečistoty. Filtr nevyjímejte.
 • Zkontrolujte, zda není plášť vzduchového filtru poškozen, což by mohlo způsobit únik vzduchu. Poškozený plášť vzduchového filtru vyměňte.

  Vyčistěte plášť vzduchového filtru (Obrázek 46).

  g031340

  Údržba vzduchového filtru

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 200 hodinách provozu
 • Proveďte údržbu vzduchového filtru.(Častěji v prašném nebo špinavém prostředí.)
  1. Před vyjmutím filtru odstraňte pomocí čistého a suchého nízkotlakého vzduchu (o tlaku 2,75 baru) velké shluky nečistot nahromaděné mezi vnější stranou primárního filtru a nádobou.

   Important: Nepoužívejte vysokotlaký vzduch, který by mohl nečistoty protlačit přes filtr do sacího systému a tím způsobit jeho poškození. Tento postup čištění zabrání vniknutí nečistot do systému sání, když je primární filtr odstraněn.

  2. Demontujte primární filtr (Obrázek 47).

   Important: Použitou vložku nečistěte, aby nedošlo k poškození filtračního média. Kontrolou těsnicího konce filtru a pláště zjistěte, zda nový filtr nebyl poškozen při přepravě. Nepoužívejte poškozenou vložku.

   Important: Bezpečnostní filtr se nikdy nesnažte vyčistit. Vyměňte bezpečnostní filtr vždy po 3 provedeních servisu primárního filtru (Obrázek 48).

   g032050
   g008861
  3. Vyměňte primární filtr (Obrázek 47).

  4. Zasuňte nový filtr tlakem na vnější obrubu vložky a usaďte jej v nádobě.

   Note: Netlačte na pružný střed filtru.

  5. Očistěte otvor pro vypuzování nečistot ve snímatelném krytu.

  6. Vyjměte z krytu gumový výtlačný ventil, vyčistěte dutinu a výtlačný ventil nasaďte zpět.

  7. Nasaďte kryt tak, aby při pohledu od konce gumový výtlačný ventil směřoval dolů mezi polohy 5. a 7. hodiny, a poté zajistěte západku (Obrázek 47).

  Výměna motorového oleje

  Kontrola hladiny motorového oleje

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Při každém použití nebo denně
 • Zkontrolujte hladinu motorového oleje.
 • Motor je dodáván s olejovou náplní v klikové skříni. Před prvním spuštěním motoru a po něm však hladinu oleje zkontrolujte.

  Kapacita klikové skříně je přibližně 2,8 l včetně filtru.

  Používejte vysoce kvalitní motorový olej, který splňuje následující požadavky:

  • Požadovaná úroveň klasifikace API: CH-4, CI-4 nebo vyšší.

  • Preferovaný olej: SAE 15W-40 nad -17 °C

  • Alternativní olej: SAE 10W-30 nebo 5W-30 (všechny teploty)

  Note: U distributora lze pořídit olej Toro Premium Engine Oil s viskozitou 15W-40 nebo 10W-30. Objednací čísla naleznete v katalogu dílů. Další doporučení naleznete v provozní příručce k motoru, která je součástí stroje.

  Note: Nejvhodnější doba ke kontrole motorového oleje je před zahájením každodenní práce, kdy je motor studený. Pokud již motor běžel, před kontrolou nechejte olej alespoň 10 minut stékat zpět do olejové vany. Pokud je hladina oleje na měrce na značce DOLNí meze nebo pod ní, doplňte olej tak, aby hladina oleje byla na značce HORNí meze. Nádrž nepřeplňujte. Pokud je hladina oleje mezi značkou HORNí meze a DOLNí meze, není potřeba olej doplňovat.

  Zkontrolujte hladinu motorového oleje, viz Obrázek 49.

  g029301

  Výměna motorového oleje a filtru

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po prvních 50 hodinách
 • Vyměňte motorový olej a filtr motorového oleje.
 • Po každých 150 hodinách provozu
 • Vyměňte motorový olej a filtr motorového oleje.
  1. Spusťte motor a nechejte jej 5 minut pracovat, aby se olej zahřál.

  2. Než opustíte pracovní polohu, zaparkujte stroj na rovném povrchu, vypněte motor, vytáhněte klíč ze zapalování a počkejte, až se zastaví všechny pohybující se části.

  3. Vyměňte motorový olej, viz Obrázek 50.

   g031623
  4. Vyměňte filtr motorového oleje, viz Obrázek 51.

   g027477

  Údržba palivového systému

  Vypuštění palivové nádrže

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 1000 hodinách provozu
 • Vypusťte a vyčistěte palivovou nádrž.
 • Každé 2 roky
 • Vypusťte a vyčistěte palivovou nádrž.
 • Pokud je palivový systém znečištěn nebo pokud byl stroj dlouhodobě odstaven mimo provoz, vypusťte a vyčistěte palivovou nádrž. K vypláchnutí nádrže použijte čisté palivo.

  Údržba odlučovače vody

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Při každém použití nebo denně
 • Vypusťte vodu z odlučovače.
 • Po každých 400 hodinách provozu
 • Vyměňte palivový filtr.
 • Vypuštění odlučovače vody

  1. Umístěte pod palivový filtr nádobu.

  2. Povolte vypouštěcí ventil na spodní straně filtru (Obrázek 52).

   g031634
  3. Po vypuštění ventil utáhněte.

  Výměna palivového filtru

  1. Vyčistěte montážní oblast filtru (Obrázek 52).

  2. Odstraňte filtr a vyčistěte montážní plochu.

  3. Potřete těsnění na filtru čistým olejem.

  4. Rukou nasaďte filtr tak, aby se těsnění dotýkalo montážní plochy, a poté jej otočte o další 1/2 otáčky.

  Odvzdušnění palivové soustavy

  1. Proveďte veškeré předběžné postupy údržby; viz Příprava stroje na provedení údržby.

  2. Přesvědčte se, zda palivo sahá alespoň do poloviny palivové nádrže.

  3. Odjistěte a zvedněte kapotu.

   Nebezpečí

   Za jistých okolností jsou nafta a palivové výpary vysoce hořlavé a výbušné. Požár nebo výbuch způsobený palivem může popálit vás i jiné osoby a způsobit škody na majetku.

   Při manipulaci s palivem nikdy nekuřte a držte se stranou od otevřeného ohně nebo míst, kde se palivové výpary mohou vznítit od jiskry.

  4. Otevřete odvzdušňovací šroub na čerpadle vstřikování paliva (Obrázek 53).

   g031609
  5. Otočte klíčem zapalování do ZAPNUTé polohy.

   Note: Zapne se elektrické palivové čerpadlo a vytlačí vzduch prostřednictvím odvzdušňovacího šroubu. Ponechte klíč v ZAPNUTé poloze, dokud kolem šroubu nezačne vytékat souvislý proud paliva.

  6. Utáhněte šroub a otočte klíčkem do VYPNUTé polohy.

  Note: Po provedení uvedeného postupu by měl motor normálně nastartovat. Pokud však motor nenastartuje, mohlo dojít k zachycení vzduchu mezi vstřikovacím čerpadlem a vstřikovači; viz Odvzdušnění vstřikovačů.

  Odvzdušnění vstřikovačů

  Note: Tento postup používejte pouze tehdy, pokud jste palivový systém odvzdušnili běžným postupem a motor přesto nelze nastartovat; viz Odvzdušnění palivové soustavy.

  1. Povolte přípojku potrubí k sestavě trysky č. 1 a držáku (Obrázek 54).

   g031615
  2. Posuňte škrticí klapku do polohy pro RYCHLý běh.

  3. Otočte klíčkem zapalování do polohy START a sledujte průtok paliva kolem přípojky.

   Note: Otočte klíčkem do VYPNUTé polohy, jakmile bude průtok souvislý.

  4. Přípojku potrubí bezpečně utáhněte.

  5. Opakujte postup u zbývajících trysek.

  Údržba elektrického systému

  Bezpečnost při práci s elektrickým systémem

  • Před opravou stroje odpojte akumulátor. Jako první odpojte zápornou svorku a pak teprve kladnou svorku. Jako první připojte kladnou svorku a pak teprve zápornou svorku.

  • Akumulátor dobíjejte v dobře větraném otevřeném prostoru a v dostatečné vzdálenosti od zdroje jiskření nebo ohně. Před připojením nebo odpojením akumulátoru nejprve odpojte nabíječku. Noste ochranný oděv a používejte izolované nářadí.

  Důležité upozornění

  Póly akumulátoru, svorky a související příslušenství obsahují olovo a sloučeniny olova, což jsou chemické látky, které jsou ve státě Kalifornie známé jako látky způsobující rakovinu a poškozující reprodukční systém. Po manipulaci s akumulátorem si umyjte ruce.

  Údržba akumulátoru

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 25 hodinách provozu
 • Zkontrolujte hladinu elektrolytu.(V případě odstavení stroje provádějte kontrolu každých 30 dnů.)
 • Hladinu elektrolytu v akumulátoru udržujte ve správné výši a horní část akumulátoru uchovávejte v čistotě. Pokud skladujete stroj na místech s vysokými teplotami, akumulátor se vybije mnohem rychleji, než pokud by byl stroj uložen na chladném místě.

  Udržujte hladinu v článcích pomocí destilované nebo demineralizované vody. Nenaplňujte články nad úroveň rozděleného prstence uvnitř článku. Namontujte uzávěry plnicích otvorů tak, aby větrací otvory byly otočeny dozadu (směrem k palivové nádrži).

  Nebezpečí

  Elektrolyt akumulátoru obsahuje kyselinu sírovou, která je v případě požití smrtelně jedovatá a může způsobit velmi vážné popáleniny.

  • Nepožívejte elektrolyt a dbejte, aby nepřišel do styku s pokožkou a nepotřísnil oči ani oděv. Chraňte si oči brýlemi a ruce gumovými rukavicemi.

  • Akumulátor doplňujte na místě, kde je vždy k dispozici čistá voda pro opláchnutí pokožky.

  Horní část akumulátoru udržujte v čistotě pravidelným umýváním pomocí kartáče namočeného v amoniaku nebo roztoku jedlé sody. Po čištění opláchněte horní plochu akumulátoru vodou. Během čištění akumulátoru neodstraňujte uzávěry plnicích otvorů.

  Kabely akumulátoru musí být těsně upevněny ke svorkám, aby byl zajištěn dostatečný elektrický kontakt.

  Důležité upozornění

  Nesprávné vedení kabelů akumulátoru by mohlo zapříčinit jiskření a způsobit poškození traktoru a kabelů. Jiskry by mohly zapříčinit explozi plynů z akumulátoru a následné poranění osob.

  • Vždy odpojujte nejprve kabel ze záporného vývodu akumulátoru (černý) a teprve potom kabel z kladného vývodu akumulátoru (červený).

  • Vždy připojujte nejdříve kabel z kladného vývodu akumulátoru (červený) a teprve potom kabel ze záporného vývodu (černý).

  Pokud se na svorkách vyskytne koroze, odpojte kabely (záporný kabel (-) nejdříve) a oškrábejte zvlášť svorky a kontakty. Připojte kabely (nejdříve kladný kabel (+)) a potřete svorky vazelínou.

  Údržba pojistek

  Pojistky elektrické soustavy stroje se nacházejí pod krytem konzoly.

  Pokud se stroj zastaví nebo má jiné problémy elektrického systému, zkontrolujte pojistky. Uchopte jednotlivé pojistky jednu za druhou, postupně je vyjměte a zkontrolujte, zda nejsou spálené.

  Important: Pokud potřebujete pojistku vyměnit, použijte vždy stejný typ o stejném jmenovitém proudu, jako má nahrazovaná pojistka, jinak může dojít k poškození elektrického systému. Na štítku vedle pojistek naleznete grafické znázornění všech pojistek a jejich proudové hodnoty.

  Note: Pokud dochází k častému spálení pojistky, pravděpodobně došlo ke zkratu v elektrickém systému a je nutný servisní zákrok provedený kvalifikovaným servisním technikem.

  Údržba hnací soustavy

  Kontrola tlaku v pneumatikách

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Při každém použití nebo denně
 • Zkontrolujte tlak v pneumatikách.
 • Nebezpečí

  Při nízkém tlaku v pneumatikách se snižuje stabilita stroje ve svahu. V takovém případě hrozí převrácení stroje, které může způsobit zranění či smrt.

  Pneumatiky nepodhušťujte.

  Správný tlak vzduchu v pneumatikách je 0,97 až 1,24 bar, viz Obrázek 55.

  Important: Ve všech pneumatikách udržujte odpovídající tlak; zajistíte tak kvalitní sekání a správnou činnost stroje.Před použitím stroje zkontrolujte tlak vzduchu ve všech pneumatikách.

  g001055

  Kontrola utahovacího momentu matic kol

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po první hodině
 • Utáhněte matice kol.
 • Po prvních 10 hodinách
 • Utáhněte matice kol.
 • Po každých 200 hodinách provozu
 • Utáhněte matice kol.
 • Matice kol utáhněte na utahovací moment 61 až 88 N·m.

  Důležité upozornění

  V případě nedodržení správného utažení matic kol může dojít ke zranění osob.

  Matice kol utáhněte na správný utahovací moment.

  Seřízení pohonu pojezdu pro neutrální polohu

  Pokud se stroj pohybuje, když je pedál ovládání pojezdu v NEUTRáLNí poloze, seřiďte vačkový mechanismus ovládání pojezdu.

  1. Odstavte stroj na rovném povrchu, snižte žací jednotky, zatáhněte parkovací brzdu, vypněte motor a vyjměte klíč ze spínače zapalování.

  2. Založte přední a zadní kola na jedné straně klíny.

  3. Zvedněte protilehlé přední a zadní kolo nad zem a podepřete rám podpěrnými bloky.

   Důležité upozornění

   Pokud stroj není řádně podepřen, může dojít k jeho náhodnému pádu a zranění osoby pod ním.

   Přední a zadní kolo musí být zvednuto nad zem, jinak během seřizování dojde k pohybu stroje.

  4. Povolte pojistnou matici vačkového mechanismu pro seřízení pohonu (Obrázek 56).

   g008922

   Důležité upozornění

   Motor musí být spuštěn, abyste mohli provést konečné nastavení vačky pro seřízení pohonu. Při kontaktu s horkými nebo pohybujícími se částmi může dojít ke zranění osob.

   Nepřibližujte ruce, nohy, obličej ani jiné části těla k tlumiči výfuku, jiným horkým částem motoru ani rotujícím částem.

  5. Nastartujte motor a otáčením šestihranným koncem vačky oběma směry určete střední polohu neutrálního pásma.

  6. Zajistěte seřízení utažením pojistné matice.

  7. Vypněte motor.

  8. Odstraňte podpěry a spusťte stroj na zem. Proveďte zkoušku pojezdu stroje a přesvědčte se, zda nedochází k pohybu, když je pedál ovládání pojezdu v neutrální poloze.

  Údržba chladícího systému

  Bezpečnost při práci s chladicím systémem

  • Při požití chladicí kapaliny motoru hrozí otrava; uchovávejte mimo dosah dětí a zvířat.

  • Vypuštění horké chladicí kapaliny pod tlakem nebo kontakt s horkým chladičem a okolními částmi mohou způsobit vážná popálení.

   • Před otevřením uzávěru chladiče nechejte motor vychladnout po dobu alespoň 15 minut.

   • Při otevírání uzávěru chladiče použijte hadr a uzávěr otevírejte pomalu, aby mohla uniknout pára.

  Kontrola chladicí soustavy

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Při každém použití nebo denně
 • Zkontrolujte hladinu chladicí kapaliny motoru.
 • Odstraňte veškeré nečistoty z chladiče (Obrázek 57).

  g195255

  Chladič čistěte každou hodinu, pokud jsou podmínky extrémně prašné a při velkém znečištění, viz Vyčištění chladicího systému.

  Chladicí soustava je naplněna roztokem vody a celoroční nemrznoucí směsi etylenglykolu v poměru 50/50. Kontrolujte hladinu chladicí kapaliny na začátku každého dne před spuštěním motoru.

  Objem chladicí soustavy je přibližně 5,7 l.

  Výstraha

  Pokud motor běžel, může natlakovaná horká chladicí kapalina uniknout a způsobit popáleniny.

  • Neotevírejte uzávěr chladiče při běžícím motoru.

  • Při otevírání uzávěru chladiče použijte hadr a uzávěr otevírejte pomalu, aby mohla uniknout pára.

  1. Zkontrolujte hladinu chladicí kapaliny v expanzní nádrži (Obrázek 58).

   Note: Když je motor studený, musí být hladina chladicí kapaliny přibližně uprostřed mezi značkami na boku nádrže.

   g031618
  2. Pokud je hladina chladicí kapaliny nízká, sejměte uzávěr expanzní nádrže a doplňte systém.

   Note: Nádrž nepřeplňujte.

  3. Nasaďte uzávěr expanzní nádrže.

  Vyčištění chladicího systému

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Při každém použití nebo denně
 • Každý den odstraňte nečistoty z chladiče motoru a chladiče oleje (častěji při práci ve znečištěném prostředí).
  1. Vypněte motor a zvedněte kapotu.

  2. Důkladně odstraňte všechny nečistoty z motorového prostoru.

  3. Použitím stlačeného vzduchu vyfoukejte nečistoty z přední strany chladiče směrem dozadu.

  4. Vyčistěte chladič ze zadní strany a proud směřujte směrem k přední části.

   Note: Postup několikrát zopakujte, dokud se neodstraní všechny zbytky trávy a nečistoty.

   Important: Čištění chladiče vodou vede k rychlejšímu vzniku koroze a poškození součástí a také ke stlačení nečistot.

   g195255
  5. Zavřete a zajistěte kapotu na západku.

  Vypouštění a proplachování chladicího systému

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Každé 2 roky
 • Vypusťte a propláchněte chladicí systém.
 • Vypusťte a propláchněte chladicí systém – tento postup naleznete v servisní příručce stroje nebo u autorizovaného prodejce Toro.

  Údržba brzd

  Seřízení parkovací brzdy

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 200 hodinách provozu
 • Zkontrolujte seřízení parkovací brzdy.
  1. Uvolněte stavěcí šroub připevňující kolečko k páce parkovací brzdy (Obrázek 60).

   g031637
  2. Utáhněte šroub pro ovládání páky na utahovací moment 41 až 68 N·m.

  3. Utáhněte stavěcí šroub.

  Údržba řemenů

  Servis řemenů motoru

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po prvních 10 hodinách
 • Zkontrolujte stav a napnutí všech řemenů.
 • Po každých 100 hodinách provozu
 • Zkontrolujte stav a napnutí všech řemenů.
 • Kontrola napnutí řemene alternátoru

  1. Otevřete kapotu.

  2. Středovou část řemene alternátoru mezi řemenicemi zatižte silou 30 N (Obrázek 61).

   g031638
  3. Pokud se řemen neprohne o 11 mm, napněte jej podle následujícího postupu.

   1. Povolte šroub upevňující držák k motoru a šroub upevňující alternátor k držáku.

   2. Mezi alternátor a motor zasuňte páčidlo a páčením vychylte alternátor.

   3. Jakmile dosáhnete správného napnutí, zajistěte seřízenou polohu utažením šroubu alternátoru a šroubu držáku.

  Výměna řemene hydrostatického pohonu

  1. Nasaďte nástrčkový klíč nebo malou trubku na konec pružiny napínající řemen.

   Výstraha

   Napínací pružina řemene je velmi zatížena a v případě jejího nesprávného uvolnění hrozí nebezpečí zranění.

   Při uvolňování napnutí pružiny a výměně řemene si počínejte opatrně.

  2. Zatlačením konce pružiny dolů a dopředu pružinu uvolněte z držáku a povolte její napnutí (Obrázek 62).

   g031639
  3. Nasaďte řemen zpět.

  4. Napnutí pružiny proveďte opačným postupem.

  Údržba ovládacích prvků

  Seřízení škrticí klapky

  1. Přesuňte páku škrticí klapky dozadu až na doraz k výřezu v ovládacím panelu.

  2. Povolte konektor kabelu škrticí klapky na ramenu páky čerpadla vstřikování (Obrázek 63).

   g031640
  3. Přidržte rameno páky čerpadla vstřikování k dorazu pro nízké volnoběžné otáčky a utáhněte spojku lanka.

  4. Povolte šrouby upevňující ovladač škrticí klapky k ovládacímu panelu.

  5. Zatlačte ovládací páku škrticí klapky do krajní přední polohy.

  6. Posuňte dorazovou desku tak, aby se dotýkala páky škrticí klapky, a utáhněte šrouby, které upevňují ovladač škrticí klapky k ovládacímu panelu.

  7. Pokud během provozu nezůstává škrticí klapka na místě, utáhněte pojistnou matici sloužící k nastavení třecího prvku páky škrticí klapky na utahovací moment 5 až 6 N·m.

   Note: Maximální síla nutná k ovládání páky škrticí klapky by měla být 27 N·m.

  Údržba hydraulického systému

  Nádrž je při výrobě naplněna přibližně 13,2 litry vysoce kvalitní hydraulické kapaliny. Zkontrolujte hladinu hydraulické kapaliny před prvním nastartováním motoru a poté každý den. Doporučujeme používat hydraulickou kapalinu Toro Premium All Season Hydraulic Fluid (dodávána v 19litrových kbelících nebo 209litrových sudech. Objednací čísla naleznete v katalogu náhradních dílů nebo získáte od autorizovaného prodejce Toro.)

  Alternativní kapaliny: Není-li k dispozici kapalina Toro, lze použít jiné kapaliny, pokud splňují veškeré následující materiálové vlastnosti a oborové specifikace. Nepoužívejte syntetickou kapalinu. Požádejte místního prodejce maziv o doporučení vhodného výrobku.

  Note: Společnost Toro nepřebírá žádnou odpovědnost za škody způsobené nevhodnými náhražkami, proto používejte jen produkty od osvědčených výrobců, kteří si za svými doporučeními stojí.

  Vysoký index viskozity/Hydraulická kapalina s ochranou proti opotřebení a nízkým bodem tuhnutí, ISO VG 46
   Materiálové vlastnosti:
    Viskozita, ASTM D445cSt při 40 °C 44 až 48cSt při 100 °C 7,9 až 8,5
    Index viskozity ASTM D2270140 až 160
    Bod tuhnutí, ASTM D97-36,6 °C až -45 °C
   Oborové specifikace:
    Vickers I-286-S (úroveň kvality), Vickers M-2950-S (úroveň kvality), Denison HF-0

  Important: U kapaliny ISO VG 46 Multigrade byla ověřena optimální výkonnost v širokém rozmezí teplotních podmínek. V případě provozu za stálých vysokých okolních teplot od 18 °C do 49 °C dosáhnete lepšího výkonu použitím hydraulické kapaliny ISO VG 68.

  Hydraulická kapalina Premium Biodegradable Hydraulic Fluid Mobil EAL EnviroSyn 46H

  Important: Hydraulická kapalina Mobil EAL EnviroSyn 46H je jediná syntetická biologicky odbouratelná kapalina schválená společností Toro. Tato kapalina je kompatibilní s elastomery použitými v hydraulických soustavách společnosti Toro a je vhodná pro široké rozmezí teplot. Tato kapalina je kompatibilní s běžnými minerálními oleji, avšak z důvodu maximální biologické odbouratelnosti a výkonnosti je nutné hydraulickou soustavu důkladně propláchnout běžnou kapalinou. Olej je k dispozici od prodejce společnosti Mobil v nádobách o objemu 19 l nebo sudech o objemu 209 l.

  Important: Mnohé hydraulické kapaliny jsou téměř bezbarvé, takže je obtížné lokalizovat netěsnosti. Pro hydraulický olej je k dispozici přísada s červeným barvivem v lahvičkách o objemu 20 ml. Jedna lahvička dostačuje pro 15 až 22 l hydraulického oleje. Opatřete si díl s objednacím číslem 44-2500 od autorizovaného prodejce Toro.

  Bezpečnost při práci s hydraulickým systémem

  • Před natlakováním hydraulické soustavy zkontrolujte bezvadný stav všech hydraulických hadic a potrubí a utažení všech hydraulických spojek a přípojek.

  • Nepřibližujte tělo a ruce k netěsnícím místům nebo tryskám, ze kterých uniká hydraulická kapalina pod vysokým tlakem.

  • K nalezení úniků hydraulické kapaliny použijte karton nebo papír.

  • Před prováděním jakékoli práce na hydraulické soustavě bezpečně uvolněte tlak v této soustavě.

  • Pokud se kapalina dostane do kůže, vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc. Vstříknutou kapalinu musí lékař chirurgicky odstranit do několika hodin.

  Kontrola hydraulické soustavy

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Při každém použití nebo denně
 • Zkontrolujte hladinu hydraulické kapaliny.
  1. Proveďte veškeré předběžné postupy údržby; viz Příprava stroje na provedení údržby.

  2. Vyčistěte okolí plnicího hrdla a uzávěru nádrže hydraulické kapaliny (Obrázek 64).

   g031641
  3. Sejměte uzávěr nádrže hydraulické kapaliny (Obrázek 64).

  4. Vytáhněte měrku z plnicího hrdla a otřete ji čistým hadrem.

  5. Zasuňte měrku do plnicího hrdla, poté ji vytáhněte a zkontrolujte hladinu kapaliny.

   Note: Hladina kapaliny by měla být do 6 mm od značky na měrce.

  6. Pokud je hladina nízká, doplňte odpovídající kapalinu tak, aby hladina dosahovala k HORNí značce.

  7. Vraťte měrku a uzávěr zpět na plnicí hrdlo.

  Výměna hydraulického filtru

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po prvních 10 hodinách
 • Vyměňte hydraulický filtr.
 • Po každých 200 hodinách provozu
 • Vyměňte hydraulický filtr.
 • Použijte originální náhradní filtr Toro (obj. č. 86-3010).

  Important: Použití jiného filtru může vyústit v ukončení platnosti záruky na některé součásti.

  1. Proveďte veškeré předběžné postupy údržby; viz Příprava stroje na provedení údržby.

  2. Zavěste hadici k montážní desce filtru.

  3. Vyčistěte montážní místo filtru, pod filtr umístěte vypouštěcí nádobu a demontujte jej (Obrázek 65).

   g195308
  4. Namažte těsnění nového filtru a naplňte filtr hydraulickou kapalinou.

  5. Okolí místa montáže filtru musí být čisté. Našroubujte filtr tak, aby se těsnění dotýkalo montážní desky, poté filtr dotáhněte o 1/2 otáčky.

  6. Uvolněte hadici z montážní desky filtru.

  7. Nastartujte motor a nechejte ho pracovat přibližně 2 minuty, aby byl ze systému odveden vzduch.

  8. Vypněte motor a zkontrolujte, zda nedochází k úniku kapaliny.

  Výměna hydraulické kapaliny

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Po každých 400 hodinách provozu
 • Vyměňte hydraulickou kapalinu.
 • Pokud je kapalina znečištěná, požádejte autorizovaného prodejce Toro o vypláchnutí systému. Znečištěná kapalina má mléčné nebo černé zabarvení.

  1. Vypněte motor a zvedněte kapotu.

  2. Odpojte hydraulické vedení nebo demontujte hydraulický filtr a nechejte hydraulickou kapalinu vytéct do vypouštěcí nádoby (Obrázek 65 a Obrázek 66).

   g031643
  3. Jakmile hydraulická kapalina přestane vytékat, připojte hydraulické vedení (Obrázek 66).

  4. Naplňte nádrž (Obrázek 67) přibližně 13,2 l hydraulické kapaliny; postupujte podle pokynů v části Kontrola hydraulické soustavy.

   Important: Používejte pouze určené hydraulické kapaliny. Jiné kapaliny mohou způsobit poškození systému.

   g031641
  5. Namontujte uzávěr nádrže.

  6. Spusťte motor.

  7. S použitím všech hydraulických ovládacích prvků rozveďte hydraulickou kapalinu po celém systému a přesvědčte se, zda nedochází k jejímu úniku. Poté vypněte motor.

  8. Zkontrolujte hladinu kapaliny a v případě potřeby doplňte hladinu k HORNí značce na měrce.

   Note: Nádrž nepřeplňujte.

  Kontrola hydraulického potrubí a hadic

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Při každém použití nebo denně
 • Zkontrolujte hydraulické potrubí a hadice.
 • Zkontrolujte, zda u hydraulické potrubí a hadic nejsou netěsnosti, zlomené potrubí, volné montážní držáky, opotřebení, volné spoje a narušení vlivem počasí a chemikálií. Před použitím stroje proveďte všechny nezbytné opravy.

  Údržba sekací plošiny

  Bezpečnost týkající se použití žacího nože

  Opotřebený nebo poškozený řezný nůž může prasknout a jeho úlomek může sekačka odmrštit na obsluhu nebo osoby v okolí a způsobit vážné zranění nebo smrt.

  • Pravidelně kontrolujte, zda nedošlo k opotřebení či poškození nožů.

  • Při kontrole řezných nožů si počínejte opatrně. Před prováděním servisních prací řezné nože zabalte nebo použijte rukavice a postupujte se zvýšenou opatrností. Řezné nože pouze vyměňujte nebo ostřete – nikdy se je nepokoušejte rovnat nebo svařovat.

  • U strojů s několika žacími noži buďte opatrní, neboť rotace jednoho nože může způsobit rotaci ostatních nožů.

  Demontáž sekacích plošin od hnací jednotky

  1. Proveďte veškeré předběžné postupy údržby; viz Příprava stroje na provedení údržby.

  2. Demontujte upevňovací šrouby hydromotoru, odpojte a demontujte hydromotor z plošiny (Obrázek 68).

   Important: Zakryjte horní část vřetena, aby nedošlo k jeho znečištění.

   g031644
  3. Odstraňte pojistný kolík nebo přídržnou matici upevňující rám nosné sestavy plošiny k otočnému čepu zvedacího ramena (Obrázek 69).

   g031645
  4. Sekací plošinu odsuňte od hnací jednotky.

  Montáž sekacích plošin k hnací jednotce

  1. Proveďte veškeré předběžné postupy údržby; viz Příprava stroje na provedení údržby.

  2. Umístěte sekací plošinu do polohy před hnací jednotkou.

  3. Nasaďte rám nosné sestavy plošiny na otočný čep zvedacího ramena a zajistěte jej pomocí pojistného kolíku nebo přídržné matice (Obrázek 69).

  4. S použitím upevňovacích šroubů hydromotoru namontujte hydromotor na plošinu (Obrázek 68).

   Note: Zkontrolujte, zda je O-kroužek ve správné poloze a není poškozený.

  5. Promažte vřeteno.

  Údržba roviny žacích nožů

  Rotační plošina je dodávána s továrním přednastavením výšky sekání 5 cm a roztečí žacích nožů 7,9 mm. Výška sečení vlevo a vpravo je rovněž přednastavena v rozsahu do ±0,7 mm od sebe navzájem.

  Sekací plošina je zkonstruována tak, aby odolala nárazům žacích nožů, aniž by došlo k deformaci komory. Pokud dojde k nárazu do pevného předmětu, zkontrolujte, zda není žací nůž poškozen a zda je rovina žacích nožů přesná.

  Kontrola roviny žacích nožů

  1. Demontujte hydraulický motor ze sekací plošiny a vyjměte sekací plošinu ze sekačky.

   Note: Použijte zvedák (nebo alespoň dvě osoby) a umístěte sekací plošinu na rovný stůl.

  2. Označte konec žacího nože značkovačem nebo tužkou.

   Note: Pomocí tohoto konce žacího nože pak zkontrolujte všechny výšky.

  3. Umístěte ostří označeného konce žacího nože do polohy 12 hodin (přímo dopředu ve směru sekání) a změřte výšku od stolu k ostří žacího nože (Obrázek 70).

   g011353
  4. Otočte označený konec žacího nože do polohy 3 hodiny a 9 hodin a změřte výšku (Obrázek 70).

  5. Srovnejte naměřenou výšku v poloze 12 hodin s nastavením výšky sekání.

   Note: Musí být v rozmezí do 0,7 mm. Výška v poloze 3 hodiny a 9 hodin musí být o 3,8 ±2,2 mm vyšší než nastavení v poloze 12 hodin a rozdíl mezi oběma hodnotami musí být do 2,2 mm.

  Pokud některá z naměřených hodnot neodpovídá specifikaci, přejděte k části Seřízení roviny žacích nožů.

  Seřízení roviny žacích nožů

  Začněte seřízením vpředu (vždy vyměňujte pouze jeden držák).

  1. Demontujte držák pro nastavení výšky sekání (přední vlevo nebo vpravo) z rámu plošiny (Obrázek 71).

   g031647
  2. Nastavte vymezovací podložky o velikosti 1,5 mm a/nebo 0,7 mm mezi rám plošiny a držák, abyste dosáhli požadovaného nastavení výšky (Obrázek 71).

  3. Namontujte držák pro nastavení výšky sekání k rámu plošiny a zbývající vymezovací podložky umístěte pod držák nastavení výšky sekání (Obrázek 71).

  4. Upevněte šroub s vnitřním šestihranem, rozpěrku a přírubovou matici.

   Note: Šroub s vnitřním šestihranem a rozpěrka jsou spojeny prostředkem Loctite, aby nedošlo k pádu rozpěrky dovnitř rámu plošiny.

  5. Zkontrolujte nastavení výšky v poloze 12 hodin a podle potřeby seřiďte.

  6. Určete, zda je nutné nastavit pouze jeden, nebo oba (vpravo a vlevo) držáky pro nastavení výšky.

   Note: Pokud je strana v poloze 3 hodiny nebo 9 hodin o 3,8 ±2,2 mm vyšší než nová výška vpředu, není seřízení pro danou stranu nutné. Seřiďte druhou stranu v rámci rozsahu ±2,2 mm vzhledem ke správné straně.

  7. Seřiďte držák pro nastavení výšky sekání vpravo a vlevo opakováním kroků 1 až 3.

  8. Utáhněte vratové šrouby a přírubové matice.

  9. Zkontrolujte výšku v poloze 12, 3 a 9 hodin.

  Údržba žacích nožů

  Demontáž žacích nožů

  Žací nůž je nutné vyměnit, pokud narazí do pevného předmětu, pokud není vyvážený nebo je ohnutý. Používejte vždy originální náhradní nože Toro, abyste zajistili bezpečnost a optimální výkonnost. Nikdy nepoužívejte náhradní nože jiných výrobců - jejich použití může být nebezpečné.

  1. Proveďte veškeré předběžné postupy údržby; viz Příprava stroje na provedení údržby.

  2. Podložte sekací plošinu, aby nemohla spadnout.

  3. S použitím hadru nebo silně polstrovaných rukavic uchopte konec žacího nože a demontujte šroub žacího nože, ochranný kryt a žací nůž z dříku vřetene (Obrázek 72).

   g011355
  4. Namontujte žací nůž hřbetem směrem k sekací plošině s ochranným krytem a šroubem žacího nože (Obrázek 72).

  5. Utáhněte šroub žacího nože na utahovací moment 115–149 Nm.

  Kontrola a broušení žacího nože

  1. Proveďte veškeré předběžné postupy údržby; viz Příprava stroje na provedení údržby.

  2. Podložte sekací plošinu, aby nemohla spadnout.

  3. Pečlivě zkontrolujte ostří žacích nožů, zejména v místech, kde se setkávají ploché a zakřivené části (Obrázek 73).

   Note: Jelikož písek a abrazivní materiál mohou obrušovat kov, který spojuje ploché a zakřivené části žacího nože, je nutné žací nůž před použitím stroje kontrolovat. Pokud si všimnete, že je nůž opotřeben, vyměňte jej, viz Demontáž žacích nožů.

   g031648
  4. Zkontrolujte ostří všech žacích nožů. Pokud jsou ostří otupená nebo nerovná, nabruste je. Bruste pouze horní část ostří a udržujte původní úhel sekání, abyste zachovali ostrost (Obrázek 74).

   Note: Vyvážení nože se neporuší, pokud uberete z obou ostří stejné množství materiálu.

   g006926
  5. Chcete-li zkontrolovat, zda je žací nůž rovnoběžný a plochý, položte jej na rovný povrch a zkontrolujte jeho konce.

   Note: Konce žacího nože musí být o něco níže než střed a ostří musí být níže než pata nože. Takový žací nůž zajišťuje kvalitní sekání a vyžaduje minimální výkon motoru. Vyměnit je však třeba žací nůž, jehož konce jsou výše než střed nebo jehož ostří je výše než pata, protože nůž je ohnutý či deformovaný.

  6. Namontujte žací nůž hřbetem směrem k sekací plošině s ochranným krytem a šroubem žacího nože.

  7. Utáhněte šroub žacího nože na utahovací moment 115–149 Nm.

  Kontrola doby zastavení žacích nožů

  Servisní intervalPostup při údržbě
  Při každém použití nebo denně
 • Zkontrolujte dobu zastavení žacích nožů.
 • Žací nože sekací plošiny se musí zcela zastavit do 7 sekund po vypnutí sekací plošiny.

  Note: Plošiny je třeba spustit na čistou plochu trávníku nebo na pevný povrch, aby nedošlo k vymrštění prachu a nečistot.

  Při kontrole doby zastavení musí druhá osoba stát vzadu alespoň 6 m za plošinou a sledovat žací nože jedné ze sekacích plošin. Vypněte sekací plošinu a zaznamenejte dobu, za kterou se žací nože zcela zastaví. Pokud je tato doba delší než 7 sekund, je nutné seřízení brzdného ventilu. O seřízení požádejte autorizovaného prodejce Toro.

  Údržba předního válce

  U předního válce zkontrolujte, zda nedošlo k opotřebení, nadměrnému chvění či váznutí. Opravte nebo vyměňte válec nebo díly, pokud u některých zjistíte nežádoucí stav.

  Demontáž předního válce

  1. Vyšroubujte montážní šroub válce (Obrázek 75).

   g031649
  2. Vsuňte průbojník přes konec pouzdra válce a vytlačte opačné ložisko ven střídavým klepáním na opačnou stranu vnitřního kroužku ložiska.

   Note: Mělo by dojít k odkrytí 1,5 mm okraje vnitřního kroužku.

  3. Vytlačte ven druhé ložisko.

  4. Zkontrolujte, zda nedošlo k případnému poškození pouzdra válce, ložisek a rozpěrky ložisek (Obrázek 75).

   Note: Vyměňte poškozené součásti a namontujte přední válec.

  Montáž předního válce

  1. Zatlačte pouze na vnější kroužek nebo rovnoměrně na vnitřní i vnější kroužek. Zatlačte první ložisko do pouzdra válce (Obrázek 75).

   Note: Zatlačte pouze na vnější kroužek nebo rovnoměrně na vnitřní i vnější kroužek.

  2. Vložte rozpěrný kroužek (Obrázek 75).

  3. Zatlačte pouze na vnější kroužek nebo rovnoměrně na vnitřní i vnější kroužek. Zatlačte druhé ložisko do pouzdra válce, dokud nepřijde do styku s rozpěrným kroužkem (Obrázek 75).

  4. Namontujte sestavu válce do rámu plošiny.

   Important: Upevnění sestavy válce s mezerou větší než 1,5 mm vytváří postranní tlak na ložisko a může vést k předčasnému zadření ložiska.

  5. Ověřte, zda mezi sestavou válce a montážními držáky na rámu plošiny není mezera větší než 1,5 mm.

   Note: Pokud je mezera větší než 1,5 mm, vyplňte místo dostatečným počtem podložek o průměru 16 mm.

  6. Šrouby utáhněte na utahovací moment 108 N∙m.

  Uskladnění

  Skladování akumulátoru

  Pokud bude stroj odstaven déle než 30 dnů, vyjměte akumulátor a plně jej nabijte. Uložte akumulátor v chladném prostředí, aby nedocházelo k jeho rychlému vybití. Aby nedošlo ke zmrznutí akumulátoru, ujistěte se, že je zcela nabitý. Specifická hustota elektrolytu plně nabitého akumulátoru je 1,265 až 1,299.

  Příprava před dlouhodobým odstavením

  Tato opatření proveďte vždy, když stroj odstavujete na dobu delší než 30 dnů.

  Příprava hnací jednotky

  1. Pečlivě očistěte hnací jednotku, žací jednotky a motor.

  2. Zkontrolujte tlak v pneumatikách; viz Kontrola tlaku v pneumatikách.

  3. Zkontrolujte, zda nejsou uvolněné upevňovací prvky; podle potřeby je utáhněte.

  4. Namažte nebo potřete olejem všechny maznice a otočné čepy, viz Mazání ložisek a pouzder.

   Note: Přebytečné mazivo utřete.

  5. Lehce přebruste a přelakujte poškrábané, popraskané nebo zkorodované lakované plochy.

   Note: Opravte všechny důlky v kovovém plášti.

  6. Následujícím způsobem proveďte údržbu akumulátoru a kabelů:

   1. Sejměte svorky akumulátoru z vývodů akumulátoru.

   2. Vyjměte akumulátor.

   3. Před uskladněním a pak každých 60 dnů akumulátor pomalu nabíjejte po dobu 24 hodin, aby nedošlo k vylučování síranu olovnatého.

    Aby nedošlo ke zmrznutí akumulátoru, ujistěte se, že je zcela nabitý. Specifická hustota elektrolytu plně nabitého akumulátoru je 1,265 až 1,299.

   4. Akumulátor, svorky a vývody očistěte kovovým kartáčem a roztokem jedlé sody.

   5. Na svorky kabelů a vývody akumulátoru naneste tenkou vrstvu maziva Grafo 112X (obj. č. Toro 505-47) nebo vazelíny, abyste zabránili korozi.

   6. Uložte akumulátor na polici nebo ve stroji, a to na chladném místě. Ponechte kabely odpojené, pokud je akumulátor uložen na stroji.

  Příprava motoru

  1. Vypusťte motorový olej z olejové vany a nasaďte vypouštěcí zátku.

  2. Demontujte a namontujte nový olejový filtr.

  3. Naplňte motor přibližně 3,8 l motorového oleje SAE 15W-40.

  4. Nastartujte motor a nechejte jej běžet přibližně 2 minuty ve volnoběžných otáčkách.

  5. Vypněte motor.

  6. Důkladně vypusťte veškeré palivo z palivové nádrže, potrubí palivové soustavy, palivového filtru a odlučovače vody.

  7. Propláchněte palivovou nádrž čerstvou čistou motorovou naftou.

  8. Utáhněte všechny spojky palivové soustavy.

  9. Pečlivě vyčistěte sestavu vzduchového filtru a proveďte jeho údržbu.

  10. Vstup vzduchového filtru a výstup výfuku utěsněte voděodolnou páskou.

  11. Zkontrolujte nemrznoucí směs a doplňte ji podle potřeby v závislosti na očekávané minimální teplotě.

  Příprava sekací plošiny

  Pokud je sekací plošina oddělena od hnací jednotky na libovolně dlouhou dobu, nasaďte zátku vřetena do horní části vřetena, aby bylo vřeteno chráněno před prachem a vodou.