Introduktion

Maskinen är en åkarbetsutrustning som är avsedd att användas av yrkesförare som har anlitats för kommersiellt arbete. Den är främst konstruerad för att underhålla sandgropar på väl underhållna golfbanor och kommersiella anläggningar. Det kan medföra fara för dig och kringstående om maskinen används i andra syften än vad som avsetts.

Läs den här informationen noga så att du lär dig att använda och underhålla produkten på rätt sätt och för att undvika person- och produktskador. Du är ansvarig för att produkten används på ett korrekt och säkert sätt.

Besök www.Toro.com om du behöver utbildningsmaterial för säkerhet och drift, information om tillbehör, hjälp med att hitta en återförsäljare eller om du vill registrera din produkt.

Kontakta en auktoriserad återförsäljare eller Toros kundservice och ha produktens modell- och artikelnummer till hands om du har behov av service, Toro-originaldelar eller ytterligare information. Figur 1 visar var på produkten modell- och serienumren sitter. Skriv numren i det tomma utrymmet.

Important: Skanna rutkoden på serienummerplåten (i förekommande fall) med en mobil enhet för att få tillgång till information om garanti, reservdelar och annat.

g234875

I den här bruksanvisningen anges potentiella risker och alla säkerhetsmeddelanden har markerats med en varningssymbol (Figur 2), som anger fara som kan leda till allvarliga personskador eller dödsfall om föreskrifterna inte följs.

g000502

Två ord används också i den här bruks­anvisningen för att markera information. Viktigt anger speciell teknisk information och Observera anger allmän information som bör ges särskild uppmärksamhet.

Produkten uppfyller alla relevanta europeiska direktiv. Mer information finns i produktens separata försäkran om överensstämmelse.

Det är ett brott mot avsnitt 4442 eller 4443 i Kaliforniens Public Resource Code att använda eller köra motorn på skogs-, busk- eller grästäckt mark om motorn inte är utrustad med en gnistsläckare som är i fullgott skick, vilket anges i avsnitt 4442, eller utan att motorn är konstruerad, utrustad och underhållen för att förhindra brand.

I vissa regioner måste maskinens motor vara utrustad med en gnistsläckare på grund av lokala eller nationella bestämmelser. Därför finns det gnistsläckare som tillbehör. Kontakta en auktoriserad Toro-återförsäljare om du behöver en gnistsläckare.

Den bifogade bruksanvisningen till motorn tillhandahålls för information om den amerikanska miljömyndigheten EPA:s (US Environmental Protection Agency) och Kaliforniens lagstiftning om utsläppskontroll för emissionssystem, underhåll och garanti. Extra bruksanvisningar kan beställas från motortillverkaren.

Varning

KALIFORNIEN

Proposition 65 Varning

Motoravgaserna från denna produkt innehåller kemikalier som av den amerikanska delstaten Kalifornien anses orsaka cancer, fosterskador eller andra fortplantningsskador.

Batteripoler och kabelanslutningar med tillbehör innehåller bly och blyföreningar, kemikalier som den amerikanska delstaten Kalifornien anser kan orsaka cancer och fortplantningsskador. Tvätta händerna efter hantering.

Användning av produkten kan orsaka kemikalieexponering som av den amerikanska delstaten Kalifornien anses orsaka cancer, fosterskador och andra fortplantningsskador.

Säkerhet

Allmän säkerhet

Den här produkten kan orsaka personskador. Följ alltid alla säkerhetsanvisningar för att undvika allvarliga personskador.

 • Läs och se till att du har förstått innehållet i den här bruksanvisningen innan du startar motorn. Se till att alla som använder den här produkten förstår varningarna och vet hur produkten ska användas.

 • Var fullt koncentrerad på maskinen när du använder den. Delta inte i aktiviteter som kan distrahera dig, eftersom personskador eller skador på egendom då kan uppstå.

 • Håll händer och fötter på avstånd från maskinens rörliga delar.

 • Kör endast maskinen om skydd och andra säkerhetsanordningar sitter på plats och fungerar.

 • Håll kringstående på avstånd från maskinen när den är i rörelse.

 • Håll barn på säkert avstånd från arbetsområdet. Låt aldrig barn använda maskinen.

 • Stanna maskinen och stäng av motorn innan du servar eller fyller på bränsle i maskinen.

Felaktigt bruk eller underhåll av maskinen kan leda till personskador. För att minska risken för skador ska du alltid följa säkerhetsanvisningarna och uppmärksamma varningssymbolen Graphic. Symbolen betyder Var försiktig, Varning eller Fara – anvisning om personsäkerhet. Underlåtenhet att följa anvisningarna kan leda till personskador eller dödsfall.

Säkerhets- och instruktionsdekaler

Graphic

Säkerhetsdekalerna och anvisningarna är fullt synliga för föraren och finns nära alla potentiella farozoner. Ersätt dekaler som har skadats eller saknas.

decalbatterysymbols
decal109-7232
decal115-8226
decal116-5610
decal116-5944
decal133-8062
decal125-0214
decal127-0365
decal127-0392
decal127-7868
decal132-4412
decal144-1397

Montering

Note: Vänster och höger sida på maskinen är lika med förarens vänstra respektive högra sida vid normal körning.

Note: Ta bort och släng alla transportfästen och fästanordningar.

Ta bort transportbrädan

Varning

Om du kör maskinen utan att transportbrädan eller något redskap har monterats kan den välta och orsaka personskador eller skador på egendom.

Maskinen får endast köras om transportbrädan eller ett godkänt redskap har monterats.

Ta bort transportbrädan innan du monterar redskap på maskinen.

 1. Parkera maskinen på plant underlag, för reglagehandtagen till det NEUTRALA LåSLäGET, koppla in parkeringsbromsen, stäng av motorn och ta ut nyckeln.

 2. Ta bort de muttrar, skruvar och brickor som fäster transportbrädan baktill på maskinen (Figur 3).

  g023667
 3. Kassera fästelementen och transportbrädan.

Montera redskap

Delar som behövs till detta steg:

Redskap och tillhörande delar (säljs separat)

Varning

Om du kör maskinen utan att något redskap har monterats kan den välta och orsaka personskador eller skador på egendom.

Kör endast maskinen om ett godkänt redskap har monterats.

Parkera maskinen på plant underlag, för reglagehandtagen till det NEUTRALA LåSLäGET, koppla in parkeringsbromsen, stäng av motorn och ta ut nyckeln.

Information om hur du monterar redskap finns i monteringsanvisningarna.

Montera de främre vikterna

Delar som behövs till detta steg:

Frontvikter (i enlighet med vad som krävs för redskapet)

Maskinen har utformats i enlighet med 2006/42/EG och ANSI B71.4-2012.

Om du monterar redskap på maskinen måste du även montera extra vikter på maskinen i enlighet med anvisningarna för att uppfylla standarderna.

Med hjälp av tabellen nedan kan du avgöra hur många extra vikter som krävs. Maskinen levereras med fyra vikter. Nödvändiga extra vikter medföljer varje redskap.

RedskapAntal vikter som behövs
Flexibel tandräfsa4
Flexibel tandräfsa med finborste6
Spikdressnät6
Spikdressnät med dressnät för finputsning8

Se Montera och ta bort vikterna.

Ansluta batteriet

Delar som behövs till detta steg:

Skruv (5/16 x ¾ tum)1
Mutter (5/16 tum)2
 1. Kapa kabelbandet som fäster batterikablarna vid ramen och kassera kabelbandet (Figur 4).

  g023898
 2. Ta bort det röda plastskyddet från batteriets pluspol (Figur 5).

  g023895
 3. Dra loss den röda skon från änden av batteriets pluskabel, och använd en skruv (5/16 x ¾ tum) och en mutter (5/16 tum) för att montera pluskabeln på batteriets pluspol.

 4. Skjut den röda skon över polen och fästelementen.

 5. Ta bort det svarta plastskyddet från batteriets minuspol.

 6. Använd en skruv (5/16 x ¾ tum) och en mutter (5/16 tum) för att montera minuskabeln på batteriets minuspol.

Montera störtbågen

Delar som behövs till detta steg:

Störtbåge1
Skruv4
Flänslåsmutter4
Fjäderbricka4
Fäste2
 1. Packa upp störtbågen ur förpackningen.

 2. Sätt störtbågen på maskinen enligt Figur 6.

  g026804
 3. Montera fästena på maskinramen.

  Important: Kontrollera att gas- och chokevajern är ur vägen, så att de inte kläms av störtbågen eller ett fäste.

 4. Rikta in hålen i fästena, störtbågen och ramen efter varandra.

 5. Sätt i en skruv samt en fjäderbricka i varje hål.

  Important: Kontrollera att alla fjäderbrickor har placerats så att den välvda sidan är riktad mot skruvhuvudet enligt Figur 7.

  g023904
 6. Sätt en flänslåsmutter på respektive skruv och dra åt till ett vridmoment på 102 Nm.

Produktöversikt

g023439
g023443

Reglagehandtag

Använd reglagehandtagen (Figur 8) för att köra maskinen framåt och bakåt samt för att svänga i valfri riktning.

Tändningslås

Det finns tre lägen i tändningslåset (Figur 9) som används för att starta och stänga av motorn: AVSTäNGT LäGE, KöRLäGE och STARTLäGE. Vrid nyckeln medurs till STARTLäGET för att starta motorn. Släpp nyckeln när motorn startar. Nyckeln förs automatiskt till KöRLäGET. Stäng av motorn genom att vrida nyckeln moturs till det AVSTäNGDA läget.

Chokereglage

När du ska starta en kall motor stänger du startspjället genom att dra upp chokereglaget (Figur 9) till AVSTäNGT läge. Reglera choken så att motorn går jämnt när den har startats. Öppna choken så snart som möjligt genom att skjuta reglaget nedåt till det öPPNA läget.

Note: En varm motor kräver lite eller ingen choke.

Gasreglage

Med gasreglaget (Figur 9) styr du motorns hastighet. Om du för gasreglaget framåt mot det SNABBA läget ökar motorvarvtalet. Om du för det bakåt mot det LåNGSAMMA läget minskar motorvarvtalet.

Note: Du kan inte stänga av motorn med gasreglaget.

Redskapsbrytare

Höj redskapet genom att trycka på den övre delen av redskapsbrytaren (Figur 10). Sänk redskapet genom att trycka på den nedre delen av redskapsbrytaren.

g020873

Note: Maskinen har en dubbelverkande lyftcylinder. Du kan tillämpa ett nedåtgående tryck på redskapet under vissa driftsförhållanden.

Parkeringsbroms

Koppla in parkeringsbromsen (Figur 8) genom att dra parkeringsbromsspaken bakåt. Koppla ur den genom att skjuta spaken framåt.

Timmätare

Timmätaren (Figur 9) visar det totala antalet timmar som maskinen har varit i drift. Timmätaren är i drift när tändningslåset är i PåSLAGET läge, så länge som batteriet är fulladdat (13,8 V eller mer) eller om du sitter i sätet, vilket aktiverar sätesbrytaren.

En trådlös timmätare finns som tillval hos en auktoriserad Toro-återförsäljare. Monteringsanvisningar finns i Montera en trådlös timmätare.

Sätesjusteringsspak

Sitt på sätet och för spaken framför sätet (Figur 11) åt vänster och skjut sätet till önskat läge. Frigör spaken för att låsa sätet på plats.

g008962

Note: Specifikationer och konstruktion kan komma att ändras utan föregående meddelande.

 Endast maskinMed flexibel tandräfsaMed spikdressnätMed spikdressnät och dressnät
Vikt399 kg*417 kg**439 kg**445 kg**
Bredd147 cm213 cm182 cm198 cm
Längd186 cm226 cm215 cm297 cm
Höjd185 cm
Hjulbas147 cm

* med 4 vikter, tom bränsletank och utan förare

** med redskap och vikter, tom bränsletank och utan förare

Redskap/tillbehör

Det finns ett urval av godkända Toro-redskap och -tillbehör som du kan använda för att förbättra och utöka maskinens kapacitet. Kontakta en auktoriserad serviceverkstad eller återförsäljare eller gå till www.Toro.com för att se en lista över alla godkända redskap och tillbehör.

Använd originaldelar från Toro för att skydda din investering och bibehålla Toro-utrustningen i toppskick. Vad gäller driftsäkerheten tillhandahåller Toro reservdelar som utformats exakt efter utrustningens tekniska specifikation. Använd enbart originaldelar från Toro så slipper du bekymmer.

Körning

Note: Vänster och höger sida på maskinen är lika med förarens vänstra respektive högra sida vid normal körning.

Före körning

Säkerhet före användning

Allmän säkerhet

 • Parkera maskinen på ett jämnt underlag, koppla in parkeringsbromsen, stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur maskinen.

 • Låt aldrig barn eller någon som inte har fått utbildning använda eller utföra underhåll på maskinen. Lokala föreskrifter kan begränsa förarens ålder. Det är ägaren som ansvarar för att utbilda alla förare och mekaniker.

 • Lär dig hur du använder utrustningen på ett säkert sätt och bekanta dig med manöverorgan och säkerhetsskyltar.

 • Lär dig att stanna maskinen och motorn snabbt.

 • Kontrollera att förarkontroller, säkerhetsbrytare och skydd sitter fast och fungerar som de ska. Kör inte maskinen om dessa inte fungerar som de ska.

 • Kontrollera att komponenter och fästen är i gott bruksskick innan du använder maskinen. Byt ut slitna eller skadade komponenter och fästen.

 • Inspektera området där maskinen ska användas och ta bort föremål som maskinen kan slunga iväg.

Bränslesäkerhet

 • Var ytterst försiktig när du hanterar bränsle. Det är brandfarligt och dess ångor är explosiva.

 • Släck alla cigaretter, cigarrer, pipor och allt annat som brinner.

 • Använd endast en godkänd bränsledunk.

 • Ta inte bort tanklocket och fyll inte på bränsle i bränsletanken medan motorn är igång eller fortfarande är varm.

 • Fyll inte på eller tappa ut bränsle från maskinen i ett slutet utrymme.

 • Förvara inte maskinen eller bränslebehållaren i närheten av en öppen låga, gnista eller tändlåga, t.ex. nära en varmvattenberedare eller någon annan utrustning.

 • Om du spiller ut bränsle ska du inte försöka starta motorn. Undvik att skapa några gnistor tills bränsleångorna har skingrats.

Köra in maskinen

Det tar tid för nya maskiner att komma upp i sin fulla prestanda. Drivsystemen har större friktion när de är nya, vilket belastar motorn ytterligare.

Använd de första åtta drifttimmarna för att köra in maskinen.

De första körtimmarna är mycket viktiga för maskinens framtida driftssäkerhet och du bör noga övervaka maskinens funktioner och prestanda så att mindre problem, som kan leda till större problem, identifieras och kan korrigeras. Inspektera maskinen ofta under inkörningen och leta efter tecken på oljeläckage, lösa fästanordningar och andra fel.

Montera och ta bort vikterna

Maskinen uppfyller standarden ANSI B71.4-2012 som var i kraft då maskinen tillverkades. När redskapen nedan har monterats på maskinen är det dock nödvändigt att använda ytterligare vikter för att uppfylla standarderna. Med hjälp av tabellen nedan kan du avgöra hur många extra vikter som krävs. Maskinen levereras med fyra vikter. Nödvändiga extra vikter medföljer varje redskap.

RedskapAntal vikter som behövs
Flexibel tandräfsa4
Flexibel tandräfsa med finborste6
Spikdressnät6
Spikdressnät med dressnät för finputsning8
 1. Ta bort de två skruvarna och de två muttrarna som håller nuvarande vikter på plats på maskinens främre del (Figur 12).

  Note: Om maskinen är utrustad med en lampsats ska du ta bort skruven och muttern som fäster den främre lampan vid maskinen. Spara alla delar. Se Monteringsanvisningar för lampsats.

  g023729
 2. Lägg till eller ta bort vikter efter behov.

 3. Fäst vikterna med de två skruvarna och de två muttrarna.

  • Använd de befintliga skruvarna för de flesta av redskapen.

  • Dressnätet för finputsning innehåller två längre skruvar som kompensation för de extra vikter som krävs.

  Note: Om maskinen är utrustad med lampsats ska du montera den främre lampan genom att föra in skruven genom vikterna och fästa den med muttern. Se Monteringsanvisningar för lampsats.

Fylla bränsletanken

Bränsletankens kapacitet:17 liter

Rekommenderat bränsle:

 • Använd endast ren och färsk (ej äldre än 30 dagar) blyfri bensin med oktantal 87 eller högre för bästa resultat (klassificeringsmetod (R+M)/2).

 • Etanol: Bensin som innehåller upp till 10 % etanol (gasohol) eller 15 % MTBE (metyl-tertiär-butyleter) baserat på volym är godkänd. Etanol och MTBE är inte samma sak. Bensin med 15 % etanol (E15) baserat på volym får inte användas. Använd aldrig bensin som innehåller över 10 % etanol baserat på volym, som E15 (innehåller 15 % etanol), E20 (innehåller 20 % etanol) eller E85 (innehåller 85 % etanol). Användning av ej godkänd bensin kan leda till prestandaproblem och/eller skador på motorn som eventuellt inte omfattas av garantin.

 • Använd inte bensin som innehåller metanol.

 • Lagra inte bränsle i bränsletanken eller i en bränslebehållare under vintern om inte en stabiliserare används.

 • Tillför inte olja i bensinen.

 1. Parkera maskinen på plant underlag, sänk ner redskapet, för reglagehandtagen till det NEUTRALA LåSLäGET, koppla in parkeringsbromsen, stäng av motorn och ta ut nyckeln.

 2. Rengör området runt tanklocket (Figur 13).

  g023449
 3. Ta bort tanklocket.

 4. Fyll tanken till ungefär 25 mm från tankens överkant (nedanför påfyllningsrörets smalare del). Fyll inte på för mycket.

 5. Sätt tillbaka locket.

 6. Torka upp allt bränsle som kan ha runnit över för att undvika brandrisk.

Kontroller före användning

Under arbetets gång

Säkerhet under användning

Allmän säkerhet

 • Ägaren/operatören kan förebygga olyckor samt ansvarar för olyckor som kan ge upphov till personskador eller skador på egendom.

 • Använd lämpliga kläder, inklusive ögonskydd, halkfria och ordentliga skor, långbyxor och hörselskydd. Sätt upp långt hår och använd inte hängande smycken.

 • Kör inte maskinen om du är sjuk, trött eller påverkad av alkohol eller läkemedel.

 • Låt aldrig passagerare åka på maskinen och håll kringstående personer och husdjur på avstånd från maskinen under drift.

 • Kör endast maskinen om du har god sikt och kan undvika gropar och dolda faror.

 • Kör aldrig maskinen på vått gräs. Försämrat grepp kan göra att maskinen glider.

 • Se till att alla drivenheter är i neutralläge, parkeringsbromsen är inkopplad och du sitter i förarsätet innan du startar motorn.

 • Titta bakåt och nedåt innan du backar för att se till att vägen är fri.

 • Var försiktig när du närmar dig hörn med skymd sikt, buskage, träd eller andra objekt som kan försämra sikten.

 • Kör inte nära stup, diken eller flodbäddar. Maskinen kan välta plötsligt om ett hjul kör över en kant eller kanten ger med sig.

 • Stanna maskinen och undersök redskapet om du kör på ett föremål eller om maskinen vibrerar på ett onormalt sätt. Reparera alla skador innan du börjar köra maskinen igen.

 • Sakta ned och var försiktig när du svänger och korsar vägar och trottoarer med maskinen. Lämna alltid företräde.

 • Låt aldrig motorn gå i ett utrymme där avgaser inte kan komma ut.

 • Lämna aldrig en maskin som är i gång utan uppsikt.

 • Gör följande innan du lämnar förarplatsen:

  • Parkera maskinen på en plan yta.

  • Sänk redskapen.

  • Koppla in parkeringsbromsen.

  • Stäng av motorn och ta ut nyckeln.

  • Vänta tills alla rörliga delar har stannat.

 • Använd inte maskinen när det finns risk för blixtnedslag.

 • Använd inte maskinen som bogserfordon.

 • Fukta ytorna vid behov före behandling för att minimera dammspridning.

 • Använd endast tillbehör, redskap och reservdelar som har godkänts av Toro.

Säkerhet för vältskyddssystemet

 • Ta inte bort vältskyddet från maskinen.

 • Kontrollera att säkerhetsbältet är fastspänt och att du kan knäppa upp det snabbt i en nödsituation.

 • Var mycket uppmärksam på hinder som kan finnas ovanför dig och vidrör dem inte.

 • Håll vältskyddet i säkert bruksskick genom att regelbundet inspektera det noga och kontrollera att det inte är skadat samt hålla alla fästelement åtdragna.

 • Byt ut ett skadat vältskydd. Reparera eller ändra det inte.

 • Vältskyddet är en inbyggd säkerhetsanordning.

 • Använd alltid säkerhetsbältet.

Säkerhet i sluttningar

 • Skapa egna rutiner och regler för körning i sluttningar. Rutinerna ska innehålla en kartläggning av arbetsplatsen för att avgöra vilka sluttningar som är säkra för maskindrift. Använd alltid sunt förnuft och ett gott omdöme när du utför kontrollen.

 • Sluttningar är en betydande faktor vid olyckor som orsakas av att föraren förlorat kontrollen eller att maskinen välter, vilket kan innebära livsfara eller leda till allvarliga personskador. Det är föraren som är ansvarig för säker manövrering i sluttningar. Om du kör maskinen i en sluttning måste du alltid vara extra försiktig.

 • Sluttningar är en betydande faktor vid olyckor som orsakas av förlorad kontroll eller tippning. Sådana olyckor kan orsaka allvarliga personskador eller dödsfall. Om du kör maskinen i en sluttning måste du vara extra försiktig.

 • Kör maskinen i en lägre hastighet när du befinner dig i en sluttning.

 • Om du känner dig osäker när du kör maskinen i sluttningar ska du inte köra där.

 • Se upp för hål, rötter, ojämnheter, stenar och andra dolda risker. Ojämn terräng kan göra att maskinen välter. Det kan finnas dolda hinder i högt gräs.

 • Välj en låg hastighet så att du inte behöver stanna eller växla när du kör i en sluttning.

 • Maskinen kan välta innan däcken förlorar greppet.

 • Kör aldrig maskinen på vått gräs. Däcken kan förlora greppet oavsett om bromsarna är tillgängliga och fungerar.

 • Undvik att starta, stänga av eller vända maskinen i en sluttning.

 • Rörelse i sluttningar ska ske långsamt och gradvis. Ändra inte maskinens hastighet eller riktning tvärt.

 • Kör inte maskinen nära stup, diken, flodbäddar eller vattendrag. Maskinen kan välta plötsligt om ett hjul kör över en kant eller kanten ger med sig. Håll ett säkert avstånd mellan maskinen och riskfyllda områden (två maskinbredder).

Starta och stänga av motorn

 1. Flytta reglagehandtagen till det NEUTRALA LåSLäGET (Figur 14).

  g004532
 2. Koppla in parkeringsbromsen. Se Koppla in parkeringsbromsen.

 3. Dra chokereglaget uppåt till det PåSLAGNA läget (när du startar en kall motor) och för gasreglaget till det LåNGSAMMA läget.

  Important: När maskinen körs i en temperatur som understiger 0 °C låter du maskinen bli varm innan du använder den. Det förhindrar skador på hydraulsystemet.

 4. Sätt i nyckeln i tändningslåset och vrid den medurs för att starta motorn. Släpp nyckeln när motorn startar. Reglera choken så att motorn kör jämnt.

  Important: Undvik att överhetta startmotorn genom att inte låta tändningsnyckeln sitta i STARTLäGET i mer än 10 sekunder. Om du har försökt att starta motorn i 10 sekunder väntar du i 60 sekunder innan du startar den på nytt.

 5. Stäng av motorn genom att flytta gasreglaget till det LåNGSAMMA läget och vrid tändningsnyckeln till det AVSTäNGDA läget. Ta ut nyckeln ur tändningslåset för att undvika oavsiktlig start.

  Note: I en nödsituation vrider du tändningsnyckeln till det AVSTäNGDA läget.

Använda parkeringsbromsen

Koppla alltid in parkeringsbromsen när du stannar maskinen eller lämnar den utan uppsikt.

Koppla in parkeringsbromsen

Varning

Parkeringsbromsen kanske inte kan hålla maskinen parkerad på lutande underlag. Detta kan orsaka personskador eller skador på egendom.

Vid eventuell parkering i en sluttning måste hjulen alltid kilas fast eller blockeras på något sätt.

Koppla in parkeringsbromsen genom att dra handtaget uppåt (Figur 15).

g016994

Koppla ur parkeringsbromsen

Tryck ned handtaget för att koppla ur parkeringsbromsen (Figur 16).

g016995

Använda säkerhetssystemet

Var försiktig

Om säkerhetsbrytarna är urkopplade eller skadade, kan maskinen starta oväntat och orsaka personskador.

 • Gör inga otillåtna ändringar på säkerhetsbrytarna.

 • Kontrollera säkerhetsbrytarnas funktion dagligen och byt ut eventuella skadade brytare innan maskinen körs.

Säkerhetssystemet är konstruerat så att motorn inte kan startas om inte

 • Parkeringsbromsen är åtdragen.

 • Reglagehandtagen är i det NEUTRALA LåSLäGET

Motorn stoppas även av säkerhetssystemet om du för reglagehandtagen ut ur det NEUTRALA LåSLäGET när du inte sitter i sätet eller om parkeringsbromsen ligger i.

Det finns symboler på timmätaren som visar om säkerhetskomponenten är i rätt läge. När komponenten är i rätt läge tänds en triangel i motsvarande ruta (Figur 17).

g023660

Note: Spärren för kraftuttaget (PTO) används inte på maskinen.

Testa säkerhetssystemet

UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera säkerhetssystemet.
 • Låt omedelbart en auktoriserad Toro-återförsäljare reparera säkerhetssystemet om det inte fungerar enligt nedanstående beskrivning.

  1. Sitt i sätet, för reglagehandtagen till NEUTRALLäGET och koppla in parkeringsbromsen.

  2. Starta motorn.

  3. Kliv ur sätet och för sakta varje reglagehandtag framåt och bakåt.

   Motorn ska stängas av 1–3 sekunder efter att du har fört något av reglagehandtagen i endera riktning. Om den inte gör det åtgärdar du problemet. Upprepa steg 2 och 3 för det andra reglagehandtaget.

  4. Sitt på sätet och koppla in parkeringsbromsen. För något av reglagehandtagen från det NEUTRALA LåSLäGET. Försök starta motorn – den ska inte dra runt. Upprepa det här steget för det andra reglagehandtaget.

  Köra maskinen

  Var försiktig

  Du måste alltid vara uppmärksam när du använder maskinen för att undvika att den välter eller att du förlorar kontrollen.

  • Var försiktig när du kör ned i och upp ur sandgropar.

  • Var mycket försiktig runt diken, bäckar och andra farliga platser.

  • Var försiktig när du använder maskinen i branta sluttningar.

  • Sänk farten när du gör tvära svängar eller när du svänger i sluttningar.

  • Undvik att stanna och starta plötsligt.

  • Växla inte från backläget till läget helt framåt utan att först stanna helt.

  Var försiktig

  Maskinen kan rotera väldigt snabbt. Om du använder reglagehandtagen felaktigt kan du förlora kontrollen över maskinen och skada någon eller skada maskinen eller annan egendom.

  • Var försiktig i svängar.

  • Sakta ned innan du gör skarpa svängar.

  Använda reglagehandtagen

  g004532

  Köra maskinen framåt

  Note: Motorn stängs av om du flyttar reglagehandtagen och parkeringsbromsen ligger i.

  1. Koppla ur parkeringsbromsen. Se Koppla ur parkeringsbromsen.

  2. För reglagehandtagen till mittläget, olåst läge.

  3. Kör framåt genom att försiktigt föra reglagehandtagen framåt (Figur 19).

   Stanna maskinen genom att föra reglagehandtagen till NEUTRALLäGET.

   g023441

  Köra maskinen bakåt

  1. Kontrollera att redskapet sitter på rätt plats.

  2. För reglagehandtagen till mittläget, olåst läge.

  3. Kör bakåt genom att titta bakåt och sakta dra reglagehandtaget bakåt (Figur 20).

   g023442

  Räfsa en sandgrop

  Läs hela avsnittet om krattning innan du räfsar sandgropen. Vilka justeringar som krävs påverkas av flera faktorer. Sandens struktur och djup, dess fuktinnehåll, hur komprimerad den är och förekomsten av ogräs. Alla dessa faktorer kan variera mellan olika banor eller till och med mellan olika sandgropar på en och samma bana. Genom att justera räfsan kan du få perfekt resultat där du ska använda maskinen.

  Lär dig att räfsa

  Öva dig på att räfsa i en stor och plan sandgrop på banan. Prova att starta och stanna, svänga, höja och sänka räfsan, köra ned i och upp ur sandgropen osv. Kör med medelhögt motorvarvtal och låg hastighet. Övningarna hjälper föraren att få bättre kontroll över maskinen.

  Det räfsmönster som rekommenderas i sandgropar visas i Figur 21. Om du följer det mönstret slipper du onödig överlappning samtidigt som du får minimal komprimering och ett fint, jämnt mönster i sanden. Detta är den mest effektiva räfsmetoden. Det är dock viktigt att variera räfsmönstret regelbundet för att minska risken att skapa en tvättbrädseffekt.

  g003409

  Kör ned i sandgropen mitt på kortsidan, där det är som lättast att ta sig nedför kanten. Kör genom sandgropens mitt nästan ända bort till den motsatta kortsidan. Sväng sedan så snävt du kan åt endera hållet, och fortsätt tillbaka precis intill den sand du räfsade i första varvet. Kör i en utåtriktad spiral enligt Figur 21, och kör bort ifrån sandgropen i en rät vinkel i ett plant område.

  Snygga till branta, korta kanter och små gropar med en handräfsa.

  Tips vid räfsning

  • Om sanden är tillräckligt djup kan du räfsa ända till kanten på sandgropen i plana områden.

  • Om sand sprids ut på gräsmattan bör du hålla tillräckligt avstånd från kanten för att undvika att påverka jorden under den.

  • Räfsa inte för nära en kort brant kant. Sanden kommer då bara att rinna ned i botten på sandgropen.

  • Viss finputsning med en handräfsa kan behövas vid branta kanter, i små gropar osv.

  Köra ned i och upp ur en sandgrop

  När du kör ned i en sandgrop ska du inte sänka räfsan förrän den befinner sig över sanden. Detta förhindrar att gräsklipp eller annat skräp dras in i uppsamlaren. Sänk ned räfsan medan maskinen är i rörelse.

  När du kör upp ur sandgropen ska du börja höja räfsan när framhjulet lämnar gropen. Medan maskinen körs vidare upp ur gropen höjs räfsan upp så att sand inte dras ut på gräset.

  Genom erfarenhet och övning lär du dig snabbt när du bör utföra de olika momenten då du kör ned i och upp ur en sandgrop.

  Efter körning

  Säkerhet efter användning

  • Ta bort gräs och skräp från ljuddämparen och motorrummet för att undvika eldsvåda. Torka upp eventuellt olje- eller bränslespill.

  • Parkera maskinen på plant underlag, koppla in parkeringsbromsen, stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur maskinen.

  • Låt motorn svalna innan maskinen ställs undan i ett slutet utrymme.

  • Stäng av bränsletillförseln på maskinen vid förvaring och transport.

  • Förvara aldrig maskinen eller bränslebehållaren i närheten av en öppen låga, gnista eller tändlåga, t.ex. på en varmvattenberedare eller någon annan anordning.

  • Håll alla maskindelar i gott bruksskick och samtliga fästelement åtdragna.

  • Underhåll och rengör säkerhetsbältena vid behov.

  • Byt ut alla slitna eller skadade dekaler.

  Knuffa eller bogsera maskinen

  Varning

  Motorn och hydrostatiska transmissioner kan bli mycket heta och orsaka allvarliga brännskador.

  Låt motorn och hydrostatiska transmissioner svalna helt innan du försöker komma åt reglagen för överströmningsventilerna.

  Important: Maskinen ska inte bogseras långa sträckor eller med hög hastighet. Om du gör det kan maskinen skadas. Du kan bogsera maskinen långsamt från trimningsytan till släpet på platsen.

  Reglagen för överströmningsventilerna sitter ovanpå respektive hydrostatisk transmission.

  Important: Kontrollera att reglagen för överströmningsventilerna är så långt fram som möjligt innan du använder maskinen. Annars kan hydraulsystemet få allvarliga skador.

  1. Parkera maskinen på plant underlag, sänk ner redskapet, för reglagehandtagen till det NEUTRALA LåSLäGET, koppla in parkeringsbromsen, stäng av motorn och ta ut nyckeln.

  2. Vrid överströmningsventilernas reglage (Figur 22 och Figur 23) från undersidan av maskinen så att de pekar inåt, mot maskinens mitt (Figur 24) och koppla ur parkeringsbromsen. Se Använda parkeringsbromsen.

   Note: Hydraulvätskan kan då passera förbi pumpen så att hjulen kan rotera.

   g023553
   g023554
   g023555
  3. När du är klar med att knuffa eller bogsera maskinen vrider du reglagen för överströmningsventilerna så att de pekar mot maskinens framsida så att maskinen kan köra (Figur 24).

  Transportera maskinen

  Varning

  Det är farligt att köra på gator eller vägar utan blinkers, strålkastare och reflexer, eller utan en skylt med ”långsamtgående fordon”, och det kan orsaka olyckor med personskador som följd.

  Kör inte maskinen på allmän väg.

  1. Om du använder en släpvagn ska den kopplas till det bogserande fordonet och säkras med säkerhetskedjor.

  2. Anslut släpvagnsbromsarna om tillämpligt.

  3. Lasta maskinen på släpvagnen eller lastbilen.

  4. För reglagehandtagen till det NEUTRALA LåSLäGET, koppla in parkeringsbromsen, stäng av motorn och ta ut nyckeln.

  5. Använd maskinens fästpunkter (Figur 25) för att fästa maskinen säkert på transportfordonet med hjälp av spännband, kedjor, vajrar eller rep.

   g023892

  Lasta maskinen

  Var mycket försiktig när du lastar maskinen på eller av ett släp eller en lastbil. Använd en fullbreddsramp som är bredare än maskinen för den här proceduren.

  Important: Använd inte smala, åtskilda ramper för varje sida av maskinen.

  Släpet eller lastbilen och rampen ska stå så plant som möjligt när maskinen lastas för att undvika att redskapet fastnar när maskinen flyttas från marken till rampen.

  Vid lastning av maskinen på eller i närheten av en sluttning ska släpet eller lastbilen placeras så att det/den riktas nedför sluttningen, och så att rampen är riktad uppför. På så vis minimeras rampens lutningsvinkel.

  Varning

  Om maskinen lastas på ett transportfordon ökar risken för att maskinen välter bakåt, vilket kan orsaka allvarliga personskador och innebära livsfara.

  • Var mycket försiktig vid körning på en ramp.

  • Kontrollera att vältskyddet är monterat och sitter fast ordentligt. Använd säkerhetsbälte när du lastar på eller av maskinen. Kontrollera att släpvagnen är tillräckligt hög för vältskyddet.

  • Använd endast en fullbreddsramp. Använd inte åtskilda ramper för var sida av maskinen.

  • Undvik plötslig acceleration eller inbromsning när du kör maskinen på en ramp, eftersom det kan leda till att du tappar kontrollen eller att maskinen välter.

  • Kontrollera att ett redskap är monterat och är i höjt läge när maskinen lastas på ett transportfordon.

  g268630

  Montera en trådlös timmätare

  En trådlös timmätare finns som tillval hos en auktoriserad Toro-återförsäljare.

  Se bruksanvisningen till det trådlösa timmätarsystemet.

  1. Parkera maskinen på plant underlag, sänk ner redskapet, koppla in parkeringsbromsen, stäng av motorn och ta ut nyckeln.

  2. Ta bort kontrollpanelen (Figur 27).

   g023736
  3. Leta reda på den trådlösa timmätarens bygel.

   Note: Bygeln har en etikett.

  4. Fäst den trådlösa timmätaren.

  5. Fäst den trådlösa timmätaren vid det befintliga kablaget så att större rörelser på konsolen förhindras.

  6. Montera kontrollpanelen.

  Underhåll

  Note: Vänster och höger sida på maskinen är lika med förarens vänstra respektive högra sida vid normal körning.

  Var försiktig

  Om du lämnar nyckeln i tändningslåset kan någon råka starta motorn av misstag och skada dig eller någon annan person allvarligt.

  Ta ut nyckeln ur tändningslåset innan du utför något underhåll.

  Säkerhet vid underhåll

  • Gör följande innan du justerar, rengör eller reparerar maskinen, eller när du lämnar den utan uppsikt:

   • Ställ maskinen på ett plant underlag.

   • Flytta gasreglaget till läget för låg tomgång.

   • Sänk redskapet.

   • Se till att drivningen är i neutralläge.

   • Koppla in parkeringsbromsen.

   • Stäng av motorn och ta ut nyckeln.

   • Vänta tills alla rörliga delar har stannat.

   • Låt maskinens komponenter svalna innan du utför något underhåll.

  • Utför om möjligt inget underhåll på maskinen medan motorn är igång. Håll dig på avstånd från rörliga delar.

  • Stötta upp maskinen eller dess komponenter med domkrafter när så behövs.

  • Lätta försiktigt på trycket i komponenter med upplagrad energi.

  Rekommenderat underhåll

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Efter de första 8 timmarna
 • Byt ut motoroljan.
 • Byt ut motoroljefiltret.
 • Dra åt hjulmuttrarna.
 • Efter de första 50 timmarna
 • Byt ut hydraulvätskan och hydraulfiltren.
 • Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera säkerhetssystemet.
 • Kontrollera oljenivån i motorn.
 • Kontrollera däcktrycket.
 • Kontrollera hydraulvätskenivån.
 • Kontrollera hydraulledningarna och slangarnas tillstånd.
 • Inspektera och rengör maskinen
 • Var 100:e timme
 • Smörja maskinen
 • Byt ut motoroljan(oftare vid mycket dammiga och smutsiga förhållanden).
 • Byt ut motoroljefiltret(oftare vid mycket dammiga och smutsiga förhållanden).
 • Serva tändstiften.
 • Kontrollera batteriets kabelanslutningar.
 • Dra åt hjulmuttrarna.
 • Var 200:e timme
 • Byt ut luftfiltret(oftare vid dammiga förhållanden).
 • Byt ut kolkanisterfiltret.
 • Var 250:e timme
 • Byt ut hydraulvätskan.
 • Byt ut det interna hydraulfiltret.
 • Var 300:e timme
 • Kontrollera och justera ventilspelet.
 • Rengör och läppa ventilsätesytan.
 • Var 400:e timme
 • Byt ut luftfiltret(oftare vid dammiga förhållanden).
 • Byt ut kolkanisterfiltret.
 • Byt ut fjärrhydraulfiltret.
 • Var 800:e timme
 • Byt ut bränslefiltret.
 • Important: Ytterligare information om underhållsrutiner finns i motorns bruksanvisning.

  Kontrollista för dagligt underhåll

  Kopiera sidan och använd den regelbundet.

  KontrollpunktVecka:
  Mån.Tis.Ons.Tors.Fre.Lör.Sön.
  Kontrollera säkerhetsbrytarnas funktion.       
  Kontrollera parkeringsbromsens funktion.       
  Kontrollera reglagehandtagens funktion.       
  Kontrollera bränslenivån.       
  Kontrollera oljenivån i motorn.       
  Kontrollera luftfiltret.       
  Rengör motorkylflänsarna.       
  Kontrollera ovanliga motorljud.       
  Kontrollera ovanliga driftljud.       
  Kontrollera hydraulvätskenivån.       
  Se till att det inte finns skador på hydraulslangarna.       
  Undersök om systemet har oljeläckor.       
  Kontrollera däcktrycket.       
  Kontrollera instrumentfunktionen.       
  Smörj alla smörjnipplar.1       
  Bättra på skadad lack.       
  1. Omedelbart efter varje tvätt, oavsett intervallet i listan.
  Anteckningar om särskilda problem
  Kontrollen utförd av:
  ArtikelDatumInformation
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

  Förberedelser för underhåll

  Lyfta maskinen

  Varning

  Mekaniska eller hydrauliska domkrafter kan eventuellt inte stötta maskinen, vilket kan resultera i allvarliga personskador.

  Använd domkraft för att stötta maskinen.

  I Figur 28 visas de olika stödpunkterna.

  g023550

  Smörjning

  Smörja maskinen

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 100:e timme
 • Smörja maskinen
 • Typ av fett: Litiumfett nr 2

  Smörj alla smörjnipplar på framhjulets nav, remsträckaren och redskapslyften så här:

  1. Parkera maskinen på plant underlag, sänk ner redskapet, för reglagehandtagen till det NEUTRALA LåSLäGET, koppla in parkeringsbromsen, stäng av motorn och ta ut nyckeln.

  2. Torka av smörjnippeln så att skräp inte kan leta sig in i lagren eller bussningarna.

  3. Sätt en fettspruta på nippeln och pumpa in fett i nippeln.

  4. Torka bort överflödigt fett.

  • Framhjulslager (1) – Figur 29

   g023436
  • Remsträckare (1) – Figur 30

   g023437
  • Redskapslyft (4) – Figur 31

   g023438

  Motorunderhåll

  Motorsäkerhet

  • Stäng av motorn innan du kontrollerar oljenivån eller fyller på olja i vevhuset.

  • Ändra inte varvtalshållarens inställning och övervarva inte motorn.

  Kontrollera oljenivån i motorn

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera oljenivån i motorn.
 • Toro Premium-motorolja finns att köpa hos auktoriserade Toro-återförsäljare.

  Vevhusets kapacitet: 1,8 liter med filterbyte

  Använd olja för fyrtaktsmotorer som uppfyller eller överskrider följande krav:

  • API-servicekategori: SJ, SL, SM eller högre

  • Viskositet: SAE 30, se följande tabell för övriga viskositeter (Figur 32):

   Important: Användning av multiviskositetsoljor, t.ex. 10W-30, ökar oljeförbrukningen. Kontrollera oljenivån oftare om du använder dessa oljor.

   g023445
  1. Parkera maskinen på plant underlag, sänk ner redskapet, för reglagehandtagen till det NEUTRALA LåSLäGET, koppla in parkeringsbromsen, stäng av motorn och ta ut nyckeln.

  2. Ta ut oljestickan (Figur 33) och torka av den med en ren trasa (Figur 34).

   g023517
   g008792
  3. Sätt in oljestickan i påfyllningsröret utan att skruva fast den i öppningen.

  4. Avlägsna oljestickan från röret och kontrollera oljenivån. Om oljenivån är låg häller du sakta i olja i påfyllningsröret så att nivån höjs till den övre markeringen på oljestickan

   Important: Motoroljenivån ska ligga mellan den övre och den nedre markeringen på oljestickan. Motorn kan skadas om den körs med för mycket eller för lite motorolja.

  5. Sätt ned oljestickan så att den sitter ordentligt.

   Important: Oljestickan måste sitta helt på plats i röret så att vevhuset försluts på rätt sätt. Om vevhuset inte försluts som det ska kan motorn skadas.

  Byta ut motoroljan

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Efter de första 8 timmarna
 • Byt ut motoroljan.
 • Var 100:e timme
 • Byt ut motoroljan(oftare vid mycket dammiga och smutsiga förhållanden).
 • Toro Premium-motorolja finns att köpa hos auktoriserade Toro-återförsäljare.

  Vevhusets kapacitet: 1,66 liter med filterbyte

  Använd olja för fyrtaktsmotorer som uppfyller eller överskrider följande krav:

  • API-servicekategori: SJ, SL, SM eller högre

  • Viskositet: SAE 30, se följande tabell för övriga viskositeter (Figur 35):

   Important: Användning av multiviskositetsoljor, t.ex. 10W-30, ökar oljeförbrukningen. Kontrollera oljenivån oftare om du använder dessa oljor.

   g023445
  1. Kör motorn i ett par minuter för att värma upp oljan.

  2. Parkera maskinen på plant underlag, sänk ner redskapet, för reglagehandtagen till det NEUTRALA LåSLäGET, koppla in parkeringsbromsen, stäng av motorn och ta ut nyckeln.

  3. Ta bort avtappningspluggen (Figur 37) och låt oljan rinna ut i ett lämpligt kärl. Sätt tillbaka avtappningspluggen när oljan har slutat rinna.

   Note: För in en bit papper eller tunn kartong i avtappningsöppningen för att leda oljan bort från motorns fästplatta (Figur 36).

   g026690
   g023444
  4. Ta ut oljestickan och torka av den med en ren trasa (Figur 38).

   g008796
  5. Häll färsk olja i påfyllningsröret.

  6. Starta motorn och låt den gå i ca tre minuter. Kontrollera att det inte finns några läckor.

  7. Stäng av motorn.

  8. Kontrollera oljenivån och fyll på olja vid behov.

  9. Sätt i oljestickan.

  10. Kassera förbrukad olja enligt lokala föreskrifter.

  Byta ut motoroljefiltret

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Efter de första 8 timmarna
 • Byt ut motoroljefiltret.
 • Var 100:e timme
 • Byt ut motoroljefiltret(oftare vid mycket dammiga och smutsiga förhållanden).
  1. Kör motorn i ett par minuter för att värma upp oljan.

  2. Parkera maskinen på plant underlag, sänk ner redskapet, för reglagehandtagen till det NEUTRALA LåSLäGET, koppla in parkeringsbromsen, stäng av motorn och ta ut nyckeln.

  3. Tappa ur motoroljan. Se Byta ut motoroljan.

  4. Placera ett avtappningskärl under oljefiltret och vrid filtret moturs för att ta bort det (Figur 39).

   g008748
  5. Stryk på ett tunt lager ren olja på det nya filtrets packning.

  6. Skruva på det nya filtret för hand tills packningen nuddar vid filteradaptern. Dra sedan åt det ytterligare ¾ varv.

   Important: Dra inte åt filtret för hårt.

  7. Kontrollera oljenivån. Se Kontrollera oljenivån i motorn.

  8. Fyll vid behov på olja i påfyllningsröret.

  9. Starta motorn och låt den gå i ca tre minuter. Kontrollera att det inte finns några läckor.

  10. Stäng av motorn.

  11. Kontrollera oljenivån och fyll på olja vid behov.

   Note: Filtret tar upp en del av oljan så oljenivån kan sjunka när du monterar ett nytt filter.

  12. Sätt i oljestickan.

  13. Kassera förbrukad olja enligt lokala föreskrifter.

  Serva luftrenaren

  Byta luftfiltret

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 200:e timme
 • Byt ut luftfiltret(oftare vid dammiga förhållanden).
 • Var 400:e timme
 • Byt ut luftfiltret(oftare vid dammiga förhållanden).
 • Note: Om du byter luftfiltret tidigare ökar det risken för att smuts kommer in i motorn när filtret har avlägsnats.

  1. Parkera maskinen på plant underlag, sänk ner redskapet, för reglagehandtagen till det NEUTRALA LåSLäGET, koppla in parkeringsbromsen, stäng av motorn och ta ut nyckeln.

  2. Lossa spärrhakarna som fäster luftrenarkåpan på luftrenarhuset (Figur 40).

   g023446
  3. Ta bort kåpan från luftrenaren.

  4. Ta bort det gamla filtret och montera det nya.

   Note: Undersök om det nya filtret har några transportskador genom att kontrollera filtrets förseglade ände och själva filtret. Använd inte ett skadat filter. Sätt i det nya filtret genom att trycka på dess yttre kant för att fästa det i skålen. Tryck inte mitt på filtret där det är böjligt.

   Note: Rengör inte det använda elementet, eftersom det kan skada filtermediet.

  5. Rengör smutsutblåsningens öppning i den avtagbara kåpan.

  6. Montera kåpan så att smutsutblåsningens öppning är riktad nedåt.

  7. Fäst spärrhakarna.

  8. Kontrollera hela intagssystemet och leta efter läckor, skador eller lösa slangklämmor.

  Serva tändstiften

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 100:e timme
 • Serva tändstiften.
 • Typ: NGK BPR4ES (eller motsvarande)

  Mellanrum: 0,76 mm

  Note: Tändstiften håller vanligtvis länge, men du bör kontrollera dem om motorn inte fungerar.

  1. Parkera maskinen på plant underlag, sänk ner redskapet, för reglagehandtagen till det NEUTRALA LåSLäGET, koppla in parkeringsbromsen, stäng av motorn och ta ut nyckeln.

  2. Rengör området runt respektive tändstift så att inte främmande partiklar faller ned i cylindern när du tar bort tändstiftet.

   g023447
  3. Lossa tändkablarna från tändstiften och skruva ur stiften ur cylinderhuvudena.

  4. Kontrollera sidoelektroden, mittelektroden och isolatorn så att de inte är skadade.

   Important: Byt ut tändstiften om de är spruckna, skadade, smutsiga eller inte fungerar av någon annan orsak. Rengör inte elektroderna eftersom flagor kan ta sig in i cylindern och orsaka skador på motorn.

  5. Ställ in avståndet mellan mittelektroden och sidoelektroden till 0,76 mm för respektive tändstift. Se Figur 42. Montera varje tändstift med korrekt mellanrum mot packningsförslutningen och dra åt dem till 22 Nm.

   g019300

  Kontrollera och justera ventilspelet

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 300:e timme
 • Kontrollera och justera ventilspelet.
 • Detta förfarande måste utföras med rätt verktyg. Kontakta en auktoriserad återförsäljare av Kawasaki-motorer för service, såvida du inte har rätt utrustning och tillräckliga mekanikkunskaper.

  Rengöra och läppa ventilsätesytan

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 300:e timme
 • Rengör och läppa ventilsätesytan.
 • Detta förfarande måste utföras med rätt verktyg. Kontakta en auktoriserad återförsäljare av Kawasaki-motorer för service, såvida du inte har rätt utrustning och tillräckliga mekanikkunskaper.

  Underhålla bränslesystemet

  Byta ut kolkanisterfiltret

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 200:e timme
 • Byt ut kolkanisterfiltret.
 • Var 400:e timme
 • Byt ut kolkanisterfiltret.
  1. Parkera maskinen på plant underlag, sänk ner redskapet, för reglagehandtagen till det NEUTRALA LåSLäGET, koppla in parkeringsbromsen, stäng av motorn och ta ut nyckeln.

  2. Ta bort fästelementen som fäster sätet på maskinen.

   g023891
  3. Koppla bort filtret från kolkanistern (Figur 44).

   g023990
  4. Anslut det nya filtret till kolkanistern.

  5. Montera sätets stödplatta och sätet.

  Byta ut bränslefiltret

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 800:e timme
 • Byt ut bränslefiltret.
 • Bränsleslangen har ett inbyggt filter. Byt ut det på följande sätt:

  1. Parkera maskinen på plant underlag, sänk ner redskapet, för reglagehandtagen till det NEUTRALA LåSLäGET, koppla in parkeringsbromsen, stäng av motorn och ta ut nyckeln.

  2. Lossa slangklämman på filtrets förgasarsida och ta bort bränsleslangen från filtret (Figur 45 och Figur 46).

   g023448
   g008963
  3. Sätt ett avtappningskärl under filtret, lossa den återstående slangklämman och ta bort filtret.

  4. Trä på slangklämmorna på bränsleslangarnas ändar.

  5. Trä på bränsleslangarna på det nya bränslefiltret och fäst dem med slangklämmorna.

   Note: Montera det nya filtret så att pilen på filterhuset pekar bort från bränsletanken (mot förgasaren).

  Underhålla elsystemet

  Säkerhet för elsystemet

  • Koppla bort batteriet innan reparation utförs på maskinen. Lossa minuskabelanslutningen först och pluskabelanslutningen sist. Återanslut pluskabelanslutningen först och minuskabelanslutningen sist.

  • Ladda batteriet i ett öppet och välventilerat utrymme, på avstånd från gnistor och öppna lågor. Koppla ur laddaren innan batteriet ansluts eller kopplas bort.

  • Använd skyddskläder och isolerade verktyg.

  Starta maskinen med startkablar

  1. Avlägsna eventuell rost från batteripolerna och kontrollera att anslutningarna är åtdragna innan du startar maskinen med startkablar.

   Important: Korrosion eller lösa anslutningar kan när som helst leda till oönskade elektriska spänningstoppar när du startar maskinen med startkablar, vilket kan skada motorn.Försök inte att starta maskinen med startkablar om batteripolerna sitter löst eller har korroderat.

   Fara

   Att starta ett svagt batteri som är sprucket eller fryst, har en låg elektrolytnivå eller en öppen/kortsluten battericell med startkablar kan orsaka en explosion som leder till allvarliga personskador.

   Starta inte ett svagt batteri med startkablar under sådana förhållanden.

  2. Se till att startbatteriet är ett bra, fulladdat blybatteri med minst 12,6 V. Använd startkablar av rätt storlek med korta längder för att minska spänningsfallet mellan systemen. Använd färgkodade eller märkta kablar för korrekt polaritet.

   Note: Kontrollera att luftarlocken sluter åt och är plana. Lägg om möjligt en fuktig duk över luftarlocken på respektive batteri. Kontrollera att maskinerna inte är i kontakt med varandra och att de båda elektriska systemen är avstängda och har samma märkspänning. Anvisningarna gäller endast system med negativ jord.

  3. Anslut pluskabeln (+) till pluspolen (+) på det urladdade batteriet som är anslutet till startmotorn eller elektromagneten enligt Figur 47.

   g012785
  4. Anslut pluskabelns andra ände till tillsatsbatteriets pluspol.

  5. Anslut den svarta minuskabeln (–) till tillsatsbatteriets andra pol (minuspolen).

  6. Gör den sista anslutningen mellan maskinen och det urladdade batteriet på motorblocket (ej på batteriets minuspol), med avstånd från batteriet, och gå därefter undan (Figur 48).

   g013117
  7. Starta motorn och ta bort alla kablar i motsatt ordning mot anslutningen.

   Note: Koppla från den kabel (svart kabel) som är ansluten till motorblocket först.

  Byta säkringarna

  Parkera maskinen på plant underlag, sänk ner redskapet, för reglagehandtagen till det NEUTRALA LåSLäGET, koppla in parkeringsbromsen, stäng av motorn och ta ut nyckeln.

  Säkringsblocket (Figur 49) sitter nära kontrollpanelen.

  g023451

  Vid byte av säkring drar du helt enkelt ut säkringen från säkringsblocket och installerar en ny säkring

  Important: Använd alltid en säkring av samma typ och med samma strömstyrka som den som du byter ut, annars kan du skada elsystemet. Se dekalen på baksidan av sätet för varje säkrings funktion och strömstyrka.

  Serva batteriet

  Ladda batteriet

  Varning

  Vid laddning av batteriet bildas gaser som kan explodera och allvarligt skada dig och övriga kringstående.

  Rök aldrig nära batteriet och håll batteriet på avstånd från gnistor och eldslågor.

  Important: Håll alltid batteriet fulladdat. Detta är särskilt viktigt för att batteriet inte ska skadas när temperaturen understiger 0 grader.

  1. Parkera maskinen på plant underlag, sänk ner redskapet, för reglagehandtagen till det NEUTRALA LåSLäGET, koppla in parkeringsbromsen, stäng av motorn och ta ut nyckeln.

  2. Ladda batteriet i 10–15 minuter vid 25–30 A eller 30 minuter vid 10 A.

  3. När batteriet är fulladdat ska laddaren kopplas bort från eluttaget, och laddningskablarna kopplas bort från batteripolerna (Figur 50).

  4. Sätt i batteriet i maskinen och anslut batterikablarna. Se Montera batteriet.

   Important: Kör inte maskinen med bortkopplat batteri, eftersom detta kan orsaka elektriska skador.

   g000960

  När batteriet inte längre går att ladda ska det bytas ut. Se Ta bort batteriet och Montera batteriet.

  Ta bort batteriet

  1. Parkera maskinen på plant underlag, sänk ner redskapet, för reglagehandtagen till det NEUTRALA LåSLäGET, koppla in parkeringsbromsen, stäng av motorn och ta ut nyckeln.

  2. Ta bort vingmuttrarna och brickorna som fäster batteriets låsblock (Figur 51).

   g023653
  3. Lossa minuskabeln (svart) från batteripolen.

   Varning

   Felaktig dragning av batterikablarna kan skada maskinen och kablarna samt orsaka gnistor. Gnistorna kan få batterigaserna att explodera, vilket kan leda till personskador.

   • Lossa alltid batteriets minuskabel (svart) innan du lossar pluskabeln (röd).

   • Anslut alltid pluskabeln (röd) innan du ansluter minuskabeln (svart).

   Varning

   Batteripolerna eller verktyg av metall kan kortslutas mot maskinkomponenter i metall och orsaka gnistor. Gnistorna kan få batterigaserna att explodera, vilket kan leda till personskador.

   • Vid avlägsnande eller installation av batteriet får du inte låta batterianslutningarna komma i kontakt med några av maskinens metalldelar.

   • Låt inte metallverktyg kortslutas mellan batterianslutningarna och maskinens metalldelar.

  4. Dra av den röda anslutningsskon från batteriets pluspol (+) och ta bort batteriets pluskabel (röd).

  5. Ta bort batteriet.

  Montera batteriet

  1. Placera batteriet i lådan.

   g023659
  2. Anslut batteriets pluskabel (röd) till batteriets pluspol (+) och dra åt skruvens mutter.

   Important: Den röda kabeln kan ibland omges av ett kabelskydd. Pluskabeln är den med en röd sko.

  3. Anslut minuskabeln (svart) till batteriets minuspol (−) och dra åt skruvens mutter.

  4. Trä på den röda anslutningsskon på batteriets pluspol (+).

  5. Montera låsblocket och fäst det med vingmuttrarna och brickorna.

  Kontrollera och rengöra batteriet

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Var 100:e timme
 • Kontrollera batteriets kabelanslutningar.
 • Parkera maskinen på plant underlag, sänk ner redskapet, för reglagehandtagen till det NEUTRALA LåSLäGET, koppla in parkeringsbromsen, stäng av motorn och ta ut nyckeln.

  Håll batteriets ovansida ren. Om maskinen förvaras på en plats med extremt hög temperatur kommer batteriet att laddas ur snabbare än om maskinen förvaras på en sval plats.

  Håll batteriets ovansida ren genom att tvätta den med en borste som doppats i ammoniak eller bikarbonatlösning. Spola ovansidan med vatten efter rengöring. Ta inte bort påfyllningslocket under rengöring av batteriet.

  Batteriets kablar måste vara ordentligt åtdragna på kabelanslutningarna för att ge god elektrisk kontakt.

  Om kabelanslutningarna har utsatts för korrosion lossar du kablarna. Minuskabeln (–) lossas först. Skrapa sedan klämmorna och kabelanslutningarna separat. Anslut kablarna. Pluskabeln (+) ansluts först. Bestryk sedan kabelanslutningarna med vaselin.

  Underhålla drivsystemet

  Kontrollera däcktrycket

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera däcktrycket.
 • Parkera maskinen på plant underlag, sänk ner redskapet, koppla in parkeringsbromsen, stäng av motorn och ta ut nyckeln.

  Kontrollera däcktrycket innan maskinen används (Figur 53).

  Tryck: 0,48 bar

  g002706

  Dra åt hjulmuttrarna

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Efter de första 8 timmarna
 • Dra åt hjulmuttrarna.
 • Var 100:e timme
 • Dra åt hjulmuttrarna.
 • Parkera maskinen på plant underlag, sänk ner redskapet, koppla in parkeringsbromsen, stäng av motorn och ta ut nyckeln.

  Dra åt hjulmuttrarna (Figur 53) till 61–75 Nm.

  Kontrollera spårningen

  1. Kör till ett plant öppet område och för reglagehandtagen till det NEUTRALA LåSLäGET.

  2. För gasreglaget halvvägs mellan SNABBT och LåNGSAMT läge.

  3. För båda reglagehandtagen hela vägen framåt tills bägge når stoppen i T-skåran.

  4. Kontrollera åt vilket håll maskinen går.

  Justera spårningen

  1. Parkera maskinen på plant underlag, sänk ner redskapet, för reglagehandtagen till det NEUTRALA LåSLäGET, koppla in parkeringsbromsen, stäng av motorn och ta ut nyckeln.

  2. Gör följande, beroende på åt vilket håll maskinen går:

   • Om den går åt höger lossar du skruvarna och justerar den vänstra stopplattan bakåt tills maskinen går rakt (Figur 54).

   • Om den går åt vänster lossar du skruvarna och justerar den högra stopplattan bakåt tills maskinen går rakt (Figur 54).

   g023556
  3. Dra åt skruvarna för att fästa stopplattan (Figur 54).

  Important: Kontrollera att båda reglagehandtagen stannar mot stopplattan och inte mot transmissionens interna stopp.

  Byta ut drivremmen och remspännarskivan

  1. Parkera maskinen på plant underlag, sänk ner redskapet, för reglagehandtagen till det NEUTRALA LåSLäGET, koppla in parkeringsbromsen, stäng av motorn och ta ut nyckeln.

  2. Höj den bakre delen av maskinen och stötta med pallbockar. Se Lyfta maskinen.

   Varning

   Mekaniska eller hydrauliska domkrafter kan eventuellt inte stötta maskinen, vilket kan resultera i allvarliga personskador.

   Använd domkraft för att stötta maskinen.

  3. Använd en spärrhake i det fyrkantiga hålet i spännarmen som motvikt mot spännfjädern (Figur 55) och lossa remmen från remspännarskivan.

   g023453
  4. Haka loss spännfjädern från spännarmen och ramen (Figur 55).

  5. Lossa muttern som fäster remspännaren vid ramen (Figur 56).

   g023551
  6. Lossa skruven som fäster den gamla remspännarskivan vid spännarmen och montera en ny skiva (Figur 57).

   g023552
  7. Lossa remmen från transmissionsskivorna och motorremskivan.

  8. Montera den nya remmen runt motorremskivan och de två transmissionsskivorna.

  9. Montera fjädern på spännarmen och ramen (Figur 55).

  10. Använd en spärrhake i det fyrkantiga hålet i spännarmen för att tillfälligt dra ut spännfjädern och rikta in remmen efter remspännarskivan.

  Underhålla styrsystemet

  Justera reglagehandtagens läge

  Reglagehandtagen har två höjdlägen: högt och lågt.

  1. Parkera maskinen på plant underlag, sänk ner redskapet, för reglagehandtagen till det NEUTRALA LåSLäGET, koppla in parkeringsbromsen, stäng av motorn och ta ut nyckeln.

  2. Lossa skruvarna och flänsmuttrarna som fäster handtagen vid spakarna (Figur 58).

   g009040
  3. Rikta in handtagens främre-bakre läge genom att föra ihop dem till NEUTRALLäGET och justera dem tills de är i linje (Figur 59).

   g009195
  4. Dra åt skruvarna och flänsmuttrarna som fäster handtagen vid spakarna.

  Justera reglagehandtagens länksystem

  Finjustera inställningen så att maskinen inte rör sig i neutralläget genom att vrida dubbelmuttrarna på reglagehandtagens länksystem. Justera endast neutralläget.

  Varning

  Vid justering av reglagehandtagets länksystem måste motorn vara igång och drivhjulen kunna rotera. Kontakt med rörliga delar eller varma ytor kan leda till personskador.

  Håll händer, fötter, andra kroppsdelar samt kläder borta från roterande delar och heta ytor.

  1. Parkera maskinen på plant underlag, sänk ner redskapet, för reglagehandtagen till det NEUTRALA LåSLäGET, koppla in parkeringsbromsen, stäng av motorn och ta ut nyckeln.

  2. Höj maskinens tre hjul från golvet och stötta maskinen med pallbockar så högt att drivhjulen kan snurra fritt. Se Lyfta maskinen.

   Varning

   Mekaniska eller hydrauliska domkrafter kan eventuellt inte stötta maskinen, vilket kan resultera i allvarliga personskador.

   Använd domkraft för att stötta maskinen.

  3. Tryck ned sätet eller placera en vikt på sätet för att trycka ned säkerhetsbrytaren.

  4. Starta motorn och för gasreglaget till det snabba läget.

  5. Avlägsna trycket (eller vikten) från sätet.

  6. Koppla ur parkeringsbromsen.

  7. På ena sidan av maskinen vrider du de dubbla muttrarna på länksystemet sakta (Figur 60) tills hjulet på den sidan börjar rotera. Sedan vrider du de dubbla muttrarna åt andra hållet tills hjulet roterar i den andra riktningen.

   Note: Reglagehandtagen måste vara i NEUTRALLäGET då du gör eventuella justeringar.

   g023650
  8. Vrid tillbaka de dubbla muttrarna åt andra hållet tills de är ungefär halvvägs mellan de två lägena.

  9. Upprepa steg 7 och 8 för den andra sidan.

  10. Stäng av motorn.

  11. Ta bort pallbockarna och sänk försiktigt ned maskinen till marken.

  12. Starta motorn igen och kontrollera att maskinen inte kryper i neutralläge när parkeringsbromsen inte är ilagd.

  Justera reglagehandtagens motvikter

  Du kan justera den övre motviktens monteringsskruv för att ändra reglagehandtagets motstånd.

  1. Parkera maskinen på plant underlag, sänk ner redskapet, för reglagehandtagen till det NEUTRALA LåSLäGET, koppla in parkeringsbromsen, stäng av motorn och ta ut nyckeln.

  2. Lossa de skruvar som fäster stopplattorna vid ramen för att nå motvikternas monteringsskruvar (Figur 61).

   g023557
  3. Lossa låsmuttern, flytta motviktens monteringsskruv till önskat läge och montera låsmuttern. I Figur 62 visas de olika monteringsalternativen.

   Note: Dra åt låsmuttern till 22,6 Nm. Skruven ska sticka ut utanför låsmuttern när den är åtdragen.

   g008620
  4. Justera spårningen. Se Justera spårningen.

  Justera neutrallåsets motstånd

  Justera reglagehandtagen på följande sätt om du föredrar att ha olika motstånd sidledes när du för dem in och ut ur det NEUTRALA LåSLäGET:

  1. Parkera maskinen på plant underlag, sänk ner redskapet, för reglagehandtagen till det NEUTRALA LåSLäGET, koppla in parkeringsbromsen, stäng av motorn och ta ut nyckeln.

  2. Lossa kontramuttern (Figur 63).

   g008621
  3. Dra åt eller lossa flänsmuttern till önskat motstånd.

   • Dra åt flänsmuttern för ökat motstånd.

   • Lossa flänsmuttern för minskat motstånd..

  4. Dra åt kontramuttern.

  5. Upprepa det här förfarandet för det andra reglagehandtaget.

  Justera motorreglagen

  Justera gasreglaget

  Gasen fungerar som den ska om gasreglaget är korrekt justerat. Innan förgasaren justeras måste du kontrollera att gasreglaget fungerar som det ska.

  1. Parkera maskinen på plant underlag, sänk ner redskapet, för reglagehandtagen till det NEUTRALA LåSLäGET, koppla in parkeringsbromsen, stäng av motorn och ta ut nyckeln.

  2. Lossa klämskruven som fäster gasvajerns hölje vid motorn (Figur 64).

   g023652
  3. För gasreglaget framåt till det snabba läget.

  4. Dra upp gasvajerns hölje (Figur 64) tills gasvajern är nästan helt spänd och dra åt klämskruven.

  5. Dra åt klämskruven och kontrollera motorvarvtalet:

   • Hög tomgång: 2 750–2 950 varv/min

   • Låg tomgång: 1 450–1 650 varv/min

  Justera chokereglaget

  1. Parkera maskinen på plant underlag, sänk ner redskapet, för reglagehandtagen till det NEUTRALA LåSLäGET, koppla in parkeringsbromsen, stäng av motorn och ta ut nyckeln.

  2. Lossa klämskruven som fäster chokevajerns hölje vid motorn (Figur 64).

  3. Tryck ned chokereglaget till det öPPNA läget. Se Chokereglage.

  4. Kontrollera att förgasarens chokeventil är helt öppen.

  5. Dra upp chokevajerns hölje (Figur 64) tills chokevajern är nästan helt spänd och dra åt klämskruven.

  6. Kontrollera att chokeventilen övergår till det helt stängda läget när du drar chokereglaget utåt och till det helt öppna läget när du trycker chokereglaget nedåt.

  Justera hastighetsreglaget för motorns varvtalshållare

  Varning

  Motorn måste vara igång när hastighetsreglaget för motorns varvtalshållare justeras. Kontakt med rörliga delar eller varma ytor kan leda till personskador.

  • Kontrollera att reglagehandtagen är i det NEUTRALA LåSLäGET och koppla in parkeringsbromsen innan du utför det här förfarandet.

  • Håll kläder, händer, fötter och andra kroppsdelar borta från roterande delar, ljuddämparen och andra heta ytor.

  Justera den låga tomgången så här:

  1. Starta motorn och låt den gå på halvt gaspådrag i ungefär fem minuter så att den värms upp.

  2. För gasreglaget till det LåNGSAMMA läget.

  3. Tryck varvtalsspakens fjäderände nedåt (Figur 65).

   g023671
  4. Justera förgasarens stoppskruv (Figur 66) så att tomgången är 1 350–1 550 varv/min.

   Note: Kontrollera hastigheten med en varvräknare.

   g023651
  5. Låt varvtalsspaken återgå till ursprungsläget.

  6. Lossa kontramuttern på ställskruven för låg tomgång.

  7. Justera ställskruven för låg tomgång så att tomgången är inställd på 1 450–1 650 varv/min.

  8. Dra åt kontramuttern.

  Justera den höga tomgången så här:

  Important: Justera inte den höga tomgången om luftrenaren har tagits bort.

  1. Starta motorn och låt den bli ordentligt varm.

  2. Lossa kontramuttern på ställskruven för hög tomgång några varv.

  3. För gasreglaget så att tomgången blir 2 750–2 950 varv/min.

  4. Dra åt ställskruven för den höga tomgången så att den precis nuddar växelväljarspakens flik.

   g023672
  5. Dra åt kontramuttern.

  Underhålla hydraulsystemet

  Säkerhet för hydraulsystemet

  • Sök omedelbart läkare om du träffas av en stråle hydraulvätska och vätskan tränger in i huden. Vätska som trängt in i huden måste opereras bort inom några få timmar av en läkare.

  • Se till att alla hydrauloljeslangar och -ledningar är i gott skick och att alla hydraulanslutningar och -kopplingar är ordentligt åtdragna innan hydraulsystemet trycksätts.

  • Håll kropp och händer borta från småläckor eller munstycken som sprutar ut hydraulvätska under högtryck.

  • Använd en kartong- eller pappersbit för att hitta hydraulläckor.

  • Lätta på allt tryck i hydraulsystemet på ett säkert sätt innan något arbete utförs i hydraulsystemet.

  Kontrollera hydraulsystemet

  Om du reparerar eller byter ut en hydraulisk komponent ska du byta ut hydraulvätskefiltren och kontrollera det hydrauliska systemet för att säkerställa korrekt funktion.

  Important: Se till att hydraultankarna och fördelarfiltret alltid är fyllda med vätska när hydraulsystemet kontrolleras.

  1. Parkera maskinen på plant underlag, sänk ner redskapet, för reglagehandtagen till det NEUTRALA LåSLäGET, koppla in parkeringsbromsen, stäng av motorn och ta ut nyckeln.

  2. Höj maskinens tre hjul från golvet och stötta maskinen med pallbockar så högt att drivhjulen kan snurra fritt. Se Lyfta maskinen.

   Varning

   Mekaniska eller hydrauliska domkrafter kan eventuellt inte stötta maskinen, vilket kan resultera i allvarliga personskador.

   Använd domkraft för att stötta maskinen.

  3. Starta motorn och ställ in gasreglaget så att motorn körs på låg tomgång.

  4. För reglagehandtagen så långt fram som möjligt och kontrollera att drivhjulen snurrar jämnt.

  5. För reglagehandtagen så långt bak som möjligt och kontrollera att drivhjulen snurrar jämnt.

  6. Tryck på redskapsbrytaren tills lyftcylinderstaven rör sig in och ut upprepade gånger.

   Om cylinderstaven inte rör sig efter 10–15 sekunder eller om pumpen låter onormalt stänger du omedelbart av motorn och tar reda på orsaken.

   Kontrollera om följande förhållanden föreligger och utför nödvändiga reparationer eller kontakta en auktoriserad Toro-återförsäljare:

   • Remmen har tagits bort eller är mycket sliten.

   • Vätskenivån är för låg.

   • Ett hydrauliskt filter sitter löst.

   • Matarpumpen är utsliten.

   • Matarövertrycksfiltret är utslitet.

   • Det finns ett problem med brytaren eller ledningarna.

   • Magnetventilen är igensatt.

  Kontrollera hydraulvätskenivån

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera hydraulvätskenivån.
 • Important: Kontrollera hydraulvätskenivån endast när motorn och hydraulsystemet har svalnat för korrekt mätnoggrannhet.

  Maskinens tankar fylls med högkvalitativ hydraulvätska på fabriken. Det är bäst att kontrollera hydraulvätskan när vätskan är kall. Maskinen ska vara i transportinställningen. Om vätskenivån ligger under den övre kanten på den vågräta delen av det utskurna inspektionsfönstret på hydraultankarnas baksida (Figur 68), tillsätt vätska så att den når den godkända nivån. Fyll inte på för mycket i tankarna. Om vätskenivån når upp till den övre kanten på den vågräta delen av inspektionsfönstret behöver du inte fylla på vätska. Rekommenderad ersättningsvätska:

  Vätsketyp: Transmissions-/hydraulvätska för traktorer av typen Toro Premium, Toro Premium Universal eller Mobilfluid® 424

  Kapacitet:

  • Vänster sida – 1,9 liter

  • Höger sida – 2,0 liter

  Alternativa vätskor: Om den specificerade vätskan inte är tillgänglig kan andra universalhydraulvätskor för traktorer (UTHF) användas, men det får endast vara konventionella, petroleumbaserade produkter, inte syntetiska eller biologiskt nedbrytbara vätskor. Specifikationerna måste ligga inom angivet intervall för alla nedanstående materialegenskaper och vätskan måste uppfylla angivna branschstandarder. Kontrollera med vätskeleverantören att vätskan uppfyller dessa specifikationer.

  Note: Toro ansvarar inte för skador som uppstått till följd av att felaktiga vätskor använts. Använd därför endast produkter från ansedda tillverkare som ansvarar för sina rekommendationer.

  Materialegenskaper:
  Viskositet, ASTM D445cSt vid 40 °C: 55 till 62
  Viskositetsindex, ASTM D2270140 till 152
  Flytpunkt, ASTM D97−37 °C till −43 °C
  Branschspecifikationer: API GL-4, AGCO Powerfluid 821 XL, Ford New Holland FNHA-2-C-201.00, Kubota UDT, John Deere J20C, Vickers 35VQ25 och Volvo WB-101/BM.
   

  Note: Många hydraulvätskor är nästintill färglösa vilket gör det svårt att upptäcka läckor. Det finns en rödfärgstillsats till hydraulvätskan i flaskor om 20 ml. En flaska räcker till 15–22 liter hydraulvätska. Beställ artikelnr 44-2500 från en auktoriserad Toro-återförsäljare.

  1. Parkera maskinen på plant underlag, sänk ner redskapet, koppla in parkeringsbromsen, stäng av motorn och ta ut nyckeln.

  2. Titta på öppningen i respektive vätsketanksfäste och kontrollera hydraulvätskenivån.

   Note: Vätskenivån ska vara längst ned i respektive öppning enligt Figur 68.

   g023450
  3. Om vätskenivån är låg i någon av tankarna fyller du på vätska så här:

   1. Gör rent omkring locket till vätsketanken för att förhindra att skräp kommer in i systemet (Figur 68).

   2. Skruva av tanklocken.

   3. Fyll tanken sakta med lämplig hydraulvätska tills nivån når den nedersta kanten på öppningarna i fästena.

    Important: Undvik föroreningar i systemet genom att rengöra öppningen på hydraulvätskebehållarna innan de öppnas. Se till att pipen och tratten är rena.

    Important: Fyll inte på för mycket i tankarna.

   4. Sätt tillbaka tanklocken.

  Byta ut hydraulvätskan och hydraulfiltren

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Efter de första 50 timmarna
 • Byt ut hydraulvätskan och hydraulfiltren.
 • Var 250:e timme
 • Byt ut hydraulvätskan.
 • Byt ut det interna hydraulfiltret.
 • Var 400:e timme
 • Byt ut fjärrhydraulfiltret.
 • Kapacitet:

  • Vänster sida – 1,9 liter

  • Höger sida – 2,0 liter

  Vätsketyp: Transmissions-/hydraulvätska för traktorer av typen Toro Premium, Toro Premium Universal eller Mobilfluid® 424

  1. Parkera maskinen på plant underlag, sänk ner redskapet, för reglagehandtagen till det NEUTRALA LåSLäGET, koppla in parkeringsbromsen, stäng av motorn och ta ut nyckeln.

  2. Placera ett avtappningskärl under den vänstra hydrostatiska transmissionen.

  3. Ta ut avtappningspluggen på pumpsidan och avtappningspluggen på växellådssidan (Figur 69), och låt oljan rinna ut.

   g023456
  4. Ta bort filterlocket och dra ut filtret ur transmissionen (Figur 70).

   g023549
  5. Montera det nya filtret och sätt tillbaka filterlocket.

  6. Upprepa steg 2 till 5 för den högra hydrostatiska transmissionen.

  7. Rengör området runt fördelarfiltret, som sitter på maskinens högra sida.

  8. Sätt ett avtappningskärl under fördelarfiltret (Figur 71).

   g008748
  9. Lossa försiktigt fördelarfiltret tills vätskan flödar förbi packningen och droppar ut.

  10. Ta bort filtret när vätskan börjar rinna långsammare.

  11. Smörj packningen på det nya filtret med ren hydraulvätska och vrid fast det för hand tills packningen nuddar vid monteringsunderlaget.

  12. Dra sedan åt filtret ytterligare ¾ varv.

  13. Fyll båda hydraultankarna med färsk hydraulvätska tills nivån når upp till nedre delen av inspektionsfönstren i tankfästena.

   Important: Fyll inte på för mycket vätska i hydraulsystemet. Se Kontrollera hydraulvätskenivån.

   Note: Du kan ta bort pluggen (Figur 72) ovanpå respektive hydrostatisk transmission för att låta vätskan flöda in i systemet snabbare. När vätskan börjar komma ut ur hålet sätter du tillbaka pluggen och fortsätter att fylla på vätska i tanken tills rätt nivå har uppnåtts.

   Important: Kontrollera att pluggarna sitter säkert på plats innan du startar motorn.

   g023455
  14. Starta och kör motorn. Kör lyftcylindern tills den skjuter ut och går tillbaka.

  15. Kontrollera att maskinen kan köra framåt och bakåt.

  16. Stäng av motorn och kontrollera vätskenivån i tanken. Fyll på vätska vid behov.

  17. Kontrollera att anslutningarna inte läcker och att hydraulsystemet fungerar som det ska. Se Kontrollera hydraulsystemet.

  18. Kassera den använda vätskan på lämpligt sätt.

  Kontrollera hydraulledningarna och slangarna

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Kontrollera hydraulledningarna och slangarnas tillstånd.
 • Kontrollera hydraulledningarna och slangarna dagligen för att se om det finns läckor, vridna ledningar, lösa fäststöd, slitage, lösa beslag, väderslitage och kemiskt slitage. Reparera alla skador innan du kör maskinen igen.

  Rengöring

  Inspektera och rengöra maskinen

  UnderhållsintervallUnderhållsförfarande
  Varje användning eller dagligen
 • Inspektera och rengör maskinen
  1. När du är färdig med maskinen parkerar du den på plant underlag. Sänk sedan ner redskapet, för reglagehandtagen till det NEUTRALA LåSLäGET, koppla in parkeringsbromsen, stäng av motorn och ta ut nyckeln.

  2. Skölj av maskinen med en trädgårdsslang utan munstycke så att packningarna och lagren inte förorenas eller skadas av ett för högt vattentryck.

  3. Se till att kylflänsarna och området runt motorns kylluftsintag är rena från skräp. När du har rengjort maskinen kontrollerar du att det inte finns några hydraulvätskeläckor, skador eller eventuellt slitage på de hydrauliska och mekaniska komponenterna.

  Förvaring

  Ställa maskinen i förvar

  1. Parkera maskinen på plant underlag, för reglagehandtagen till det NEUTRALA LåSLäGET, koppla in parkeringsbromsen, stäng av motorn och ta ut nyckeln.

  2. Rengör maskinen, redskapen och motorn ordentligt.

  3. Kontrollera däcktrycket. Pumpa alla däck till 0,48 bar.

  4. Kontrollera om något av fästelementen är löst och dra åt om det behövs.

  5. Smörj eller olja samtliga smörjnipplar och svängpunkter. Torka av överflödigt fett.

  6. Sandpappra lätt och måla i områden där färgen har skrapats av, flagat eller rostat.

  7. Byt motoroljan och oljefiltret. Se Byta ut motoroljan.

  8. Konditionera bränslesystemet på följande sätt:

   1. Tillsätt en oljebaserad stabilisator/konditionerare till bränslet i tanken. Följ blandningsanvisningarna från tillverkaren. Använd inte en alkoholbaserad stabilisator (etanol eller metanol).

    Toro-bränslestabilisator finns att köpa hos en auktoriserad Toro-återförsäljare.

    Important: Förvara inte bränsle som innehåller stabilisator/konditionerare längre än den tid som rekommenderas av bränslestabilisatorns tillverkare.

    Note: En stabilisator/konditionerare fungerar effektivast när den blandas med färsk bensin och som används genomgående.

   2. Låt motorn gå i fem minuter så att det konditionerade bränslet fördelas igenom bränslesystemet.

   3. Stäng av motorn, låt den svalna och töm bränsletanken med en pumphävert. Kassera bränslet på lämpligt sätt enligt lokala föreskrifter.

   4. Starta motorn och kör den tills den stängs av.

   5. Choka motorn.

   6. Starta och kör den tills den inte längre startar.

  9. Rengör och serva luftrenaren ordentligt. Se Serva luftrenaren.

  10. Täta luftrenarens inlopp och avgasutloppet med väderbeständig maskeringstejp.

  11. Kontrollera att oljestickan och bränsletankens lock sitter ordentligt på plats.

  12. Serva batteriet och kablarna på följande sätt:

   1. Ta bort batteriets kabelanslutningar från batteripolerna.

   2. Rengör batteriet, kabelanslutningarna och polerna med en stålborste och bakpulverlösning.

   3. Fetta in kabelanslutningarna och batteriterminalerna med smörjfett av typen Grafo 112X (skin-over) (Toro artikelnr 505-47) eller vaselin för att förhindra korrosion.

   4. Ladda långsamt batteriet i 24 timmar var 60:e dag för att förhindra blysulfatering.

    Note: Ett fulladdat batteri har en specifik vikt på 1,250.

   Note: Förvara batteriet svalt för att undvika att det laddas ur snabbt. Håll batteriet helt uppladdat för att förhindra att det fryser.

  Felsökning

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Startmotorn startar inte.
  1. Parkeringsbromsen är inte åtdragen.
  2. Reglagehandtagen är inte i det neutrala låsläget.
  3. Föraren sitter inte ner.
  4. Batteriet är urladdat.
  5. De elektriska anslutningarna har korroderat eller lossnat.
  6. En säkring har gått.
  7. En brytare eller ett relä är utslitet.
  1. Dra åt parkeringsbromsen.
  2. Flytta reglagehandtagen till det neutrala låsläget.
  3. Sitt på sätet.
  4. Ladda batteriet.
  5. Kontrollera att de elektriska anslutningarna har god kontakt.
  6. Byt ut den trasiga säkringen.
  7. Kontakta en auktoriserad Toro-återförsäljare.
  Motorn startar inte, är trögstartad eller stannar efter en stund.
  1. Bränsletanken är tom.
  2. Oljenivån i vevhuset är låg.
  3. Gasreglaget är inte i korrekt läge.
  4. Det finns smuts i bränslefiltret.
  5. Det finns smuts, vatten eller gammalt bränsle i bränslesystemet.
  6. Luftrenaren är smutsig.
  7. Sätesbrytaren fungerar inte som den ska.
  8. De elektriska anslutningarna har korroderat eller lossnat.
  9. En brytare eller ett relä är utslitet.
  10. Tändstiften är utslitna.
  11. Tändkabel ej ansluten.
  1. Fyll på färsk bensin i bränsletanken.
  2. Fyll på olja i vevhuset.
  3. Kontrollera att gasreglaget är halvvägs mellan det långsamma och det snabba läget.
  4. Byt ut bränslefiltret.
  5. Kontakta en auktoriserad Toro-återförsäljare.
  6. Rengör eller byt ut luftrenarinsatsen.
  7. Kontrollera sätesbrytarindikatorn. Byt vid behov ut sätesbrytaren.
  8. Kontrollera att de elektriska anslutningarna har god kontakt. Rengör kabelanslutningarna noggrant med rengöringsmedel för elkontakter, smörj med icke-ledande fett och anslut dem igen.
  9. Kontakta en auktoriserad återförsäljare.
  10. Justera eller byt ut tändstiften.
  11. Anslut tändkablarna.
  Motorn tappar kraft.
  1. Motorn belastas för hårt.
  2. Luftrenaren är smutsig.
  3. Oljenivån i vevhuset är låg.
  4. Kylflänsarna och luftkanalerna över motorn är igensatta.
  5. Det finns smuts i bränslefiltret.
  6. Det finns smuts, vatten eller gammalt bränsle i bränslesystemet.
  1. Sänk hastigheten.
  2. Rengör luftrenarinsatsen.
  3. Fyll på olja i vevhuset.
  4. Ta bort hindret från kylflänsarna och luftkanalerna.
  5. Byt ut bränslefiltret.
  6. Kontakta en auktoriserad Toro-återförsäljare.
  Motorn överhettas.
  1. Motorn belastas för hårt.
  2. Oljenivån i vevhuset är låg.
  3. Kylflänsarna och luftkanalerna över motorn är igensatta.
  1. Sänk hastigheten.
  2. Fyll på olja i vevhuset.
  3. Ta bort hindret från kylflänsarna och luftkanalerna.
  Maskinen drar åt vänster eller höger (med reglagehandtagen riktade framåt).
  1. Spårningen måste justeras.
  2. Drivhjulen har fel däcktryck.
  1. Justera spårningen.
  2. Justera drivhjulens däcktryck.
  Maskinen driver inte.
  1. En eller båda överströmningsventilerna är inte helt stängda.
  2. Drivremmen är sliten, lös eller trasig.
  3. Drivremmen har lossnat från en remskiva.
  4. Spännfjädern är trasig eller saknas.
  5. Hydraulvätskenivån är låg.
  6. Hydraulvätskan är för varm.
  1. Dra åt överströmningsventilerna.
  2. Byt ut remmen.
  3. Byt ut remmen.
  4. Byt ut fjädern.
  5. Fyll på hydraulvätska i tankarna.
  6. Låt hydraulvätskan svalna.
  Maskinen vibrerar på ett onormalt sätt.
  1. En eller flera av motorns monteringsskruvar sitter löst.
  2. Motorremskivan eller remspännarskivan sitter löst.
  3. Motorremskivan är skadad.
  1. Dra åt motorns monteringsskruvar.
  2. Dra åt aktuell remskiva.
  3. Kontakta en auktoriserad Toro-återförsäljare.