Johdanto

Tämä kone on ajettava vaakatasoleikkuri, joka on tarkoitettu ammattimaiseen kaupalliseen käyttöön. Se on tarkoitettu pääasiassa puistojen, golfkenttien, urheilukenttien ja kaupallisten kiinteistöjen viheralueiden ruohonleikkuuseen. Sitä ei ole tarkoitettu pensaiden leikkuuseen tai ruohon tai muun kasvuston leikkuuseen teiden varsilla eikä maatalouskäyttöön.

Lue nämä tiedot huolellisesti, jotta oppisit käyttämään ja huoltamaan laitetta asianmukaisesti sekä välttämään tapaturmia ja tuotevaurioita. Olet itse vastuussa tuotteen asianmukaisesta ja turvallisesta käytöstä.

Siirry osoitteeseen www.Toro.com, jos tarvitset tietoja tuotteista, lisävarusteista tai lähimmästä jälleenmyyjästä tai jos haluat rekisteröidä tuotteesi.

Aina kun tarvitset huoltoa, alkuperäisiä Toro-varaosia tai lisätietoja, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen tai Toron asiakaspalveluun. Ota tällöin tuotteen malli- ja sarjanumerot valmiiksi esiin. Kuva 1 näyttää laitteen malli ja sarjanumeron sijainnin. Kirjoita numerot annettuun tilaan.

g005676

Tässä käyttöoppaassa esiintyvä varoitusmerkintä (Kuva 2) ilmaisee vaaratilannetta, josta saattaa olla seurauksena vakava tapaturma tai jopa kuolema, jos suositellut varotoimenpiteet laiminlyödään.

g000502

Tässä käyttöoppaassa käytetään kahta termiä tietojen korostamiseksi. Tärkeää kiinnittää huomiota mekaanisiin erikoistietoihin ja Huomautus korostaa erityishuomion ansaitsevia yleistietoja.

Tämä tuote on asiaankuuluvien eurooppalaisten direktiivien mukainen. Lisätietoja on erillisessä tuotekohtaisessa vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa.

Kalifornian lain (California Public Resource Code) pykälät 4442 ja 4443 kieltävät tämän moottorin käytön metsä-, pensaikko- tai ruohopeitteisillä mailla, jos moottoria ei ole varustettu pykälässä 4442 mainitulla hyvässä käyttökunnossa pidetyllä kipinänsammuttimella tai jos moottoria ei ole suojattu, varustettu ja huollettu palovaaran ehkäisemiseksi.

Mukana toimitettavassa moottorin käyttöoppaassa on Yhdysvaltojen ympäristönsuojeluelimeen EPA:han (Environmental Protection Agency) ja Kalifornian päästöjärjestelmien päästöjen valvontasääntöihin sekä kunnossapitoon ja takuuseen liittyviä tietoja. Käyttöoppaita voi tilata moottorin valmistajalta.

Vaara

KALIFORNIA

Lakiesityksen 65 mukainen varoitus

Dieselmoottorin tuottamat pakokaasut ja jotkin niiden aineosat sisältävät kemikaaleja, jotka Kalifornian osavaltion tietojen mukaan aiheuttavat syöpää, synnynnäisiä epämuodostumia tai muuta lisääntymiseen liittyvää haittaa.

Akun liitännät, navat ja niihin liittyvät lisävarusteet sisältävät lyijyä ja lyijy-yhdisteitä, joiden tiedetään aiheuttavan syöpää ja haittaavan lisääntymistä. Pese kädet, kun olet käsitellyt näitä osia.

Tämän tuotteen käyttäminen voi altistaa kemikaaleille, jotka Kalifornian osavaltion tietojen mukaan aiheuttavat syöpää, synnynnäisiä epämuodostumia tai muuta lisääntymiseen liittyvää haittaa.

Turvaohjeet

Yleinen turvallisuus

Tämä tuote voi katkaista jalan tai käden sekä singota esineitä. Noudata aina kaikkia turvallisuusohjeita, jotta vakavilta loukkaantumisilta vältytään.

Tuotteen käyttäminen muuhun kuin sen aiottuun käyttötarkoitukseen voi olla vaarallista käyttäjälle ja sivullisille.

 • Lue ja sisäistä tämän käyttöoppaan sisältö ennen moottorin käynnistämistä.

 • Älä laita käsiä tai jalkoja koneen liikkuvien osien lähelle.

 • Älä käytä konetta ilman paikallaan olevia ja toimivia suojuksia ja muita suojalaitteita.

 • Älä mene heittoaukkojen eteen. Pidä sivulliset ja lemmikit poissa koneen luota.

 • Älä päästä lapsia käyttöalueelle. Älä anna lasten käyttää konetta.

 • Pysäytä kone ja sammuta moottori ennen huoltoa, polttoainesäiliön täyttämistä ja tukoksen poistamista koneesta.

Laitteen asiaton käyttö tai huolto voi aiheuttaa tapaturman. Vähennä loukkaantumisriskiä noudattamalla näitä turvallisuusohjeita ja kiinnittämällä aina huomiota varoitusmerkkiin, joka tarkoittaa varoitusta, vaaraa tai hengenvaaraa – henkilöturvallisuusohjeet. Ohjeiden laiminlyönti saattaa johtaa henkilövahinkoon tai kuolemaan.

Turva- ja ohjetarrat

Graphic

Turva- ja ohjetarrat on sijoitettu hyvin näkyville paikoille mahdollisten vaara-alueiden lähettyville. Korvaa vioittuneet tai kadonneet tarrat uusilla.

decal93-6681
decal93-7276
decal93-7818
decal94-3353
decal99-3444
decal106-6755
decal107-1972
decal117-3270
decal117-4764
decalbatterysymbols
decal121-3598
decal106-9290
decal121-3627
decal121-3623
decal117-5103
decal121-3532
decal121-3620

Käyttöönotto

Note: Koneen vasen ja oikea puoli määritellään normaalista käyttöasennosta käsin.

Akun käyttöönotto, lataus ja kytkentä

Vaara

Akun liitännät, navat ja niihin liittyvät lisävarusteet sisältävät lyijyä ja lyijy-yhdisteitä, joiden tiedetään aiheuttavan syöpää ja haittaavan lisääntymistä. Pese kädet, kun olet käsitellyt akkua.

Note: Jos akkua ei ole täytetty akkunesteellä tai sitä ei ole otettu käyttöön, paikallisesta akkutarvikeliikkeestä on ostettava akkunestettä (ominaispaino 1,26), joka lisätään akkuun.

Hengenvaara

Akkuneste sisältää rikkihappoa, joka on tappavaa nieltynä ja aiheuttaa vakavia kemiallisia palovammoja.

 • Akkunestettä ei saa juoda eikä päästää kosketuksiin ihon, silmien tai vaatteiden kanssa. Käytä suojalaseja ja kumikäsineitä.

 • Akku on täytettävä paikassa, jossa on aina saatavilla puhdasta vettä ihon huuhtelua varten.

 1. Irrota akun kansi (Kuva 3).

  g031567
 2. Irrota täyttöaukkojen korkit akusta ja täytä kaikki kennot hitaasti, kunnes akkunesteen pinta on aivan levyjen pinnan yläpuolella.

 3. Asenna täyttöaukkojen korkit ja kytke 3–4 A:n akkulaturi akun napoihin.

  Note: Lataa akkua 3–4 A:n virralla 4–8 tunnin ajan.

  Vaara

  Akun latauksen yhteydessä syntyy räjähdysherkkiä kaasuja.

  • Kipinöitä ja avotulta ei saa käsitellä akun lähettyvillä.

  • Akun lähettyvillä ei saa tupakoida.

 4. Kun akku on latautunut, irrota laturi virtalähteestä ja akun navoista.

 5. Irrota täyttöaukkojen korkit.

 6. Lisää jokaiseen kennoon hitaasti akkunestettä, kunnes nesteen pinta ulottuu täyttörenkaaseen asti.

  Important: Älä ylitäytä akkua. Akkuneste vuotaa yli muihin koneen osiin, mistä on seurauksena voimakasta ruostumista ja muita vaurioita.

 7. Asenna täyttöaukkojen korkit.

 8. Kytke pluskaapeli (punainen) akun plusnavan (+) akkukenkään ja miinuskaapeli (musta) akun miinusnavan (–) akkukenkään ja kiinnitä ne pulteilla ja muttereilla (Kuva 4).

  Note: Varmista, että plusnavan (+) akkukenkä on kunnolla kiinni akun navassa ja että kaapeli on tiiviisti akkua vasten. Kaapeli ei saa koskettaa akun kantta.

  Vaara

  Akun kaapeleiden virheellinen kytkentä voi vahingoittaa ajoneuvoa ja kaapeleita sekä aiheuttaa kipinöitä. Kipinät voivat saada akun kaasut räjähtämään ja aiheuttaa siten henkilövahingon.

  • Irrota aina akun miinuskaapeli (musta) ennen pluskaapelin (punainen) irrottamista.

  • Kytke aina akun pluskaapeli (punainen) ennen miinuskaapelia (musta).

  g031568

  Important: Jos akku otetaan pois paikaltaan, asenna akun kiristyspultit niin, että pulttien päät ovat alapuolella ja mutterit yläpuolella. Jos kiristyspultit ovat väärin päin, ne voivat osua hydrauliputkiin, kun leikkuuyksikköjä liikutetaan.

 9. Voitele molemmat akkuliitännät Grafo 112X -suojarasvalla (Toro-osanro 505-47), vaseliinilla tai kevyellä rasvalla ruostumisen ehkäisemiseksi.

 10. Työnnä kumisuojus plusnavan päälle mahdollisen oikosulun ehkäisemiseksi.

 11. Asenna akun kansi.

Kulman osoittimen tarkistus

Vaiheeseen tarvittavat osat:

Kaltevuusmittari1
 1. Pysäköi kone tasaiselle, vaakasuoralle alustalle.

 2. Varmista, että kone on suorassa, asettamalla irrallinen kaltevuusmittari (tulee koneen mukana) polttoainesäiliön viereen rungon poikkikaiteen päälle (Kuva 5).

  Note: Kaltevuusmittarin lukeman on oltava nolla astetta, kun sitä katsotaan kuljettajan paikalta.

  g031569
 3. Jos kaltevuuslukema ei ole nolla astetta, siirrä kone paikkaan, jossa lukema on nolla.

  Note: Koneeseen kiinnitetyn kulman osoittimen pitäisi myös näyttää nollaa astetta.

 4. Jos kulman osoittimen lukema ei ole nolla astetta, löysää molempia pultteja ja muttereita, joilla kulman osoitin on kiinnitetty kiinnitystelineeseen, säädä osoittimen lukemaksi nolla ja kiristä pultit.

CE-tarran asennus

Vaiheeseen tarvittavat osat:

Tarra (121-3598)1

Jos konetta käytetään CE-alueella, CE-varoitustarra on kiinnitettävä vastaavan englanninkielisen varoitustarran päälle.

Konepellin salvan asennus

Vain CE

Vaiheeseen tarvittavat osat:

Lukitustuki1
Niitti2
Aluslaatta1
Ruuvi (¼ × 2 tuumaa)1
Lukkomutteri (¼ tuumaa)1
 1. Irrota konepellin salpa sen tuesta.

 2. Irrota kaksi niittiä, jotka kiinnittävät konepellin salvan tuen konepeltiin (Kuva 6).

  g031570
 3. Irrota konepellin salvan tuki konepellistä.

 4. Kohdista kiinnitysreiät ja asenna lukitustuki ja konepellin salvan tuki konepeltiin (Kuva 7).

  Note: Lukitustuen on oltava konepeltiä vasten.

  Note: Älä irrota pultti- ja mutterikokoonpanoa lukitustuen varresta.

  g012629
 5. Kohdista aluslaatat konepellin sisäpuolella oleviin reikiin.

 6. Niittaa tuet ja aluslaatat konepeltiin (Kuva 7).

 7. Kiinnitä salpa sen tukeen (Kuva 8).

  g012630
 8. Lukitse salpa paikalleen ruuvaamalla pultti konepellin lukitustuen toiseen varteen (Kuva 9).

  Note: Kiristä pultti huolellisesti, mutta älä kiristä mutteria.

  g012631

Äänenvaimentimen suojuksen asennus

Vain CE-mallit

Vaiheeseen tarvittavat osat:

Äänenvaimentimen suojus1
Itsekierteittävä ruuvi4
 1. Aseta suojus äänenvaimentimen ympärille niin, että asennusreiät tulevat rungon reikien kohdalle (Kuva 10).

  g008875
 2. Kiinnitä äänenvaimentimen suojus runkoon neljän itsekierteittävän ruuvin avulla (Kuva 10).

Nostovarsien säätäminen

 1. Käynnistä moottori, nosta leikkuuyksiköt ja varmista, että jokaisen nostovarren ja lattialevykiinnikkeen välillä on 5–8 mm:n välys kuvan mukaisesti (Kuva 11).

  g031571

  Jos välys ei ole oikea, säädä sitä seuraavasti:

  1. Löysää pysäytinpultteja (Kuva 12).

   g031572
  2. Löysää sylinterin vastamutteria (Kuva 13).

   g031573
  3. Irrota tappi tangon päästä ja kierrä haarukkaa.

  4. Asenna tappi ja tarkista välys.

   Note: Toista toimenpiteet tarvittaessa.

  5. Kiristä haarukan vastamutteri.

 2. Varmista, että jokaisen nostovarren ja pysäytinpultin välys on 0,13–1,02 mm kuvan mukaisesti (Kuva 12).

  Note: Jos välys ei ole oikea, säädä oikea välys pysäytinpulteilla.

 3. Käynnistä moottori, nosta leikkuuyksiköt ja varmista, että takimmaisen leikkuuyksikön kantopalkin päällä olevan kannattimen ja puskuriliuskan välys on 0,51–2,54 mm kuvan mukaisesti (Kuva 14).

  g031574

  Jos välys ei ole oikea, säädä takasylinteriä seuraavasti:

  Note: Jos takanostovarsi kolisee kuljetuksen aikana, vähennä välystä.

  1. Laske leikkuuyksiköt ja löysää sylinterin vastamutteria (Kuva 15).

   g031575
  2. Ota pihdeillä ja rätillä kiinni sylinterin tangosta mutterin läheltä ja kierrä tankoa.

  3. Nosta leikkuuyksiköt ja tarkista välys.

   Note: Toista toimenpiteet tarvittaessa.

  4. Kiristä haarukan vastamutteri.

Important: Jos etupysäyttimissä tai takakantopalkissa on liian pieni välys, nostovarret voivat vahingoittua.

Kannatinrungon korkeuden säätö

Etuleikkuupöytien säätö

Etu- ja takaleikkuupöydät on kiinnitettävä eri kohtiin. Etuleikkuupöydässä on valittavana kaksi kiinnityskohtaa riippuen halutusta leikkuukorkeudesta ja leikkuupöydän kääntymisen määrästä.

 1. Kun leikkuukorkeus on 2–7,6 cm, etukannatinrungot on kiinnitettävä alempiin etuasennusaukkoihin (Kuva 16).

  Note: Tämän ansiosta leikkuupöydät voivat liikkua enemmän pystysuunnassa ajoneuvoon nähden, kun lähestytään jyrkkiä kumpuja. Tämä kuitenkin pienentää kotelon ja kannattimen välystä ajettaessa terävien mäennyppylöiden yli.

  g031576
 2. Kun haluttu leikkuukorkeus on 6,3–10 cm, etukannatinrungot on kiinnitettävä ylempiin etuasennusaukkoihin (Kuva 16).

  Note: Tämä lisää kotelon ja kannattimen välystä, koska leikkuukotelo on ylempänä, mutta aiheuttaa sen, että leikkuupöytä saavuttaa yläasentonsa aikaisemmin.

Takaleikkuupöydän säätö

Etu- ja takaleikkuupöydät on kiinnitettävä eri kohtiin. Takaleikkuupöydässä on yksi kiinnityskohta, jonka avulla se voidaan linjata kannattimen alla olevan sivuleikkurin kanssa.

Takaleikkuupöytä on kiinnitettävä taempiin asennusaukkoihin kaikissa leikkuukorkeuksissa (Kuva 16).

Leikkuukorkeuden säätö

Important: Tämä leikkuupöytä leikkaa yleensä noin 6 mm alempaa kuin kelaleikkuuyksikkö, jossa on sama pukkiasetus. Näiden pyörivien leikkuupöytien pukkiasetus on mahdollisesti säädettävä 6 mm korkeammaksi kuin samaa aluetta leikkaavien kelayksiköiden asetus.

Important: Irrota leikkuuyksikkö koneesta, jotta pääset käsiksi takaleikkuuyksiköihin. Jos yksikössä on Sidewinder®-sivuleikkuri, siirrä leikkuuyksiköt oikealle, irrota takaleikkuuyksikkö ja liu’uta se oikealle puolelle.

 1. Laske leikkuupöytä alas, sammuta moottori ja irrota virta-avain.

 2. Löysää pulttia, jolla leikkuukorkeuden kannattimet on kiinnitetty leikkuukorkeuslevyyn (edessä ja molemmilla puolilla), kuvan mukaisesti (Kuva 17).

  g031577
 3. Aloita etummaisesta asetuksesta ja irrota pultti.

 4. Tue koteloa ja irrota välikappale (Kuva 17).

 5. Säädä kotelo haluttuun leikkuukorkeuteen ja asenna välikappale vastaavan leikkuukorkeuden aukkoon ja loveen (Kuva 18)

  g026184
 6. Aseta levy linjaan välikappaleen kanssa.

 7. Kiristä pultti sormin.

 8. Toista säätövaiheet 4–7 molemmilla puolilla.

 9. Kiristä kaikki kolme pulttia momenttiin 41 N·m.

  Note: Kiristä etupultti ensin.

  Note: Yli 3,8 cm:n säädöille voidaan joutua käyttämään tilapäistä asennusta välikorkeuteen, jotta osat eivät juutu kiinni toisiinsa (esim. vaihdettaessa 3,1 cm:n leikkuukorkeudesta 7 cm:n korkeuteen).

Rullan kaapimen säätö

Lisävaruste

Lisävarusteena saatava takarullan kaavin toimii parhaiten, kun kaapimen ja rullan välissä on yhtenäinen 0,5–1 mm:n rako.

 1. Löysää rasvanippa ja kiinnitysruuvi (Kuva 19).

  g031578
 2. Liu’uta kaavinta ylös tai alas, kunnes tangon ja rullan välinen rako on 0,5–1 mm.

 3. Kiristä rasvanippa ja ruuvi vuorotellen momenttiin 41 N·m.

Levittimen asennus

Lisävaruste
 1. Puhdista huolella roskat kotelon takaseinän ja vasemman seinän asennusaukoista.

 2. Asenna levitin taka-aukkoon ja kiinnitä se viidellä laippakantapultilla (Kuva 20).

  g031579
 3. Varmista, että levitin ei osu terien päihin eikä työnny kotelon takaseinän pinnan sisään.

Käyttöoppaisiin ja koulutusmateriaaliin tutustuminen

Vaiheeseen tarvittavat osat:

Käyttöopas1
Moottorin käyttöopas1
Osaluettelo1
Käyttäjän koulutusmateriaali1
Moottorin takuu 1
Vaatimustenmukaisuusvakuutus1
Leikkuupöydän asennusohjeet1
 1. Lue käyttöoppaat.

 2. Tutustu käyttäjän koulutusmateriaaliin.

Laitteen yleiskatsaus

g031595
g031597

Ajopolkimet

Aja eteenpäin painamalla ajopoljinta. Peruutuspoljinta painamalla voidaan peruuttaa tai eteenpäin ajettaessa jarruttaa (Kuva 21).

Note: Kun päästät tai siirrät polkimen VAPAA-asentoon, kone pysähtyy.

Leikkuu-/kuljetusliukuvipu

Siirrä kantapäälläsi leikkuu-/kuljetusliukuvipu vasemmalle kuljetusta varten ja oikealle leikkuuta varten (Kuva 21).

Note: Leikkuuyksiköt toimivat vain leikkuuasennossa.

Important: Leikkuunopeudeksi on asetettu tehtaalla 9,7 km/h. Leikkuunopeutta voidaan vähentää tai lisätä säätämällä nopeudensäätöruuvia (Kuva 23).

g031596

Ohjauspyörän kallistusvipu

Vedä ohjauspyörän kallistusvipu taakse, kun haluat säätää ohjauspyörän toivottuun asentoon. Työnnä sitten vipu eteen, jotta ohjauspyörä kiristyy (Kuva 21).

Osoitinura

Käyttäjän tasossa oleva ura ilmaisee, milloin leikkuuyksiköt ovat keskiasennossa (Kuva 21).

Kulman osoitin

Kulman osoitin ilmoittaa rinteen kaltevuuden astelukuna (Kuva 21).

Virtalukko

Virtalukolla käynnistetään, sammutetaan ja esilämmitetään moottori. Virtalukossa on kolme asentoa: PYSäYTYS, KäYNNISSä/ESILäMMITYS ja KäYNNISTYS. Pidä avainta KäYNNISSä/ESILäMMITYS-asennossa, kunnes hehkutulppien merkkivalo sammuu (noin seitsemän sekuntia) ja kytke virta käynnistysmoottoriin kääntämällä avain KäYNNISTYS-asentoon. Vapauta avain, kun moottori käynnistyy (Kuva 22).

Sammuta moottori kääntämällä avain PYSäYTYS-asentoon.

Note: Irrota avain virtalukosta, jotta moottori ei käynnisty vahingossa.

Kaasuvipu

Työnnä kaasuvipua eteenpäin, kun haluat lisätä nopeutta, ja vähennä nopeutta vetämällä vipua taaksepäin (Kuva 22).

Leikkuuyksikön käyttökytkin

Leikkuuyksikön käyttökytkimellä on kaksi asentoa: KYTKETTY ja VAPAUTETTU. Keinukytkimellä ohjataan venttiilirivissä sijaitsevaa solenoidiventtiiliä, joka käyttää leikkuuyksiköitä (Kuva 22).

Tuntilaskuri

Tuntilaskuri ilmoittaa koneen käyttötuntien kokonaismäärän. Tuntilaskuri käynnistyy aina, kun virta-avain käännetään KäYNNISSä-asentoon (Kuva 22).

Leikkuuyksikön ohjausvipu

Kun haluat laskea leikkuuyksiköt maahan, siirrä leikkuuyksikön ohjausvipua eteenpäin. Kun haluat nostaa leikkuuyksiköt, vedä ohjausvipu taaksepäin NOSTO-asentoon (Kuva 22).

Note: Leikkuuyksiköt eivät laskeudu, ellei moottori ole käynnissä.

Siirrä vipua vasemmalle tai oikealle, kun haluat siirtää leikkuuyksiköitä vasemmalle tai oikealle.

Note: Tämän saa tehdä vain, jos leikkuuyksiköt on nostettu, tai kun ne ovat maassa koneen liikkuessa.

Note: Vipua ei tarvitse pitää etuasennossa, kun leikkuuyksiköitä lasketaan alas.

Moottorin jäähdytysnesteen varoitusvalo

Ylikuumenemisen varoitusvalo palaa, jos moottorin jäähdytysnesteen lämpötila on liian korkea. Jos ajoyksikköä ei pysäytetä ja jäähdytysnesteen lämpötila nousee vielä 5 °C, moottori sammuu (Kuva 22).

Öljynpaineen varoitusvalo

Öljynpaineen varoitusvalo palaa, jos moottorin öljynpaine laskee turvallisen tason alapuolelle (Kuva 22).

Laturin merkkivalo

Laturin merkkivalo ei saa palaa, kun moottori on käynnissä (Kuva 22).

Note: Jos se kuitenkin palaa, latausjärjestelmä on tarkastettava ja tarvittaessa korjattava.

Hehkutulppien merkkivalo

Hehkutulppien merkkivalo palaa hehkutuksen aikana (Kuva 22).

Seisontajarru

Kytke seisontajarru aina kun sammutat moottorin, jotta kone ei pääse liikkumaan vahingossa. Kytke seisontajarru vetämällä vivusta (Kuva 22).

Note: Moottori sammuu, jos ajopoljinta painetaan seisontajarrun ollessa kytkettynä.

Nostovivun lukko

Siirrä nostovivun lukkoa taaksepäin, kun haluat estää leikkuuyksiköiden laskeutumisen (Kuva 22).

Polttoainemittari

Polttoainemittarista näkyy, paljonko säiliössä on polttoainetta (Kuva 24).

g031598

Istuimen säätövipu

Siirrä istuimen sivulla olevaa säätövipua eteenpäin, liu’uta istuin haluamaasi asentoon ja vapauta vipu, niin istuin lukittuu asentoonsa (Kuva 24).

Note: Ominaisuuksia ja rakennetta voidaan muuttaa ilmoittamatta.

g192077
KuvausKuva 25 viiteMitta tai paino
Kokonaisleveys leikkuuasennossaA192 cm
Kokonaisleveys kuljetusasennossaB184 cm
KorkeusC197 cm
Akselivälin leveysD146 cm
Akselivälin pituusE166 cm
Kokonaispituus leikkuuasennossaF305 cm
Kokonaispituus kuljetusasennossaG295 cm
Maavara 15 cm
Mallien 30807 ja 30839 paino 963 kg

Lisätarvikkeet/lisävarusteet

Koneeseen on saatavana valikoima Toron hyväksymiä lisälaitteita ja -varusteita, joiden avulla voidaan parantaa ja laajentaa sen ominaisuuksia. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen tai jakelijaan tai siirry osoitteeseen www.Toro.com, josta löytyy luettelo hyväksytyistä lisälaitteista ja -varusteista.

Käyttö

Ennen käyttöä

Note: Koneen vasen ja oikea puoli määritellään normaalista käyttöasennosta käsin.

Turvallisuus ennen käyttöä

Yleinen turvallisuus

 • Älä anna lasten tai kouluttamattomien henkilöiden käyttää tai huoltaa laitetta. Paikalliset säännökset saattavat asettaa rajoituksia käyttäjän iälle. Omistaja vastaa käyttäjien ja mekaanikkojen koulutuksesta.

 • Tutustu laitteen turvallisen käytön ohjeisiin, ohjauslaitteisiin ja turvamerkintöihin.

 • Selvitä, kuinka koneen saa pysäytettyä ja moottorin sammutettua nopeasti.

 • Tarkista, että käyttäjän pitokytkimet, turvakytkimet ja suojalevyt ovat paikoillaan ja toimivat oikein. Älä käytä konetta, mikäli ne eivät toimi kunnolla.

 • Tarkasta aina ennen liikkumista, että terät, teräpultit ja leikkuujärjestelmät ovat hyvässä käyttökunnossa. Vaihda kuluneet tai vaurioituneet terät ja pultit sarjoissa, jotta tasapaino säilyisi.

 • Tarkasta koneen käyttöalue ja poista siltä kaikki esineet, joita kone voi singota.

Polttoaineturvallisuus

 • Käsittele polttoainetta erittäin varovasti. Se on tulenarkaa, ja höyryt räjähtävät herkästi.

 • Sammuta savukkeet, sikarit, piiput ja muut sytytyslähteet.

 • Käytä vain hyväksyttyä polttoaineastiaa.

 • Älä koskaan irrota polttoainesäiliön korkkia tai täytä polttoainesäiliötä moottorin ollessa käynnissä tai kuuma.

 • Älä täytä polttoainesäiliötä suljetussa tilassa.

 • Älä säilytä konetta tai polttoainesäiliötä tilassa, jossa on avotuli, kipinöitä tai varmistusliekki (esimerkiksi vedenlämmitin tai muu vastaava laite).

 • Jos polttoainetta roiskuu, älä yritä käynnistää moottoria. Vältä luomasta minkäänlaisia kipinälähteitä, ennen kuin polttoainehöyryt ovat hälvenneet.

Polttoaineen lisäys

Suositeltu polttoaine

Käytä vain puhdasta, tuoretta dieselpolttoainetta tai biodieseliä, joiden rikkipitoisuus on alhainen (<500 ppm) tai erittäin alhainen (<15 ppm). Setaaniluvun on oltava vähintään 40. Jotta polttoaine olisi tuoretta, osta sitä vain 180 päivän tarpeeseen.

Important: Muun kuin rikkipitoisuudeltaan erittäin alhaisen polttoaineen käyttö vahingoittaa moottorin päästöjärjestelmää.

Polttoainesäiliön tilavuus: 42 litraa

Käytä kesälaatuista dieselpolttoainetta (nro 2-D) yli –7 °C:n lämpötiloissa ja talvilaatuista dieselpolttoainetta (nro 1-D tai nro 1-D/2-D-seosta) alle –7 °C:n lämpötiloissa. Talvilaatuisen polttoaineen leimahduspiste on alhaisempi, ja sen kylmävirtausominaisuudet helpottavat käynnistystä ja vähentävät polttoainesuodattimen tukkeutumista.

Kesälaatuisen polttoaineen käyttö lämpötilan ollessa yli –7 °C pidentää polttoainepumpun käyttöikää ja antaa talvilaatuista polttoainetta enemmän tehoa.

Important: Dieselpolttoaineen sijasta ei saa käyttää paloöljyä tai bensiiniä. Väärän polttoaineen käyttö vahingoittaa moottoria.

Biodieselille sopiva

Tässä laitteessa voidaan käyttää myös polttoaineseosta, jossa on enintään 20 % biodieseliä (B20). Petrodieselosuuden rikkipitoisuuden on oltava erittäin alhainen. Noudata seuraavia varo-ohjeita:

 • Polttoaineen biodieselosuuden on oltava ASTM D6751:n tai EN 14214:n mukainen.

 • Polttoaineseoksen koostumuksen on oltava ASTM D975:n tai EN 590:n mukainen.

 • Biodieselseokset voivat vahingoittaa maalattuja pintoja.

 • Tarkkaile polttoaineen kanssa kosketuksiin joutuvia tiivisteitä ja letkuja, sillä ne haurastuvat ajan mittaan.

 • Polttoainesuodattimeen voi muodostua tukoksia jonkin aikaa biodieselpolttoaineseosten käytön aloittamisen jälkeen.

 • Lisätietoja biodieselistä saa jälleenmyyjältä.

Polttoainesäiliön täyttö

 1. Puhdista polttoainesäiliön korkin ympäristö (Kuva 26).

 2. Irrota polttoainesäiliön korkki.

 3. Täytä säiliö täyttöaukon kaulan alaosaan asti. Älä täytä liikaa. Asenna korkki.

 4. Estä tulipalon vaara pyyhkimällä läikkynyt polttoaine pois.

  g008884

Note: Täytä polttoainesäiliö aina käytön jälkeen, jos mahdollista. Tämä estää kosteutta tiivistymästä polttoainesäiliön sisälle.

Moottoriöljyn määrän tarkistus

Tarkista moottorin kampikammion öljymäärä ennen moottorin käynnistämistä ja koneen käyttämistä. Katso kohta Moottoriöljyn määrän tarkistus.

Jäähdytysjärjestelmän tarkastus

Ennen kuin käynnistät moottorin ja käytät konetta, tarkasta jäähdytysjärjestelmä. Katso kohta Jäähdytysjärjestelmän tarkistus.

Hydraulijärjestelmän tarkastus

Ennen kuin käynnistät moottorin ja käytät konetta, tarkasta hydraulijärjestelmä. Katso kohta Hydraulijärjestelmän tarkastus.

Terän valinta

Normaalin yhdistelmäsiipiterän käyttö

Tämä terä tarjoaa erinomaisen noston ja leikkuujätteiden levittymisen lähes kaikissa olosuhteissa. Jos tarvitaan enemmän tai vähemmän nostoa ja poistonopeutta, kannattaa harkita toista terää.

Ominaisuudet: Erinomainen nosto ja levittyminen useimmissa olosuhteissa.

Kulmasiipiterän käyttö

Terä toimii yleensä parhaiten matalammilla, 1,9–6,4 cm:n leikkuukorkeuksilla.

Ominaisuudet:

 • Leikkuujätteen poisto pysyy tasaisempana myös matalammilla leikkuukorkeuksilla.

 • Kone sylkee leikkuujätettä vasemmalle vähemmän, minkä ansiosta hiekkaesteiden ja väylien reunat pysyvät siistimpinä.

 • Matalilla leikkuukorkeuksilla ja tiheillä nurmilla tehonkulutus on alhaisempi.

Korkean rinnakkaisen siipiterän käyttö

Terä toimii yleensä paremmin korkeammilla, 7–10 cm:n leikkuukorkeuksilla.

Ominaisuudet:

 • Enemmän nostoa ja nopeampi poistonopeus.

 • Harva tai lakoontunut nurmi saadaan nostettua ylös huomattavasti paremmin korkeammilla leikkuukorkeuksilla.

 • Märät tai tahmeat leikkuujätteet poistuvat tehokkaammin, mikä vähentää leikkuupöytään kertyvää jätettä.

 • Kuluttaa enemmän tehoa.

 • Poistaa yleensä leikkuujätteen kauemmas vasemmalle ja leikkuujätteestä muodostuu karhoja matalilla leikkuukorkeuksilla.

Vaara

Jos käytetään korkeaa terää levittimen kanssa, terä voi rikkoutua, mistä voi aiheutua henkilövahinko tai kuolema.

Älä käytä korkeaa terää levittimen kanssa.

Atomic-terän käyttö

Ominaisuudet: Tämä terä levittää lehtiä tehokkaasti.

Lisävarusteiden valinta

Lisävarusteiden kokoonpanot

 Kulmikas siipiteräKorkea rinnakkainen siipiterä(ei saa käyttää levittimen kanssa)LevitinRullan kaavin
Ruohonleikkuu: 1,9–4,4 cm:n leikkuukorkeusSuositellaan useimpiin käyttötarkoituksiin.Saattaa soveltua hyvin kevyelle ja harvalle nurmelle.Todettu parantavan leikkuujätteiden leviämistä ja leikkuun jälkeisiä ominaisuuksia pohjoisten alueiden ruohoilla, jotka leikataan vähintään kolme kertaa viikossa, ja silloin, kun leikataan vähemmän kuin kolmasosa ruohon korkeudesta. Ei saa käyttää korkean rinnakkaisen siipiterän kanssa.Voidaan käyttää aina, kun rulliin kertyy ruohoa tai ruoho paakkuuntuu. Kaapimet voivat kuitenkin lisätä paakkuuntumista joissain käyttökohteissa.
Ruohonleikkuu: 5–6,4 cm:n leikkuukorkeusSuositellaan paksulle tai tiheälle nurmelle.Suositellaan kevyelle tai harvalle nurmelle.
Ruohonleikkuu: 7–10 cm:n leikkuukorkeusSaattaa soveltua hyvin tiheälle nurmelle.Suositellaan useimpiin käyttötarkoituksiin.
Lehtien levitysSuositellaan käytettäväksi levittimen kanssa.KiellettyKäytä vain yhdistelmäsiipiterän tai kulmasiipiterän kanssa.
EdutTasainen leikkuujätteen poisto matalammilla leikkuukorkeuksilla, hiekkaesteiden ja väylien reunat pysyvät siistimpinä. Pienempi tehontarve.Enemmän nostoa ja suurempi poistonopeus. Harva tai lakoontunut nurmi saadaan nostettua ylös korkeammilla leikkuukorkeuksilla. Märät tai tahmeat leikkuujätteet poistuvat tehokkaasti.Voi parantaa leikkuujätteiden levittymistä ja leikkuujälkeä joissain käyttökohteissa. Soveltuu erittäin hyvin lehtien levitykseen.Vähentää ruohon kertymistä rullaan joissain käyttökohteissa.
HaitatEi nosta ruohoa hyvin korkeilla leikkuukorkeuksilla. Märkä ja tahmea ruoho kertyy koteloon, mikä heikentää leikkuujälkeä ja kuluttaa enemmän tehoa.Vaatii enemmän tehoa joissain käyttökohteissa. Leikkuujäte saattaa kerääntyä karhoiksi matalammilla leikkuukorkeuksilla tiheää ruohoa leikattaessa. Ei saa käyttää levittimen kanssa.Ruoho kertyy koteloon, jos yritetään leikata liian paljon kerralla levittimen ollessa paikallaan. 

Turvajärjestelmän toiminnan tarkistus

HuoltoväliHuoltotoimenpide
Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkista turvajärjestelmän toiminta.
 • Varoitus

  Jos turvakytkimet ovat irronneet tai vaurioituneet, kone saattaa toimia odottamattomalla tavalla ja aiheuttaa henkilövahinkoja.

  • Älä yritä muuttaa turvajärjestelmiä.

  • Tarkista kytkimien toimivuus päivittäin ja vaihda vaurioituneet kytkimet ennen koneen käyttämistä.

  1. Aja kone hitaasti laajalle ja avoimelle alueelle.

  2. Laske leikkuuyksiköt, sammuta moottori ja kytke seisontajarru.

  3. Jos istuimella istutaan, moottorin ei tule käynnistyä, jos leikkuuyksikön käyttökytkin on päällä tai ajopoljinta painetaan.

   Note: Korjaa ongelma, jos kone ei toimi asianmukaisesti.

  4. Istu istuimelle, aseta ajopoljin VAPAA-asentoon, seisontajarru VAPAUTETTU-asentoon ja leikkuuyksikön kytkin POIS-asentoon.

   Note: Moottorin pitäisi käynnistyä. Nouse istuimelta ja paina hitaasti ajopoljinta. Moottorin pitäisi sammua 1–3 sekunnin kuluessa. Jos moottori ei sammu, turvajärjestelmässä on vika, joka on korjattava ennen kuin konetta käytetään seuraavan kerran.

  Note: Koneessa on turvajärjestelmä, jonka kytkin on seisontajarrussa. Moottori sammuu, jos ajopoljinta painetaan seisontajarrun ollessa kytkettynä.

  Käytön aikana

  Turvallisuus käytön aikana

  Yleinen turvallisuus

  • Omistaja ja käyttäjä voivat estää loukkaantumisia tai omaisuusvahinkoja aiheuttavat tapaturmat ja ovat siksi vastuussa niistä.

  • Pukeudu asianmukaisesti. Käytä silmäsuojaimia, tukevia liukastumisen estäviä kenkiä ja kuulosuojaimia. Pitkät hiukset eivät saa roikkua vapaina. Älä käytä koruja.

  • Älä käytä konetta sairaana, väsyneenä tai alkoholin tai huumausaineiden vaikutuksen alaisena.

  • Älä kuljeta matkustajia koneessa ja pidä sivulliset ja lemmikit poissa koneen luota käytön aikana.

  • Käytä konetta vain, kun näkyvyys on hyvä, jotta vältät kuopat ja piilevät vaarat.

  • Vältä märän ruohon leikkuuta. Heikentynyt pito voi aiheuttaa koneen luisumisen.

  • Varmista ennen moottorin käynnistämistä, että kaikki käytöt ovat vapaalla ja että seisontajarru on kytketty. Käynnistä moottori ollessasi käyttäjän paikalla.

  • Pidä kädet ja jalat etäällä leikkuuyksiköistä. Pysy aina etäällä heittoaukosta.

  • Varmista ennen peruuttamista, että reitti on vapaa, katsomalla taakse ja alas.

  • Ole varovainen lähestyessäsi kulmia, joissa on huono näkyvyys, pensaita, puita tai muita näköesteitä.

  • Pysäytä terät, jos et leikkaa ruohoa.

  • Pysäytä laitteet ja tarkasta terät, mikäli kone osuu esteeseen tai tärisee epätavallisesti. Suorita tarvittavat korjaukset ennen koneen käytön jatkamista.

  • Hidasta ja ole varovainen kääntyessäsi koneella ja ylittäessäsi teitä ja jalkakäytäviä. Anna muille aina etuajo-oikeus.

  • Kytke leikkuuyksikön käyttö pois ja sammuta moottori ennen leikkuukorkeuden säätämistä (ellei sitä voi säätää käyttäjän paikalta).

  • Älä koskaan käytä moottoria tilassa, johon voi kertyä pakokaasuja.

  • Älä jätä käynnissä olevaa konetta ilman valvontaa.

  • Ennen käyttäjän paikalta poistumista (mukaan lukien ruohonkeräimien puhdistus tai suppilon tukoksen poistaminen):

   • Pysäköi kone tasaiselle maalle.

   • Vapauta voimanulosotto ja laske lisälaitteet alas.

   • Kytke seisontajarru.

   • Sammuta moottori ja irrota virta-avain.

   • Odota, kunnes kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet.

  • Älä käytä konetta ukonilman aikana.

  • Älä käytä konetta hinaukseen.

  • Käytä vain Toro® Companyn hyväksymiä lisälaitteita, varusteita ja varaosia.

  Kaatumissuojausjärjestelmän (ROPS) turvallisuus

  • Älä irrota kaatumissuojausjärjestelmää koneesta.

  • Varmista, että turvavyö on kiinnitetty ja nopeasti avattavissa hätätilanteessa.

  • Tarkista vapaa alikulkukorkeus ja varo osumasta esteisiin.

  • Pidä kaatumissuojausjärjestelmä turvallisessa käyttökunnossa tarkistamalla se vaurioiden varalta säännöllisesti ja pitämällä kaikki kiinnittimet tiukalla.

  • Vaihda vaurioitunut kaatumissuojausjärjestelmä. Älä korjaa tai muuta sitä.

  Kiinteällä turvakaarella varustetut koneet

  • Kaatumissuojausjärjestelmä on keskeinen turvalaite.

  • Käytä aina turvavyötä.

  Turvallisuus rinteissä

  • Laadi omat toimintatavat ja ohjeet rinnekäyttöä varten. Ohjeissa on mainittava käyttöpaikan tarkastus, jonka aikana määritetään, missä rinteissä konetta voi käyttää turvallisesti. Tämä tarkastus on tehtävä huolellisesti ja harkiten.

  • Rinteissä on huomattava koneen hallinnan menettämisen ja kaatumisen vaara. Tällaiset onnettomuudet voivat aiheuttaa vakavan tapaturman tai kuoleman. Koneen käyttö rinteissä edellyttää erityistä huolellisuutta.

  • Käytä konetta rinteissä pienemmällä nopeudella.

  • Jos koneen käyttö rinteessä ei vaikuta turvalliselta työskentelyn aikana, älä käytä konetta rinteessä.

  • Varo kuoppia, uria, töyssyjä, kiviä ja muita piileviä vaaroja. Maaston epätasaisuudet voivat kaataa koneen. Korkea ruoho voi peittää esteet.

  • Valitse alhainen ajonopeus, jotta rinteessä ei tarvitse pysähtyä tai vaihtaa vaihdetta.

  • Kone voi kaatua jo ennen kuin renkaat menettävät pidon.

  • Vältä koneen käyttöä märällä ruoholla. Renkaat voivat menettää pidon, vaikka jarrut toimivat oikein.

  • Vältä koneen käynnistämistä, pysäyttämistä tai kääntämistä rinteissä.

  • Liiku rinteissä hitaasti ja vähän kerrallaan. Älä muuta koneen nopeutta tai suuntaa äkillisesti.

  • Älä käytä konetta pudotusten, ojien, maavallien tai vesialueiden lähellä. Kone voi kaatua yllättäen, jos pyörä menee reunan yli tai jos reuna sortuu. Määritä suoja-alue koneen ja mahdollisen vaaran välille (kaksi koneen leveyttä).

  Tämä kone on teknisen standardin vakaustestin mukainen staattisten lateraalisten ja pituussuuntaisten testien osalta tarran osoittamalla suositellulla enimmäiskaltevuudella. Käyttäjän on tutustuttava käyttöoppaan ohjeisiin koneen käytöstä rinteissä, tarkastettava koneen käyttöolosuhteet ja määritettävä niiden perusteella, voidaanko konetta käyttää kyseisellä paikalla ja vallitsevissa olosuhteissa. Maaston muutokset voivat vaikuttaa koneen käyttöön rinteissä. Jos mahdollista, pidä koneen leikkuuyksiköt laskettuina alas rinteissä käytön aikana. Leikkuuyksiköiden nostaminen rinteissä käytön aikana voi heikentää koneen vakautta.

  Moottorin käynnistys ja sammutus

  Moottorin käynnistys

  1. Varmista, että seisontajarru on kytketty ja että leikkuuyksikön käyttökytkin on VAPAUTETTU-asennossa.

  2. Nosta jalka ajopolkimelta ja varmista, että poljin on VAPAA-asennossa.

  3. Siirrä kaasuvipu 1/2-asentoon.

  4. Työnnä avain virtalukkoon ja pidä sitä KäYNNISSä/ESILäMMITYS-asennossa, kunnes hehkutulppien merkkivalo sammuu (noin seitsemän sekuntia) ja kytke virta käynnistysmoottoriin kääntämällä avain KäYNNISTYS-asentoon.

   Important: Käytä käynnistysmoottoria korkeintaan 15 sekuntia, jotta se ei ylikuumene. Odota 10 sekunnin yhtäjaksoisen käynnistämisen jälkeen minuutin verran, ennen kuin yrität uudelleen.

  5. Vapauta avain, kun moottori käynnistyy.

   Note: Avain siirtyy automaattisesti PääLLä/KäYNNISSä-asentoon.

  6. Kun moottori käynnistetään ensimmäisen kerran tai kun moottori on huollettu, aja koneella eteen- ja taaksepäin 1–2 minuutin ajan.

   Note: Varmista myös kaikkien osien moitteeton toiminta käyttämällä nostovipua ja leikkuuyksikön käyttökytkintä.

  7. Tarkista ohjauksen toiminta kääntämällä ohjauspyörää vasemmalle ja oikealle. Sammuta seuraavaksi moottori ja tarkista, onko öljyvuotoja, irtonaisia osia tai muita vikoja havaittavissa.

  Moottorin sammutus

  Siirrä kaasuvipu JOUTOKäYNTI-asentoon, aseta leikkuuyksikön käyttökytkin VAPAUTETTU-asentoon ja käännä virta-avain PYSäYTYS-asentoon. Poista virta-avain, jotta moottori ei käynnisty tahattomasti.

  Ohjausyksikkö (Standard Control Module, SCM)

  Ohjausyksikkö on monikäyttöinen, suojattu elektroninen laite. Yksikkö valvoo ja säätää mekaanisten ja puolijohdekomponenttien sähköisiä toimintoja ja varmistaa, että tuotetta käytetään turvallisesti.

  Ohjausyksikkö valvoo muun muassa vapaa-asennon, seisontajarrun, voimanulosoton, käynnistyksen, läppäyksen ja ylikuumenemisen sisääntuloja. Yksikkö syöttää virtaa muun muassa voimanulosotolle, käynnistysmoottorille ja ETR (energize to run) -solenoidille.

  Ohjausyksikkö jakaantuu sisään- ja ulostulopuoleen. Sisään- ja ulostulot osoitetaan piirilevyyn asennetuilla vihreillä merkkivaloilla.

  Käynnistyspiirin herätevirta on 12 V DC. Muut sisääntulot heräävät, kun virtapiiri suljetaan. Kullakin sisääntulolla on oma merkkivalonsa, joka palaa, kun kyseiselle piirille syötetään virtaa. Sisääntulon merkkivaloja voi käyttää kytkinten ja tulovirtapiirin vianetsintään.

  Ulostuloille ohjataan virtaa tiettyjen syöttöehtojen täyttyessä. Ulostuloja on kolme: PTO (voimanulosotto), ETR ja START (käynnistys). Ulostulon merkkivalot valvovat releen tilaa ja ilmaisevat, jos jokin kolmesta ulostuloliittimestä on jännitteinen.

  Lähtövirtapiirit eivät määritä kohdelaitteen kuntoa, joten sähkövikojen etsintä rajoittuu ulostulojen merkkivalojen, laitteiden ja johdotusten kytkentöjen tarkastamiseen. Mittaa irti kytkettyjen komponenttien impedanssi, johdinsarjan impedanssi (kytke irti ohjausyksiköstä) tai testaa komponentti syöttämällä siihen virtaa erillisestä lähteestä.

  Ohjausyksikköä ei voida kytkeä ulkopuoliseen tietokoneeseen tai kannettavaan laitteeseen, sitä ei voida ohjelmoida uudelleen, eikä se tallenna tietoja ohimenevistä vioista.

  Ohjausyksikön tarrassa on vain symboleita. Ulostulojen kolme merkkivaloa ovat ulostulolaatikossa, kaikki muut merkkivalot taas ovat sisääntuloille kuvan mukaisesti (Kuva 27).

  g031611

  Seuraavassa esitellään ohjausyksikön vianetsinnän vaiheet.

  1. Määritä ulostulovirhe, jota yrität selvittää (voimanulosotto, käynnistys tai ETR).

  2. Käännä avain KäYNNISSä-asentoon ja varmista, että virran punainen merkkivalo syttyy.

  3. Käytä kaikkia sisääntulokytkimiä ja varmista, että kaikki merkkivalot toimivat.

  4. Säädä sisääntulon laitteet niin, että saat aikaan halutunlaisen ulostulon.

   Note: Päättele kyseessä oleva sisääntulotila taulukon perusteella.

  5. Jos jokin ulostulon merkkivaloista syttyy, tarkista alla olevat korjaustoimenpiteet.

   • Jos jokin ulostulon merkkivaloista palaa, vaikka vastaavaa ulostulotoimintoa ei tapahdukaan, tarkasta ulostulon johdotus, liitännät ja komponentit.

    Note: Korjaa tarpeen mukaan.

   • Jos jokin ulostulon merkkivaloista ei syty, tarkasta molemmat sulakkeet.

   • Jos tietty ulostulon merkkivalo ei syty, vaikka sisääntulot toimivat oikein, asenna uusi ohjausyksikkö ja tarkista, korjaantuuko vika.

  Kukin alla olevan taulukon (vaaka) rivi ilmaisee sisään- ja ulostuloilta vaadittavat tilat kutakin laitteen toimintoa varten. Laitetoiminnot näkyvät vasemmanpuoleisessa sarakkeessa. Symbolit kuvaavat tiettyjä virtapiirin toimintoja, esim. jännitteellinen, suljettu virtapiiri ja avoin virtapiiri.

  SisääntulotUlostulot
  ToimintoVirta PÄÄLLÄVAPAALLAKäynnistys PÄÄLLÄJarru PÄÄLLÄVoimanulosotto PÄÄLLÄIstuinYlikuumentuminen LäppäysKäynnistys ETRVoimanulosotto (PTO)
  Käynnistys+OOOO++O
  Ajo (pois yksiköstä)OOOOOOO+O
  Ajo (yksikössä)OOOOOO+O
  LeikkuuOOOOO++
  LäppäysOOOOO++
  Ylikuumentuminen  O    OOO
  • (–) Ilmaisee, että virtapiiri on suljettu. Merkkivalo palaa.

  • (O) Ilmaisee, että virtapiiri on avoin tai jännitteetön. Merkkivalo ei pala.

  • (+) Ilmaisee, että piirissä on jännite (kytkinkäämi, solenoidi tai herätevirta). Merkkivalo palaa.

  • Tyhjä ilmaisee, että piiri ei ole mukana taulukossa.

  Aloita vianetsintä kääntämällä avainta mutta käynnistämättä moottoria. Selvitä, mikä nimenomainen toiminto ei toimi, ja käy sitten läpi taulukko. Tarkasta, että kunkin sisääntulon merkkivalon toiminta vastaa taulukkoa.

  Jos sisääntulojen merkkivalot toimivat, tarkasta ulostulojen merkkivalot. Jos ulostulon merkkivalo palaa, mutta laite ei saa virtaa, mittaa kohdelaitteeseen tuleva jännite, pois kytketyn laitteen jännitteen saanti ja maadoituspiirin jännite (kelluva maadoitus).

  Käyttövihjeitä

  Alueen tutkiminen

  Tutki aluetta asettamalla noin 1,25 metriä pitkä lankku (esim. 2 × 4) rinteeseen ja mittaamalla sen kaltevuuskulma koneen mukana toimitetulla kaltevuusmittarilla. Lankun avulla voidaan selvittää rinteen keskimääräinen kaltevuus, mutta tässä ei ole otettu huomioon notkoja tai koloja, jotka voivat muuttaa rinteen kaltevuutta yhtäkkisesti.

  Koneessa on myös kulman osoitin, joka on kiinnitetty ohjauspylvääseen. Tämä ilmaisee koneen alla olevan rinteen kaltevuuden.

  Käytä aina turvavyötä.

  Koneen käyttö

  • Käynnistä moottori ja käytä sitä NOPEALLA JOUTOKäYNNILLä, kunnes se lämpenee. Työnnä kaasuvipu kokonaan eteen, nosta leikkuuyksiköt, vapauta seisontajarru, paina ajopoljinta ja aja varovasti avoimelle alueelle.

  • Harjoittele ajoa eteen- ja taaksepäin sekä liikkeelle lähtöä ja pysähtymistä. Kun haluat pysäyttää koneen, ota jalka pois ajopolkimelta ja anna sen palata VAPAA-asentoon, tai pysäytä kone painamalla peruutuspoljinta.

   Note: Jos ajat alas rinnettä, saatat joutua käyttämään peruutuspoljinta pysähtymiseen.

  • Leikkaa rinteet suoraan ylhäältä alas ja alhaalta ylös sivuttain leikkaamisen sijaan aina kun se on mahdollista. Pidä leikkuuyksiköt laskettuna, kun ajat alas rinnettä, jotta ohjauksen hallinta säilyy. Älä yritä kääntää konetta rinteessä.

  • Harjoittele esteiden kiertoa leikkuuyksiköt laskettuna ja nostettuna. Varo vahingoittamasta konetta tai leikkuuyksiköitä ajaessasi kapeista väleistä.

  • Tutustu sivuleikkuuyksiköiden ulottuvuuteen, jottet vahingoita niitä tai törmää niillä vaihteleviin maanpinnan muotoihin.

  • Älä siirrä leikkuuyksiköitä sivulta toiselle, elleivät ne ole laskettuna ja kone liikkeessä, tai elleivät leikkuuyksiköt ole nostettuna kuljetusasentoon. Jos leikkuuyksiköitä siirretään niiden ollessa alhaalla ja koneen ollessa pysähdyksissä, nurmi saattaa vaurioitua.

  • Aja aina hitaasti epätasaisilla alueilla.

  • Sivuleikkuri ulottuu jopa 33 cm koneen ulkopuolelle, jolloin voit leikata lähempänä hiekkaesteitä ja muita esteitä niin, että koneen pyörät eivät joudu hiekka- tai vesiesteiden reunojen lähelle.

  • Jos tiellä on este, siirrä leikkuuyksiköitä, jotta pääset leikkaamaan helposti sen ympäriltä.

  • Kun konetta kuljetetaan työalueelta toiselle, nosta leikkuuyksiköt täysin ylös, siirrä leikkuu-/kuljetusliukuvipu vasemmalle kuljetusasentoon ja aseta kaasuvipu NOPEA-asentoon.

  Leikkuukuvioiden vaihto

  Leikkuukuviota on vaihdettava usein, jotta vältetään samaan suuntaan toistuvan leikkuun aiheuttamat leikkuujäljen ongelmat.

  Tietoa vastapainosta

  Vastapainojärjestelmä pitää yllä leikkuupöydän nostosylintereiden hydraulista vastapainetta. Tämä vastapainon paine parantaa pitoa siirtämällä leikkuupöydän painon leikkurin vetäville pyörille. Vastapainon paine on asetettu tehtaalla niin, että leikkuujälki ja vetokyky ovat mahdollisimman hyvässä tasapainossa useimmissa nurmiolosuhteissa. Vastapainon asetusta vähentämällä voi lisätä leikkuupöydän vakautta, mutta samalla vetokyky voi heiketä. Vetokykyä voi lisätä kasvattamalla vastapainon asetusta, mutta tämä voi heikentää leikkuujälkeä. Vastapainon paineen säädöstä on lisätietoja ajoyksikön huolto-oppaassa.

  Leikkuujäljen ongelmien ratkaiseminen

  Lisätietoja on Aftercut Appearance Troubleshooting Guide -oppaassa osoitteessa www.Toro.com.

  Asianmukaiset leikkuutekniikat

  • Kun aloitat leikkuun, kytke leikkuuyksiköt ja lähesty leikkuualuetta hitaasti. Laske leikkuuyksiköt, kun ne ovat leikkuualueella.

  • Jotta nurmeen saadaan ammattimaisen suorat linjat ja raidat, joita tietyt käyttökohteet edellyttävät, etsi puu tai muu kaukana oleva kohde ja ajaa suoraan sitä kohti.

  • Heti, kun etuleikkuuyksiköt tulevat leikkuualueen reunaan, nosta leikkuuyksiköt ja tee pisaran muotoinen käännös, jotta olet valmiina seuraavaan ajoon.

  • Käytä sivuleikkuria ja siirrä ohjausvipua vasemmalle tai oikealle käyttökohteen mukaan, jotta hiekkaesteiden, lampien ja muiden epätasaisten kohteiden ympäriltä on helppo leikata. Leikkuuyksiköitä voidaan myös siirtää, jotta renkaanjälkiin tulisi vaihtelua.

  • Leikkuuyksiköt heittävät ruohon yleensä koneen vasemmalle puolelle. Hiekkaesteiden ympäriltä on paras leikata myötäpäivään, jotta esteeseen ei lennä leikkuujätettä.

  • Leikkuuyksiköihin voidaan kiinnittää kiinnipultattavat levittimet. Levittimet toimivat hyvin silloin, kun ruohoa leikataan niin säännöllisesti, että kerralla leikataan korkeintaan 25 mm ruohoa. Jos leikataan liian pitkää ruohoa levittimien ollessa kiinnitettyinä, jälki saattaa huonontua ja kone saattaa tuntua vaativan enemmän tehoa nurmen leikkaamiseen. Levittimet sopivat hyvin myös lehtien silppuamiseen syksyllä.

  Leikkuu ruohon ollessa kuivaa

  Leikkaa aamupäivällä välttääksesi kastetta, joka aiheuttaa ruohon paakkuuntumista, tai myöhään iltapäivällä välttääksesi vaurioita, joita suora auringonvalo voi aiheuttaa herkälle vastaleikatulle nurmelle.

  Olosuhteisiin sopivan leikkuukorkeuden valinta

  Leikkaa yhden leikkuun aikana noin 25 mm tai korkeintaan kolmasosa ruohon korkeudesta. Poikkeuksellisen rehevää ja tiheää ruohikkoa leikattaessa leikkuukorkeutta voidaan joutua korottamaan.

  Leikkaus terävillä terillä

  Terävä terä leikkaa puhtaasti repimättä tai silppuamatta ruohoa tylsän terän lailla. Repimisen ja silppuamisen seurauksena ruoho muuttuu ruskeaksi reunoilta, kasvu heikentyy ja alttius taudeille kasvaa. Varmista, että terä on hyvässä kunnossa ja että siipi on oikein.

  Leikkuupöydän kunnon tarkastus

  Varmista, että leikkuukotelot ovat hyvässä kunnossa. Oikaise mahdolliset kotelon osien taipumat, jotta terän kärkien ja kotelon etäisyys on oikea.

  Koneen huolto leikkuun jälkeen

  Pese kone leikkuun jälkeen huolellisesti puutarhaletkun avulla mutta ilman suutinta, jottei liiallinen vedenpaine aiheuttaisi veden pääsyä laitteen sisälle tai vaurioittaisi tiivisteitä tai laakereita. Varmista, että jäähdyttimessä ja öljynjäähdyttimessä ei ole likaa tai ruohosilppua. Tarkasta puhdistuksen jälkeen, että koneessa ei ole hydraulinestevuotoja ja että hydrauliosat ja mekaaniset osat eivät ole vaurioituneet tai kuluneet. Tarkista myös leikkuuyksikön terien terävyys.

  Important: Kun olet pessyt koneen, siirrä sivuleikkurimekanismia useita kertoja vasemmalta oikealle, jotta laakeripukkien ja poikkiputken välissä oleva vesi poistuu.

  Käytön jälkeen

  Turvallisuus käytön jälkeen

  • Vähennä tulipalon vaaraa poistamalla ruoho ja leikkuujäte leikkuuyksiköistä, äänenvaimentimista ja moottoritilasta. Puhdista öljy- ja polttoaineroiskeet.

  • Jos leikkuuyksiköt ovat kuljetusasennossa, käytä mekaanista varmistuslukkoa (jos saatavilla), ennen kuin jätät koneen ilman valvontaa.

  • Anna moottorin jäähtyä, ennen kuin varastoit laitteen suljettuun tilaan.

  • Sulje polttoaineen sulkuventtiili ennen koneen varastointia tai kuljetusta.

  • Älä säilytä konetta tai polttoainesäiliötä tilassa, jossa on avotuli, kipinöitä tai varmistusliekki (esimerkiksi vedenlämmitin tai muu vastaava laite).

  • Pidä kaikki koneen osat hyvässä kunnossa ja kaikkien laitteiden kiinnitykset ja erityisesti terien kiinnikkeet tiukalla.

  • Vaihda kaikki kuluneet tai vaurioituneet tarrat.

  Koneen kuljetus

  • Ole varovainen lastatessasi konetta perävaunuun tai kuorma-autoon.

  • Käytä täysleveää ramppia lastatessasi konetta perävaunuun tai kuorma-autoon.

  • Kiinnitä kone tukevasti perävaunuun.

  Kiinnityspisteiden paikannus

  Koneen etu- ja takapuolella on kiinnityskohdat (Kuva 28).

  Note: Kiinnitä kone neljästä kulmasta asianmukaisesti hyväksytyillä liinoilla.

  • Kaksi kuljettajan tason etuosassa

  • Takarengas

  g192121g192122

  Koneen työntäminen tai hinaaminen

  Important: Hätätapauksessa konetta voidaan hinata lyhyen matkaa. Koneen suurin hinausnopeus on 3–4 km/h, muuten vetojärjestelmä voi vahingoittua. Jos konetta on siirrettävä pidempi matka, käytä kuljetukseen kuorma-autoa tai perävaunua.

  1. Paikanna pumpusta ohitusventtiili ja kierrä sitä 90° (Kuva 29).

   g031610
  2. Sulje ohitusventtiili kiertämällä sitä 90° (¼-kierros) ennen kuin käynnistät moottorin.

   Important: Älä käynnistä moottoria venttiilin ollessa auki, sillä tämä voi aiheuttaa vahinkoa.

  Kunnossapito

  Note: Koneen vasen ja oikea puoli määritellään normaalista käyttöasennosta käsin.

  Kunnossapitotaulukko

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Kiristä pyöränmutterit.
 • 10 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Kiristä pyöränmutterit.
 • Tarkista kaikkien hihnojen kunto ja kireys.
 • Vaihda hydraulisuodatin.
 • 50 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Vaihda moottoriöljy ja moottoriöljyn suodatin.
 • Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkista turvajärjestelmän toiminta.
 • Tarkista moottoriöljyn määrä.
 • Tyhjennä vedenerotin.
 • Rengaspaineen tarkistus
 • Tarkista moottorin jäähdytysnesteen määrä.
 • Puhdista lika jäähdyttimen ja öljynjäähdyttimen päältä päivittäin (puhdista ne useammin likaisissa olosuhteissa).
 • Tarkista hydraulinesteen määrä.
 • Tarkista hydrauliletkut ja -putket
 • Terän pysäytysajan tarkastus.
 • 25 käyttötunnin välein
 • Tarkista akkunesteen määrä.(Jos kone on varastossa, tarkista se 30 päivän välein.)
 • 50 käyttötunnin välein
 • Voitele kaikki laakerit ja holkit.
 • Irrota ilmanpuhdistimen suojus ja puhdista se roskista. Älä irrota suodatinta.
 • 100 käyttötunnin välein
 • Tarkista kaikkien hihnojen kunto ja kireys.
 • 150 käyttötunnin välein
 • Vaihda moottoriöljy ja moottoriöljyn suodatin.
 • 200 käyttötunnin välein
 • Huolla ilmanpuhdistimen suodatin.(Useammin erittäin pölyisissä tai likaisissa olosuhteissa).
 • Kiristä pyöränmutterit.
 • Tarkista seisontajarrun säätö.
 • Vaihda hydraulisuodatin.
 • 400 käyttötunnin välein
 • Vaihda polttoainesuodatin.
 • Vaihda hydraulineste.
 • 500 käyttötunnin välein
 • Rasvaa taka-akselin laakerit.
 • 1000 käyttötunnin välein
 • Tyhjennä ja puhdista polttoainesäiliö.
 • Kahden vuoden välein
 • Tyhjennä ja puhdista polttoainesäiliö.
 • Jäähdytysnestejärjestelmän tyhjennys ja huuhtelu
 • Päivittäisen huollon tarkastuslista

  Ota tästä sivusta kopioita.

  Tarkistettavat kohdatViikolle:
  MaanantaiTiistaiKeskiviikkoTorstaiPerjantaiLauantaiSunnuntai
  Tarkista turvajärjestelmän toiminta.       
  Tarkista jarrujen toiminta.       
  Tarkista moottoriöljyn määrä.       
  Tarkista jäähdytysjärjestelmän nesteen määrä.       
  Tyhjennä veden/polttoaineen erotin.       
  Tarkista ilmansuodatin, pölykansi ja paineventtiili.       
  Kuuntele, kuuluuko moottorista epätavallisia ääniä.2       
  Tarkista, ettei jäähdyttimessä ja säleikössä ole roskia.       
  Kuuntele, kuuluuko käytettäessä epätavallisia ääniä.       
  Tarkista hydraulijärjestelmän öljyn määrä.       
  Tarkista, ettei hydrauliletkuissa ole vaurioita.       
  Tarkista nestevuodot.       
  Tarkista polttoaineen määrä.       
  Tarkista rengaspaine.       
  Tarkista mittareiden toiminta.       
  Tarkista leikkuukorkeussäätö.       
  Voitele kaikki rasvanipat.2       
  Korjaa maalipinnan vauriot.       

  1Tarkasta hehkutulppa ja ruiskutussuuttimet, jos käynnistys on hidas, savua on liikaa tai käyntiääni on karkea.

  2Välittömästi jokaisen pesun jälkeen luettelon mukaisesta huoltovälistä huolimatta.

  Important: Lisää huoltotoimenpiteitä on moottorin käyttöohjeessa.

  Todetut viat

  Tarkastuksen suoritti:
  VikaPäivämääräHuomio
     
     
     
     
     
     

  Huoltovälitaulukko

  decal117-5103

  Huoltoa edeltävät toimenpiteet

  Turvallisuus ennen huoltoa

  • Tee ennen koneen säätämistä, puhdistamista tai korjaamista ja ennen koneelta poistumista seuraavat toimenpiteet:

   • Pysäköi kone tasaiselle alustalle.

   • Siirrä kaasun säätökytkin Alhainen joutokäyntinopeus -asentoon.

   • Vapauta leikkuuyksiköt.

   • Laske leikkuuyksiköt.

   • Varmista, että veto on vapaalla.

   • Kytke seisontajarru.

   • Sammuta moottori ja irrota virta-avain.

   • Odota, kunnes kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet.

   • Anna koneen osien jäähtyä ennen huollon suorittamista.

  • Jos leikkuuyksiköt ovat kuljetusasennossa, käytä mekaanista varmistuslukkoa (jos saatavilla), ennen kuin jätät koneen ilman valvontaa.

  • Jos mahdollista, älä huolla konetta moottorin ollessa käynnissä. Pysy etäällä liikkuvista osista.

  • Tue kone tai sen osat tarvittaessa pukkien avulla.

  • Vapauta paine huolellisesti osista, joihin on varastoitunut energiaa.

  Koneen valmistelu huoltoa varten

  1. Tarkista, että voimanulosotto on pois käytöstä.

  2. Pysäköi kone tasaiselle alustalle.

  3. Kytke seisontajarru.

  4. Laske leikkuuyksiköt tarvittaessa.

  5. Sammuta moottori ja odota, kunnes kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet.

  6. Käännä virta-avain PYSäYTYS-asentoon ja irrota avain.

  7. Anna koneen osien jäähtyä ennen huollon suorittamista.

  Konepellin irrotus

  1. Irrota salpa ja nosta konepelti.

  2. Irrota sokka, joka kiinnittää konepellin saranatapin asennuskannattimiin (Kuva 31).

   g031613
  3. Liu’uta konepeltiä oikealle, nosta toista päätä ja vedä konepelti kannattimistaan.

  Note: Asenna konepelti takaisin päinvastaisessa järjestyksessä.

  Leikkuupöydän suojalukon käyttö

  Leikkuupöytiä huollettaessa on käytettävä suojalukkoa vahinkojen välttämiseksi.

  1. Keskitä leikkuupöydän sivuleikkuri ja ajoyksikkö.

  2. Nosta leikkuupöydät kuljetusasentoon.

  3. Kytke seisontajarru ja sammuta kone.

  4. Vapauta lukitsintanko etukannattimen kiinnikkeestä (Kuva 32).

   g031614
  5. Nosta etuleikkuupöytien ulko-osaa ja aseta salpa kuljettajan tason etuosaan kiinnitettyyn tappiin (Kuva 32).

  6. Istu käyttäjän istuimelle ja käynnistä moottori.

  7. Laske leikkuupöydät leikkuuasentoon.

  8. Sammuta moottori ja irrota virta-avain.

  9. Vapauta leikkuupöydät päinvastaisessa järjestyksessä.

  Voitelu

  Laakerien ja holkkien rasvaus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  50 käyttötunnin välein
 • Voitele kaikki laakerit ja holkit.
 • 500 käyttötunnin välein
 • Rasvaa taka-akselin laakerit.
 • Koneessa on rasvanippoja, jotka on voideltava säännöllisesti litiumpohjaisella yleisrasvalla nro 2. Voitele lisäksi kone välittömästi jokaisen pesun jälkeen.

  Rasvanippojen sijainnit ja määrät ovat seuraavat:

  • Takaleikkuuyksikön kääntölaakeri (Kuva 33)

   g008894
  • Etuleikkuuyksikön kääntölaakeri (Kuva 34)

   g008895
  • Sivuleikkurin sylinterin päät, 2 (Kuva 35)

   g008896
  • Ohjauslaakeri (Kuva 36)

   g195307
  • Takanostovarren tapit (2) ja nostosylinteri (Kuva 37)

   g008898
  • Vasemman etunostovarren tapit (2) ja nostosylinteri (Kuva 38)

   g008899
  • Oikean etunostovarren tapit (2) ja nostosylinteri (Kuva 39)

   g008900
  • Vapaa-asennon mekanismi (Kuva 40)

   g008901
  • Leikkuu-/kuljetusliukuvipu (Kuva 41)

   g008902
  • Hihnan kireyden kääntölaakeri (Kuva 42)

   g008903
  • Ohjaussylinteri (Kuva 43)

   g008904
  • Leikkuuyksikön kara-akselin laakerit (2/leikkuuyksikkö) (Kuva 44)

   Note: Kumpaa tahansa nippaa voidaan käyttää sen mukaan, kumpaan on helpompi ulottua. Pumppaa rasvaa nippaan, kunnes sitä alkaa tulla hiukan karakotelon pohjasta (leikkuupöydän alla).

   g008906
  • Takarullan laakerit (2/leikkuuyksikkö) (Kuva 45)

   g195309

   Note: Varmista, että kunkin rullan kannattimen voitelu-ura kohdistuu rulla-akselin kummassakin päässä olevaan voiteluaukkoon. Uran ja aukon kohdistamista helpottaa rullan akselin toisessa päässä oleva kohdistusmerkki.

   Important: Älä rasvaa sivuleikkurin poikkiputkea. Laakeripukit ovat kestovoideltuja.

  Moottorin huolto

  Moottorin turvallinen käyttö

  • Moottori on sammutettava ennen öljyn tarkistusta tai lisäystä kampikammioon.

  • Älä muuta kierrosnopeussäätimen nopeutta tai käytä moottoria ylikierroksilla.

  Ilmanpuhdistimen huolto

  Tarkista, ettei ilmanpuhdistimen rungossa ole vaurioita, jotka voivat aiheuttaa ilmavuodon. Vaihda ilmanpuhdistimen runko, jos se on vaurioitunut. Tarkista, että ilmanottojärjestelmässä ei ole vuotoja, vaurioita tai löysiä letkunkiristimiä. Tarkasta myös, että ilmanpuhdistimen ja turboahtimen kumisen ilmanottoletkun liitännät on tehty asianmukaisesti.

  Varmista, että suojus on asetettu oikein ja että se on tiiviisti ilmanpuhdistimen rungon ympärillä.

  Ilmanpuhdistimen suojuksen huolto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  50 käyttötunnin välein
 • Irrota ilmanpuhdistimen suojus ja puhdista se roskista. Älä irrota suodatinta.
 • Tarkista, ettei ilmanpuhdistimen rungossa ole vaurioita, jotka voivat aiheuttaa ilmavuodon. Vaihda vaurioitunut ilmanpuhdistimen runko.

  Puhdista ilmanpuhdistimen suojus (Kuva 46).

  g031340

  Ilmanpuhdistimen suodattimen huolto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  200 käyttötunnin välein
 • Huolla ilmanpuhdistimen suodatin.(Useammin erittäin pölyisissä tai likaisissa olosuhteissa).
  1. Ennen kuin irrotat suodattimen, poista pääsuodattimen ja kotelon väliin kertynyt lika matalapaineisella (2,76 bar, puhdas ja kuiva) ilmalla.

   Important: Älä käytä korkeapaineista ilmaa, sillä se voi työntää lian suodattimen läpi ilmanottokanavaan ja aiheuttaa vaurioita. Puhdistaminen estää lian joutumisen ilmanottoon pääsuodattimen irrottamisen yhteydessä.

  2. Irrota pääsuodatin (Kuva 47).

   Important: Älä puhdista käytettyä elementtiä, sillä elementin materiaali saattaa vaurioitua. Tarkasta, että uudessa suodattimessa ei ole kuljetusvaurioita, tarkastamalla suodattimen tiivistetty pää ja runko. Älä käytä viallista elementtiä.

   Important: Älä yritä puhdistaa varosuodatinta. Vaihda varosuodatin joka kolmannella pääsuodattimen huoltokerralla (Kuva 48).

   g032050
   g008861
  3. Vaihda pääsuodatin (Kuva 47).

  4. Työnnä uusi suodatin paikoilleen puristamalla samalla elementin ulkokehää, jotta se asettuu koteloon.

   Note: Älä paina suodattimen joustavaa keskikohtaa.

  5. Puhdista irrotettavassa suojuksessa oleva lianpoistoaukko.

  6. Irrota kuminen poistoventtiili suojuksesta, puhdista ontelo ja asenna poistoventtiili takaisin.

  7. Asenna suojus siten, että kuminen poistoventtiili osoittaa alaspäin, eli noin kello viiden ja kello seitsemän välille päästä katsottuna. Kiinnitä lukitsin (Kuva 47).

  Moottoriöljyn huolto

  Moottoriöljyn määrän tarkistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkista moottoriöljyn määrä.
 • Moottori toimitetaan kampikammio öljyllä täytettynä. Öljymäärä on kuitenkin tarkistettava ennen moottorin ensimmäistä käynnistystä ja sen jälkeen.

  Kampikammion ja suodattimen yhteistilavuus on noin 2,8 l.

  Käytä seuraavien määritysten mukaista korkealaatuista moottoriöljyä:

  • Vaadittu API-luokitus: CH-4, CI-4 tai korkeampi.

  • Suositus: SAE 15W-40, yli –17 °C.

  • Vaihtoehto: SAE 10W-30 tai 5W-30 (kaikki lämpötilat).

  Note: Toro Premium -moottoriöljyä on saatavana jälleenmyyjältä (viskositeetti 15W-40 tai 10W-30). Katso näiden osien osanumerot osaluettelosta. Katso lisäsuosituksia myös moottorin käyttöoppaasta, joka toimitetaan koneen mukana.

  Note: Paras aika tarkistaa moottoriöljy on moottorin ollessa viileä ennen päivän ensimmäistä käynnistystä. Jos moottori on jo ollut käynnissä, anna öljyn valua takaisin öljypohjaan ainakin 10 minuutin ajan ennen tarkistusta. Jos öljyn taso on mittatikun ADD-merkinnän kohdalla tai sen alapuolella, lisää öljyä mittatikun FULL-merkintään saakka. Älä täytä liikaa. Jos öljyn pinta on mittatikun FULL- ja ADD-merkintöjen välissä, öljyä ei tarvitse lisätä.

  Tarkista moottoriöljyn määrä kuvan mukaisesti (Kuva 49).

  g029301

  Moottoriöljyn ja öljynsuodattimen vaihto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  50 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Vaihda moottoriöljy ja moottoriöljyn suodatin.
 • 150 käyttötunnin välein
 • Vaihda moottoriöljy ja moottoriöljyn suodatin.
  1. Käynnistä moottori ja anna sen käydä viiden minuutin ajan, jotta öljy lämpenee.

  2. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, sammuta moottori, irrota virta-avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.

  3. Vaihda moottoriöljy kuvan mukaisesti (Kuva 50).

   g031623
  4. Vaihda moottorin öljynsuodatin kuvan mukaisesti (Kuva 51).

   g027477

  Polttoainejärjestelmän huolto

  Polttoainesäiliön tyhjennys

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  1000 käyttötunnin välein
 • Tyhjennä ja puhdista polttoainesäiliö.
 • Kahden vuoden välein
 • Tyhjennä ja puhdista polttoainesäiliö.
 • Tyhjennä ja puhdista polttoainesäiliö, jos polttoainejärjestelmä likaantuu tai jos kone on tarkoitus varastoida pitkäksi aikaa. Huuhtele säiliö puhtaalla polttoaineella.

  Vedenerottimen huolto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tyhjennä vedenerotin.
 • 400 käyttötunnin välein
 • Vaihda polttoainesuodatin.
 • Vedenerottimen tyhjennys

  1. Aseta tyhjennysastia polttoainesuodattimen alle.

  2. Löysää suodattimen pohjassa olevaa tyhjennysventtiiliä (Kuva 52).

   g031634
  3. Kiristä venttiili tyhjennyksen jälkeen.

  Polttoainesuodattimen vaihto

  1. Puhdista suodattimen kiinnityskohdan ympäristö (Kuva 52).

  2. Irrota suodatin ja puhdista suodattimen asennuspinta.

  3. Voitele suodattimen tiiviste puhtaalla öljyllä.

  4. Asenna suodatin käsin, kunnes tiiviste koskettaa asennuspintaa. Kierrä sitten vielä puoli kierrosta.

  Polttoainejärjestelmän ilmaus

  1. Tee ennen huoltoa tehtävät toimenpiteet. Katso kohta Koneen valmistelu huoltoa varten.

  2. Varmista, että polttoainesäiliö on ainakin puolillaan.

  3. Irrota salpa ja nosta konepelti.

   Hengenvaara

   Tietyissä olosuhteissa dieselpolttoaine ja polttoainehöyryt ovat erittäin tulenarkoja ja räjähdysherkkiä. Polttoaineen aiheuttamasta tulipalosta tai räjähdyksestä voi olla seurauksena palovammoja ja omaisuusvahinkoja.

   Älä tupakoi polttoainetta käsitellessäsi ja pysy kaukana avotulesta tai paikoista, joissa kipinä voi sytyttää polttoainehöyryt.

  4. Avaa ruiskutuspumpussa oleva ilmausruuvi (Kuva 53).

   g031609
  5. Käännä avain virtalukossa KäYNNISSä-asentoon.

   Note: Sähkötoiminen polttoainepumppu käynnistyy, jolloin se työntää ilmaa ulos ilmausruuvin ympäriltä. Anna virta-avaimen olla KäYNNISSä-asennossa, kunnes ruuvin ympäriltä tulee yhtenäinen polttoainevirta.

  6. Kiristä ruuvi ja käännä avain PYSäYTYS-asentoon.

  Note: Moottorin pitäisi käynnistyä tämän toimenpiteen jälkeen. Jos moottori ei käynnisty, ilmaa on voinut jäädä ruiskutuspumpun ja ruiskuttimien väliin. Katso kohta Ruiskuttimien ilmaus.

  Ruiskuttimien ilmaus

  Note: Suorita tämä toimenpide vain, jos ilma on tyhjennetty polttoainejärjestelmästä normaalin esitäyttömenetelmän avulla, eikä moottori käynnisty. Katso kohta Polttoainejärjestelmän ilmaus.

  1. Löysää ruiskutussuuttimen nro 1 ja pidikejärjestelmän putkiliitäntää (Kuva 54).

   g031615
  2. Siirrä kaasuvipu NOPEA-asentoon.

  3. Käännä virta-avain KäYNNISTYS-asentoon ja tarkista, että polttoainetta virtaa liittimen ympäriltä.

   Note: Käännä virta-avain PYSäYTYS-asentoon, kun virta on tasainen.

  4. Kiristä putkiliitin huolellisesti.

  5. Toista edellä mainitut toimenpiteet kaikille muille suuttimille.

  Sähköjärjestelmän huolto

  Sähköjärjestelmän turvallinen käyttö

  • Irrota akun kytkennät ennen kuin korjaat konetta. Irrota ensin miinusnavan akkukenkä ja vasta sitten plusnavan akkukenkä. Kytke ensin plusnavan akkukenkä ja vasta sitten miinusnavan akkukenkä.

  • Lataa akku avoimessa tilassa, jossa on hyvä ilmanvaihto, kaukana kipinöistä ja avotulesta. Irrota laturin virtajohto ennen kuin kytket laturin akkuun tai irrotat sen akusta. Käytä suojavaatetusta ja eristettyjä työkaluja.

  Vaara

  Akun liitännät, navat ja niihin liittyvät lisävarusteet sisältävät lyijyä ja lyijy-yhdisteitä, joiden tiedetään aiheuttavan syöpää ja haittaavan lisääntymistä. Pese kädet, kun olet käsitellyt akkua.

  Akun huolto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  25 käyttötunnin välein
 • Tarkista akkunesteen määrä.(Jos kone on varastossa, tarkista se 30 päivän välein.)
 • Pidä akkunesteen määrä oikeana ja akun yläosa puhtaana. Jos kone varastoidaan kuumaan paikkaan, akku tyhjenee nopeammin kuin viileässä.

  Pidä akkunesteen pinta kennojen tasolla tislatulla vedellä tai vedellä, josta on poistettu suolat. Älä täytä kennoja joka kennon sisällä olevan rengasliittimen yli. Asenna täyttöaukkojen korkit niin, että tuuletusaukot osoittavat taakse (polttoainesäiliötä kohti).

  Hengenvaara

  Akkuneste sisältää rikkihappoa, joka on tappavaa nieltynä ja aiheuttaa vakavia kemiallisia palovammoja.

  • Akkunestettä ei saa juoda eikä päästää kosketuksiin ihon, silmien tai vaatteiden kanssa. Käytä suojalaseja ja kumikäsineitä.

  • Akku on täytettävä paikassa, jossa on aina saatavilla puhdasta vettä ihon huuhtelua varten.

  Pidä akun yläosa puhtaana pesemällä se ajoittain ammoniakkiin tai ruokasoodaliuokseen kastetulla harjalla. Huuhtele yläosan pinta vedellä puhdistuksen jälkeen. Älä irrota akun täyttöaukkojen korkkeja puhdistuksen ajaksi.

  Akun kaapeleiden on oltava tiukasti kiinni akkukengissä, jotta sähkökytkentä toimii hyvin.

  Vaara

  Akun kaapeleiden virheellinen asennus voi vahingoittaa ajoneuvoa ja kaapeleita aiheuttaen kipinöitä. Kipinät voivat saada akun kaasut räjähtämään ja aiheuttaa siten henkilövahingon.

  • Irrota aina akun miinuskaapeli (musta) ennen pluskaapelin (punainen) irrottamista.

  • Kytke aina akun pluskaapeli (punainen) ennen miinuskaapelin (musta) kytkemistä.

  Jos akkukengät ovat syöpyneet, irrota kaapelit (miinuskaapeli [–] ensin) ja raaputa liittimiä ja akkukenkiä erikseen. Kytke kaapelit (pluskaapeli [+] ensin) ja levitä akkukenkien päälle vaseliinia.

  Sulakkeiden huolto

  Koneen sähköjärjestelmän sulakkeet sijaitsevat kojetaulun kannen alla.

  Jos kone pysähtyy tai sähköjärjestelmässä on muita vikoja, tarkasta sulakkeet. Irrota sulakkeet yksi kerrallaan ja tarkista, ovatko ne palaneet.

  Important: Jos sulakkeita on vaihdettava, uuden sulakkeen tyypin ja ampeeriluvun on oltava sama kuin vanhan sulakkeen. Muutoin sähköjärjestelmä voi vahingoittua. Kunkin sulakkeen kuvaus ja ampeeriluku on merkitty sulakkeiden vieressä olevaan tarraan.

  Note: Jos sulake palaa usein, sähköjärjestelmässä on todennäköisesti oikosulku, ja valtuutetun huoltoliikkeen on huollettava sähköjärjestelmä.

  Vetojärjestelmän huolto

  Rengaspaineen tarkistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Rengaspaineen tarkistus
 • Hengenvaara

  Alhainen rengaspaine vähentää koneen vakautta rinteessä. Sen seurauksena kone voi kaatua, mikä voi johtaa tapaturmaan tai kuolemaan.

  Älä käytä liian alhaisia rengaspaineita.

  Renkaiden oikea ilmanpaine on 0,97–1,24 bar kuvan mukaisesti (Kuva 55).

  Important: Pidä rengaspaineet oikeissa lukemissa, jotta leikkuujäljen laatu pysyy hyvänä ja kone toimii oikein.Tarkista kaikkien renkaiden rengaspaineet ennen koneen käyttöä.

  g001055

  Pyöränmuttereiden kireyden tarkistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Kiristä pyöränmutterit.
 • 10 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Kiristä pyöränmutterit.
 • 200 käyttötunnin välein
 • Kiristä pyöränmutterit.
 • Kiristä pyöränmutterit momenttiin 61–88 N·m.

  Vaara

  Pyöränmuttereiden väärä kireys saattaa johtaa henkilövahinkoihin.

  Kiristä pyöränmutterit asianmukaiseen momenttiin.

  Vetopyörän säätö vapaalle

  Jos kone liikkuu, kun ajopoljin on VAPAA-asennossa, vetonokka kaipaa säätöä.

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, laske leikkuuyksiköt, kytke seisontajarru, sammuta moottori ja irrota avain virtalukosta.

  2. Kiilaa tai tue toisen puolen etu- ja takapyörät paikoilleen.

  3. Nosta vastakkaisen puolen etu- ja takapyörä irti alustasta ja aseta tuet rungon alle.

   Vaara

   Jos konetta ei tueta asianmukaisesti, se saattaa kaatua ja vahingoittaa alla työskentelevää henkilöä.

   Toisen etupyörän ja takapyörän on kohottava maasta, ettei kone pääse liikkumaan säädön aikana.

  4. Löysää vedon säätönokan lukkomutteria (Kuva 56).

   g008922

   Vaara

   Moottorin on oltava käynnissä vedon säätönokan lopullista säätöä varten. Kuumien tai liikkuvien osien koskettaminen saattaa johtaa loukkaantumiseen.

   Pidä kädet, jalat, kasvot ja muut kehonosat etäällä äänenvaimentimesta ja muista moottorin kuumista tai liikkuvista osista.

  5. Käynnistä moottori ja kierrä nokan päätä kumpaankin suuntaan, jotta löydät vapaa-alueen keskikohdan.

  6. Lukitse säätö kiristämällä lukkomutteri.

  7. Sammuta moottori.

  8. Poista tuet ja laske kone alas. Koeaja kone ja varmista, ettei se kulje, kun ajopoljin on vapaalla.

  Jäähdytysjärjestelmän huolto

  Jäähdytysjärjestelmän turvallinen käyttö

  • Jäähdytysneste on myrkyllistä. Pidä poissa lasten ja lemmikkieläinten ulottuvilta.

  • Paineella suihkuava kuuma jäähdytysneste, kuuma jäähdytin ja sitä ympäröivät osat voivat aiheuttaa vakavia palovammoja.

   • Anna moottorin jäähtyä ainakin 15 minuuttia ennen jäähdyttimen korkin irrottamista.

   • Käytä korkkia käsitellessäsi liinaa ja aukaise korkki hitaasti, jotta paine pääsee pois.

  Jäähdytysjärjestelmän tarkistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkista moottorin jäähdytysnesteen määrä.
 • Puhdista mahdollinen lika jäähdyttimen päältä (Kuva 57).

  g195255

  Puhdista jäähdytin ja öljynjäähdytin tunnin välein, jos työolot ovat erittäin pölyiset ja likaiset. Katso Jäähdytysjärjestelmän puhdistus.

  Jäähdytysjärjestelmä on täytetty veden ja eteeniglykolipakkasnesteen seoksella (seossuhde 50:50). Tarkista jäähdytysnesteen määrä jokaisen päivän alussa ennen moottorin käynnistämistä.

  Jäähdytysjärjestelmän tilavuus on noin 5,7 litraa.

  Varoitus

  Jos moottori on juuri sammutettu, kuuma, paineenalainen jäähdytysneste saattaa roiskua ja aiheuttaa palovammoja.

  • Älä aukaise jäähdyttimen korkkia moottorin käydessä.

  • Käytä korkkia käsitellessäsi liinaa ja aukaise korkki hitaasti, jotta paine pääsee pois.

  1. Tarkista paisuntasäiliön jäähdytysnesteen määrä (Kuva 58).

   Note: Kun moottori on kylmä, jäähdytysnesteen tason on oltava suunnilleen säiliön sivussa olevien merkkien puolivälissä.

   g031618
  2. Jos jäähdytysnestettä on liian vähän, irrota paisuntasäiliön korkki ja lisää nestettä.

   Note: Älä täytä liikaa.

  3. Asenna paisuntasäiliön korkki.

  Jäähdytysjärjestelmän puhdistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Puhdista lika jäähdyttimen ja öljynjäähdyttimen päältä päivittäin (puhdista ne useammin likaisissa olosuhteissa).
  1. Pysäytä moottori ja nosta konepelti.

  2. Puhdista moottoritila huolellisesti roskista.

  3. Aloita paineilmalla jäähdyttimen edestä ja puhalla roskat pois taaksepäin.

  4. Puhdista jäähdytin takaa alkaen ja puhalla eteenpäin.

   Note: Toista useita kertoja, kunnes roskia ei enää ole.

   Important: Jäähdyttimen puhdistaminen vedellä aiheuttaa ennenaikaista ruostumista ja osien vaurioitumista sekä pakkaa roskia järjestelmään.

   g195255
  5. Sulje ja salpaa konepelti.

  Jäähdytysnestejärjestelmän tyhjennys ja huuhtelu

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Kahden vuoden välein
 • Jäähdytysnestejärjestelmän tyhjennys ja huuhtelu
 • Tyhjennä ja huuhtele jäähdytysnestejärjestelmä. Saat lisätietoja koneen huolto-oppaasta tai valtuutetulta Toro-jälleenmyyjältä.

  Jarrujen huolto

  Seisontajarrun säätö

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  200 käyttötunnin välein
 • Tarkista seisontajarrun säätö.
  1. Löysää säätöruuvia, joka kiinnittää nupin seisontajarrun vipuun (Kuva 60).

   g031637
  2. Kierrä nuppia, kunnes vivun käyttämiseen tarvittava voima on 41–68 N·m.

  3. Kiristä säätöruuvi.

  Hihnan huolto

  Moottorin hihnojen huolto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  10 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Tarkista kaikkien hihnojen kunto ja kireys.
 • 100 käyttötunnin välein
 • Tarkista kaikkien hihnojen kunto ja kireys.
 • Laturin hihnan kireyden tarkistus

  1. Avaa konepelti.

  2. Paina laturin hihnaa 30 N:n voimalla hihnapyörien puolivälistä (Kuva 61).

   g031638
  3. Jos hihnan painuma ei ole 11 mm, kiristä hihna seuraavien ohjeiden mukaan:

   1. Löysää pulttia, joka kiinnittää kannattimen moottoriin ja pulttia, joka kiinnittää laturin kannattimeen.

   2. Aseta vääntörauta laturin ja moottorin väliin ja väännä laturia.

   3. Kun kireys on oikea, kiristä laturin ja kannattimen pultit.

  Hydrostaatin käyttöhihnan vaihto

  1. Asenna mutteriavain tai pieni putki hihnan kiristysjousen päähän.

   Varoitus

   Jousi kannattaa suurta kuormaa, ja hihnan kireyden löysääminen väärin saattaa aiheuttaa henkilövahingon.

   Ole varovainen löysätessäsi jousta ja vaihtaessasi hihnaa.

  2. Irrota jousi kannattimesta ja poista sen jännitys työntämällä jousen päätä alas eteenpäin (Kuva 62).

   g031639
  3. Vaihda hihna.

  4. Jännitä jousi tekemällä äskeiset vaiheet päinvastaisessa järjestyksessä.

  Ohjausjärjestelmän huolto

  Kaasun säätö

  1. Työnnä kaasuvipua taaksepäin ohjauspaneelin uraa vasten.

  2. Löysää kaasuvaijerin liitintä ruiskutuspumpun vipuvarressa (Kuva 63).

   g031640
  3. Pidä ruiskutuspumpun vipuvartta alhaisen joutokäynnin pysäytintä vasten ja kiristä vaijerin liitin.

  4. Löysää ruuvit, jotka kiinnittävät kaasuvivun ohjauspaneeliin.

  5. Työnnä kaasuvipu ääriasentoonsa eteen.

  6. Liu’uta pysäytyslevyä, kunnes se koskettaa kaasuvipua ja kiristä ruuvit, jotka kiinnittävät kaasuvivun ohjauspaneeliin.

  7. Jos kaasuvipu ei pysy oikeassa asennossa käytön aikana, kiristä kitkalaitteen kaasuvipuun kiinnittävä lukkomutteri momenttiin 5–6 N·m.

   Note: Kaasuvivun käytön maksimivoiman tulee olla 27 N·m.

  Hydraulijärjestelmän huolto

  Säiliöön on lisätty tehtaalla noin 13,2 litraa korkealaatuista hydraulinestettä. Tarkista hydraulinesteen määrä ennen moottorin ensimmäistä käynnistystä ja sen jälkeen päivittäin. Suositettu neste on Toro Premium All Season Hydraulic Fluid (saatavana 19 litran astioissa tai 208 litran tynnyreissä. Katso osanumerot osaluettelosta tai pyydä ne valtuutetulta Toro-jälleenmyyjältä.)

  Vaihtoehtoiset nesteet: Jos Toro-nesteitä ei ole saatavana, voidaan käyttää muita nesteitä, joiden ominaisuudet vastaavat seuraavia ominaisuuksia ja alan teknisten standardien vaatimuksia. Älä käytä synteettistä nestettä. Pyydä voiteluaineiden jälleenmyyjältä neuvoja sopivan tuotteen valitsemiseen.

  Note: Toro ei vastaa vääränlaisten nesteiden käytöstä aiheutuneista vaurioista, joten käytä vain sellaisten tunnettujen valmistajien tuotteita, joiden luokituksiin voi luottaa.

  Kulumista estävä hydraulineste, jolla on korkea viskositeetti-indeksi / alhainen jähmepiste, ISO VG 46
   Ominaisuudet:
    Viskositeetti, ASTM D445cSt / 40 °C 44–48cSt / 100 °C 7,9–8,5
    Viskositeetti-indeksi, ASTM D2270140–160
    Jähmepiste, ASTM D97–37 °C–45 °C
   Standardit:
    Vickers I-286-S (laatutaso), Vickers M-2950-S (laatutaso), Denison HF-0

  Important: ISO VG 46 -moniastenesteen on todettu tarjoavan optimaaliset käyttöominaisuudet useissa lämpötiloissa. Jatkuvasti korkeissa lämpötiloissa (18 °C...49 °C) työskenneltäessä ISO VG 68 -hydraulineste saattaa olla parempi vaihtoehto.

  Luonnossa hajoava hydraulineste – Mobil EAL EnviroSyn 46H

  Important: Mobil EAL EnviroSyn 46H on ainoa Toron testaama ja hyväksymä luonnossa hajoava synteettinen neste. Neste on yhteensopiva Toro-hydraulijärjestelmissä käytettyjen elastomeerien kanssa, ja sitä voidaan käyttää useissa lämpötiloissa. Neste on yhteensopiva perinteisten mineraaliöljyjen kanssa, mutta paras mahdollinen luonnossa hajoavuus ja suorituskyky saavutetaan huuhtelemalla perinteinen neste perusteellisesti pois hydraulijärjestelmästä. Öljyä on saatavana 19 litran säiliöissä tai 208 litran tynnyreissä Mobil-jälleenmyyjiltä.

  Important: Monet hydraulinesteet ovat lähes värittömiä, mikä vaikeuttaa vuotojen toteamista. Hydraulinestejärjestelmään tarkoitettua punaista värilisäainetta on saatavana 20 ml:n pulloissa. Yksi pullo riittää 15–22 litralle hydrauliöljyä. Tilaa valtuutetulta Toro-jälleenmyyjältäsi, osanro 44-2500.

  Hydraulijärjestelmän turvallinen käyttö

  • Varmista, että kaikki hydrauliletkut ja -putket ovat hyvässä kunnossa ja että kaikki hydrauliputkien liitokset ja kiinnitykset ovat tiukalla, ennen kuin lisäät hydraulijärjestelmän painetta.

  • Pidä keho ja kädet kaukana vuotavista rei’istä ja suuttimista, joista suihkuaa korkeapaineista hydraulinestettä.

  • Etsi hydraulinestevuotoja pahvin tai paperin avulla.

  • Poista paine varovasti hydraulijärjestelmästä, ennen kuin huollat järjestelmää.

  • Jos nestettä pääsee ihon alle, hakeudu välittömästi lääkäriin. Lääkärin on poistettava neste kirurgisesti muutaman tunnin sisällä.

  Hydraulijärjestelmän tarkastus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkista hydraulinesteen määrä.
  1. Tee ennen huoltoa tehtävät toimenpiteet. Katso kohta Koneen valmistelu huoltoa varten.

  2. Puhdista täyttökaulaa ja hydraulinestesäiliön korkkia ympäröivä alue (Kuva 64).

   g031641
  3. Asenna hydraulinestesäiliön korkki (Kuva 64).

  4. Vedä mittatikku ulos täyttökaulasta ja pyyhi tikku puhtaalla liinalla.

  5. Työnnä mittatikku täyttökaulaan, vedä se ulos ja tarkista nesteen määrä.

   Note: Nesteen pinta saa poiketa mittatikun merkistä korkeintaan 6 mm.

  6. Jos nestettä on liian vähän, lisää sopivaa nestettä riittävästi, jotta pinta nousee FULL-merkkiin saakka.

  7. Työnnä mittatikku takaisin paikoilleen ja sulje täyttökaulan korkki.

  Hydraulisuodattimen vaihto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  10 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Vaihda hydraulisuodatin.
 • 200 käyttötunnin välein
 • Vaihda hydraulisuodatin.
 • Käytä alkuperäistä Toro-vaihtosuodatinta (osanro 86-3010).

  Important: Muiden suodattimien käyttö saattaa mitätöidä joidenkin osien takuun.

  1. Tee ennen huoltoa tehtävät toimenpiteet. Katso kohta Koneen valmistelu huoltoa varten.

  2. Purista suodattimen kiinnityslevyn letku kiinni.

  3. Puhdista suodattimen asennuskohdan ympäristö. Aseta tyhjennysastia suodattimen alle ja irrota suodatin (Kuva 65).

   g195308
  4. Voitele uuden suodattimen tiiviste ja täytä suodatin hydraulinesteellä.

  5. Varmista, että suodattimen asennuskohta on puhdas. Kierrä suodatinta paikalleen, kunnes tiiviste koskettaa kiinnityslevyä, ja kiristä sitten suodatin kääntämällä puoli kierrosta.

  6. Vapauta suodattimen asennuslevyn letku.

  7. Käynnistä moottori ja anna sen käydä pari minuuttia, jotta kaikki ilma purkautuu järjestelmästä.

  8. Sammuta moottori ja tarkista, että järjestelmässä ei ole vuotoja.

  Hydraulinesteen vaihto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  400 käyttötunnin välein
 • Vaihda hydraulineste.
 • Jos neste saastuu, ota yhteys valtuutettuun Toro-jälleenmyyjään, sillä koko järjestelmä on huuhdeltava. Saastunut neste näyttää maitomaiselta tai mustalta.

  1. Pysäytä moottori ja nosta konepelti.

  2. Irrota hydrauliputki tai poista hydraulisuodatin ja anna hydraulinesteen virrata tyhjennysastiaan (Kuva 65 ja Kuva 66).

   g031643
  3. Asenna hydrauliputki, kun hydraulineste lakkaa virtaamasta (Kuva 66).

  4. Lisää säiliöön (Kuva 67) noin 13,2 l hydraulinestettä. Katso kohta Hydraulijärjestelmän tarkastus.

   Important: Käytä vain ohjeissa mainittuja hydraulinesteitä. Muut nesteet voivat vahingoittaa järjestelmää.

   g031641
  5. Asenna säiliön korkki.

  6. Käynnistä moottori.

  7. Käytä kaikkia hydraulisia laitteita, jotta hydraulineste leviää koko järjestelmään. Tarkista, ettei vuotoja esiinny, ja sammuta moottori.

  8. Tarkista nestemäärä ja lisää nestettä mittatikun FULL-merkintään saakka.

   Note: Älä täytä liikaa.

  Hydrauliletkujen ja -putkien tarkistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkista hydrauliletkut ja -putket
 • Tarkista, että hydrauliletkuissa ja putkissa ei ole vuotoja, kulumia, säävahinkoja tai kemiallisia vaurioita ja että letkut eivät ole kiertyneet tai kiinnitykset tai liitännät löystyneet. Suorita kaikki tarvittavat korjaukset ennen koneen käyttöä.

  Leikkuupöydän huolto

  Terien turvallinen käyttö

  Kulunut tai vaurioitunut terä voi rikkoutua ja terän pala voi sinkoutua käyttäjään tai ohikulkijaan päin, mikä voi aiheuttaa vakavan henkilövahingon tai kuoleman.

  • Terä on tarkistettava säännöllisesti kulumisen ja vaurioiden varalta.

  • Ole varovainen, kun tarkastat teriä. Kiedo terien ympärille esimerkiksi kangas tai käytä käsineitä ja noudata varovaisuutta teriä huoltaessasi. Terät saa ainoastaan vaihtaa tai teroittaa. Niitä ei saa suoristaa eikä hitsata.

  • Ole varovainen käsitellessäsi moniteräisiä koneita, sillä yhden terän kääntäminen saattaa kääntää myös muita teriä.

  Leikkuupöytien irrotus ajoyksiköstä

  1. Tee ennen huoltoa tehtävät toimenpiteet. Katso kohta Koneen valmistelu huoltoa varten.

  2. Irrota hydraulimoottorin kiinnitysruuvit. Kytke hydraulimoottori irti ja irrota se leikkuupöydästä (Kuva 68).

   Important: Peitä karan pää, jotta se ei likaannu.

   g031644
  3. Irrota lukitussokka tai mutteri, joka kiinnittää leikkuupöydän kannatinrungon nostovarren saranatappiin (Kuva 69).

   g031645
  4. Kieritä leikkuupöytä irti ajoyksiköstä.

  Leikkuupöytien kiinnitys ajoyksikköön

  1. Tee ennen huoltoa tehtävät toimenpiteet. Katso kohta Koneen valmistelu huoltoa varten.

  2. Siirrä leikkuupöytä ajoyksikön eteen oikeaan kohtaan.

  3. Liu’uta leikkuupöydän kannatinrunko nostovarren saranatapille ja kiinnitä lukitussokalla tai kiinnikemutterilla (Kuva 69).

  4. Asenna hydraulimoottori leikkuupöytään hydraulimoottorin kiinnitysruuveilla (Kuva 68).

   Note: Varmista, että O-rengas on paikallaan ja että se on ehjä.

  5. Rasvaa kara.

  Terätason huolto

  Vaakatasoleikkuupöydän leikkuukorkeudeksi asennetaan tehtaalla 5 cm ja terän kaltevuudeksi 7,9 mm. Vasemman ja oikean puolen leikkuukorkeudet ovat tehdasasetuksen mukaan 0,7 mm:n sisällä toisistaan.

  Leikkuupöytä on suunniteltu niin, että terään kohdistuvat iskut eivät väännä koteloa. Jos terä osuu kiinteään esineeseen, tarkista, että terä ei ole vaurioitunut ja että terätaso on asetuksen mukainen.

  Terätason tarkastus

  1. Irrota hydraulimoottori leikkuupöydästä ja irrota sitten leikkuupöytä ajoneuvosta.

   Note: Aseta leikkuupöytä tasaiselle pöydälle nostolaitteen tai vähintään kahden henkilön avulla.

  2. Merkitse terän toinen pää maalikynällä tai tussilla.

   Note: Tarkista kaikki korkeusasetukset tämän terän avulla.

  3. Aseta merkityn terän pään leikkuusärmä kello 12:n asentoon (suoraan eteenpäin leikkuusuuntaan) ja mittaa etäisyys pöydän pinnasta leikkuusärmään (Kuva 70).

   g011353
  4. Käännä terän merkitty pää kello 3:n ja kello 9:n asentoon ja mittaa etäisyydet (Kuva 70).

  5. Vertaa kello 12:n asennossa mitattua korkeutta leikkuukorkeusasetukseen.

   Note: Näiden on oltava 0,7 mm:n sisällä toisistaan. Kello 3:n ja kello 9:n etäisyyksien on oltava 3,8±2,2 mm suuremmat kuin kello 12:n asennossa ja 2,2 mm:n sisällä toisistaan.

  Jos jokin mitoista on rajojen ulkopuolella, siirry kohtaan Terätason säätö.

  Terätason säätö

  Aloita etummaisesta asetuksesta (muuta yksi kannatin kerrallaan).

  1. Irrota leikkuukorkeuden kannatin (etummainen, vasen tai oikea) leikkuupöydän rungosta (Kuva 71).

   g031647
  2. Käytä halutun korkeusasetuksen saavuttamiseen leikkuupöydän rungon ja kannattimen välissä 1,5 mm:n (0,06 tuuman) välilevyjä ja/tai 0,7 mm:n (0,03 tuuman) välilevyä (Kuva 71).

  3. Asenna leikkuukorkeuskannatin leikkuupöydän runkoon ja aseta jäljelle jääneet välilevyt leikkuukorkeuskannattimen alle (Kuva 71).

  4. Kiristä kuusiopultti, välikappale ja laippamutteri.

   Note: Kuusiopultti ja välikappale on kiinnitetty toisiinsa Loctitella, jotta välikappale ei pääse putoamaan leikkuupöydän rungon sisään.

  5. Tarkista asetus kello 12:n asennossa ja säädä tarvittaessa.

  6. Tarkista, täytyykö molempia (oikean- ja vasemmanpuoleista) leikkuukorkeuden kannattimia vai vain yhtä niistä säätää.

   Note: Jos kello 3:n tai 9:n asennon puoli on 3,8±2,2 mm korkeammalla kuin uusi etukorkeus, kyseistä puolta ei tarvitse säätää. Säädä toinen puoli enintään 2,2 mm:n päähän oikein säädetystä puolesta.

  7. Säädä oikean ja/tai vasemman puolen leikkuukorkeuskannattimet toistamalla vaiheet 1–3.

  8. Kiristä lukkopultit ja laippamutterit.

  9. Tarkista kello 12:n, 3:n ja 9:n asentojen korkeudet.

  Terän huolto

  Terän irrotus

  Vaihda terä, jos se osuu kiinteään esineeseen tai jos terä on epätasapainossa tai taipunut. Käytä aina alkuperäisiä Toro-vaihtoteriä, jotta turvallisuus ja suorituskyky olisivat parhaat mahdolliset. Älä käytä muiden valmistajien valmistamia vaihtoteriä, koska ne voivat aiheuttaa vaaratilanteita.

  1. Tee ennen huoltoa tehtävät toimenpiteet. Katso kohta Koneen valmistelu huoltoa varten.

  2. Tue leikkuupöytä, ettei se pääse vahingossa putoamaan.

  3. Tartu terän päähän liinan tai paksun hansikkaan avulla. Irrota teräpultti, nurmisuojakupu ja terä kara-akselista (Kuva 72).

   g011355
  4. Asenna terä (siipipuoli kohti leikkuupöytää), sekä nurmisuojakupu ja teräpultti (Kuva 72).

  5. Kiristä teräpultti momenttiin 115–149 N·m.

  Terän tarkastus ja teroitus

  1. Tee ennen huoltoa tehtävät toimenpiteet. Katso kohta Koneen valmistelu huoltoa varten.

  2. Tue leikkuupöytä, ettei se pääse vahingossa putoamaan.

  3. Tarkasta terän leikkuusärmät huolellisesti, varsinkin kohdat, joissa terän tasaiset ja käyrät osat kohtaavat (Kuva 73).

   Note: Tarkista terä ennen koneen käyttöä, koska hiekka ja hankaavat materiaalit voivat kuluttaa metallia, jolla terän tasaiset ja käyrät osat liittyvät toisiinsa. Vaihda terä, jos siinä on kulumisen merkkejä. Katso kohta Terän irrotus.

   g031648
  4. Tarkasta kaikkien terien leikkuusärmät. Teroita leikkuusärmät, jos ne ovat tylsät tai urautuneet. Teroita vain leikkuusärmän yläosa ja säilytä alkuperäinen leikkuukulma, jotta terävyys säilyy (Kuva 74).

   Note: Terä säilyttää tasapainonsa, kun molemmista leikkuusärmistä poistetaan metallia yhtä paljon.

   g006926
  5. Tarkista terän suoruus ja yhdensuuntaisuus asettamalla terä tasaiselle pinnalle ja tarkistamalla sen päät.

   Note: Terän päiden on oltava hiukan keskikohtaa alempana ja leikkuusärmän on oltava terän takareunaa alempana. Tällaisen terän leikkuujälki on hyvä, ja se vaatii vain vähän moottoritehoa. Terä on vaihdettava, jos terän päät ovat ylempänä kuin keskikohta tai jos leikkuusärmä on ylempänä kuin takareuna, koska terä on vääntynyt tai kiero.

  6. Asenna terä (siipipuoli kohti leikkuupöytää), sekä nurmisuojakupu ja teräpultti.

  7. Kiristä teräpultti momenttiin 115–149 N·m.

  Terän pysäytysajan tarkastus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Terän pysäytysajan tarkastus.
 • Leikkuupöydän terien on pysähdyttävä kokonaan seitsemässä sekunnissa sen jälkeen, kun leikkuupöytä kytketään pois käytöstä.

  Note: Laske leikkuupöydät puhtaalle nurmelle tai kovalle alustalle, jossa ne eivät nostata pölyä tai leikkuujätettä.

  Tarkista pysäytysaika siten, että avustaja asettuu vähintään kuuden metrin päähän leikkuupöydästä ja tarkkailee yhden leikkuupöydän teriä. Kytke leikkuupöydät pois käytöstä ja mittaa, kuinka kauan terien pysähtyminen kokonaan kestää. Jos tähän kuluu enemmän kuin seitsemän sekuntia, jarruventtiiliä on säädettävä. Lisätietoja säädön suorittamisesta saa valtuutetulta Toro-jälleenmyyjältä.

  Eturullan huolto

  Tarkista eturulla kulumien varalta ja että se ei huoju liikaa eikä juutu kiinni. Rulla tai sen osat on huollettava tai vaihdettava, jos jokin näistä ongelmista ilmenee.

  Eturullan irrotus

  1. Irrota rullan kiinnityspultti (Kuva 75).

   g031649
  2. Aseta rullan kotelon päähän pistepuikko ja irrota vastapäisen puolen laakeri napauttamalla vuorotellen laakerin sisäkehän vastakkaisia puolia.

   Note: Sisäkehän reunasta on oltava näkyvissä 1,5 mm.

  3. Irrota toinen laakeri työntämällä puristimessa.

  4. Tarkista, että rullan kotelo, laakerit ja laakerin välikappale ovat ehjät (Kuva 75).

   Note: Vaihda rikkoutuneet osat ja kokoa eturulla.

  Eturullan asennus

  1. Paina pelkästään ulompaa kehää tai sisä- ja ulkokehää yhtä voimakkaasti. Asenna ensimmäinen laakeri rullan koteloon (Kuva 75).

   Note: Paina pelkästään ulompaa kehää tai sisä- ja ulkokehää yhtä voimakkaasti.

  2. Asenna välikappale (Kuva 75).

  3. Paina pelkästään ulompaa kehää tai sisä- ja ulkokehää yhtä voimakkaasti. Asenna toinen laakeri rullan koteloon painamalla, kunnes se koskettaa välikappaletta (Kuva 75).

  4. Asenna rullakokoonpano leikkuupöydän runkoon.

   Important: Jos rullakokoonpano kiinnitetään siten, että välys on yli 1,5 mm, laakeriin kohdistuva sivuttainen rasitus voi rikkoa sen.

  5. Tarkista, että rullakokoonpanon ja rullan leikkuupöydän runkoon kiinnittävien kannattimien välys on enintään 1,5 mm.

   Note: Jos välys on yli 1,5 mm, säädä välys asentamalla riittävästi ⅝ tuuman aluslaattoja.

  6. Kiristä kiinnityspultti momenttiin 108 N·m.

  Varastointi

  Akun säilytys

  Jos kone varastoidaan yli 30 päivän ajaksi, irrota akku ja lataa se täyteen. Varastoi akku viileään tilaan, jotta sen lataus purkautuu mahdollisimman hitaasti. Varmista, että akku on ladattu täyteen, jotta se ei jäädy. Täysin ladatun akun ominaispaino on 1,265–1,299.

  Säilytyksen valmistelu

  Tee nämä toimenpiteet aina, kun kone varastoidaan yli 30 päivän ajaksi.

  Ajoyksikön valmistelu

  1. Puhdista ajoyksikkö, leikkuuyksiköt ja moottori huolellisesti.

  2. Tarkista rengaspaineet. Katso Rengaspaineen tarkistus.

  3. Tarkista, etteivät kiinnikkeet ole löysällä, ja kiristä tarvittaessa.

  4. Rasvaa tai öljyä kaikki rasvanipat ja nivelet, katso Laakerien ja holkkien rasvaus.

   Note: Pyyhi pois ylimääräinen voiteluaine.

  5. Hio varovasti ja maalaa korjausmaalilla maalipinnat, jotka ovat naarmuuntuneet, lohkeilleet tai ruostuneet.

   Note: Korjaa kaikki metallirungossa olevat kolhut.

  6. Huolla akku ja kaapelit seuraavasti:

   1. Irrota akkuliittimet akun navoista.

   2. Irrota akku.

   3. Lataa akku hitaasti ennen varastointia ja sitten 60 päivän välein 24 tunnin ajan, jotta akkuun ei muodostu lyijysulfaattia.

    Varmista, että akku on ladattu täyteen, jotta se ei jäädy. Täysin ladatun akun ominaispaino on 1,265–1,299.

   4. Puhdista akku, liittimet ja navat teräsharjalla ja ruokasoodaliuoksella.

   5. Voitele kaapeliliittimet ja akun navat Grafo 112X -suojarasvalla (Toron osanro 505-47) tai vaseliinilla ruostumisen ehkäisemiseksi.

   6. Säilytä akkua hyllyllä tai koneessa viileässä paikassa. Älä kytke kaapeleita, jos säilytät akkua koneessa.

  Moottorin valmistelu

  1. Tyhjennä moottoriöljy öljypohjasta ja aseta tyhjennystulppa paikalleen.

  2. Irrota vanha öljynsuodatin ja asenna uusi.

  3. Lisää moottoriin noin 3,8 litraa moottoriöljyä, jonka luokitus on SAE 15W-40.

  4. Käynnistä moottori ja käytä sitä joutokäynnillä parin minuutin ajan.

  5. Sammuta moottori.

  6. Tyhjennä huolellisesti kaikki polttoaine polttoainesäiliöstä ja -putkista, polttoainesuodattimesta sekä vedenerotinkokoonpanosta.

  7. Huuhtele polttoainesäiliö tuoreella ja puhtaalla dieselpolttoaineella.

  8. Varmista kaikki polttoainejärjestelmän liitännät.

  9. Puhdista ja huolla ilmanpuhdistinjärjestelmä perusteellisesti.

  10. Tiivistä ilmanpuhdistimen imuaukko sekä pakoaukko säänkestävällä teipillä.

  11. Tarkista pakkassuojaus ja lisää pakkasnestettä alueella odotettavissa olevan alimman lämpötilan mukaan.

  Leikkuupöydän valmistelu

  Jos leikkuupöytä irrotetaan ajoyksiköstä pidemmäksi aikaa, suojaa kara pölyltä ja kosteudelta asentamalla karan päälle karatulppa.