Johdanto

Tämä on pienikokoinen työkone, joka on tarkoitettu maaperän ja materiaalien siirtotöihin maisemointi- ja rakennustöissä. Se on suunniteltu käyttämään erilaisia lisälaitteita, joista kukin suorittaa tietyn erityistoiminnon. Tuotteen käyttäminen muuhun kuin sen aiottuun käyttötarkoitukseen voi olla vaarallista käyttäjälle ja sivullisille. Älä muokkaa konetta tai lisälaitteita.

Konetta saavat käyttää, huoltaa ja korjata vain ammattilaiset, jotka tuntevat sen ominaisuudet ja ovat perehtyneet asianmukaisiin turvatoimenpiteisiin.

Käytä konetta ympäristön lämpötilassa –18...38 °C. Jos haluat lisätietoja käyttöön äärimmäisissä lämpötiloissa, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

Lue nämä tiedot huolellisesti, jotta opit käyttämään ja huoltamaan laitetta asianmukaisesti sekä välttämään tapaturmia ja laitevaurioita. Olet itse vastuussa tuotteen asianmukaisesta ja turvallisesta käytöstä.

Vieraile osoitteessa www.Toro.com, jos tarvitset tuoteturvallisuuteen ja käyttökoulutukseen liittyviä materiaaleja tai tietoja lisävarusteista tai lähimmästä jälleenmyyjästä tai jos haluat rekisteröidä tuotteesi.

Aina kun tarvitset huoltoa, alkuperäisiä Toro-varaosia tai lisätietoja, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen tai Toron asiakaspalveluun. Ota tällöin tuotteesi malli- ja sarjanumerot valmiiksi esiin. Kuva 1 näyttää laitteen malli- ja sarjanumeron sijainnin. Kirjoita numerot annettuun tilaan.

Important: Skannaa sarjanumerokilvessä (jos varusteena) oleva QR-koodi mobiililaitteella, niin saat tuotetietoja sekä takuu- ja varaosatietoja.

g362307

Tässä käyttöoppaassa esiintyvä varoitusmerkintä (Kuva 2) ilmaisee vaaratilannetta, josta saattaa olla seurauksena vakava tapaturma tai jopa kuolema, jos suositellut varotoimenpiteet laiminlyödään.

g000502

Tässä käyttöoppaassa käytetään kahta termiä tietojen korostamiseksi. Tärkeää kiinnittää huomiota mekaanisiin erikoistietoihin ja Huomautus korostaa erityishuomion ansaitsevia yleistietoja.

Tämä tuote on asianmukaisten eurooppalaisten direktiivien mukainen. Lisätietoja on erillisessä tuotekohtaisessa vaatimustenmukaisuusvakuutuksessa.

Kalifornian laki (California Public Resource Code, pykälät 4442 ja 4443) kieltää tämän moottorin käytön metsä-, pensaikko- tai ruohopeitteisillä mailla, jos moottoria ei ole varustettu pykälässä 4442 mainitulla hyvässä käyttökunnossa pidetyllä kipinänsammuttimella tai jos moottoria ei ole suojattu, varustettu ja huollettu palovaaran ehkäisemiseksi.

Mukana toimitettavassa moottorin käyttöoppaassa on Yhdysvaltojen ympäristönsuojeluelimeen EPA:han (Environmental Protection Agency) ja Kalifornian päästöjärjestelmien päästöjen valvontasääntöihin sekä kunnossapitoon ja takuuseen liittyviä tietoja. Käyttöoppaita voi tilata moottorin valmistajalta.

Vaara

KALIFORNIA

Lakiesityksen 65 mukainen varoitus

Dieselmoottorin tuottamat pakokaasut ja jotkin niiden aineosat sisältävät kemikaaleja, jotka Kalifornian osavaltion tietojen mukaan aiheuttavat syöpää, synnynnäisiä epämuodostumia tai muuta lisääntymiseen liittyvää haittaa.

Akun liitännät, navat ja niihin liittyvät lisävarusteet sisältävät lyijyä ja lyijy-yhdisteitä, joiden tiedetään aiheuttavan syöpää ja haittaavan lisääntymistä. Pese kädet, kun olet käsitellyt näitä osia.

Tämän tuotteen käyttäminen voi altistaa kemikaaleille, jotka Kalifornian osavaltion tietojen mukaan aiheuttavat syöpää, synnynnäisiä epämuodostumia tai muuta lisääntymiseen liittyvää haittaa.

Turvaohjeet

Yleinen turvallisuus

Hengenvaara

Työskentelyalueella saattaa olla maahan kaivettuja sähkökaapeleita, kaasuputkia tai puhelinlinjoja. Niihin osuminen saattaa aiheuttaa sähköiskun tai räjähdyksen.

Selvitä työskentelyalueelle asennettujen kaapelien, putkien ja johtojen sijainti äläkä kaiva merkityiltä alueilta. Ota yhteys paikalliseen sijaintitietopalveluun tai sähkö- ja vesilaitokseen jne. maanalaisten kaapelien ja putkien merkitsemistä varten.

Noudata aina kaikkia turvallisuusohjeita vakavan loukkaantumisen tai kuoleman välttämiseksi.

 • Älä ylitä nimellistä toimintakapasiteettia, sillä koneesta voi tulla epävakaa, mikä voi johtaa hallinnan menettämiseen.

 • Älä kuljeta kuormaa, kun kuormausvarret ovat nostettuina tai pidennettyinä. Kuljeta kuormat aina maanpinnan lähellä ja kuormausvarret sisäänvedettyinä.

 • Rinteissä on huomattava koneen hallinnan menettämisen ja kaatumisen vaara. Tällaiset onnettomuudet voivat aiheuttaa vakavan tapaturman tai kuoleman. Koneen käyttö rinteissä tai epätasaisessa maastossa edellyttää erityistä huolellisuutta.

 • Käytä konetta rinteissä ylös ja alas liikuttaessa siten, että koneen painava pää on ylämäen puolella, kuorma lähellä maata ja kuormausvarret sisäänvedettyinä. Lisälaitteet vaikuttavat painon jakautumiseen. Tyhjä kantava lisälaite tekee laitteen takaosasta painavamman pään, kun taas täysi kantava lisälaite tekee koneen etuosasta painavamman pään. Useimmat muut lisälaitteet tekevät koneen etuosasta painavamman pään.

 • Selvitä työskentelyalueelle maahan kaivettujen linjojen ja muiden kohteiden sijainti äläkä kaiva merkityiltä alueilta.

 • Lue ja sisäistä tämän käyttöoppaan sisältö ennen moottorin käynnistämistä.

 • Koneen käyttö vaatii käyttäjän täyden huomion. Jos käyttäjän huomio keskittyy muualle, saattaa seurata henkilö- tai omaisuusvahinko.

 • Älä anna lasten tai kouluttamattomien henkilöiden käyttää konetta.

 • Pidä kädet ja jalat etäällä liikkuvista osista ja lisälaitteista.

 • Älä käytä konetta ilman paikallaan olevia ja toimivia suojuksia ja muita suojalaitteita.

 • Pidä sivulliset ja lemmikit poissa koneen luota.

 • Pysäytä kone, sammuta moottori ja irrota virta-avain ennen huoltoa, polttoainesäiliön täyttämistä tai tukoksen poistamista koneesta.

Laitteen asiaton käyttö tai huolto voi aiheuttaa tapaturman. Vähennä loukkaantumisriskiä noudattamalla näitä turvallisuusohjeita ja huomioimalla aina varoitusmerkki Graphic, joka tarkoittaa varoitusta, vaaraa tai hengenvaaraa – henkilöturvallisuusohjeet. Ohjeiden noudattamatta jättäminen saattaa johtaa henkilövahinkoon tai kuolemaan.

Turva- ja ohjetarrat

Graphic

Turva- ja ohjetarrat on sijoitettu hyvin näkyville paikoille mahdollisten vaara-alueiden lähettyville. Korvaa vioittuneet tai kadonneet tarrat uusilla.

decalbatterysymbols
decal93-6681
decal93-7814
decal115-2047
decal115-4855
decal115-4857
decal115-4858
decal115-4865
decal117-3276
decal120-0625
decal122-1925
decal125-4967
decal125-6694
decal125-8483
decal131-8026
decal133-8062
decal137-5409
decal139-1158
decal139-1159
decal139-1162
decal139-1164
decal139-1173
decal145-4273
decal145-4274
decal131-0708
decal144-4253
decal145-0637

Laitteen yleiskatsaus

g318043

Ohjauspaneeli

Tutustu kaikkiin ohjauslaitteisiin ennen kuin käynnistät moottorin ja käytät ajoyksikköä.

g318044

Virtalukko

Moottori käynnistetään ja sammutetaan virtalukosta. Siinä on kolme asentoa: PYSäYTYS, KäYNNISSä ja KäYNNISTYS.

Seisontajarrukytkin

Kytke tai vapauta seisontajarru painamalla seisontajarrukytkintä. Seisontajarru kytkeytyy myös automaattisesti, kun sammutat koneen.

Kaasun säätökytkin

Aseta kaasu KORKEALLE JOUTOKÄYNTINOPEUDELLE pitämällä kytkintä eteenpäin painettuna vähintään kahden sekunnin ajan. Aseta kaasu ALHAISELLE JOUTOKÄYNTINOPEUDELLE pitämällä kytkintä taaksepäin painettuna vähintään kahden sekunnin ajan. Lisää tai vähennä moottorin nopeutta vähän kerrallaan painamalla kytkintä lyhyesti jompaankumpaan suuntaan.

Aputanko

Kun ohjaat ajoyksikköä, käytä aputankoa sekä kahvana että ohjaustangon ja hallintavivun käytön tukena. Jotta koneen toiminta olisi hallittua ja tasaista, älä irrota käsiä aputangoista koneen käytön aikana.

Ohjaustanko

g029289
 • Kun haluat liikkua eteenpäin, siirrä ohjaustankoa eteenpäin.

  g264830
 • Kun haluat liikkua taaksepäin, siirrä ohjaustankoa taaksepäin.

  Important: Peruuttaessasi varmista, ettei takana ole esteitä, ja pidä molemmat kätesi aputangolla.

  g264831
 • Kun haluat kääntyä oikealle, käännä ohjaustankoa myötäpäivään.

  g264833
 • Kun haluat kääntyä vasemmalle, käännä ohjaustankoa vastapäivään.

  g264832
 • Pysäytä kone vapauttamalla ohjaustanko.

Note: Mitä kauemmas ohjaustankoa siirretään johonkin suuntaan, sitä nopeammin kone liikkuu kyseiseen suuntaan.

Kuormausvarren/lisälaitteen kallistusvipu

Käytä kuormausvarsia ja kallista lisälaitetta liikuttamalla vipua hitaasti.

Note: Pidätinkohta (kellunta-asento) mahdollistaa tasaajan ja hydraulisen puskuterän kaltaisten lisälaitteiden maanpinnan muotojen seurannan (eli kellunnan) kaltevilla pinnoilla.

g358629

Siirtämällä vivun väliasentoon (esim. eteenpäin ja vasemmalle) voit siirtää kuormausvarsia ja kallistaa lisälaitetta samaan aikaan.

Kuormaajan venttiilin lukko

Kuormaajan venttiilin lukko kiinnittää kuormausvarren/lisälaitteen kallistusvivun niin, että sitä ei voi työntää eteenpäin. Näin varmistetaan, että kukaan ei vahingossa laske kuormausvarsia huollon aikana. Kiinnitä kuormaajan venttiili sylinterilukkojen lisäksi lukolla aina, kun kone on sammutettava kuormausvarret nostettuina. Katso kohta Sylinterilukkojen käyttö.

Aseta lukko nostamalla se ylös niin, että se avaa ohjauspaneelin aukon, ja käännä se kuormausvarren vivun eteen. Työnnä se alas lukittuun asentoon.

g358630

Hallintavivun ohjauslaitteet

g318281

Note: Kun kuormausvarret ovat kokonaan nostettuina, niitä ei jäljelle jääneen paineen vuoksi voi välttämättä pidentää. Vapauta paine laskemalla varsia hieman, ja kokeile sitten pidentää niitä uudestaan.

Vaara

Koneen siirtäminen kuormausvarsien ollessa pidennettyinä voi vaikuttaa koneen vakauteen.

Liikuta konetta mahdollisimman vähän, kun kuormausvarret ovat pidennettyinä.

Lisähydrauliikan lukituskytkin

Kytke hyrdauliikan virtaus eteen- tai taaksepäin ja jatka virtausta painamalla lukituskytkintä oikealla jalalla. Näin voit vapauttaa kätesi muita ohjaimia varten.

g358628

Polttoainemittari

Mittarista näkyy, paljonko säiliössä tai säiliöissä on polttoainetta.

g371278

Tietokeskuksen näyttö

Tietokeskuksen LCD-näytössä on koneen käyttötilan tietoja, vianmääritystietoja ja muita koneeseen liittyviä tietoja. Tietokeskuksessa on odotusnäyttö ja päätietonäyttö. Odotusnäytön ja päätietonäytön välillä voidaan siirtyä milloin tahansa painamalla jotakin tietokeskuksen painiketta ja valitsemalla sitten sopiva nuolen suunta.

g264015
 • Vasenta painiketta, valikon käyttöpainiketta tai takaisin-painiketta painamalla voidaan käyttää tietokeskuksen valikoita. Sen avulla voidaan myös poistua avoinna olevasta valikosta.

 • Keskimmäisellä painikkeella voi selata valikoita alaspäin.

 • Oikealla painikkeella voi avata lisätietoja sisältävän valikon, jos oikealle osoittava nuoli on näkyvissä.

Note: Kunkin painikkeen käynnistämä toiminto vaihtelee tilanteen mukaan. Jokaisessa painikkeessa näkyy kuvake, joka ilmaisee painikkeen sillä hetkellä käytössä olevan toiminnon.

Tietokeskuksen kuvakkeiden selitykset

GraphicValikko
GraphicSeuraava
GraphicEdellinen
GraphicVieritä alas
GraphicEnter
GraphicMuuta luettelon seuraava arvo
GraphicLisää
GraphicVähennä
GraphicTallenna arvo
GraphicPoistu valikosta
GraphicHyväksy
GraphicAsetus on lukittu.
GraphicTuntilaskuri
GraphicSäädä numeroa
GraphicVaara
GraphicKuljetusnopeuden näyttö
GraphicNopea
GraphicHidas
GraphicVapaa
GraphicLisälaitteen lukko
GraphicKylmäkäynnistys
GraphicSeisontajarru
GraphicMoottori
GraphicHehkutulpat
GraphicJäähdytysnesteen lämpötila
GraphicMoottorin nopeus
GraphicAkun jännite
GraphicÄlykuormaus (Smart Load) on käytössä.
GraphicIlmoittaa, milloin on tehtävä määräaikaishuolto.
GraphicHiukkassuodattimen regeneraatio on tarpeen.
 
GraphicPysäköinti- tai palautusregeneraatio on käynnissä.
GraphicKorkea pakokaasujen lämpötila
GraphicTyppioksidipäästöjen seurannassa toimintahäiriö. Palauta kone myyntipisteeseen ja ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

Valikoiden käyttö

Avaa tietokeskuksen valikko painamalla päänäytössä valikon käyttöpainiketta Graphic. Esiin tulee päävalikko. Valikkojen toiminnot on merkitty lyhyesti seuraaviin taulukoihin:

Päävalikko

Valikon kohtaKuvaus
Faults (Viat)Viat-valikossa on lueteltu koneen ja moottorin viimeaikaiset viat. Lisätietoja Viat-valikosta ja sen sisältämistä tiedoista saa huolto-oppaasta tai valtuutetusta huoltoliikkeestä.
Service (Huolto)Huolto-valikossa on koneeseen liittyviä tietoja, kuten käyttötunnit ja muita vastaavia lukuja.
Diagnostics (Diagnostiikka)Diagnostiikka-valikossa näkyy koneen kaikkien kytkinten, antureiden ja ohjainten ulostulojen tila. Sitä voi käyttää joidenkin ongelmien vianmääritykseen, koska siitä näkee helposti, mitkä koneen ohjaimet ovat käytössä ja mitkä poissa käytöstä.
Settings (Asetukset)Asetukset-valikossa voi muokata tietokeskuksen näyttöasetusten muuttujia.
About (Tietoja)Tietoja-valikossa on mainittu koneen mallinumero, sarjanumero ja ohjelmiston versio.

Huolto

Valikon kohtaKuvaus
Hours (Tunnit)Näyttää koneen, moottorin ja lisähydrauliikan käytön kokonaisajan sekä moottorin ja hydrauliikan huollon kokonaistunnit.
Counts (Lukemat)Näyttää koneen käynnistyskerrat, liian korkean moottorilämpötilan varoitusten lukumäärän ja sen, kuinka monta kertaa moottori on sammunut liian korkean lämpötilan vuoksi.
DPF Regeneration (Hiukkassuodattimen regeneraatio)Hiukkassuodattimen regeneraation asetus ja hiukkassuodattimen alavalikot.
Inhibit Regen (Estä regeneraatio)Käytetään nollausregeneraation ohjaukseen.
Parked Regen (Pysäköintiregeneraatio)Käytetään pysäköintiregeneraation käynnistykseen.
Last Regen (Edellinen regeneraatio)Näyttää, kuinka monta tuntia on kulunut edellisestä nollaus-, pysäköinti- tai palautusregeneraatiosta.
Recover Regen (Palautusregeneraatio)Käytetään palautusregeneraation käynnistykseen.

Diagnostiikka

Valikon kohtaKuvaus
Traction (Veto)Osoittaa koneen ajon aikana käytössä olevat sisään- ja ulostulot.
Auxiliary (Lisälaitteet)Osoittaa lisähydrauliikan kytkemiseen tarkoitetut sisään- ja ulostulot.
Engine (Moottori)Osoittaa moottorin käynnistyksen aikana käytössä olevat sisään- ja ulostulot.
Boom (Puomi)Osoittaa teleskooppivarsien pidennystä ja sisäänvetoa varten tarkoitetut sisään- ja ulostulot.

Asetukset

Valikon kohtaKuvaus
Units (Yksiköt)Tietokeskuksen yksiköiden valinta: brittiläiset mittayksiköt tai metrijärjestelmä.
Language (Kieli)Tietokeskuksessa käytettävän kielen valinta.
Brightness (Kirkkaus)LCD-näytön kirkkauden säätö.
Contrast (Kontrasti)LCD-näytön kontrastin säätö.
Suojatut valikotTässä annetaan pääsy suojattuihin valikoihin.
Suojaa asetuksetTässä valitaan, käytetäänkö suojatuissa valikoissa PIN-koodia.

Tietoja

Valikon kohtaKuvaus
Model (Malli)Näyttää koneen mallinumeron.
Serial (Sarjanumero)Näyttää koneen sarjanumeron.
Software (Ohjelmisto)Näyttää koneen järjestelmän ohjelmistoversion.
Display (Näyttö)Näyttää tietokeskuksen näytön ohjelmistoversion.

Suojattujen valikoiden käyttö

Note: Koneen tehtaalla asetettu oletus-PIN on joko 0000 tai 1234.Jos vaihdoit PIN-koodin ja unohdit uuden koodin, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

 1. Siirry PääVALIKOSTA alas ASETUKSET-VALIKKOON ja paina oikeanpuoleista painiketta.

  g364600
 2. Siirry ASETUKSET-VALIKOSSA alas SUOJATTUUN VALIKKOON ja paina oikeanpuoleista painiketta.

  g364601
 3. PIN-koodi annetaan painamalla keskimmäistä painiketta, kunnes oikea ensimmäinen numero ilmestyy, ja siirtymällä sitten toiseen numeroon painamalla oikeanpuoleista painiketta. Toista tätä, kunnes viimeinen numero on annettu, ja paina oikeanpuoleista painiketta vielä kerran.

  g364599
 4. Vahvista PIN-koodi painamalla keskimmäistä painiketta.

  Note: Jos tietokeskus hyväksyy PIN-koodin ja suojattu valikko avataan, näytön oikeassa yläkulmassa näkyy sana ”PIN”.

Asetuksia voi tarkastella ja muuttaa SUOJATUSSA VALIKOSSA. Kun olet siirtynyt SUOJATTUUN VALIKKOON, siirry alas kohtaan SUOJAA ASETUKSET. Muuta asetusta painamalla oikeanpuoleista painiketta. Suojaa asetukset voidaan määrittää POIS-tilaan. Tällöin asetuksia voidaan tarkastella ja muuttaa SUOJATUSSA VALIKOSSA ilman PIN-koodia. Jos Suojaa asetukset on PääLLä, suojatut vaihtoehdot eivät ole näkyvissä, ja niiden vaihtamiseksi SUOJATUSSA VALIKOSSA tarvitaan PIN-koodi.

Note: Ominaisuuksia ja rakennetta voidaan muuttaa ilmoittamatta.

Leveys116,8 cm
Pituus215,6 cm
Korkeus143,5 cm
Paino1 750 kg
Toimintakapasiteetti (35 % kallistuskapasiteetista1) 
 • Varret sisäänvedettyinä

 • Varret pidennettyinä

589,7 kg
280 kg
Kallistuskapasiteetti1 
 • Varret sisäänvedettyinä

 • Varret pidennettyinä

1 685 kg
792 kg
Akseliväli99,1 cm
Tyhjennyskorkeus (vakiokauhalla) 
 • Varret sisäänvedettyinä

 • Varret pidennettyinä

180,1 cm
230,3 cm
Ulottuma – kokonaan nostettuna (vakiokauhalla) 
 • Varret sisäänvedettyinä

 • Varret pidennettyinä

33,5 cm
67,8 cm
Korkeus saranatapin kohdalla (vakiokauha korkeimmassa asennossa) 
 • Varret sisäänvedettyinä

 • Varret pidennettyinä

227,1 cm
277,3 cm

1. Toimintakapasiteetti on ISO 14397-1 -standardin mukaisissa laskelmissa 35 % kallistuskapasiteetista, kun käytössä on vakiokauha ja käyttäjä painaa 75 kg. Muilla lisälaitteilla on eri toimintakapasiteetit, jotka voi tarkistaa käyttöoppaasta tai lisälaitteen kantokykytarrasta.

Lisälaitteet/lisävarusteet

Koneeseen on saatavana valikoima Toron valmistamia lisälaitteita ja -varusteita, joiden avulla voidaan parantaa ja laajentaa sen ominaisuuksia. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen tai valtuutettuun Toro-jälleenmyyjään tai siirry osoitteeseen www.Toro.com, jossa on luettelo Toron valmistamista lisälaitteista ja -varusteista.

Optimaalinen suorituskyky varmistetaan käyttämällä aitoja Toro-varaosia ja -lisävarusteita. Torolla ei ole korvausvastuuta koneen rikkoutumisesta tai henkilövahingosta, joka johtuu muiden valmistajien tarjoamien lisälaitteiden käyttämisestä. Tällaiset riskit ovat käyttäjän omalla vastuulla.

Käyttö

Note: Koneen vasen ja oikea puoli määritellään normaalista käyttöasennosta käsin.

Ennen käyttöä

Turvallisuus ennen käyttöä

Yleinen turvallisuus

 • Älä anna lasten tai kouluttamattomien henkilöiden käyttää tai huoltaa laitetta. Paikalliset säännökset saattavat asettaa rajoituksia käyttäjän iälle tai vaatia käyttäjältä sertifioitua koulutusta. Omistaja vastaa käyttäjien ja mekaanikkojen koulutuksesta.

 • Tutustu laitteen turvallisen käytön ohjeisiin, ohjauslaitteisiin ja turvatarroihin.

 • Kytke seisontajarru (jos varusteena), sammuta moottori, irrota virta-avain, odota, kunnes kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ja anna koneen jäähtyä aina ennen sen säätöä, huoltoa, puhdistusta tai varastointia.

 • Selvitä, kuinka koneen saa pysäytettyä ja moottorin sammutettua nopeasti.

 • Tarkista, että turvakytkimet ja suojukset ovat paikoillaan ja toimivat oikein. Älä käytä konetta, mikäli ne eivät toimi kunnolla.

 • Paikanna koneeseen ja lisälaitteisiin merkityt puristuskohdat ja pidä kädet ja jalat poissa näiltä alueilta.

 • Varmista ennen lisälaitteella varustetun koneen käyttöä, että lisälaite on asennettu oikein. Lue kaikki lisälaiteoppaat.

 • Tutki maasto, jotta voit arvioida, mitä lisälaitteita ja -varusteita työn turvallinen suorittaminen edellyttää.

 • Selvitä työskentelyalueelle maahan kaivettujen linjojen ja muiden kohteiden sijainti äläkä kaiva merkityiltä alueilta. Huomaa merkitsemättömien kohteiden ja rakenteiden, kuten maanalaisten varastosäiliöiden, kaivojen ja septisten järjestelmien, sijainti.

 • Tarkista, että alueella, jolla aiot käyttää laitetta, ei ole epätasaisia pintoja tai piileviä vaaroja.

 • Varmista ennen koneen käyttöä, ettei alueella ole sivullisia. Pysäytä kone, jos alueelle tulee sivullisia.

Polttoaineturvallisuus

 • Ole erittäin huolellinen käsitellessäsi polttoainetta. Se on tulenarkaa, ja höyryt räjähtävät herkästi.

 • Sammuta savukkeet, sikarit, piiput ja muut sytytyslähteet.

 • Käytä vain hyväksyttyä polttoaineastiaa.

 • Älä irrota polttoainesäiliön korkkia tai täytä polttoainesäiliötä moottorin ollessa käynnissä tai kuuma.

 • Älä lisää tai tyhjennä polttoainetta suljetussa tilassa.

 • Älä säilytä konetta tai polttoainesäiliötä tilassa, jossa on avotuli, kipinöitä tai varmistusliekki (esimerkiksi vedenlämmitin tai muu vastaava laite).

 • Jos polttoainetta roiskuu, älä yritä käynnistää moottoria. Vältä luomasta minkäänlaisia kipinälähteitä, ennen kuin polttoainehöyryt ovat hälvenneet.

 • Siirrä kone alas kuljetusajoneuvosta tai perävaunusta ja tankkaa se maassa etäällä kaikista ajoneuvoista. Muutoin staattinen purkaus voi sytyttää polttoaineen. Jos tämä ei ole mahdollista, aseta kannettava polttoaineastia maahan etäälle ajoneuvoista ja täytä se. Tankkaa kone sitten mieluummin polttoaineastiasta kuin polttoaineen jakelupistoolilla.

 • Pidä pistoolia polttoainesäiliön reunaa tai astian aukkoa vasten koko tankkaamisen ajan. Älä käytä polttoainepistoolin aukilukituskytkintä.

Polttoaineen lisäys

Suositeltu polttoaine

Käytä vain puhdasta, tuoretta dieselpolttoainetta tai biodieseliä, joiden rikkipitoisuus on erittäin alhainen (< 15 ppm). Setaaniluvun on oltava vähintään 45. Setaaniluvuksi suositellaan yli 50:tä, varsinkin, jos lämpötila on alle –20 °C ja korkeus merenpinnasta on yli 1 500 m. Jotta polttoaine olisi tuoretta, osta sitä vain 180 päivän tarpeeseen.

Muun kuin rikkipitoisuudeltaan erittäin alhaisen polttoaineen käyttö vahingoittaa moottorin päästöjärjestelmää.

Käytä kesälaatuista dieselpolttoainetta (nro 2-D tai nro 2-D S15) yli –10 °C:n lämpötiloissa ja talvilaatuista dieselpolttoainetta (nro 1-D tai nro 1-D S15) alle –10 °C:n lämpötiloissa. Talvilaatuisen polttoaineen leimahduspiste on alhaisempi, ja sen kylmävirtausominaisuudet helpottavat käynnistystä ja vähentävät polttoainesuodattimen tukkeutumista.

Kesälaatuisen polttoaineen käyttö lämpötilan ollessa yli –10 °C pidentää polttoainepumpun käyttöikää ja antaa talvilaatuista polttoainetta enemmän tehoa.

Important: Dieselpolttoaineen sijasta ei saa käyttää paloöljyä tai bensiiniä. Väärän polttoaineen käyttö rikkoo moottorin.

Biodiesel-yhteensopiva

Tässä laitteessa voidaan käyttää myös polttoaineseosta, jossa on enintään 5 % biodieseliä (B5). Seoksen petrodieselosuuden rikkipitoisuuden on oltava alhainen tai erittäin alhainen. Noudata seuraavia varo-ohjeita:

 • Polttoaineen biodieselosuuden on oltava ASTM D6751:n tai EN 14214:n mukainen.

 • Polttoaineseoksen koostumuksen on oltava ASTM D975:n tai EN 590:n mukainen.

 • Biodieselseokset voivat vahingoittaa maalattuja pintoja.

 • Käytä kylmällä säällä korkeintaan B5-seosta (biodieselpitoisuus 5 %).

 • Tarkkaile polttoaineen kanssa kosketuksiin joutuvia tiivisteitä ja letkuja, sillä ne voivat haurastua ajan mittaan.

 • Polttoainesuodattimeen voi muodostua tukoksia jonkin aikaa biodieselseosten käytön aloittamisen jälkeen.

 • Lisätietoja biodieselistä saa jälleenmyyjältä.

Polttoainesäiliön täyttö

Polttoainesäiliön tilavuus: 43,5 litraa

 1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, kytke seisontajarru ja laske kuormausvarret alas.

 2. Sammuta moottori ja irrota virta-avain.

 3. Nosta suojus.

  g362590
 4. Irrota polttoainesäiliön korkki.

 5. Täytä säiliö polttoaineella täyttökaulaan asti.

 6. Pane korkki paikalleen.

 7. Laske suojus.

Päivittäisen huollon suorittaminen

Suorita kohdan osassa ”Ennen jokaista käyttökertaa tai päivittäin” mainitut toimet joka päivä ennen koneen käynnistystä.

Important: Tarkista hydraulinesteen määrä ja ilmaa polttoainejärjestelmä ennen moottorin ensimmäistä käynnistystä. Katso kohdat Hydraulinesteen määrän tarkistus ja Polttoainejärjestelmän ilmaus.

Käytön aikana

Turvallisuus käytön aikana

Yleinen turvallisuus

 • Älä ylitä nimellistä toimintakapasiteettia, sillä koneesta voi tulla epävakaa, mikä voi johtaa hallinnan menettämiseen. Toimintakapasiteetti vähenee, kun kuormausvarret pidennetään niin pitkälle, että varsien sisäpuolella oleva raidallinen tarra tulee näkyviin.

 • Älä kuljeta lisälaitetta/kuormaa, kun kuormausvarret ovat nostettuina tai pidennettyinä. Kuljeta lisälaitteet/kuormat aina maanpinnan lähellä ja kuormausvarret sisäänvedettyinä.

 • Lisälaitteet voivat vaikuttaa koneen käyttöominaisuuksiin ja vakauteen.

 • Kuljettajan tasolla varustetut koneet:

  • Laske kuormausvarret alas ennen kuin astut pois tasolta.

  • Älä yritä tasapainottaa konetta laskemalla jalkasi maahan. Jos menetät koneen hallinnan, astu pois tasolta ja etäälle koneesta.

  • Älä aseta jalkoja kuljettajan tason alle.

  • Älä liikuta konetta, ellet seiso molemmat jalat tasolla ja pidä käsilläsi kiinni aputangoista tai ohjauslaitteesta.

 • Koneen käyttö vaatii käyttäjän täyden huomion. Jos käyttäjän huomio keskittyy muualle, saattaa seurata henkilö- tai omaisuusvahinko.

 • Katso taakse ja alas ennen peruuttamista ja varmista, että reitti on vapaa.

 • Käytä ohjauslaitteita tasaisella liikkeellä ja riuhtomatta.

 • Omistaja ja käyttäjä voivat estää loukkaantumisia tai omaisuusvahinkoja aiheuttavat tapaturmat ja ovat siksi vastuussa niistä.

 • Pukeudu asianmukaisesti. Käytä silmäsuojaimia, pitkiä housuja, tukevia liukastumisen estäviä kenkiä ja kuulosuojaimia. Käytä lisäksi hengityssuojainta tai pölynaamaria pölyisissä olosuhteissa. Sido pitkät hiukset. Älä käytä löysiä vaatteita tai riippuvia koruja.

 • Älä käytä konetta väsyneenä, sairaana tai alkoholin tai huumausaineiden vaikutuksen alaisena.

 • Älä kuljeta matkustajia ja pidä lemmikit ja sivulliset etäällä koneesta.

 • Käytä konetta vain hyvässä valaistuksessa, jotta pystyt välttämään kolot ja piilevät vaarat.

 • Varmista ennen moottorin käynnistämistä, että kaikki käytöt ovat vapaalla. Käynnistä moottori vain käyttäjän tasolta käsin.

 • Ole varovainen lähestyessäsi kulmia, joissa on huono näkyvyys, pensaita, puita tai muuta näkyvyyttä haittaavaa.

 • Hidasta ja ole varovainen kääntyessäsi sekä teitä ja jalkakäytäviä ylittäessäsi. Varo liikennettä.

 • Pysäytä lisälaite, kun et käytä sitä töihin.

 • Pysäytä kone, sammuta moottori, irrota virta-avain ja tarkasta kone, jos törmäät esteeseen. Suorita tarvittavat korjaukset ennen käytön jatkamista.

 • Älä koskaan käytä moottoria suljetussa tilassa.

 • Älä jätä käynnissä olevaa konetta ilman valvontaa.

 • Tee seuraavat toimet ennen käyttäjän paikalta poistumista:

  • Pysäköi kone tasaiselle alustalle.

  • Laske kuormausvarret alas ja kytke lisähydrauliikka pois päältä.

  • Kytke seisontajarru.

  • Sammuta moottori ja irrota virta-avain.

 • Älä käytä konetta ukonilman aikana.

 • Konetta saa käyttää vain alueilla, joilla on riittävästi tilaa turvalliseen liikkumiseen. Ota huomioon lähelläsi olevat esteet. Jos et tarkkaile ympäristöä ja pidä riittävää välimatkaa puihin, seiniin ja muihin esteisiin, seurauksena voi olla loukkaantuminen koneen peruuttaessa käytön aikana.

 • Tarkista riittävä alitusvara, ennen kuin alitat kohteita (esim. sähköjohtoja, oksia tai oviaukkoja) ja varo osumasta niihin.

 • Älä täytä lisälaitetta liikaa ja pidä kuorma aina vaakatasossa, kun nostat kuormausvarsia. Lisälaitteessa olevat esineet voivat pudota ja aiheuttaa loukkaantumisen.

Turvallisuus rinteissä

 • Käytä konetta rinteissä ylös ja alas niin, että koneen painava pää on ylämäen puolella. Lisälaitteet vaikuttavat painon jakautumiseen. Tyhjä kantava lisälaite tekee laitteen takaosasta painavamman pään, kun taas täysi kantava lisälaite tekee koneen etuosasta painavamman pään. Useimmat muut lisälaitteet tekevät koneen etuosasta painavamman pään.

 • Kuormausvarsien nostaminen tai pidentäminen rinteessä heikentää koneen vakautta. Pidä kuormausvarret rinteissä laskettuina ja sisäänvedettyinä.

 • Rinteissä on huomattava koneen hallinnan menettämisen ja kaatumisen vaara. Tällaiset onnettomuudet voivat aiheuttaa vakavan tapaturman tai kuoleman. Koneen käyttö rinteissä tai epätasaisessa maastossa edellyttää erityistä huolellisuutta.

 • Laadi omat toimintatavat ja ohjeet rinnekäyttöä varten. Ohjeissa on mainittava käyttöpaikan tarkastus, jonka aikana määritetään, missä rinteissä konetta voi käyttää turvallisesti. Tämä tarkastus on tehtävä huolellisesti ja harkiten.

 • Hidasta ja ole erityisen varovainen rinteillä. Maaperän olosuhteet voivat heikentää koneen vakautta.

 • Vältä äkillistä käynnistämistä tai pysäyttämistä rinteessä. Jos kone menettää pidon, etene hitaasti ja suoraan alas rinnettä.

 • Vältä kääntymistä rinteillä. Jos kääntyminen on välttämätöntä, käänny hitaasti ja pidä koneen raskas pää ylämäen puolella.

 • Liiku rinteillä hitaasti ja vähän kerrallaan. Älä muuta nopeutta tai suuntaa äkillisesti.

 • Jos koneen käyttö rinteessä ei vaikuta turvalliselta työskentelyn aikana, älä käytä konetta rinteessä.

 • Varo koloja, uria ja töyssyjä. Maaston epätasaisuudet voivat kaataa koneen. Korkea ruoho voi peittää esteet.

 • Ole varovainen märillä alustoilla. Heikentynyt pito voi aiheuttaa luisumista.

 • Arvioi alue ja varmista, että maa on riittävän vakaa tukemaan konetta.

 • Käytä konetta erityisen varovasti seuraavien lähellä:

  • Pudotukset

  • Ojat

  • Penkereet

  • Vesistöt

  Kone voi kaatua yllättäen, jos telaketju menee reunan yli tai jos reuna sortuu. Pidä turvaetäisyys koneen ja mahdollisen vaaran välillä.

 • Älä irrota tai lisää lisälaitteita rinteessä.

 • Älä pysäköi konetta rinteeseen tai kaltevalle alustalle.

Sähkölinjojen turvallisuus

 • Jos osut sähkölinjaan, toimi seuraavasti:

  • Katkaise koneesta virta ja irrota virta-avain.

  • Poista kaikki henkilöt työskentelyalueelta.

  • Ota välittömästi yhteyttä asianmukaisiin hätäviranomaisiin ja linjoista vastaaviin tahoihin alueen turvaamiseksi.

  • Jos vaurioitat valokuitukaapelia, älä katso esiin tulevaan valoon.

 • Älä poistu kuljettajan tasolta, jos kone on sähköistynyt. Olet turvassa, kunhan et poistu tasolta.

  • Mihin tahansa koneen osaan koskeminen voi aiheuttaa maadoittumisen.

  • Älä anna toisen henkilön koskea tai lähestyä laitetta, kun se on sähköistynyt.

  • Oleta aina, että kone on sähköistynyt, jos osut sähkö- tai tietoliikennelinjaan. Älä yritä poistua koneesta.

 • Vuotava kaasu on sekä syttyvää että räjähdysherkkää ja voi aiheuttaa vakavia vammoja tai kuoleman. Älä tupakoi koneen käytön aikana.

Moottorin käynnistys

 1. Varmista, että akun kytkin on PääLLä-asennossa. Katso Akun kytkimen käyttö.

 2. Varmista, että ohjaustanko on VAPAA-asennossa.

 3. Aseta avain virtalukkoon ja käännä avain KäYNNISSä-asentoon.

 4. Käännä virta-avain KäYNNISTYS-asentoon. Kun moottori käynnistyy, vapauta avain.

  Important: Älä käytä käynnistintä kerralla yli 10 sekunnin ajan. Jos moottori ei käynnisty, odota yritysten välillä 30 sekuntia, jotta käynnistin voi jäähtyä. Näiden ohjeiden laiminlyönti voi rikkoa käynnistysmoottorin.

Käynnistys kylmällä säällä

Jos ulkolämpötila on nollan alapuolella, säilytä konetta autotallissa, jossa se pysyy lämpimänä. Tämä helpottaa myös käynnistystä.

Koneen ohjelmisto saattaa automaattisesti rajoittaa moottorin kierroslukua, jos jäähdytysneste on erittäin kylmää. Kun moottori on käynnistynyt, odota, kunnes lumihiutalekuvakkeen ja kylmän hydraulinesteen varoitus poistuvat tietokeskuksesta, ennen kuin lisäät kaasua ja kytket lisähydrauliikan.

Important: Moottorin käyttäminen suurilla nopeuksilla hydraulijärjestelmän ollessa kylmä (ts. kun ilman lämpötila on pakkasen puolella) voi vahingoittaa hydraulijärjestelmää.

Koneella ajo

Liikuta konetta käyttämällä ohjaustankoa. Mitä kauemmas ohjaustankoa siirretään johonkin suuntaan, sitä nopeammin kone liikkuu kyseiseen suuntaan. Pysäytä kone vapauttamalla ohjaustanko.

Kaasuvivulla säädetään moottorin pyörintänopeutta kierroksina minuutissa. Moottori toimii parhaiten, kun käytät paljon kaasua.

Moottorin sammutus

 1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle ja laske kuormausvarret.

 2. Kytke lisähydrauliikka pois käytöstä.

 3. Aseta kaasu alhaiselle joutokäynnille.

 4. Jos moottoria on käytetty pitkään tai se on kuuma, käytä sitä 5 minuuttia joutokäynnillä ennen virtalukon kääntämistä PYSäYTYS-asentoon.

  Note: Tämä auttaa jäähdyttämään moottoria ennen sen sammutusta. Hätätilanteessa voit sammuttaa moottorin välittömästi.

 5. Käännä avainkytkin PYSäYTYS-asentoon ja irrota avain.

Varoitus

Lapsi tai kouluttamaton sivullinen saattaa loukkaantua yrittäessään käyttää ajoyksikköä.

Irrota aina avain virtalukosta, kun poistut ajoyksikön luota lyhyeksikin ajaksi.

Lisälaitteiden käyttö

Lisälaitteen asennus

Important: Käytä vain Toron hyväksymiä lisälaitteita. Lisälaitteet voivat vaikuttaa koneen käyttöominaisuuksiin ja vakauteen. Koneen takuu voi raueta, jos koneessa käytetään hyväksymättömiä lisälaitteita.

Important: Ennen lisälaitteen asentamista tarkista, että kiinnityslevyissä ei ole likaa tai vierasaineita ja että tapit pyörivät vapaasti. Jos tapit eivät pyöri vapaasti, voitele ne.

 1. Aseta lisälaite tasaiselle alustalle siten, että sen takana on tarpeeksi tilaa koneelle.

 2. Käynnistä moottori.

 3. Kallista lisälaitteen asennuslevyä eteenpäin.

 4. Aseta asennuslevy lisälaitteen vastaanottimen levyn yläreunaan.

  g003710
 5. Nosta kuormausvarsia samalla, kun kallistat asennuslevyä taaksepäin.

  Important: Nosta lisälaitetta tarpeeksi niin, että se kohoaa maasta, ja kallista asennuslevyä taaksepäin niin pitkälle, kuin se menee.

 6. Sammuta moottori ja irrota virta-avain.

 7. Kiinnitä pikakiinnitystapit ja varmista, että ne ovat täysin kiinni asennuslevyssä.

  Important: Jos tapit eivät käänny kiinnitysasentoon, asennuslevy ei ole täysin kohdakkain lisälaitteen vastaanottimen levyn reikien kanssa. Tarkista vastaanottimen levy ja puhdista se tarvittaessa.

  Vaara

  Jos et asenna pikakiinnitystappeja kunnolla lisälaitteen asennuslevyn läpi, lisälaite voi pudota koneesta ja ruhjoa sinua tai sivullisia.

  Varmista, että pikakiinnitystapit ovat tukevasti lisälaitteen asennuslevyssä.

  g003711

Hydrauliletkujen asennus

Vaara

Paineella suihkuava hydraulineste voi läpäistä ihon ja aiheuttaa vammoja. Asiantuntijalääkärin on leikattava ihon sisään päässyt neste muutaman tunnin sisällä, jotta neste ei aiheuta kuoliota.

 • Varmista, että kaikki hydrauliletkut ja -putket ovat hyvässä kunnossa ja että kaikki hydrauliliitokset ja -liittimet ovat tiukalla, ennen kuin lisäät hydraulijärjestelmän painetta.

 • Pidä keho ja kädet kaukana vuotavista rei’istä ja suuttimista, joista suihkuaa korkeapaineista hydraulinestettä.

 • Etsi hydraulinestevuotoja pahvin tai paperin avulla, ei koskaan käsien avulla.

Varoitus

Hydrauliliittimet, hydrauliputket/-venttiilit ja hydraulineste saattavat olla kuumia. Kuumien osien koskettaminen saattaa aiheuttaa palovammoja.

 • Käytä käsineitä käsitellessäsi hydrauliliittimiä.

 • Anna koneen jäähtyä ennen hydrauliikan osien koskettamista.

 • Älä kosketa hydraulinesteroiskeita.

Jos lisälaitteen käyttö edellyttää hydrauliikkaa, yhdistä hydrauliletkut seuraavalla tavalla:

 1. Sammuta moottori ja irrota virta-avain.

 2. Irrota koneen hydrauliikkaliittimien suojukset.

 3. Tarkista, että hydrauliikkaliittimistä on puhdistettu kaikki vierasaine.

 4. Työnnä lisälaitteen urosliitin koneen naarasliittimeen.

  Note: Kun liität ensin lisälaitteen urosliittimen, vapautat lisälaitteeseen mahdollisesti kertyneen paineen.

 5. Työnnä lisälaitteen naarasliitin koneen urosliittimeen.

 6. Tarkista letkuja vetämällä, että liitäntä on kiinnitetty asianmukaisesti.

Lisälaitteen irrotus

 1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle.

 2. Laske lisälaite maahan.

 3. Sammuta moottori ja irrota virta-avain.

 4. Vapauta pikakiinnitystapit kääntämällä niitä ulospäin.

  g003711
 5. Jos lisälaite käyttää hydrauliikkaa, liu’uta olakkeet takaisin hydrauliliittimien päälle ja irrota ne.

  Important: Liitä lisälaitteen letkut yhteen, jotta hydraulijärjestelmään ei pääse epäpuhtauksia varastoinnin aikana.

 6. Asenna koneen hydrauliliittimien päälle suojukset.

 7. Käynnistä moottori, kallista asennuslevyä eteenpäin ja peruuta konetta pois päin lisälaitteesta.

Tietoa Smart Load -älykuormausjärjestelmästä

Smart Load -älykuormausjärjestelmä määrittää enimmäisulottuman myös mittaamalla kuormausvarren sylintereiden hydraulipaineen.

Kun kuormausvarret pidennetään kuormausvarren korkeuden ja kuorman painon mukaiseen enimmäisulottumaan, tietokeskukseen tulee näkyviin älykuormauksen (Smart Load) kuvake, merkkivalo vilkkuu, hälytysääni kuuluu ja varsien pidennys pysytetään.

Jos haluat pidentää kuormausvarsia pidemmälle, kevennä kuormaa.

g270732

Dieselhiukkassuodattimen (DPF) regeneraatio

Tietoa hiukkassuodattimen regeneroinnista

Hiukkassuodatin (DPF) on osa pakokaasujärjestelmää. Hiukkassuodattimen hapetuskatalysaattori vähentää haitallisten kaasujen määrää, ja nokisuodatin poistaa nokea moottorin pakokaasuista.

Hiukkassuodattimen regeneraatiossa käytetään moottorin pakokaasujen lämpöä nokisuodattimeen kertyneen noen polttamiseen, jolloin noki muunnetaan tuhkaksi ja nokisuodattimen kanavat puhdistetaan, jotta suodatetut moottorin pakokaasut virtaavat ulos hiukkassuodattimesta.

Moottorin tietokone valvoo noen kertymistä mittaamalla hiukkassuodattimen vastapaineen. Jos vastapaine on liian suuri, nokisuodattimen noki ei pala moottorin normaalin käytön seurauksena. Pidä seuraavat seikat mielessä, jotta hiukkasuodatin pysyy puhtaana noesta:

 • Passiivista regeneraatiota tehdään jatkuvasti moottorin ollessa käynnissä. Edistä hiukkassuodattimen regeneraatiota käyttämällä moottoria täydellä nopeudella mahdollisuuksien mukaan.

 • Jos hiukkassuodattimen vastapaine on liian suuri tai jos nollausregeneraatiota ei ole tehty 100 tuntiin, moottorin tietokone ilmoittaa asiasta tietokeskuksen kautta nollausregeneraation ollessa käynnissä.

 • Anna nollausregeneraation valmistua ennen moottorin sammuttamista.

Pidä hiukkassuodattimen toiminta mielessä käyttäessäsi ja huoltaessasi konetta. Moottorin kuormitus korkealla joutokäyntinopeudella (täydellä kaasulla) tuottaa yleensä riittävän pakokaasujen lämpötilan hiukkassuodattimen regeneraatioon.

Important: Noen kertymistä nokisuodattimeen voidaan vähentää käyttämällä moottoria mahdollisimman vähän joutokäynnillä tai alhaisella nopeudella.

Hiukkassuodattimen noen kertymä

 • Dieselhiukkassuodatin kerää nokea nokisuodattimeen ajan myötä. Moottorin tietokone valvoo hiukkassuodattimen nokimäärää.

 • Kun nokea on kertynyt tarpeeksi, tietokone ilmoittaa, että hiukkassuodatin on aika regeneroida.

 • Hiukkassuodattimen regeneraatiossa hiukkassuodatinta kuumennetaan, jotta noki muuttuu tuhkaksi.

 • Varoitusviestien lisäksi tietokone vähentää moottorin tehoa eri nokikertymätasoilla.

Moottorin varoitusviestit – noen kertymä

IlmoitustasoVikakoodiMoottorin teholuokitusSuositeltava toimenpide
Taso 1: moottorivaroitusGraphic

Tarkista moottoriSPN 3719, FMI 16

Tietokone laskee moottorin tehon 85 prosenttiin.Suorita pysäköintiregeneraatio mahdollisimman pian. Katso kohta Pysäköinti- tai palautusregeneraation suorittaminen.
Taso 2: moottorivaroitusGraphic

Tarkista moottoriSPN 3719, FMI 0

Tietokone laskee moottorin tehon 50 prosenttiin.Suorita palautusregeneraatio mahdollisimman pian. Katso kohta Pysäköinti- tai palautusregeneraation suorittaminen.

Hiukkassuodattimen tuhkan kertymä

 • Kevyt tuhka poistetaan pakokaasujärjestelmän kautta, mutta raskas tuhka kerääntyy nokisuodattimeen.

 • Tuhkaa jää jäljelle regeneraation seurauksena. Ajan myötä hiukkassuodattimeen kerääntyy tuhkaa, joka ei poistu moottorin pakokaasujen mukana.

 • Moottorin tietokone laskee hiukkassuodattimeen kertyneen tuhkan määrän.

 • Kun tuhkaa on kertynyt tarpeeksi, moottorin tietokone lähettää tietokeskukseen tiedon hiukkassuodattimen tuhkakertymästä moottorivian muodossa.

 • Vikaviestit ovat merkki siitä, että hiukkassuodatin on aika huoltaa.

 • Varoitusten lisäksi tietokone vähentää moottorin tehoa eri tuhkakertymätasoilla.

Tietokeskuksen ilmoitukset ja moottorin varoitusviestit – tuhkan kertymä

IlmoitustasoVikakoodiMoottorin nopeuden vähennysMoottorin teholuokitusSuositeltava toimenpide
Taso 1: moottorivaroitusGraphic

Tarkista moottoriSPN 3720, FMI 16

Tietokone laskee moottorin tehon 85 prosenttiin.Huolla hiukkassuodatin. Katso kohta Pysäköinti- tai palautusregeneraatio.
Taso 2: moottorivaroitusGraphic

Tarkista moottoriSPN 3720, FMI 0

Tietokone laskee moottorin tehon 50 prosenttiin.Huolla hiukkassuodatin. Katso kohta Pysäköinti- tai palautusregeneraatio.

Hiukkassuodattimen regeneraatiotyypit

Hiukkassuodattimen regeneraatiotyypit, jotka suoritetaan koneen ollessa käytössä:

RegeneraatiotyyppiHiukkassuodattimen regeneraatiota aiheuttavat olosuhteetHiukkassuodattimen toiminnan kuvaus
PassiivinenTehdään koneen normaalin käytön aikana suurella moottorin nopeudella tai kuormituksella
 • Tietokeskuksessa ei näy passiivisen regeneraation kuvaketta.

 • Passiivisen regeneraation aikana hiukkassuodatin käsittelee kuumia pakokaasuja, hapettaa haitallisia päästöjä ja polttaa nokea tuhkaksi.

Katso kohta Passiivinen hiukkassuodattimen regeneraatio.

.
 
 
ApuTehdään moottorin alhaisen nopeuden tai kuormituksen takia tai tietokoneen havaitessa hiukkassuodattimen alkavan tukkeutua noesta
 • Tietokeskuksessa ei näy apuregeneraation kuvaketta.

 • Apuregeneraation aikana moottorin tietokone säätää moottorin asetuksia pakokaasujen lämpötilan nostamista varten.

Katso kohta Hiukkassuodattimen apuregeneraatio.

 
Nollaa

Tapahtuu 100 tunnin välein

Tehdään myös apuregeneraation jälkeen vain, jos tietokone havaitsee, että apuregeneraatio ei vähentänyt noen määrää riittävästi

 • Kun korkean pakokaasulämpötilan kuvake Graphic näkyy tietokeskuksessa, regeneraatio on käynnissä.

 • Nollausregeneraation aikana moottorin tietokone säätää moottorin asetuksia pakokaasujen lämpötilan nostamista varten.

Katso kohta Nollausregeneraatio.

 
 
 

Hiukkassuodattimen regeneraatiotyypit, jotka edellyttävät koneen pysäköintiä:

RegeneraatiotyyppiHiukkassuodattimen regeneraatiota aiheuttavat olosuhteetHiukkassuodattimen toiminnan kuvaus
PysäköintiTehdään silloin, kun tietokone havaitsee noen kertymisestä johtuvan vastapaineen hiukkassuodattimessa
 • Kun nollaus odottaa- / pysäköintiregeneraation tai palautusregeneraation kuvake Graphic tai ADVISORY #188 (Ilmoitus nro 188) näkyy tietokeskuksessa, regeneraatiota pyydetään.

 • Suorita pysäköintiregeneraatio mahdollisimman pian, jotta palautusregeneraatiota ei tarvita.

 • Pysäköintiregeneraatio kestää 30–60 minuuttia.

 • Polttoainesäiliössä täytyy olla vähintään neljäsosan verran polttoainetta.

 • Kone on pysäköitävä pysäköintiregeneraatiota varten.

Katso kohta Pysäköinti- tai palautusregeneraation suorittaminen.

Tehdään myös silloin, kun käyttäjä käynnistää pysäköintiregeneraation
Voidaan tehdä, kun käyttäjä asettaa tietokeskuksen estämään nollausregeneraation ja jatkaa laitteen käyttöä lisäten nokea, vaikka hiukkassuodatin tarvitsee jo nollausregeneraation
Voi johtua väärän polttoaineen tai moottoriöljyn käytöstä
 
 
 
PalautusTehdään, koska käyttäjä ei ottanut huomioon pyyntöä pysäköintiregeneraatiosta ja jatkoi koneen käyttöä lisäten noen määrä hiukkassuodattimessa
 • Kun nollaus odottaa- / pysäköintiregeneraation tai palautusregeneraation kuvake Graphic tai ADVISORY #190 (Ilmoitus nro 190) näkyy tietokeskuksessa, palautusregeneraatiota pyydetään.

 • Palautusregeneraatio kestää enintään kolme tuntia.

 • Polttoainesäiliön täytyy olla vähintään puoliksi täynnä.

 • Kone on pysäköitävä palautusregeneraatiota varten.

Katso kohta Pysäköinti- tai palautusregeneraation suorittaminen.

 
 
 
 

Hiukkassuodattimen regeneraatiovalikko

Hiukkassuodattimen regeneraatiovalikon käyttö

 1. Avaa Huolto-valikko ja siirry alas kohtaan DPF REGENERATION (Hiukkassuodattimen regeneraatio).

  g362603
 2. Avaa hiukkassuodattimen regeneraatiovalikko painamalla oikeanpuoleista painiketta.

Aika edellisestä regeneraatiosta

Avaa hiukkassuodattimen regeneraatiovalikko ja siirry alas kohtaan LAST REGEN (Edellinen regeneraatio).

Määritä LAST REGEN (Edellinen regeneraatio) -kentässä, kuinka monta tuntia olet käyttänyt moottoria edellisen nollaus-, pysäköinti- tai palautusregeneraation jälkeen.

g362604

Teknikon valikko

Important: Käytön kannalta voi olla järkevää suorittaa pysäköintiregeneraatio ennen kuin nokikuorma saavuttaa 100 %. Tällöin moottorin on täytynyt olla käynnissä yli 50 tuntia edellisen onnistuneen nollaus-, pysäköinti- tai palautusregeneraation jälkeen.

Teknikon valikon kautta voi tarkastella moottorin regeneraation ohjauksen nykytilaa ja tarkastella ilmoitettua nokitasoa.

Avaa hiukkassuodattimen regeneraatiovalikko, siirry alas ja avaa TECHNICIAN (Teknikon) -valikko.

g362719
 • Hiukkassuodattimen toimintataulukon avulla voi nähdä hiukkassuodattimen toimintatilan.

  g362718

  Hiukkassuodattimen toimintataulukko

  TilaKuvaus
  Normal (Normaali)Hiukkassuodatin on normaalissa toimintatilassa – passiivinen regeneraatio.
  Assist Regen (Apuregeneraatio)Moottorin tietokone suorittaa apuregeneraatiota.
  Reset Stby (Nollaus odottaa)Moottorin tietokone yrittää suorittaa nollausregeneraation, mutta yksi seuraavista ehdoista estää regeneraation:Regeneraation eston asetukseksi on asetettu ON (Päällä).
  Pakokaasujen lämpötila on liian alhainen regeneraatiota varten.
  Reset Regen (Nollausregeneraatio)Moottorin tietokone suorittaa nollausregeneraatiota.
  Parked Stby (Pysäköinti odottaa)Moottorin tietokone pyytää, että suoritat pysäköintiregeneraation.
  Parked Regen (Pysäköintiregeneraatio)Olet aloittanut pysäköintiregeneraation pyynnön, ja moottorin tietokone käsittelee regeneraatiota.
  Recov. Stby (Palautus odottaa)Moottorin tietokone pyytää, että suoritat palautusregeneraation.
  Recov. Regen (Palautusregeneraatio)Olet aloittanut palautusregeneraation pyynnön, ja moottorin tietokone käsittelee regeneraatiota.
 • Nokikuorma mitataan noen prosenttiosuutena hiukkassuodattimessa. Katso nokikuorman taulukko.

  Note: Nokikuorman arvo vaihtelee koneen käytön aikana ja hiukkassuodattimen regeneraation tapahtuessa.

  g365225

  Nokikuorman taulukko

  Tärkeät nokikuorman arvotRegeneraation tila
  0–5 %Miniminokikuorman alue
  78 %Moottorin tietokone suorittaa apuregeneraation.
  100 %Moottorin tietokone pyytää automaattisesti pysäköintiregeneraatiota.
  122 %Moottorin tietokone pyytää automaattisesti palautusregeneraatiota.

Passiivinen hiukkassuodattimen regeneraatio

 • Passiivinen regeneraatio tehdään moottorin normaalin käytön yhteydessä.

 • Edistä koneen käytön aikana tapahtuvaa hiukkassuodattimen regeneraatiota käyttämällä moottoria täydellä nopeudella ja suurella kuormituksella mahdollisuuksien mukaan.

Hiukkassuodattimen apuregeneraatio

 • Moottorin tietokone säätää moottorin asetuksia pakokaasujen lämpötilan nostamista varten.

 • Edistä koneen käytön aikana tapahtuvaa hiukkassuodattimen regeneraatiota käyttämällä moottoria täydellä nopeudella ja suurella kuormituksella mahdollisuuksien mukaan.

Nollausregeneraatio

Varoitus

Pakokaasujen lämpötila on korkea (noin 600 °C (1 112 °F) hiukkassuodattimen regeneraation aikana. Kuumat pakokaasut saattavat vahingoittaa käyttäjää tai sivullisia.

 • Älä koskaan käytä moottoria suljetussa tilassa.

 • Varmista, että pakokaasujärjestelmän lähellä ei ole syttyviä materiaaleja.

 • Älä kosketa kuumaa pakokaasujärjestelmän osaa.

 • Älä seiso koneen pakoputken lähellä.

 • Korkean pakokaasulämpötilan kuvake Graphic näkyy tietokeskuksessa nollausregeneraation ollessa käynnissä.

 • Moottorin tietokone säätää moottorin asetuksia pakokaasujen lämpötilan nostamista varten.

  Important: Korkean pakokaasulämpötilan kuvake osoittaa, että koneesta poistettavien pakokaasujen lämpötila saattaa olla kuumempi kuin normaalin käytön aikana.

 • Edistä koneen käytön aikana tapahtuvaa hiukkassuodattimen regeneraatiota käyttämällä moottoria täydellä nopeudella ja suurella kuormituksella mahdollisuuksien mukaan.

 • Jos mahdollista, älä sammuta moottoria tai vähennä moottorin nopeutta nollausregeneraation ollessa käynnissä.

  Important: Anna nollausregeneraation valmistua ennen moottorin sammuttamista, mikäli mahdollista.

Jaksoittainen nollausregeneraatio

Jos moottori ei ole onnistunut suorittamaan nollaus-, pysäköinti- tai palautusregeneraatiota loppuun moottorin edellisen 100 käyttötunnin aikana, moottorin tietokone yrittää suorittaa nollausregeneraation.

Regeneraation eston asettaminen

Vain nollausregeneraatio

Nollausregeneraation aikana moottorin pakokaasujen lämpötilat ovat normaalia korkeammat. Jos käytät laitetta puiden, pensaiden, korkean ruohon tai muiden lämpötilaherkkien kasvien tai materiaalien ympärillä, voit estää moottorin tietokonetta suorittamasta nollausregeneraatiota Inhibit Regen (Estä regeneraatio) -asetuksella.

Important: Kun sammutat moottorin ja käynnistät sen uudelleen, Inhibit Regen (Estä regeneraatio) -asetuksen oletusarvo on OFF (Pois).

Note: Jos asetat tietokeskuksen estämään regeneraation, tietokeskuksen näytössä näkyy ADVISORY #185 (Ilmoitus nro 185) 15 minuutin välein, kun moottori pyytää nollausregeneraatiota.

g224692
 1. Avaa hiukkassuodattimen regeneraatiovalikko ja selaa alas kohtaan INHIBIT REGEN (Estä regeneraatio).

  g362745
 2. Muuta regeneraation eston asetukseksi ON (Päällä) tai OFF (Pois) painamalla oikeanpuoleista painiketta.

  g365224

Nollausregeneraation salliminen

Tietokeskus näyttää korkean pakokaasulämpötilan kuvakkeen Graphic, kun nollausregeneraatio on käynnissä.

Note: Jos Inhibit Regen (Estä regeneraatio) -asetuksena on ON (Päällä), tietokeskuksen näytössä näkyy ADVISORY #185 (Ilmoitus nro 185). Aseta regeneraation eston asetukseksi OFF (Pois) painamalla oikeanpuoleista painiketta ja jatka nollausregeneraatiota.

g362746

Note: Jos tietokeskuksen näytössä näkyy ADVISORY #186 (Ilmoitus nro 186), mahdollista nollausregeneraation jatkuminen kytkemällä moottori täydelle kaasulle (korkealle joutokäyntinopeudelle).

g224395

Note: Kun nollausregeneraatio on suoritettu loppuun, korkean pakokaasulämpötilan kuvake Graphic poistuu tietokeskuksen näytöstä.

Pysäköinti- tai palautusregeneraatio

 • Kun moottorin tietokone pyytää joko pysäköintiregeneraation tai palautusregeneraation, regeneraatiopyynnön kuvake Graphic näkyy tietokeskuksessa.

 • Kone ei suorita automaattisesti pysäköintiregeneraatiota tai palautusregeneraatiota, vaan käyttäjän on suoritettava regeneraatio tietokeskuksen kautta.

Pysäköintiregeneraation viestit

Kun moottorin tietokone pyytää pysäköintiregeneraatiota, tietokeskuksessa näkyvät seuraavat viestit:

 • Moottorin varoitus SPN 3720, FMI 16

  g213863
 • ADVISORY #188 (Ilmoitus nro 188): Pysäköintiregeneraatio tarvitaan

  Note: Ilmoitus nro 188 näkyy 15 minuutin välein.

  g224397

Palautusregeneraation viestit

Kun moottorin tietokone pyytää palautusregeneraatiota, tietokeskuksessa näkyvät seuraavat viestit:

Moottorin varoitus SPN 3719, FMI 0

Lisätietoja saa huolto-oppaasta ja valtuutetusta huoltoliikkeestä.

g213867

Hiukkassuodattimen tilan rajoitus

 • Jos moottorin tietokone pyytää tai käsittelee pysäköintiregeneraatiota, PARKED REGEN (Pysäköintiregeneraatio) -vaihtoehto lukittuu ja näyttöön tulee lukkokuvake.

  g224625
 • Jos moottorin tietokone pyytää tai käsittelee palautusregeneraatiota, RECOVERY REGEN (Palautusregeneraatio) -vaihtoehto lukittuu ja näyttöön tulee lukkokuvake.

  g224628

Pysäköinti- tai palautusregeneraation suorittaminen

Varoitus

Pakokaasujen lämpötila on korkea (noin 600 °C (1 112 °F) hiukkassuodattimen regeneraation aikana. Kuumat pakokaasut saattavat vahingoittaa käyttäjää tai sivullisia.

 • Älä koskaan käytä moottoria suljetussa tilassa.

 • Varmista, että pakokaasujärjestelmän lähellä ei ole syttyviä materiaaleja.

 • Älä kosketa kuumaa pakokaasujärjestelmän osaa.

 • Älä seiso koneen pakoputken lähellä.

Important: Koneen tietokone peruu hiukkassuodattimen regeneraation, jos lisäät moottorin nopeutta alhaiselta joutokäynniltä tai vapautat seisontajarrun.

 1. Varmista, että koneen polttoainesäiliössä on vähintään suoritettavan regeneraatiotyypin edellyttämä määrä polttoainetta:

  • Pysäköintiregeneraatio: polttoainetta tarvitaan ¼ säiliön tilavuudesta

  • Palautusregeneraatio: polttoainetta tarvitaan ½ säiliön tilavuudesta

 2. Pysäköi kone ulos tasaiselle alustalle alueelle, jossa ei ole syttyviä materiaaleja.

 3. Kytke seisontajarru ja laske kuormausvarret alas.

 4. Siirrä kaasuvipu alhaiseen JOUTOKäYNTIASENTOON.

 5. Siirry hiukkassuodattimen regeneraatiovalikossa kohtaan PARKED REGEN START (Pysäytysregeneraation käynnistys) tai RECOVERY REGEN START (Palautusregeneraation käynnistys). Käynnistä regeneraatio painamalla oikeanpuoleista painiketta.

  g362809
 6. Varmista pyydettäessä, että polttoainetta on riittävästi. Tarkista tarvittava määrä kohdasta 1. Jatka painamalla oikeanpuoleista painiketta.

  g227678
 7. Varmista hiukkassuodattimen tarkistuslistan näytössä, että seisontajarru on kytketty ja moottorin nopeus on asetettu alhaiselle joutokäynnille. Jatka painamalla oikeanpuoleista painiketta.

  g227679
 8. Jatka INITIATE DPF REGEN (Käynnistä hiukkassuodattimen regeneraatio) -näytössä painamalla oikeanpuoleista painiketta.

  g224630
 9. Tietokeskus näyttää INITIATING DPF REGEN (Käynnistetään hiukkassuodattimen regeneraatio) -viestin.

  g227681
 10. Tietokeskuksessa näkyy jäljellä olevan ajan kertova viesti.

  • Pysäköintiregeneraatio kestää enintään 30 minuuttia.

  • Palautusregeneraatio kestää enintään kolme tuntia.

  Note: Jos regeneraatio on peruutettava käynnistyksen jälkeen, katso kohta Pysäköinti- tai palautusregeneraation peruuttaminen.

  g224406g224416
 11. Moottorin tietokone tarkistaa moottorin tilan ja vikatiedot. Tietokeskuksen näyttöön voi tulla näkyviin seuraavat viestit:

  ViestiKorjaustoimenpiteet
  Graphic Poistu regeneraatiovalikosta ja käytä konetta, kunnes edellisestä regeneraatiosta kulunut aika on yli 50 tuntia. Katso Aika edellisestä regeneraatiosta.
  GraphicSuorita moottorivian vianmääritys ja yritä hiukkassuodattimen regeneraatiota uudelleen.
  GraphicKäynnistä moottori ja anna sen käydä.
  GraphicKäytä moottoria, kunnes jäähdytysnesteen lämpötila on 60 °C.
  GraphicAseta moottori alhaiselle joutokäyntinopeudelle.
  GraphicSuorita moottorin tietokoneen tilan vianmääritys ja yritä hiukkassuodattimen regeneraatiota uudelleen.
 12. Tietokeskus näyttää alkunäytön ja regeneraation kuittauskuvake Graphic näkyy näytön oikeassa alakulmassa regeneraation edistyessä.

  Note: Kun hiukkassuodattimen regeneraatio on käynnissä, tietokeskuksessa näkyy korkean pakokaasulämpötilan kuvake Graphic.

 13. Kun moottorin tietokone saa valmiiksi pysäköinti- tai palautusregeneraation, tietokeskuksen näytössä näkyy ADVISORY #183 (Ilmoitus nro 183). Jos regeneraatio epäonnistuu, tietokeskuksen näytössä näkyy ADVISORY #184 (Ilmoitus nro 184). Poistu alkunäyttöön painamalla vasemmanpuoleista painiketta.

  g362807

Pysäköinti- tai palautusregeneraation peruuttaminen

 1. Siirry hiukkassuodattimen regeneraatiovalikossa kohtaan PARKED REGEN CANCEL (Pysäytysregeneraation peruutus) tai RECOVERY REGEN CANCEL (Palautusregeneraation peruutus).

  g362918
 2. Peruuta regeneraatio painamalla oikeanpuoleista painiketta.

Käytön jälkeen

Turvallisuus käytön jälkeen

Yleinen turvallisuus

 • Kytke seisontajarru (jos varusteena), laske kuormausvarret alas, sammuta moottori, irrota virta-avain, odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ja anna koneen jäähtyä ennen säätöä, puhdistusta, varastointia tai huoltoa.

 • Poista roskat lisälaitteista, käyttöpyöristä, äänenvaimentimista ja moottorista tulipalon estämiseksi. Puhdista öljy- ja polttoaineroiskeet.

 • Pidä kaikki osat hyvässä kunnossa ja kaikkien laitteiden kiinnitykset tiukalla.

 • Älä kosketa osia, jotka saattavat olla kuumia käytön jälkeen. Anna niiden jäähtyä ennen kuin yrität huoltaa, säätää tai korjata konetta.

 • Ole varovainen lastatessasi konetta perävaunuun tai lavalle.

Juuttuneen koneen irrottaminen

Jos kone juuttuu paikalleen (esim. mutaisissa olosuhteissa), siirrä kone takaisin vakaaseen paikkaan vetämällä samanaikaisesti joko molemmista etuosan nostokohdista tai molemmista takakiinnityspisteistä.

Important: Älä vedä konetta etukiinnityspisteistä.

g371330

Epäkuntoisen koneen siirtäminen

Important: Älä hinaa tai vedä konetta avaamatta ensin hinausventtiilejä, sillä muuten hydraulijärjestelmä vaurioituu.

 1. Sammuta moottori ja irrota virta-avain.

 2. Irrota alalevy. Katso kohta Alalevyn irrotus.

 3. Irrota jokaisen käyttömoottorin korkki.

  g362932
 4. Voitele aluslaatta (M12) öljyllä kummaltakin puolelta.

 5. Kierrä mutteri (M12) ruuviin (M12) ja asenna ruuvi sen jälkeen aluslaatan ja ohitustyökalun läpi jarrumäntään. Älä kiristä liikaa.

  g370287
 6. Vapauta jarru kiristämällä mutteria.

  g370392
 7. Irrota etusuojus. Katso Etusuojuksen irrotus.

 8. Käännä hydraulipumppujen alla olevia hinausventtiilejä kaksi kertaa vastapäivään.

  g362931
 9. Hinaa konetta tarpeen mukaan kohdassa Juuttuneen koneen irrottaminen kuvailluista kohdista.

 10. Kun kone on korjattu, sulje hinausventtiilit ennen sen käyttöä.

 11. Asenna etusuojus.

 12. Irrota kiinnittimet ja ohitustyökalu kustakin käyttömoottorista ja asenna korkki paikalleen.

 13. Asenna alalevy.

Koneen kuljetus

Käytä koneen kuljetukseen raskaaseen käyttöön tarkoitettua perävaunua tai kuorma-autoa. Käytä täysleveää ramppia. Varmista, että perävaunussa tai kuljetusajoneuvossa on kaikki lain vaatimat jarrut, valot ja merkinnät. Lue huolellisesti kaikki turvaohjeet. Nämä tiedot auttavat suojaamaan sinua ja sivullisia loukkaantumiselta. Noudata perävaunujen käyttöä ja kiinnitysvaatimuksia koskevia paikallisia määräyksiä.

Vaara

Kaduilla ja teillä ajaminen ilman suuntavilkkuja, valoja, heijastavia merkintöjä tai hitaan ajoneuvon merkkiä on vaarallista ja saattaa aiheuttaa henkilövahinkoihin johtavan onnettomuuden.

Älä aja koneella julkisella tiellä tai kadulla.

Perävaunun valinta

Vaara

Koneen lastaaminen perävaunuun tai kuorma-autoon lisää kaatumisen mahdollisuutta, mikä voi aiheuttaa vakavan loukkaantumisen tai kuoleman (Kuva 52).

 • Käytä vain täysleveitä ramppeja.

 • Varmista, että rampin pituus on vähintään neljä kertaa pidempi kuin perävaunun tai kuorma-auton lavan korkeus maahan. Näin varmistetaan, että rampin kulma tasaiseen maahan ei ole yli 15 astetta.

g229507

Koneen lastaus

Vaara

Koneen lastaaminen perävaunuun tai kuorma-autoon tai sen poistaminen niistä lisää kaatumisen mahdollisuutta, mikä voi aiheuttaa vakavan loukkaantumisen tai kuoleman.

 • Ole erittäin varovainen käyttäessäsi konetta rampilla.

 • Lastaa kone ja poista se siten, että painava pää on ramppia ylöspäin.

 • Vältä äkillistä kiihdytystä tai hidastusta konetta rampilla ajettaessa, sillä tämä voi aiheuttaa hallinnan menetyksen tai kaatumisen.

 1. Jos käytät perävaunua, kiinnitä se vetoajoneuvoon ja käytä turvaketjuja.

 2. Kytke tarvittaessa perävaunun jarrut.

 3. Laske rampit.

 4. Laske kuormausvarret.

 5. Lastaa kone perävaunuun siten, että painavampi pää on ramppia ylöspäin, ja kuljeta kuormia alhaalla.

  • Jos koneessa on täysi kantava lisälaite (esim. kauha) tai ei-kantava lisälaite (esim. kuokkakaivinkone), aja konetta eteenpäin ramppia pitkin ylös.

  • Jos koneessa on tyhjä kantava lisälaite tai ei lisälaitetta, peruuta kone ramppia pitkin ylös.

  g204457
 6. Laske kuormausvarret kokonaan alas.

 7. Kytke seisontajarru, sammuta moottori ja irrota virta-avain.

 8. Kiinnitä kone metallisista kiinnityslenkeistä tiukasti perävaunuun tai kuorma-autoon hihnoilla, ketjuilla, kaapeleilla tai köysillä. Noudata kiinnitysvaatimuksia koskevia paikallisia määräyksiä.

  Important: Älä nosta konetta kiinnityslenkkien avulla.

  g318338

Koneen purku

 1. Laske rampit.

 2. Poista kone perävaunusta siten, että painavampi pää on ramppia ylöspäin, ja kuljeta kuormia alhaalla.

  • Jos koneessa on täysi kantava lisälaite (esim. kauha) tai ei-kantava lisälaite (esim. kuokkakaivinkone), peruuta se ramppia pitkin alas.

  • Jos koneessa on tyhjä kantava lisälaite tai ei lisälaitetta, aja konetta eteenpäin ramppia alas.

  g204458

Koneen nosto

Irrota mahdolliset lisälaitteet ja nosta kone neljästä nostopisteestä.

Älä nosta konetta yli 30 asteen kulmassa. Noudata alla annettuja ketjujen vähimmäispituuksia.

g375790

Kunnossapito

Note: Koneen vasen ja oikea puoli määritellään normaalista käyttöasennosta käsin.

Turvallisuus huollon aikana

Varoitus

Jos jätät avaimen virtalukkoon, joku voi vahingossa käynnistää moottorin ja vahingoittaa vakavasti lähellä olijoita.

Irrota avain virtalukosta ennen huoltoa.

 • Pysäköi kone tasaiselle alustalle, kytke lisähydrauliikka pois käytöstä, laske lisälaite alas, kytke seisontajarru (jos varusteena), sammuta moottori ja irrota virta-avain. Odota, että kaikki liike pysähtyy, ja anna koneen jäähtyä ennen sen säätämistä, puhdistamista, varastoimista tai korjaamista.

 • Puhdista öljy- ja polttoaineroiskeet.

 • Älä anna tehtävään kouluttamattomien henkilöiden huoltaa konetta.

 • Tue osat tarvittaessa pukkien avulla.

 • Vapauta paine varovasti osista, joihin on varastoitunut energiaa. Katso kohta Hydraulipaineen vapautus.

 • Irrota akun kytkentä ennen kuin korjaat konetta. Katso kohta Akun kytkimen käyttö.

 • Pidä kädet ja jalat etäällä liikkuvista osista. Älä tee säätöjä moottorin ollessa käynnissä, jos mahdollista.

 • Pidä kaikki osat hyvässä kunnossa ja kaikkien laitteiden kiinnitykset tiukalla. Vaihda kaikki kuluneet tai vaurioituneet turvamerkinnät.

 • Älä yritä muuttaa turvalaitteita.

 • Lisälaitteet voivat vaikuttaa koneen käyttöominaisuuksiin ja vakauteen.

 • Käytä ainoastaan aitoja Toro-varaosia.

 • Jos jokin huolto- tai korjaustoimenpide edellyttää, että kuormausvarret ovat yläasennossa, varmista varret nostettuun asentoon hydraulisylinterin lukituksilla.

Kunnossapitotaulukko

HuoltoväliHuoltotoimenpide
8 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Tarkista ja säädä telaketjujen kireys.
 • 50 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Vaihda moottorin öljy ja suodatin.
 • Tarkista ja säädä telaketjujen kireys.
 • Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Rasvaa kone.(Myös aina pesun jälkeen.)
 • Tarkista ilmansuodattimen huollon ilmaisin.
 • Tarkista moottoriöljyn määrä.
 • Puhdista telaketjut ja tarkista, että ne eivät ole liian kuluneita ja että niiden kireys on sopiva.
 • Puhdista säleikkö, öljynjäähdytin ja jäähdyttimen etuosa (useammin likaisissa tai pölyisissä olosuhteissa).
 • Tarkista ja puhdista jäähdyttimen säleikkö.
 • Tarkista paisuntasäiliön jäähdytysnesteen määrä.
 • Poista roskat koneesta.
 • Tarkista, että kiinnittimet eivät ole löysällä.
 • 25 käyttötunnin välein
 • Tarkista hydraulinesteen määrä.
 • Kiristä kuormausvarren säätöruuvit.Tarkista kiristysmomentti aina, kun alemmat kuormausvarret kolisevat.
 • 50 käyttötunnin välein
 • Tyhjennä vesi ja muut kertymät vedenerottimesta.
 • Tarkasta akun kunto.
 • Tarkista ja säädä telaketjujen kireys.
 • 100 käyttötunnin välein
 • Irrota ilmanpuhdistimen suojus ja puhdista se roskista. (Puhdista useammin likaisissa tai pölyisissä olosuhteissa.)
 • Tarkista jäähdytysjärjestelmän letkut.
 • Tarkista laturin hihnan kireys.
 • Tarkista, että hydrauliletkuissa ei ole vuotoja, kulumia, säävahinkoja tai kemiallisia vaurioita ja että letkut eivät ole kiertyneet tai kiinnitykset tai liitännät löystyneet.(Tee tarvittavat korjaukset ennen koneen käyttämistä.)
 • Tarkista alusta kertyneen lian varalta.(Tee tarkistus useammin likaisissa olosuhteissa.)
 • Tarkista laturin/tuulettimen hihnan kireys.
 • 250 käyttötunnin välein
 • Vaihda moottorin öljy ja suodatin.
 • 400 käyttötunnin välein
 • Tarkasta, että letkuissa ja liitännöissä ei ole kulumia, vaurioita tai löysiä liitäntöjä.
 • Vaihda hydrauliöljy ja suodattimet (jos ei käytetä Toro-nestettä).
 • 500 käyttötunnin välein
 • Huolla ilmanpuhdistin.(Huolla useammin erittäin pölyisissä tai likaisissa olosuhteissa.)
 • Vedenerottimen suodattimen vaihtaminen.
 • Vaihda polttoainesuodatin.
 • Tyhjennä ja puhdista polttoainesäiliö(t) (vain valtuutettu huoltoliike).
 • Vaihda laturin/tuulettimen hihna (katso ohjeet moottorin käyttöoppaasta).
 • 800 käyttötunnin välein
 • Vaihda moottorin jäähdytysneste.
 • 1000 käyttötunnin välein
 • Vaihda hydrauliöljy ja suodattimet (jos käytetään Toro-nestettä).
 • 1500 käyttötunnin välein
 • Vaihda kaikki liikkuvat hydrauliletkut.
 • 3000 käyttötunnin välein
 • Pura, puhdista ja kokoa hiukkassuodattimen nokisuodatintai jos moottoriviat spn 3251 fmi 0, spn 3720 fmi 0 tai spn 3720 fmi 16 näkyvät tietokeskuksessa.
 • Vuosittain tai ennen varastointia
 • Tarkista ja säädä telaketjujen kireys.
 • Korjaa maalipinnan vauriot.
 • Kahden vuoden välein
 • Vaihda kaikki liikkuvat hydrauliletkut.
 • Important: Lisää huoltotoimenpiteitä on moottorin käyttöoppaassa.

  Huoltoa edeltävät toimenpiteet

  Sylinterilukkojen käyttö

  Vaara

  Kuormausvarret voivat laskeutua ollessaan yläasennossa ja vahingoittaa sen alla olevia henkilöitä.

  Asenna sylinterilukot, ennen kuin teet huoltotöitä, jotka edellyttävät kuormausvarsien olemista yläasennossa.

  Sylinterilukkojen asennus

  1. Irrota lisälaite.

  2. Nosta kuormausvarret täysin yläasentoon.

  3. Sammuta moottori ja irrota virta-avain.

  4. Löysää nuppia, jolla sylinterilukko on kiinnitetty kuormausvarteen.

   g359013
  5. Työnnä sylinterilukko nostosylinterin tangon päälle.

   g267536
  6. Toista vaiheet 4 ja 6 koneen toisella puolella.

  7. Laske kuormausvarsia hitaasti alas, kunnes sylinterilukot koskettavat sylinterin runkoja ja tankojen päitä.

  8. Kiinnitä kuormaajan venttiilin lukko. Katso Kuormaajan venttiilin lukko.

  Sylinterilukkojen irrotus ja säilytys

  Important: Irrota sylinterilukot tangoista ja kiinnitä ne asianmukaisesti säilytysasentoon ennen koneen käyttöä.

  1. Käynnistä moottori.

  2. Nosta kuormausvarret täysin yläasentoon.

  3. Sammuta moottori ja irrota virta-avain.

  4. Irrota tapit, joilla sylinterilukot on kiinnitetty.

  5. Irrota sylinterilukot nostosylinterin tangoista.

  6. Aseta tapit lukkoihin.

  7. Aseta sylinterilukot kuormausvarsiin siten, että tappien renkaat ovat lukkojen alla, ja kiinnitä jokainen lukko käsinupin avulla.

   g359013
  8. Laske kuormausvarret.

  Sisäisten osien käsitteleminen

  Vaara

  Jos avaat tai irrotat suojuksia, konepeltejä ja säleikköjä, kun moottori on käynnissä, voit joutua kosketuksiin liikkuvien osien kanssa ja loukkaantua vakavasti.

  Sammuta moottori, irrota avain virtakytkimestä ja anna moottorin jäähtyä, ennen kuin avaat mitään suojuksia, konepeltejä tai säleikköjä.

  Konepellin avaaminen

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, kytke seisontajarru ja laske kuormausvarret alas.

  2. Sammuta moottori ja irrota virta-avain.

  3. Avaa konepelti salpa-avaimella ja vapauta salpa painiketta painamalla.

   g362359
  4. Avaa konepelti nostamalla sitä

  Konepellin sulkeminen

  1. Laske konepelti alas.

  2. Sulje konepelti painamalla salpaa alaspäin.

  3. Lukitse konepelti salpa-avaimella.

  Takasuojuksen irrotus

  1. Irrota kaksi pulttia, joilla takasuojuksen yläosa on kiinnitetty.

   g359278
  2. Nosta suojus jäähdyttimen kannattimen aukoista.

   g359279

  Alalevyn irrotus

  1. Irrota kaksi pulttia, joilla alalevy on kiinnitetty.

   g359291
  2. Irrota alalevy.

  Etusuojuksen irrotus

  1. Nosta kuormausvarret ja kiinnitä ne sylinterilukoilla.

  2. Löysää kaksi pulttia, joilla etusuojus on kiinnitetty koneeseen.

   g359302
  3. Vedä suojus pois koneesta.

  4. Kun asennat suojuksen paikalleen, kiristä pultit momenttiin 41 N·m.

  Etusuojuskokoonpanon irrotus

  1. Nosta kuormausvarret ja kiinnitä ne sylinterilukoilla.

  2. Avaa konepelti.

  3. Irrota neljä pulttia, joilla suojuskokoonpano on kiinnitetty koneeseen.

   g363210
  4. Irrota suojuskokoonpano.

  Sivusäleikköjen irrotus

  1. Avaa konepelti.

  2. Vedä säleikkö ulos etu- ja taka-aukoista.

   g363164

  Voitelu

  Koneen voitelu

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Rasvaa kone.(Myös aina pesun jälkeen.)
 • Rasvatyyppi: yleisrasva.

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, kytke seisontajarru ja laske kuormausvarret alas.

  2. Sammuta moottori ja irrota virta-avain.

  3. Puhdista rasvanipat rievulla.

   g359308
  4. Liitä voitelupistooli kuhunkin nippaan.

  5. Pumppaa rasvaa nippoihin, kunnes rasvaa alkaa tihkua laakereista (noin kolme pumppausta).

  6. Pyyhi pois liika rasva.

  Moottorin huolto

  Moottorin turvallinen käyttö

  • Moottori on sammutettava ennen öljyn tarkistusta tai lisäystä kampikammioon.

  • Älä muuta moottorin kierrosnopeuden säätimen asetuksia tai käytä moottoria ylikierroksilla.

  • Pidä kädet, jalat, kasvot ja muut kehonosat sekä vaatteet etäällä äänenvaimentimesta ja muista kuumista pinnoista.

  Ilmanpuhdistimen huolto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkista ilmansuodattimen huollon ilmaisin.
 • 100 käyttötunnin välein
 • Irrota ilmanpuhdistimen suojus ja puhdista se roskista. (Puhdista useammin likaisissa tai pölyisissä olosuhteissa.)
 • 500 käyttötunnin välein
 • Huolla ilmanpuhdistin.(Huolla useammin erittäin pölyisissä tai likaisissa olosuhteissa.)
 • Ilmanpuhdistimen tarkistus

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, kytke seisontajarru ja laske kuormausvarret alas.

  2. Sammuta moottori ja irrota virta-avain.

  3. Avaa konepelti.

  4. Tarkista, ettei ilmanpuhdistimen rungossa ole vaurioita, jotka voisivat aiheuttaa ilmavuodon.

   Vaihda vaurioitunut ilmanpuhdistimen runko.

  5. Tarkista, että ilmanottojärjestelmässä ei ole vuotoja, vaurioita tai löysiä letkunkiristimiä.

  6. Huolla ilmanpuhdistimen suodatin ja turvaelementti, kun hälytys niin vaatii.

   Important: Älä ylihuolla ilmansuodatinta.

   g332364
  7. Varmista, että suojus asettuu oikein ja että se on tiiviisti ilmanpuhdistimen rungon ympärillä.

  Ilmanpuhdistimen huolto

  Note: Jos suojuksen vaahtomuovitiiviste on vaurioitunut, vaihda se.

  Important: Älä käytä korkeapaineista ilmaa, sillä se voi työntää lian suodattimen läpi ilmanottokanavaan.

  Important: Älä puhdista käytettyä suodatinta, sillä sen materiaali saattaa vaurioitua.

  Important: Älä käytä vaurioitunutta suodatinta.

  Important: Älä paina suodattimen joustavaa keskikohtaa.

  g031807

  Moottoriöljyn huolto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  50 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Vaihda moottorin öljy ja suodatin.
 • Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkista moottoriöljyn määrä.
 • 250 käyttötunnin välein
 • Vaihda moottorin öljy ja suodatin.
 • Moottoriöljyn tekniset tiedot

  Moottori toimitetaan kampikammio öljyllä täytettynä. Öljymäärä on kuitenkin tarkistettava ennen moottorin ensimmäistä käynnistystä ja sen jälkeen.

  Kampikammion öljytilavuus: 5,2 litraa suodattimen kanssa

  Suositeltu moottoriöljy: Toro Premium -moottoriöljy

  Jos käytössä on jokin muu öljy, käytä vähintään seuraavien määritysten mukaista korkealaatuista, vähätuhkaista moottoriöljyä:

  • API-huoltoluokitus CJ-4 tai korkeampi

  • ACEA-huoltoluokitus E6

  • JASO-huoltoluokitus DH-2

  Important: Jos käytetään moottoriöljyä, jonka luokitus ei ole API CJ-4 tai korkeampi, ACEA E6 tai JASO DH-2, hiukkassuodatin saattaa tukkeutua tai moottori vahingoittua.

  Käytä seuraavaa moottoriöljyn viskositeettiluokitusta:

  • SAE 10W-30 tai 5W-30 (kaikki lämpötilat)

  • SAE 15W-40 (yli –18 °C)

  Note: Toro Premium -moottoriöljyä on saatavana valtuutetussa huoltoliikkeessä.

  Moottorin öljymäärän tarkistus

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, kytke seisontajarru ja laske kuormausvarret alas.

  2. Sammuta moottori, irrota avain ja anna moottorin jäähtyä.

  3. Avaa konepelti.

  4. Irrota vasen sivusäleikkö.

  5. Puhdista öljyn mittatikun ja öljyntäyttökorkin korkin ympäristö.

   g361061
  6. Tarkista öljyn määrä ja lisää öljyä tarvittaessa.

   Important: Älä täytä kampikammiota liian täyteen öljyä. Jos kampikammiossa on liikaa öljyä moottoria käytettäessä, moottori voi vaurioitua.

   g264959
  7. Sulje konepelti.

  Moottoriöljyn ja suodattimen vaihto

  1. Irrota mahdolliset lisälaitteet.

  2. Käynnistä moottori ja anna sen käydä viisi minuuttia.

   Note: Näin öljy lämpenee ja tulee juoksevammaksi.

  3. Pysäköi kone tasaiselle alustalle ja kytke seisontajarru.

  4. Nosta kuormausvarret ja asenna sylinterilukot.

  5. Sammuta moottori ja irrota virta-avain.

  6. Tyhjennä öljy tason alta.

   Varoitus

   Osat ovat kuumia, jos kone on ollut käynnissä. Kuumien osien koskettaminen saattaa aiheuttaa palovammoja.

   Varo koskettamasta kuumia osia, kun vaihdat öljyä ja/tai suodatinta.

   g361063g360882
  7. Kiristä tyhjennystulppa momenttiin 46–56 N·m.

  8. Avaa konepelti.

  9. Irrota vasen säleikkö. Katso kohta Sivusäleikköjen irrotus.

  10. Aseta suodattimen alle matala astia tai riepu valuvaa öljyä varten.

  11. Vaihda öljynsuodatin.

   g031261
  12. Irrota öljyntäyttökorkki ja kaada hitaasti noin 80 % määritetystä öljymäärästä venttiilikopan aukkoon.

  13. Tarkista öljyn määrä.

  14. Lisää öljyä hitaasti mittatikun ylempään reikään asti.

  15. Asenna täyttöaukon korkki.

  16. Asenna vasen säleikkö.

  17. Sulje konepelti.

  Hapetuskatalysaattorin ja nokisuodattimen huolto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  3000 käyttötunnin välein
 • Pura, puhdista ja kokoa hiukkassuodattimen nokisuodatintai jos moottoriviat spn 3251 fmi 0, spn 3720 fmi 0 tai spn 3720 fmi 16 näkyvät tietokeskuksessa.
 • Jos moottoriviat , tai näkyvät tietokeskuksessa, puhdista nokisuodatin alla olevien ohjeiden mukaisesti.

  g214715g213864g213863
  1. Tietoja hapetuskatalysaattorin ja hiukkassuodattimen nokisuodattimen purkamisesta ja kokoamisesta on huolto-oppaan moottoria koskevassa kohdassa.

  2. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen hapetuskatalysaattorin ja nokisuodattimen varaosia tai huoltoa varten.

  3. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen moottorin ECU:n nollausta varten puhtaan hiukkassuodattimen asennuksen jälkeen.

  Polttoainejärjestelmän huolto

  Hengenvaara

  Tietyissä oloissa polttoaine on hyvin tulenarkaa ja räjähdysherkkää. Polttoaineen aiheuttama tulipalo tai räjähdys voi aiheuttaa palovammoja ja omaisuusvahinkoja.

  Katso täysi luettelo polttoaineeseen liittyvistä varotoimista kohdasta Polttoaineturvallisuus.

  Vedenerottimen tyhjennys

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  50 käyttötunnin välein
 • Tyhjennä vesi ja muut kertymät vedenerottimesta.
  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, kytke seisontajarru ja laske kuormausvarret alas.

  2. Sammuta moottori ja irrota virta-avain.

  3. Aseta astia vedenerottimen alle.

   g361075
  4. Löysää suodatinsäiliön pohjassa olevaa tyhjennysventtiiliä ja anna veden valua pois.

  5. Kiristä tyhjennysventtiili.

  Vedenerottimen suodattimen vaihtaminen

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  500 käyttötunnin välein
 • Vedenerottimen suodattimen vaihtaminen.
  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, kytke seisontajarru ja laske kuormausvarret alas.

  2. Sammuta moottori ja irrota virta-avain.

  3. Irrota takasuojus. Katso kohta Takasuojuksen irrotus.

  4. Puhdista vedenerottimen suodattimen kiinnitysalueen ympäristö.

   g361076
  5. Irrota suodatinkotelo ja puhdista asennuspinta

  6. Voitele uuden suodatinkotelon tiiviste puhtaalla öljyllä.

  7. Täytä säiliö polttoaineella.

  8. Asenna suodatinkotelo käsin, kunnes tiiviste koskettaa asennuspintaa. Kierrä sitten vielä puoli kierrosta.

  9. Asenna takasuojus.

  Polttoaineletkujen ja liitäntöjen tarkastus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  400 käyttötunnin välein
 • Tarkasta, että letkuissa ja liitännöissä ei ole kulumia, vaurioita tai löysiä liitäntöjä.
 • Tarkista, ettei polttoaineletkuissa ja liitännöissä ole kulumia, vaurioita tai löysiä liitäntöjä. Kiristä mahdolliset löysät liitännät ja ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen, jos tarvitset apua vaurioituneiden polttoaineletkujen korjaamisessa.

  Polttoainesuodattimen vaihto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  500 käyttötunnin välein
 • Vaihda polttoainesuodatin.
  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, kytke seisontajarru ja laske kuormausvarret alas.

  2. Sammuta moottori ja irrota virta-avain.

  3. Avaa konepelti.

  4. Puhdista polttoainesuodattimen kiinnitysalueen ympäristö.

   g392882
  5. Irrota suodatinkotelo ja puhdista asennuspinta.

  6. Voitele uuden suodatinkotelon tiiviste puhtaalla öljyllä.

  7. Asenna suodatinkotelo käsin, kunnes tiiviste koskettaa asennuspintaa. Kierrä sitten vielä puoli kierrosta.

  8. Ilmaa polttoainejärjestelmä. Katso Polttoainejärjestelmän ilmaus.

  9. Käynnistä moottori ja tarkista, ettei polttoainetta vuoda suodatinpään alueelta.

  10. Sulje konepelti.

  Polttoainejärjestelmän ilmaus

  Polttoainejärjestelmä on ilmattava ennen käynnistystä kaikissa seuraavissa tilanteissa:

  • Käynnistettäessä uusi kone ensimmäistä kertaa

  • Moottori on pysähtynyt polttoaineen loppumisen vuoksi.

  • Polttoainejärjestelmän osia on huollettu (esim. suodatin vaihdettu).

  1. Käännä virta-avain KäYNNISSä-asentoon.

  2. Anna polttoainepumpun käydä 2 minuuttia ennen koneen käynnistämistä.

  Polttoainesäiliöiden tyhjennys

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  500 käyttötunnin välein
 • Tyhjennä ja puhdista polttoainesäiliö(t) (vain valtuutettu huoltoliike).
 • Polttoainesäiliöiden tyhjennys ja huolto tulee suorittaa valtuutetussa huoltoliikkeessä.

  Sähköjärjestelmän huolto

  Sähköjärjestelmän turvallinen käyttö

  • Irrota akun kytkentä ennen kuin korjaat konetta. Katso kohta Akun kytkimen käyttö.

  • Lataa akku avoimessa tilassa, jossa on hyvä ilmanvaihto, kaukana kipinöistä ja avotulesta. Irrota laturin virtajohto ennen kuin kytket laturin akkuun tai irrotat sen akusta. Käytä suojavaatetusta ja eristettyjä työkaluja.

  • Akkuhappo on myrkyllistä ja syövyttävää. Älä päästä sitä iholle, silmiin tai vaatteille. Suojaa kasvot, silmät ja vaatteet akkua käsitellessäsi.

  • Akkukaasut voivat räjähtää. Pidä savukkeet, kipinät ja avotuli poissa akun lähettyviltä.

  Akun kytkimen käyttö

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, kytke seisontajarru ja laske kuormausvarret alas.

  2. Sammuta moottori ja irrota virta-avain.

  3. Avaa konepelti.

  4. Käännä akun kytkin PääLLä- tai POIS-asentoon, ennen kuin teet seuraavat toimenpiteet:

   • Kytke koneeseen sähkövirta kääntämällä akun kytkin myötäpäivään PääLLä-asentoon.

   • Katkaise koneen sähkövirta kääntämällä akun kytkin vastapäivään POIS-asentoon.

   g361175

  Akun huolto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  50 käyttötunnin välein
 • Tarkasta akun kunto.
 • Akun irrotus

  Vaara

  Akun kaapeleiden virheellinen asennus voi vahingoittaa konetta ja kaapeleita aiheuttaen kipinöitä. Kipinät voivat saada akun kaasut räjähtämään ja aiheuttaa siten henkilövahingon.

  Irrota aina akun miinuskaapeli (musta) ennen pluskaapelin (punainen) irrottamista.

  1. Irrota mahdolliset lisälaitteet.

  2. Pysäköi kone tasaiselle alustalle ja kytke seisontajarru.

  3. Nosta kuormausvarret ja asenna sylinterilukot.

  4. Sammuta moottori ja irrota virta-avain.

  5. Irrota etusuojuskokoonpano. Katso kohta Etusuojuskokoonpanon irrotus.

  6. Irrota maadoituksen musta miinuskaapeli akun navasta. Säilytä kiinnittimet.

   g361207
  7. Vedä kumisuojus pois punaisesta pluskaapelista.

  8. Irrota punainen pluskaapeli akun navasta. Säilytä kiinnittimet.

  9. Irrota siipimutterit, tangot ja hihna.

  10. Irrota akku.

  Akun lataus

  Vaara

  Akun latauksen yhteydessä syntyy räjähdysherkkiä kaasuja.

  Älä tupakoi akun lähettyvillä. Älä päästä kipinöitä tai liekkejä kosketuksiin akun kanssa.

  Important: Pidä akku aina täysin ladattuna (ominaispaino 1,265). Tämä on erityisen tärkeää siksi, että näin ehkäistään akun vahingoittuminen, kun lämpötila on alle 0 °C.

  1. Irrota akku koneesta. Katso kohta Akun irrotus.

  2. Lataa akkua 4–8 tunnin ajan 3–4 A:n virralla. Älä lataa akkua liikaa.

   g003792
  3. Kun akku on ladattu täyteen, irrota laturi sähköliitännästä. Irrota sitten laturin johtimet akun navoista.

  Akun puhdistus

  Note: Pidä akkukengät ja koko akkukotelo puhtaana, koska likainen akku purkautuu hitaasti.

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, kytke seisontajarru (jos varusteena) ja laske kuormausvarret.

  2. Sammuta moottori ja irrota virta-avain.

  3. Irrota akku koneesta (Akun irrotus).

  4. Pese koko kotelo liuoksella, jossa on ruokasoodaa ja vettä.

  5. Huuhtele akku puhtaalla vedellä.

  6. Päällystä akkunavat ja kaapeliliittimet Grafo 112X -suojarasvalla (Toron osanro 505-47) tai vaseliinilla syöpymisen estämiseksi.

  7. Asenna akku. Katso kohta Akun asennus.

  Akun asennus

  Vaara

  Akun kaapeleiden virheellinen asennus voi vahingoittaa laitetta ja kaapeleita aiheuttaen kipinöitä. Kipinät voivat saada akun kaasut räjähtämään ja aiheuttaa siten henkilövahingon.

  Kytke aina akun pluskaapeli (punainen) ennen miinuskaapelia (musta).

  1. Aseta akku akkualustalle ja kiinnitä se hihnalla, siipimuttereilla ja tangoilla.

   g361207
  2. Asenna pluskaapeli (punainen) akun plusnapaan (+) käyttämällä aiemmin irrotettuja kiinnikkeitä.

  3. Vedä punainen navan suojus akun plusnavan päälle.

  4. Asenna miinuskaapeli (musta) akun miinusnapaan (–) käyttämällä aiemmin irrotettuja kiinnikkeitä.

  5. Asenna etusuojuskokoonpano.

  Vaihtoakun huolto

  Alkuperäinen akku on huoltovapaa eikä edellytä huoltoa. Katso ohjeet vaihtoakun huoltoon akun valmistajan ohjeista.

  Koneen käynnistäminen kaapeleilla

  Vaara

  Koneen kaapeleilla käynnistämisen yhteydessä syntyy räjähdysherkkiä kaasuja.

  Älä tupakoi akun lähettyvillä. Älä päästä kipinöitä tai liekkejä kosketuksiin akun kanssa.

  1. Irrota etusuojus. Katso kohta Etusuojuksen irrotus.

  2. Tarkista ja puhdista akkukenkien korroosio ennen kaapeleilla käynnistystä. Varmista, että kytkennät ovat tiukalla.

   Varoitus

   Korroosio ja löysät kytkennät voivat aiheuttaa jännitepiikkejä kaapeleilla käynnistyksen aikana.

   Älä yritä käynnistää konetta kaapeleilla, jos akkukengät ovat löysällä tai jos niissä on korroosiota, sillä moottori voi vaurioitua.

   Hengenvaara

   Jos apukaapeleilla yritetään käynnistää heikkokuntoista akkua, joka on haljennut tai jäätynyt, jossa on liian vähän akkunestettä tai jonka akkukennossa on avoin piiri tai oikosulku, akku voi räjähtää ja aiheuttaa vakavan loukkaantumisen.

   Heikkokuntoista akkua ei saa käynnistää apukaapeleilla, jos jokin näistä olosuhteista on voimassa.

  3. Varmista, että apuakku on hyväkuntoinen ja täyteen ladattu vähintään 12,6 voltin lyijyakku.

   Note: Käytä oikeankokoisia, lyhyitä käynnistyskaapeleita, jotta jännitehäviö on mahdollisimman pieni. Varmista, että kaapeleissa on oikeaa napaisuutta osoittava värikoodaus tai merkinnät.

   Vaara

   Akuissa on happoa, ja ne muodostavat räjähtäviä kaasuja.

   • Suojaa aina silmiä ja kasvoja akuilta.

   • Älä nojaudu akkujen ylle.

   Note: Varmista, että tuuletusaukkojen kannet ovat kiinni ja tasassa. Aseta kostea liina (jos käytettävissä) molempien akkujen tuuletusaukkojen kansien päälle. Varmista, että koneet eivät kosketa toisiaan, että kummankaan sähköjärjestelmän virtaa ei ole kytketty ja että molempien järjestelmien nimellisjännite on sama. Nämä ohjeet koskevat vain miinusmaadoitettuja järjestelmiä.

  4. Kytke pluskaapeli (+) tyhjentyneen akun plusnapaan (+), joka on kytketty käynnistimeen tai solenoidiin kuvan mukaisesti (Kuva 82).

   g012785
  5. Kytke positiivisen (+) käynnistyskaapelin toinen pää käynnistävän koneen akun plusnapaan.

  6. Kytke negatiivisen (–) käynnistyskaapelin pää käynnistävän koneen akun miinusnapaan.

  7. Kytke negatiivisen (–) käynnistyskaapelin toinen pää maadoituspisteeseen, kuten maalaamattomaan pulttiin tai rungon osaan.

  8. Käynnistä toisen koneen moottori. Anna sen käydä muutaman minuutin ajan ja käynnistä sitten oman koneen moottori.

  9. Irrota kaapelit kytkentään nähden päinvastaisessa järjestyksessä.

  10. Asenna etusuojus.

  Sulakkeiden huolto

  Sähköjärjestelmä on suojattu sulakkeilla. Huoltoa ei tarvita. Jos sulake kuitenkin palaa, tarkista osa/virtapiiri toimintavian tai oikosulun varalta.

  g362178

  Sulakkeiden sijainti

  123456789101112
  AXXHallintavipuLisälaitteen virtaLisävarusteTec-virtaÄänimerkki
     (5 A)(20 A)(10 A)(7,5 A)(10 A)
  BXXXXTDM 2002Automaattinen tasoTec-virtaValot/USB
       (10 A) (10 A)(7,5 A)(15 A)
  CXXXXTelematiikkaXXTec-virtaJärjestelmän virta
       (10 A)  (7,5 A)(15 A)
  DXXX(Rele)(Rele)(Rele)
  EXXX

  Note: Jos kone ei käynnisty, joko päävirtapiiri tai ohjauspaneelin/releen sulake voi olla palanut.

  Vetojärjestelmän huolto

  Telaketjujen huolto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  8 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Tarkista ja säädä telaketjujen kireys.
 • 50 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen
 • Tarkista ja säädä telaketjujen kireys.
 • Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Puhdista telaketjut ja tarkista, että ne eivät ole liian kuluneita ja että niiden kireys on sopiva.
 • 50 käyttötunnin välein
 • Tarkista ja säädä telaketjujen kireys.
 • Telaketjujen puhdistus

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle ja kytke seisontajarru.

  2. Kun kauha on asennettuna ja käännetty alaspäin, laske se maahan siten, että ajoyksikön etuosa nousee maasta muutaman senttimetrin verran.

  3. Sammuta moottori ja irrota virta-avain.

  4. Poista lika telaketjujärjestelmistä vesiletkun tai painepesurin avulla.

  Important: Varmista, että käytät painepesuria vain telaketjujen alueelle. Älä puhdista ajoyksikön muita osia painepesurilla. Älä käytä painepesuria vetopyörän ja ajoyksikön välisiin osiin, sillä moottorin tiivisteet voivat vaurioitua. Painepesurilla peseminen saattaa vaurioittaa sähköjärjestelmää ja hydrauliventtiilejä tai kuluttaa rasvan.

  Important: Puhdista levypyörät, etu- ja takapyörät sekä käyttöpyörä huolellisesti. Levypyörien tulisi pyöriä vapaasti, kun ne ovat puhtaat.

  g361234

  Telaketjujen kireyden tarkistus ja säätö

  Nosta/tue koneen yhtä puolta ja tarkista telaketjun painon avulla, että levypyörän huulen alareunan ja telaketjun välinen rako on 19 mm. Jos näin ei ole, säädä telaketjujen kireyttä seuraavasti.

  g361233
  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, kytke seisontajarru ja laske kuormausvarret alas.

  2. Sammuta moottori ja irrota virta-avain.

  3. Nosta säätämääsi koneen puolta niin, että telaketju on irti maasta.

  4. Löysää takasuojuksen pultteja ja irrota suojus.

   g363402
  5. Löysää vastamutteria ja kierrä kiristysruuvia myötäpäivään, kunnes telaketjun painuma on 19 mm.

   g363401
  6. Kiristä vastamutteri.

  7. Asenna suojus ja kiristä pultit.

  8. Toista toimenpide toisen puolen telaketjulle.

  9. Aja konetta, pysäköi se sitten tasaiselle alustalle, kytke seisontajarru, sammuta moottori ja irrota virta-avain.

  10. Varmista, että telaketjujen painuma on 19 mm. Säädä tarvittaessa.

  Telaketjujen vaihto

  Telaketjujen irrotus

  1. Irrota mahdolliset lisälaitteet.

  2. Pysäköi kone tasaiselle alustalle ja varmista, että vain yksi käyttöpyörän puoliskoista on kiinni telaketjussa.

   g361326
  3. Laske kuormausvarret.

  4. Sammuta moottori ja irrota virta-avain.

  5. Nosta kone irti maasta niin, että telaketjujen pohja on vähintään 10,2 cm:n päässä maasta. Tue laite pukkien avulla.

   Note: Käytä pukkeja, jotka on määritetty koneelle sopivaksi.

   Vaara

   Mekaaniset tai hydrauliset tunkit saattavat pettää ja aiheuttaa vakavan loukkaantumisen.

   Tue kone akselipukeilla.

  6. Löysää takasuojuksen pultteja ja irrota suojus.

   g363402
  7. Löysää vastamutteria ja vapauta jännite kiristysruuvia kääntämällä.

   g363401
  8. Irrota se käyttöpyörän osa, joka ei ole kiinni telaketjussa.

   Important: Jos käyttöpyörän osaa ei irroteta, uuden telaketjun asennus voi olla vaikeaa vahingoittamatta sitä.

   g361327
  9. Käynnistä kone ja vapauta seisontajarru.

  10. Siirrä ohjaustankoa eteenpäin, kunnes käyttöpyörän toinen puolisko ei ole enää kiinni telaketjussa.

   g361325
  11. Sammuta moottori ja irrota virta-avain.

  12. Irrota telaketju telaketjujen rungosta, vetonavoista ja sitten etupyörästä.

  Telaketjujen asennus

  1. Kierrä uusi telaketju etupyörän ympärille.

   g361328
  2. Työnnä telaketju levypyörien alle ja niiden väliin ja kierrä se takapyörän ympäri.

  3. Käynnistä moottori ja vapauta seisontajarru.

  4. Siirrä ohjaustankoa eteenpäin, kunnes käyttöpyörän puolisko on kiinni telaketjussa.

   g361324
  5. Sammuta moottori ja irrota virta-avain.

  6. Levitä kierrelukitetta irrotetun käyttöpyörän puoliskon pultteihin ja asenna toinen käyttöpyörän puolisko. Kiristä pultit momenttiin 80–99 N·m.

   g361327
  7. Säädä kiristysruuvia, kunnes telaketjun painuma on 19 mm.

   g363401
  8. Kiristä vastamutteri.

  9. Asenna suojus ja kiristä pultit.

  10. Vaihda toinen telaketju toistamalla toimenpide.

  11. Laske kone maahan.

  12. Aja konetta, pysäköi se sitten tasaiselle alustalle, kytke seisontajarru, sammuta moottori ja irrota virta-avain.

  13. Varmista, että telaketju on sopivan kireällä. Katso kohta Telaketjujen kireyden tarkistus ja säätö.

  Jäähdytysjärjestelmän huolto

  Jäähdytysjärjestelmän turvallinen käyttö

  • Jäähdytysneste on myrkyllistä. Pidä poissa lasten ja lemmikkieläinten ulottuvilta.

  • Paineella suihkuava kuuma jäähdytysneste, kuuma jäähdytin ja sitä ympäröivät osat voivat aiheuttaa vakavia palovammoja.

   • Anna moottorin jäähtyä ainakin 15 minuuttia ennen jäähdyttimen korkin irrottamista.

   • Käytä korkkia käsitellessäsi liinaa ja aukaise korkki hitaasti, jotta paine pääsee pois.

  Jäähdytysjärjestelmän huolto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Puhdista säleikkö, öljynjäähdytin ja jäähdyttimen etuosa (useammin likaisissa tai pölyisissä olosuhteissa).
 • 100 käyttötunnin välein
 • Tarkista jäähdytysjärjestelmän letkut.
 • Jäähdyttimen säleikön puhdistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkista ja puhdista jäähdyttimen säleikkö.
 • Poista kaikki kertynyt ruoho, lika ja muut roskat jäähdyttimen säleiköstä paineilmalla.

  Moottorin jäähdytysnesteen määrän tarkistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Tarkista paisuntasäiliön jäähdytysnesteen määrä.
 • Jäähdytysjärjestelmä on täytetty veden ja etyleeniglykolipakkasnesteen seoksella (seossuhde 50/50).

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, laske kuormausvarret, kytke seisontajarru ja sammuta moottori.

  2. Irrota virta-avain virtalukosta ja anna moottorin jäähtyä.

  3. Avaa konepelti.

  4. Tarkista paisuntasäiliön jäähdytysnesteen määrä.

   Note: Jäähdytysnestetason on oltava säiliön reunassa olevan merkin kohdalla tai sen yläpuolella.

   g361339
  5. Jos jäähdytysnestetaso on liian alhainen, irrota paisuntasäiliön korkki ja lisää veden ja etyleeniglykolipakkasnesteen seosta (seossuhde 50/50).

   Important: Älä täytä paisuntasäiliötä liian täyteen.

  6. Asenna paisuntasäiliön korkki.

  Moottorin jäähdytysnesteen vaihto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  800 käyttötunnin välein
 • Vaihda moottorin jäähdytysneste.
 • Moottorin jäähdytysneste on vaihdatettava valtuutetussa huoltoliikkeessä vuosittain.

  Jos moottoriin pitää lisätä jäähdytysnestettä, katso kohta Moottorin jäähdytysnesteen määrän tarkistus.

  Hihnan huolto

  Laturin hihnan kireyden tarkistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  100 käyttötunnin välein
 • Tarkista laturin hihnan kireys.
  1. Paina laturin hihnaa 44 N:n voimalla hihnapyörien puolivälistä.

  2. Jos painuma ei ole 10 mm, löysää laturin kiinnityspultteja.

   g008932
  3. Löysää tai kiristä laturin hihnaa.

  4. Kiristä kiinnityspultit.

  5. Varmista oikea kireys tarkistamalla hihnan painuma uudelleen.

  Ohjausjärjestelmän huolto

  Ohjauslaitteiden säätö

  Ohjauslaitteet säädetään tehtaalla ennen koneen toimitusta. Useiden käyttötuntien jälkeen on kuitenkin ehkä säädettävä ohjaustangon kohdistusta, VAPAA-asentoa ja ohjauskulmaa eteenpäin-asennossa.

  Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen ja pyydä heitä säätämään koneen ohjauslaitteita.

  Hydraulijärjestelmän huolto

  Hydraulijärjestelmän turvallinen käyttö

  • Jos nestettä pääsee ihon alle, hakeudu välittömästi lääkäriin. Lääkärin on poistettava neste kirurgisesti muutaman tunnin sisällä.

  • Varmista, että kaikki hydrauliletkut ja -putket ovat hyvässä kunnossa ja että kaikki hydrauliliitokset ja -liittimet ovat tiukalla, ennen kuin lisäät hydraulijärjestelmän painetta.

  • Pidä keho ja kädet kaukana vuotavista rei’istä ja suuttimista, joista suihkuaa korkeapaineista hydraulinestettä.

  • Etsi hydraulinestevuotoja pahvin tai paperin avulla.

  • Poista paine varovasti hydraulijärjestelmästä, ennen kuin huollat järjestelmää.

  Hydraulipaineen vapautus

  Jos haluat vapauttaa hydraulipaineen moottorin ollessa käynnissä, kytke lisähydrauliikka pois päältä, laske kuormausvarret kokonaan alas ja vedä kuormausvarret kokonaan sisään.

  Jos haluat vapauttaa paineen moottorin ollessa sammutettuna, laske kuormausvarret siirtämällä hallintavipua eteenpäin-asentojen välillä.

  g362371

  Hydraulinesteen laatuvaatimukset

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  100 käyttötunnin välein
 • Tarkista, että hydrauliletkuissa ei ole vuotoja, kulumia, säävahinkoja tai kemiallisia vaurioita ja että letkut eivät ole kiertyneet tai kiinnitykset tai liitännät löystyneet.(Tee tarvittavat korjaukset ennen koneen käyttämistä.)
 • 400 käyttötunnin välein
 • Vaihda hydrauliöljy ja suodattimet (jos ei käytetä Toro-nestettä).
 • 1000 käyttötunnin välein
 • Vaihda hydrauliöljy ja suodattimet (jos käytetään Toro-nestettä).
 • 1500 käyttötunnin välein
 • Vaihda kaikki liikkuvat hydrauliletkut.
 • Kahden vuoden välein
 • Vaihda kaikki liikkuvat hydrauliletkut.
 • Hydraulisäiliön tilavuus: 44,7 litraa

  Käytä hydraulijärjestelmässä vain jotain seuraavista nesteistä:

  • Toro Premium Transmission/Hydraulic Tractor Fluid (pyydä lisätietoja valtuutetusta huoltoliikkeestä)

  • Toro PX Extended Life Hydraulic Fluid (pyydä lisätietoja valtuutetusta huoltoliikkeestä)

  • Jos kumpaakaan yllä olevista Toro-nesteistä ei ole saatavilla, voit käyttää jotain muuta Universal Tractor Hydraulic Fluid (UTHF) -nestettä, mutta sen on oltava tavallinen öljypohjainen tuote. Määritysten on täytettävä kaikki jäljempänä luetellut vaatimukset (ominaisuudet ja standardit). Tarkista hydraulinesteen toimittajalta, että neste täyttää nämä määritykset.

   Note: Toro ei vastaa vääränlaisten nesteiden käytöstä aiheutuneista vaurioista, joten on käytettävä vain sellaisten tunnettujen valmistajien tuotteita, joiden luokituksiin voi luottaa.

   Ominaisuudet
   Viskositeetti, ASTM D445cSt / 40 °C: 55–62
   cSt / 100 °C: 9,1–9,8
   Viskositeetti-indeksi, ASTM D2270140–152
   Jähmepiste, ASTM D97–37...–43 °C
   Standardit
   API GL-4, AGCO Powerfluid 821 XL, Ford New Holland FNHA-2-C-201.00, Kubota UDT, John Deere J20C, Vickers 35VQ25 and Volvo WB-101/BM

   Note: Monet hydraulinesteet ovat lähes värittömiä, mikä vaikeuttaa vuotojen toteamista. Hydraulinestejärjestelmään tarkoitettua punaista värilisäainetta on saatavana 20 ml:n pulloissa. Yksi pullo riittää 15–22 litralle hydraulinestettä. Tilaa valtuutetulta Toro-jälleenmyyjältäsi (osanro 44-2500).

  Hydraulinesteen määrän tarkistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  25 käyttötunnin välein
 • Tarkista hydraulinesteen määrä.
 • Important: Käytä aina oikeaa hydraulinestettä. Määrittämättömät nesteet vahingoittavat hydraulijärjestelmää. Katso kohta Hydraulinesteen laatuvaatimukset.

  1. Irrota mahdolliset lisälaitteet.

  2. Pysäköi kone tasaiselle alustalle ja kytke seisontajarru.

  3. Sammuta moottori ja irrota virta-avain.

  4. Nosta suojus.

   g363235
  5. Puhdista täyttöaukon korkin ympäristö.

  6. Irrota täyttökaulan korkki ja tarkista nesteen määrä mittatikusta.

   Note: Nesteen pinnan on oltava mittatikun merkkien välissä.

   g362074
  7. Jos taso on liian alhainen, lisää nestettä, kunnes sen pinta on oikealla tasolla.

  8. Asenna täyttöaukon korkki.

  9. Laske suojus.

  Hydraulisuodattimien vaihto

  Important: Älä vaihda tilalle autoissa käytettävää öljynsuodatinta, koska silloin hydraulijärjestelmä saattaa vaurioitua pahoin.

  1. Irrota mahdolliset lisälaitteet.

  2. Pysäköi kone tasaiselle alustalle ja kytke seisontajarru.

  3. Nosta kuormausvarret ja asenna sylinterilukot.

  4. Sammuta moottori, irrota avain ja anna moottorin jäähtyä.

  5. Irrota etusuojus. Katso kohta Etusuojuksen irrotus.

  6. Aseta tyhjennysastia suodattimen alle ja vaihda suodatin.

   g031621
  7. Pyyhi läikkynyt neste pois.

  8. Käynnistä moottori ja anna sen käydä noin 2 minuuttia, jotta kaikki ilma purkautuu järjestelmästä.

  9. Sammuta moottori ja tarkista, että järjestelmässä ei ole vuotoja.

  10. Tarkista hydraulisäiliön nesteen taso, katso kohta Hydraulinesteen määrän tarkistus, ja lisää nestettä, kunnes sen taso on mittatikun merkin kohdalla.

   Important: Älä ylitäytä säiliötä.

  11. Asenna etusuojus.

  12. Irrota sylinterilukot ja aseta ne säilytykseen. Laske kuormausvarret alas.

  Hydraulinesteen vaihto

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, kytke seisontajarru ja laske kuormausvarret alas.

  2. Sammuta moottori ja irrota virta-avain.

  3. Aseta hydraulisäiliön tyhjennystulpan alle suuri tyhjennysastia, jonka tilavuus on vähintään 57 litraa.

   g363374
  4. Irrota tyhjennystulppa ja valuta öljy tyhjennysastiaan.

  5. Kun öljy on valunut loppuun, asenna ja kiristä tyhjennystulppa.

   Note: Toimita käytetty öljy valtuutetun jälleenkäsittelylaitoksen hävitettäväksi.

  6. Täytä hydraulisäiliö hydraulinesteellä. Katso kohta Hydraulinesteen laatuvaatimukset.

  7. Käynnistä moottori ja anna sen käydä muutaman minuutin ajan.

  8. Sammuta moottori ja irrota virta-avain.

  9. Tarkista hydraulinesteen määrä ja lisää säiliöön nestettä tarvittaessa. Katso kohta Hydraulinesteen määrän tarkistus.

  Kuormaajan huolto

  Kuormausvarren säätöruuvien kiristys

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  25 käyttötunnin välein
 • Kiristä kuormausvarren säätöruuvit.Tarkista kiristysmomentti aina, kun alemmat kuormausvarret kolisevat.
 • Tarkista kiristysmomentti aina, kun alemmat kuormausvarret kolisevat.

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle.

  2. Sammuta moottori, irrota avain ja anna moottorin jäähtyä.

  3. Löysää neljän säätöruuvin kiristysruuvia jokaisessa kuormausvarressa.

   g362079
  4. Kiristä säätöruuvit momenttiin 27 N·m.

  5. Tarkista, että varsista ulos työntyvät säätöruuvit ovat saman pituisia.

  6. Levitä keskivahvaa kierrelukitetta kiristysruuveihin ja kiristä niitä, kunnes ne juuri ja juuri koskettavat säätöruuveja.

   Important: Älä kiristä kiristysruuvia liikaa, koska se voi vaurioittaa säätöruuvin kierteitä.

  Puhdistus

  Roskien poisto

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  Aina ennen käyttöä tai päivittäin
 • Poista roskat koneesta.
 • Important: Jos moottoria käytetään säleiköt tukkeutuneina tai ilman jäähdytyssuojuksia, ylikuumeneminen voi vaurioittaa moottoria.

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle ja laske kuormausvarret.

  2. Sammuta moottori, irrota avain ja anna moottorin jäähtyä.

  3. Avaa konepelti.

  4. Puhdista etu- ja sivusäleiköistä mahdolliset roskat.

  5. Pyyhi roskat pois ilmanpuhdistimesta.

  6. Puhdista moottoriin ja öljynjäähdyttimen ripoihin kertyneet roskat harjalla tai puhaltimella.

   Important: Jos moottoria käytetään säleiköt tukkeutuneina tai ilman jäähdytyssuojuksia, ylikuumeneminen vaurioittaa moottoria.

  7. Puhdista roskat konepellin aukosta, äänenvaimentimesta, lämpösuojista ja jäähdyttimen säleiköstä (soveltuvin osin).

  8. Sulje konepelti.

  Laitteen pesu

  Kun peset konetta painepesulla, toimi seuraavasti:

  • Käytä painepesurin mukaisia henkilökohtaisia suojavarusteita.

  • Pidä kaikki koneen suojukset paikoillaan.

  • Vältä ruiskuttamista elektroniikkakomponentteihin.

  • Vältä ruiskuttamista tarrojen reunoille.

  • Pese konetta painepesurilla vain ulkopuolelta. Älä ruiskuta suoraan koneen aukkoihin.

  • Ruiskuta vain koneen likaisia osia.

  • Käytä vähintään 40 asteen suihkusuutinta. 40 asteen suuttimet ovat yleensä valkoisia.

  • Pidä painepesurin kärki vähintään 61 cm:n päässä pestävästä pinnasta.

  • Käytä vain painepesureita, joiden paine on alle 13 790 kPa ja joiden virtaus on alle 7,6 l minuutissa.

  • Vaihda vaurioituneet tai irtoamassa olevat tarrat.

  • Rasvaa kaikki voitelukohdat pesun jälkeen. Katso kohta Koneen voitelu.

  Alustan puhdistus

  HuoltoväliHuoltotoimenpide
  100 käyttötunnin välein
 • Tarkista alusta kertyneen lian varalta.(Tee tarkistus useammin likaisissa olosuhteissa.)
 • Ajan myötä moottorin alla olevaan alustaan kerääntyy likaa ja roskia, jotka on poistettava. Avaa konepelti ja tarkista moottorin alla oleva alue taskulampun avulla säännöllisin väliajoin. Kun likaa on kertynyt 2,5–5 cm:n verran, puhdista alusta.

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle ja laske kuormausvarret.

  2. Nosta koneen etuosaa niin, että kone on kallistunut taaksepäin.

  3. Sammuta moottori ja irrota virta-avain.

  4. Irrota alalevy. Katso kohta Alalevyn irrotus.

  5. Irrota etusuojuskokoonpano. Katso kohta Etusuojuskokoonpanon irrotus.

  6. Puhdista lika ja roskat pois ruiskuttamalla vettä alustaan.

   Note: Vesi valuu pois koneen takaosasta.

   Important: Älä suihkuta vettä moottoriin.

  7. Rasvaa kone. Katso kohta Koneen voitelu.

  8. Asenna alalevy.

  9. Asenna etusuojuskokoonpano.

  10. Laske kone alas.

  Varastointi

  Turvallisuus varastoinnin aikana

  • Sammuta moottori, irrota virta-avain, odota, kunnes kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet ja anna koneen jäähtyä ennen sen varastointia.

  • Älä säilytä konetta tai polttoainetta avotulen lähellä.

  Varastointi

  1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle, kytke seisontajarru ja laske kuormausvarret alas.

  2. Sammuta moottori ja irrota virta-avain.

  3. Poista lika ja rasva koko koneesta.

   Important: Kone voidaan pestä miedolla pesuaineella ja vedellä. Älä käytä vettä ylen määrin etenkään ohjauspaneelin, moottorin tai hydraulipumppujen ja -moottorien läheisyydessä.

  4. Huolla ilmanpuhdistin. Katso kohta Ilmanpuhdistimen huolto.

  5. Rasvaa kone. Katso kohta Koneen voitelu.

  6. Vaihda moottoriöljy. Katso kohta Moottoriöljyn ja suodattimen vaihto.

  7. Lataa akku. Katso kohta Akun huolto.

  8. Tarkista ja säädä telaketjujen kireys. Katso kohta Telaketjujen kireyden tarkistus ja säätö.

  9. Tarkista ja kiristä kaikki kiinnikkeet. Korjaa tai vaihda kuluneet, vaurioituneet tai puuttuvat osat.

  10. Maalaa kaikki naarmuuntuneet tai lohkeilleet metallipinnat maalilla, jota on saatavissa valtuutetusta huoltoliikkeestä.

  11. Varastoi kone puhtaaseen, kuivaan autotalliin tai varastotilaan. Poista avain virtalukosta ja pane se talteen.

  12. Kytke akku irti. Katso kohta Akun kytkimen käyttö.

  13. Peitä kone, jotta se pysyy suojassa ja puhtaana.

  Vianetsintä

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Moottori ei käynnisty.
  1. Polttoainejärjestelmässä on likaa, vettä tai vanhentunutta tai väärää polttoainetta.
  2. Polttoainesuodatin on tukossa.
  3. Koneessa on kylmään säähän sopimatonta polttoainelaatua.
  4. Akussa ei ole latausta.
  1. Tyhjennä ja huuhtele polttoainejärjestelmä. Lisää tuoretta polttoainetta.
  2. Vaihda polttoainesuodatin.
  3. Tyhjennä polttoainejärjestelmä ja vaihda polttoainesuodatin. Lisää tuoretta polttoainetta, joka soveltuu ympäristön lämpötilaolosuhteisiin. Koko ajoyksikkö on ehkä lämmitettävä.
  4. Lataa tai vaihda akku.
  Moottori menettää tehoaan.
  1. Polttoainesäiliö on tyhjä.
  2. Polttoaineen seassa on ilmaa.
  3. Moottori kuumenee liikaa.
  4. Moottori on ylikuormittunut.
  5. Kampikammion öljytaso on väärä.
  6. Ilmanpuhdistimen suodattimet ovat likaiset.
  1. Täytä säiliö tuoreella polttoaineella.
  2. Ilmaa polttonestejärjestelmä ja tarkista, onko polttoaineletkujen liitännöissä sekä polttoainesäiliön ja moottorin välisissä liittimissä ilmavuotoja.
  3. Katso kohta Moottori ylikuumenee.
  4. Vähennä kuormaa. Alenna ajonopeutta.
  5. Täytä tai tyhjennä Full-merkkiin asti.
  6. Huolla ilmansuodattimet.
  Moottori käynnistyy, mutta sammuu.
  1. Polttoainesäiliö on tyhjä.
  2. Polttoaineen seassa on ilmaa.
  3. Moottori kuumenee liikaa.
  4. Ilmanpuhdistimen suodattimet ovat likaiset.
  1. Täytä säiliö tuoreella polttoaineella.
  2. Ilmaa polttonestejärjestelmä ja tarkista, onko polttoaineletkujen liitännöissä sekä polttoainesäiliön ja moottorin välisissä liittimissä ilmavuotoja.
  3. Katso kohta Moottori ylikuumenee.
  4. Huolla ilmansuodattimet.
  Moottori ylikuumenee.
  1. Kampikammion öljytaso on väärä.
  2. Laturin hihna on rikkoutunut tai venynyt.
  3. Tarvitaan enemmän jäähdytysnestettä.
  4. Pakkasnestepitoisuus on liian suuri.
  5. Ilmanvirtaus jäähdyttimeen on rajoittunut.
  6. Jäähdyttimen sisäpuoli on syöpynyt.
  7. Jäähdytin tai jäähdyttimen korkki on vaurioitunut.
  8. Termostaatti on viallinen.
  9. Lämpötilamittari tai -anturi on viallinen.
  10. Moottori on ylikuormittunut.
  11. Kannen tiiviste on vaurioitunut tai vuotaa vettä.
  1. Täytä tai tyhjennä Full-merkkiin asti.
  2. Vaihda hihna tai kiristä sitä.
  3. Tarkista jäähdytysnesteen määrä ja lisää sitä.
  4. Lisää pelkkää vettä tai vaihda jäähdytysneste sellaiseen, jonka pitoisuus on ohjeiden mukainen.
  5. Tarkista ja puhdista jäähdyttimen säleikkö.
  6. Puhdista tai vaihda jäähdytin ja sen osat.
  7. Vaihda vaurioituneet osat.
  8. Tarkista termostaatti ja vaihda se tarvittaessa.
  9. Tarkista lämpötila lämpömittarilla ja vaihda mittari tai anturi tarvittaessa.
  10. Vähennä kuormaa. Alenna ajonopeutta.
  11. Vaihda vaurioituneet osat.
  Kone ei liiku.
  1. Seisontajarru on kytketty.
  2. Hydraulinestettä on liian vähän.
  3. Hydraulijärjestelmä on vahingoittunut.
  4. Ohitusventtiilit ovat auki.
  5. Vetopumpun käytön kytkentäkappale on irti tai hajonnut.
  6. Pumppu ja/tai pyörän moottori on vaurioitunut.
  7. Säätöventtiili on vaurioitunut.
  8. Rajoitusventtiili on vaurioitunut.
  9. Jäähdytystuulettimet ovat vaurioituneet tai niiden liitännät ovat irronneet.
  1. Vapauta seisontajarru.
  2. Lisää säiliöön hydraulinestettä.
  3. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
  4. Sulje ohitusventtiilit.
  5. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
  6. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
  7. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
  8. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.
  9. Tarkista tuulettimen liitännät tai vaihda vaurioituneet osat.