Εισαγωγή

Το παρόν μηχάνημα είναι εξειδικευμένο όχημα ψεκασμού χλοοτάπητα και προορίζεται για χρήση από επαγγελματίες χειριστές σε εμπορικές εφαρμογές. Είναι σχεδιασμένο κυρίως για ψεκασμό σε καλά συντηρημένο γκαζόν σε γήπεδα γκολφ, πάρκα, γήπεδα και σε εμπορικές εφαρμογές.

Το παρόν μηχάνημα σχεδιάστηκε κυρίως για χρήση εκτός δρόμου και δεν προορίζεται για παρατεταμένη οδήγηση σε δημόσιους δρόμους. Η χρήση αυτού του προϊόντος για άλλους σκοπούς πέραν του προβλεπόμενου ενδέχεται να ενέχει κινδύνους για εσάς και για τους διερχομένους.

Διαβάστε αυτές τις πληροφορίες προσεκτικά για να ενημερωθείτε για τη σωστή λειτουργία και συντήρηση του προϊόντος σας, καθώς και για την αποφυγή τραυματισμών και πρόκλησης ζημιών στο προϊόν. Είστε υπεύθυνοι για τη σωστή και ασφαλή λειτουργία του προϊόντος.

Επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.Toro.com για περισσότερες πληροφορίες, όπως συμβουλές ασφαλείας, εκπαιδευτικό υλικό, πληροφορίες για παρελκόμενα ή για να βρείτε τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο και να καταχωρίσετε το προϊόν σας.

Για σέρβις, γνήσια ανταλλακτικά Toro ή πρόσθετες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις ή την Εξυπηρέτηση Πελατών της Toro αναφέροντας τον αριθμό μοντέλου και τον σειριακό αριθμό του προϊόντος σας. Στο Σχήμα 1 παρουσιάζεται η θέση στην οποία θα βρείτε την ετικέτα με το μοντέλο και τον σειριακό αριθμό του προϊόντος. ναγράψτε τους αριθμούς στο παρεχόμενο πεδίο.

Με την κινητή σας συσκευή, μπορείτε να σαρώσετε τον κωδικό QR (αν υπάρχει) στην ετικέτα με τον σειριακό αριθμό σας για να δείτε πληροφορίες για την εγγύηση, τα ανταλλακτικά, καθώς και άλλες πληροφορίες για το προϊόν.

g237021

Στο παρόν εγχειρίδιο προσδιορίζονται οι πιθανοί κίνδυνοι και παρατίθενται μηνύματα ασφάλειας. Τα μηνύματα αυτά αναγνωρίζονται από το προειδοποιητικό σύμβολο (Σχήμα 2), το οποίο δηλώνει έναν κίνδυνο που ενδέχεται να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο εάν δεν ληφθούν οι συνιστώμενες προφυλάξεις.

g000502

Στο παρόν εγχειρίδιο χρησιμοποιούνται οι εξής 2 λέξεις για την επισήμανση συγκεκριμένων πληροφοριών. Η λέξη Σημαντικό εφιστά την προσοχή σε σημαντικές πληροφορίες μηχανολογικού ενδιαφέροντος και η λέξη Σημείωση υπογραμμίζει πληροφορίες γενικού ενδιαφέροντος που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής.

Το συγκεκριμένο προϊόν είναι σε συμμόρφωση με όλες τις σχετικές Ευρωπαϊκές οδηγίες. Για λεπτομέρειες ανατρέξτε στη Δήλωση Συμμόρφωσης κάθε προϊόντος.

Η χρήση ή λειτουργία του κινητήρα σε εκτάσεις που καλύπτονται από δασική, θαμνώδη ή λιβαδική βλάστηση συνιστά παράβαση του άρθρου 4442 ή 4443 του Κώδικα Δημόσιων Πόρων (Public Resource Code) της Πολιτείας της Καλιφόρνιας, εκτός αν ο κινητήρας διαθέτει φλογοπαγίδα, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4442, η οποία διατηρείται σε καλή κατάσταση λειτουργίας, ή αν ο κινητήρας είναι ειδικά κατασκευασμένος, εξοπλισμένος και συντηρούμενος για την πρόληψη πυρκαγιάς.

Το συνημμένο εγχειρίδιο χρήστη του κινητήρα παρέχεται με σκοπό την ενημέρωση σχετικά με την ρχή Προστασίας του Περιβάλλοντος των ΗΠ (EPA) και τον κανονισμό για τον έλεγχο των εκπομπών (Emission Control Regulation) της Πολιτείας της Καλιφόρνιας που διέπει τα συστήματα εκπομπών, τη συντήρηση και τους όρους εγγύησης. Σε περίπτωση απώλειας, μπορείτε να το παραγγείλετε μέσω του κατασκευαστή του κινητήρα.

Προειδοποίηση

ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑ

Προειδοποίηση Πρότασης 65

Τα καυσαέρια του κινητήρα αυτού του προϊόντος περιέχουν χημικές ουσίες οι οποίες είναι γνωστό στην Πολιτεία της Καλιφόρνια ότι προκαλούν καρκίνο, γενετικές ανωμαλίες και άλλες βλάβες στο αναπαραγωγικό σύστημα.

Οι ακροδέκτες, οι πόλοι και άλλα εξαρτήματα των μπαταριών περιέχουν μόλυβδο και ενώσεις του μολύβδου, χημικές ουσίες οι οποίες είναι γνωστό στην Πολιτεία της Καλιφόρνια ότι προκαλούν καρκίνο και βλάβες στο αναπαραγωγικό σύστημα. Πλένετε τα χέρια σας μετά τον χειρισμό.

Η χρήση του προϊόντος αυτού μπορεί να σας εκθέσει σε χημικές ουσίες οι οποίες, σύμφωνα με την Πολιτεία της Καλιφόρνια, είναι γνωστό ότι προκαλούν καρκίνο, γενετικές ανωμαλίες ή άλλες βλάβες στη διαδικασία αναπαραγωγής.

Ασφάλεια

Η λανθασμένη χρήση ή συντήρηση από τον χειριστή ή τον ιδιοκτήτη ενδέχεται να προκαλέσει τραυματισμό. Για να μειώσετε τις πιθανότητες τραυματισμού, ακολουθείτε τις παρούσες οδηγίες για την ασφάλεια και δίνετε πάντα προσοχή στο προειδοποιητικό σύμβολο (Σχήμα 2), το οποίο συνοδεύει οδηγίες για την προσωπική ασφάλεια με τις ενδείξεις Προσοχή, Προειδοποίηση ή Κίνδυνος. Η μη συμμόρφωση με αυτές τις οδηγίες μπορεί να προκαλέσει σωματικές βλάβες ή θάνατο.

Γενικές πληροφορίες ασφαλείας

Το προϊόν αυτό μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό. Να ακολουθείτε πάντοτε όλες τις οδηγίες ασφαλείας για να αποφύγετε σοβαρό τραυματισμό.

 • Διαβάστε και κατανοήστε το περιεχόμενο του παρόντος Εγχειριδίου Χειριστή πριν θέσετε τον κινητήρα σε λειτουργία.

 • Ο χειρισμός του μηχανήματος απαιτεί την πλήρη προσοχή σας. Μην ασχολείστε με δραστηριότητες που σας αποσπούν την προσοχή, καθώς αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε τραυματισμό ή υλικές βλάβες.

 • Χρησιμοποιείτε τα κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας (ΜΠ), που σας προστατεύουν από άμεση επαφή με τις χημικές ουσίες. Οι χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται στο σύστημα ψεκασμού μπορεί να είναι επικίνδυνες και τοξικές.

 • Μην πλησιάζετε τα χέρια ή τα πόδια σας κοντά στα κινούμενα μέρη του μηχανήματος.

 • Μη θέτετε το μηχάνημα σε λειτουργία αν όλα τα προστατευτικά καλύμματα και οι άλλες προστατευτικές διατάξεις ασφαλείας δεν είναι στη θέση τους ή δεν λειτουργούν.

 • Μείνετε μακριά από το άνοιγμα εξαγωγής των ακροφυσίων ψεκασμού και το «νέφος» ψεκασμού. Κρατήστε τους διερχομένους και τα παιδιά μακριά από τον χώρο λειτουργίας του μηχανήματος.

 • Μην επιτρέπετε ποτέ τον χειρισμό του μηχανήματος από παιδιά.

 • Σταθμεύστε το μηχάνημα σε επίπεδο έδαφος, βάλτε χειρόφρενο, σβήστε τον κινητήρα, αφαιρέστε το κλειδί (εάν υπάρχει) και περιμένετε να ακινητοποιηθούν όλα τα κινούμενα μέρη προτού απομακρυνθείτε από τη θέση χειριστή. Πριν προβείτε σε ρύθμιση, σέρβις, καθαρισμό ή αποθήκευση του μηχανήματος, αφήστε το μηχάνημα να κρυώσει.

Η ακατάλληλη χρήση ή συντήρηση του μηχανήματος μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό. Για να μειώσετε τις πιθανότητες τραυματισμού, ακολουθείτε τις παρούσες οδηγίες για την ασφάλεια και δίνετε πάντα προσοχή στο προειδοποιητικό σύμβολο Graphic, το οποίο συνοδεύει οδηγίες για την προσωπική ασφάλεια με τις ενδείξεις Προσοχή, Προειδοποίηση ή Κίνδυνος. Η μη συμμόρφωση με αυτές τις οδηγίες μπορεί να προκαλέσει σωματικές βλάβες ή θάνατο.

Στο παρόν εγχειρίδιο δεν καλύπτονται όλα τα παρελκόμενα που προσαρμόζονται στο συγκεκριμένο μηχάνημα. Για περισσότερες οδηγίες για την ασφάλεια, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χειριστή που συνοδεύει κάθε παρελκόμενο.

Αυτοκόλλητα ασφαλείας και οδηγιών

Graphic

Οι ετικέτες προειδοποίησης και οδηγιών ασφάλειας είναι εύκολα αναγνώσιμες από τον χειριστή και βρίσκονται κοντά σε κάθε πηγή δυνητικού κινδύνου. ντικαθιστάτε τις τυχόν φθαρμένες ή αποκολλημένες ετικέτες.

decal106-9206
decal120-0616
decal120-0617
decal120-0622
decal125-4128
decal125-6694
decal133-8062
decal137-4289
decal125-8114
decal127-3935
decal127-3937
decal127-3939
decal127-6976
decal127-6979
decal127-6981
decal127-6982
decal127-6984
decal130-8293
decal144-6007
decal133-0382
decal127-3941
decal147-4698
decal147-4699

Συναρμολόγηση

Note: Καθορίστε την αριστερή και δεξιά πλευρά του μηχανήματος από την κανονική θέση χειρισμού.

Note: Εάν έχετε απορίες ή χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σύστημα ελέγχου ψεκασμού, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο Χειριστή που συνοδεύει το σύστημα.

Important: υτό το ψεκαστικό πωλείται χωρίς ακροφύσια ψεκασμού.Για να χρησιμοποιήσετε το ψεκαστικό, πρέπει να προμηθευτείτε και να εγκαταστήσετε τα ακροφύσια. Για πληροφορίες σχετικά με το διαθέσιμο κιτ τμήματος και τα εξαρτήματα, επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Toro. φού εγκαταστήσετε τα ακροφύσια και προτού χρησιμοποιήσετε το ψεκαστικό για πρώτη φορά, βαθμονομήστε την παροχή του ψεκαστικού και τις βαλβίδες παράκαμψης των τμημάτων μπούμας έτσι ώστε η πίεση και ο ρυθμός εφαρμογής να παραμένουν σταθεροί σε όλα τα τμήματα εάν απενεργοποιήσετε 1 ή περισσότερα τμήματα. νατρέξτε στην ενότητα αθμονόμηση παροχής του ψεκαστικού και αθμονόμηση των βαλβίδων παράκαμψης τμημάτων μπούμας.

Εγκατάσταση της υποδοχής πλήρωσης αντι-σιφονισμού

Εξαρτήματα που απαιτούνται για αυτή τη διαδικασία:

Ρακόρ 90°1
Ταχυσύνδεσμος1
Προσαρμογέας εύκαμπτου σωλήνα1
άση υποδοχής πλήρωσης1
Μπουλόνι φλαντζωτής κεφαλής (5/16" x 3/4")1
Εύκαμπτος σωλήνας αντι-σιφονισμού1
 1. Τοποθετήστε τη βάση της υποδοχής πλήρωσης πάνω στην οπή με σπείρωμα και στερεώστε τη με ένα μπουλόνι φλαντζωτής κεφαλής (5/16" x 3/4"), όπως φαίνεται στο Σχήμα 3.

  g001488
 2. Περάστε το άκρο με σπείρωμα του γωνιακού συνδέσμου 90° μέσα από τη βάση και βιδώστε σε αυτό τον ταχυσύνδεσμο, στερεώνοντάς το στη βάση (Σχήμα 3).

  Note: Τοποθετήστε το ρακόρ, με το ανοικτό άκρο στραμμένο προς το μεγάλο άνοιγμα της βάσης και προς το άνοιγμα της δεξαμενής έτσι ώστε το νερό να κατευθύνεται προς τη δεξαμενή κατά την πλήρωση.

 3. Εφαρμόστε τον προσαρμογέα εύκαμπτου σωλήνα στον ταχυσύνδεσμο (Σχήμα 3).

 4. σφαλίστε τον προσαρμογέα στη θέση του μετακινώντας του μοχλούς προς τον προσαρμογέα και, μετά, ασφαλίστε τους με τις κοπίλιες (Σχήμα 3).

 5. Εγκαταστήστε τον εύκαμπτο σωλήνα αντι-σιφονισμού μέσα από το μεγάλο άνοιγμα της βάσης και πάνω στο σπαρωτό άκρο του γωνιακού συνδέσμου 90° (Σχήμα 3).

  Important: Μην επιμηκύνετε τον εύκαμπτο σωλήνα και αποφύγετε την επαφή με τα υγρά της δεξαμενής.

Γενική επισκόπηση προϊόντος

g033285
g033286
g204239

Πεντάλ γκαζιού

Με το πεντάλ γκαζιού (Σχήμα 7) ρυθμίζετε την ταχύτητα πορείας του ψεκαστικού. Πατήστε περισσότερο το πεντάλ γκαζιού για να αυξήσετε την ταχύτητα πορείας. Εάν αφήσετε το πεντάλ, μειώνεται η ταχύτητα του ψεκαστικού και οι στροφές του κινητήρα πέφτουν στο ρελαντί.

g023035

Πεντάλ συμπλέκτη

Όταν βάζετε μπροστά τον κινητήρα ή αλλάζετε σχέση μετάδοσης στο κιβώτιο, πατάτε το πεντάλ συμπλέκτη (Σχήμα 7) μέχρι το τέρμα ώστε να απεμπλακεί ο συμπλέκτης. Όταν έχετε επιλεγμένη σχέση μετάδοσης στο κιβώτιο να αφήνετε ομαλά το πεντάλ ώστε να αποφύγετε άσκοπη φθορά του κιβωτίου και των υπόλοιπων σχετικών εξαρτημάτων.

Important: Μην έχετε το πόδι σας στο πεντάλ του συμπλέκτη κατά τη λειτουργία. Πρέπει να αφήνετε εντελώς το πεντάλ του συμπλέκτη, διαφορετικά ο συμπλέκτης ολισθαίνει, προκαλώντας υπερθέρμανση και φθορά του. Ποτέ μην κρατάτε το μηχάνημα σταματημένο σε ανωφέρειες χρησιμοποιώντας το πεντάλ του συμπλέκτη. Θα κάνετε ζημιά στον συμπλέκτη.

Πεντάλ φρένου

Χρησιμοποιήστε το πεντάλ φρένου για να ακινητοποιήσετε ή να επιβραδύνετε το ψεκαστικό (Σχήμα 7).

Προσοχή

Εάν τα φρένα φθαρούν ή ρυθμιστούν λανθασμένα μπορεί να προκληθεί τραυματισμός.

Εάν πατώντας το πεντάλ φρένου αυτό απέχει λιγότερο από 2,5 cm (1") από το δάπεδο του μηχανήματος, πραγματοποιήστε ρύθμιση ή επισκευή των φρένων.

Χειρόφρενο

Το χειρόφρενο είναι ο μεγάλος μοχλός που υπάρχει στα αριστερά του καθίσματος (Σχήμα 8). άζετε χειρόφρενο κάθε φορά που απομακρύνεστε από το κάθισμα, ώστε να αποφύγετε ακούσια μετακίνηση του ψεκαστικού. Για να βάλετε χειρόφρενο, τραβήξτε τον μοχλό προς τα πάνω και πίσω. Για να το λύσετε, πιέστε προς τα εμπρός και κάτω. Για να σταθμεύσετε το ψεκαστικό σε επικλινές έδαφος, τραβήξτε χειρόφρενο και τοποθετήστε τάκους στους τροχούς, στην πλευρά της κατωφέρειας.

g023036

Hill Assist (Υποβοήθηση σε ανωφέρεια)

Η λειτουργία Hill Assist (Υποβοήθηση σε ανωφέρεια) συγκρατεί προσωρινά το ψεκαστικό σε ανωφέρειες, αποτρέποντας την κύλιση ή την αναπήδηση του όταν μετακινείτε το πόδι σας από το πεντάλ φρένου στο πεντάλ γκαζιού. Για να ενεργοποιήσετε την υποβοήθηση σε ανωφέρεια, πατήστε συμπλέκτη και πατήστε δυνατά το πεντάλ φρένου. Όταν είναι ενεργοποιημένη η υποβοήθηση σε ανωφέρεια, στο InfoCenter εμφανίζεται το αντίστοιχο εικονίδιο. νατρέξτε στο Οδηγός Λογισμικού οχήματος ψεκασμού χλοοτάπητα Multi Pro 1750. Η υποβοήθηση σε ανωφέρεια συγκρατεί το μηχάνημα για 2 δευτερόλεπτα από τη στιγμή που θα αφήσετε το πεντάλ φρένου.

Note: Η υποβοήθηση σε ανωφέρεια συγκρατεί το μηχάνημα προσωρινά: μην το χρησιμοποιήσετε αντί του χειρόφρενου.

Κλείδωμα διαφορικού

Με το κλείδωμα διαφορικού μπορείτε να «κλειδώσετε» τον πίσω άξονα για αυξημένη πρόσφυση. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε το κλείδωμα διαφορικού (Σχήμα 6) ενώ κινείται το ψεκαστικό. Για να ενεργοποιήσετε το κλείδωμα, μετακινήστε τον λεβιέ εμπρός και δεξιά.

Note: Για την εμπλοκή ή απεμπλοκή του κλειδώματος διαφορικού ίσως χρειάζεται να κινηθείτε προς τα εμπρός στρίβοντας ελαφρά το μηχάνημα.

Προσοχή

Η στροφή με ενεργό το κλείδωμα διαφορικού μπορεί να προκαλέσει απώλεια του ελέγχου του μηχανήματος.

Μη λειτουργείτε το μηχάνημα με κλειδωμένο διαφορικό όταν στρίβετε έντονα ή κινείστε με υψηλές ταχύτητες. νατρέξτε στην ενότητα Χρήση του κλειδώματος διαφορικού.

Χειριστήριο τσοκ

Το χειριστήριο του τσοκ είναι ένα μικρό κουμπί πίσω από τον επιλογέα σχέσης μετάδοσης (Σχήμα 6). Για να βάλετε μπροστά τον κινητήρα όταν είναι κρύος, τραβήξτε το τσοκ προς τα επάνω φού ο κινητήρας τεθεί σε λειτουργία, ρυθμίζετε κατάλληλα την παροχή αέρα μέσω του τσοκ, ώστε ο κινητήρας να λειτουργεί εύρυθμα. μέσως μόλις η λειτουργία γίνει ομαλή πιέστε προς τα κάτω το τσοκ στη θέση OFF (Εκτός λειτουργίας). Όταν ο κινητήρας είναι ζεστός, απαιτείται λίγο ή καθόλου τσοκ.

Επιλογέας σχέσης μετάδοσης

Ο επιλογέας σχέσης μετάδοσης (Σχήμα 6) διαθέτει 5 θέσεις: 3 σχέσεις εμπροσθοπορείας, NEUTRAL (Νεκρά) και REVERSE (Οπισθοπορεία). Ο κινητήρας παίρνει μπροστά μόνο όταν ο επιλογέας σχέσης μετάδοσης βρίσκεται στη NEUTRAL (Νεκρά) θέση.

Διακόπτης μίζας

Ο διακόπτης μίζας (Σχήμα 6) έχει 3 θέσεις: STOP (Εκτός λειτουργίας), RUN (Σε λειτουργία) και START (Εκκίνηση). Στρέψτε δεξιόστροφα το κλειδί στη θέση START (Εκκίνηση) για να βάλετε μπροστά τον κινητήρα και, μόλις πάρει, αφήστε το να επιστρέψει στη θέση RUN (Σε λειτουργία). Για να σβήσετε τον κινητήρα, στρέψτε τον διακόπτη στη θέση STOP (Εκτός λειτουργίας).

Διακόπτης φώτων πορείας

Πατήστε τον διακόπτη για να χρησιμοποιήσετε τα φώτα πορείας (Σχήμα 6). Πιέστε τον προς τα εμπρός για να ανάψετε τα φώτα και προς τα πίσω για να τα σβήσετε.

Διακόπτης κλειδώματος γκαζιού/ταχύτητας

Με τον επιλογέα σχέσης μετάδοσης στη NEUTRAL (Νεκρά) θέση, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πεντάλ γκαζιού για να αυξήσετε τις στροφές του κινητήρα και, μετά, να πατήσετε προς τα μπροστά τον διακόπτη που υπάρχει κάτω από το InfoCenter και να «κλειδώσετε» τον κινητήρα σε αυτές τις στροφές. υτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για την ανάδευση της χημικής ουσίας όταν είστε σε στάση ή χρησιμοποιείτε κάποιο παρελκόμενο, όπως τον ψεκαστήρα χειρός (Σχήμα 6).

Important: Για να λειτουργήσει ο διακόπτης, ο επιλογέας σχέσης μετάδοσης πρέπει να βρίσκεται στη NEUTRAL (Νεκρά) θέση και το χειρόφρενο να είναι τραβηγμένο.

Δείκτης καυσίμου

Ο δείκτης καυσίμου βρίσκεται στην επάνω πλευρά του ρεζερβουάρ καυσίμου, στην αριστερή πλευρά του μηχανήματος και δείχνει την ποσότητα καυσίμου που υπάρχει στο ρεζερβουάρ.

Διακόπτης κύριου τμήματος μπούμας

Ο διακόπτης κύριου τμήματος μπούμας (Σχήμα 6) βρίσκεται στο πλάι της κονσόλας, στα δεξιά του καθίσματος του χειριστή. Ο διακόπτης ελέγχει την έναρξη και διακοπή του ψεκασμού. Πιέστε τον διακόπτη για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το σύστημα ψεκασμού.

Διακόπτες αριστερού, δεξιού και κεντρικού τμήματος μπούμας

Οι διακόπτες αριστερού, δεξιού και κεντρικού τμήματος βρίσκονται στον πίνακα ελέγχου (Σχήμα 6). Μετακινήστε κάθε διακόπτη εμπρός για να ενεργοποιήσετε το αντίστοιχο τμήμα, ή προς τα πίσω για να το απενεργοποιήσετε. Όταν ο διακόπτης είναι ενεργοποιημένος ανάβει η φωτεινή ένδειξη που υπάρχει σε αυτόν. υτοί οι διακόπτες επενεργούν στο σύστημα ψεκασμού μόνο όταν ο διακόπτης κύριου τμήματος μπούμας είναι ενεργοποιημένος (On).

Διακόπτης αντλίας

Ο διακόπτης αντλίας ψεκασμού βρίσκεται στον πίνακα ελέγχου δεξιά από το κάθισμα (Σχήμα 6). Μετακινήστε αυτόν τον διακόπτη μπροστά για να θέσετε σε λειτουργία την αντλία ή προς τα πίσω για να την απενεργοποιήσετε.

Important: Για να αποφύγετε τυχόν βλάβη του συστήματος κίνησης της αντλίας, ο διακόπτης αντλίας ενεργοποιείται μόνο όταν ο κινητήρας λειτουργεί σε χαμηλές στροφές ρελαντί.

Διακόπτης Ρυθμού Εφαρμογής

Ο διακόπτης ρυθμού εφαρμογής βρίσκεται στον πίνακα ελέγχου δεξιά από το κάθισμα (Σχήμα 6). Πατήστε παρατεταμένα τον διακόπτη προς τα εμπρός για να αυξήσετε την πίεση του συστήματος ψεκασμού ή προς τα πίσω για να τη μειώσετε.

Διακόπτης επιβλέποντα (κλείδωμα ρυθμού εφαρμογής)

Ο διακόπτης επιβλέποντα βρίσκεται στον πίνακα ελέγχου δεξιά από το κάθισμα (Σχήμα 6). Στρέψτε το κλειδί αριστερόστροφα στη θέση LOCK (Κλείδωμα) για να απενεργοποιήσετε τον διακόπτη ρυθμού εφαρμογής και να εμποδίσετε οποιονδήποτε άλλο να αλλάξει κατά λάθος τον ρυθμό εφαρμογής. Για να ενεργοποιήσετε τον διακόπτη ρυθμού εφαρμογής, στρέψτε το κλειδί δεξιόστροφα στη θέση UNLOCKED (Ξεκλείδωμα).

Διακόπτες ανύψωσης τμημάτων μπούμας

Οι διακόπτες ανύψωσης τμημάτων μπούμας βρίσκονται στον πίνακα ελέγχου και χρησιμοποιούνται για να ανεβάσετε τα εξωτερικά τμήματα μπούμας.

Ωρομετρητής

Ο ωρομετρητής αναγράφει τον συνολικό αριθμό ωρών λειτουργίας του κινητήρα. υτός ο αριθμός εμφανίζεται στην πρώτη οθόνη του συστήματος InfoCenter. Ο ωρομετρητής ξεκινά να μετρά κάθε φορά που στρέφετε το κλειδί στη θέση RUN (Σε λειτουργία).

Θέσεις διακόπτη αφρού σήμανσης (προαιρετικό)

Με την εγκατάσταση του κιτ εκτόξευσης αφρού σήμανσης, στον πίνακα ελέγχου προστίθενται οι διακόπτες που ελέγχουν τη λειτουργία του. Σε αυτές τις θέσεις του ψεκαστικού υπάρχουν πλαστικές τάπες.

Ρυθμιστική βαλβίδα (ελέγχου ρυθμού εφαρμογής)

υτή η βαλβίδα που βρίσκεται πίσω από τη δεξαμενή (Σχήμα 9), ελέγχει την ποσότητα του υγρού που διοχετεύεται προς τα τμήματα μπούμας ή τον ρυθμό εφαρμογής επιστροφής προς τη δεξαμενή.

g204247

αλβίδα κύριου τμήματος μπούμας

Η βαλβίδα κύριου τμήματος μπούμας (Σχήμα 9) ελέγχει την παροχή προς το ροόμετρο και τις βαλβίδες τμημάτων μπούμας.

Ροόμετρο

Το ροόμετρο μετρά την παροχή του υγρού που χρησιμοποιείται από το σύστημα InfoCenter (Σχήμα 9).

αλβίδες παράκαμψης τμήματος μπούμας

υτές οι βαλβίδες ενεργοποιούν και απενεργοποιούν το δεξιό, το κεντρικό και το αριστερό τμήμα μπούμας (Σχήμα 9).

Διακόπτης παράκαμψης τμημάτων μπούμας

Εάν απενεργοποιήσετε ένα τμήμα μπούμας, ο διακόπτης παράκαμψης τμημάτων μπούμας ανακατευθύνει την παροχή αυτού του τμήματος προς τη δεξαμενή. Μπορείτε να προσαρμόσετε την παράκαμψη τμήματος για να εξασφαλίσετε ότι οι πίεση προς τα τμήματα μπούμας παραμένει σταθερή ανεξάρτητα από τον αριθμό τμημάτων που λειτουργούν. νατρέξτε στην ενότητα Ρύθμιση βαλβίδων παράκαμψης τμήματος μπούμας.

αλβίδα ανάδευσης

υτή η βαλβίδα βρίσκεται στην πίσω πλευρά της δεξαμενής (Σχήμα 9). Όταν η ανάδευση είναι ενεργοποιημένη, η παροχή κατευθύνεται προς τη δεξαμενή μέσα από τα ακροφύσια ανάδευσης. Όταν η ανάδευση είναι απενεργοποιημένη, η παροχή κατευθύνεται μέσα από την αναρρόφηση της αντλίας.

Μανόμετρο

Το μανόμετρο βρίσκεται στον πίνακα ελέγχου (Σχήμα 6). υτός ο δείκτης αναγράφει την πίεση του υγρού στο σύστημα, σε μονάδες psi και kPa.

Οθόνη ενδείξεων LCD του InfoCenter

Η οθόνη ενδείξεων LCD του InfoCenter εμφανίζει πληροφορίες σχετικά με το μηχάνημα και την μπαταρία, όπως τρέχον φορτίο μπαταρίας, ταχύτητα, διαγνωστικές ενδείξεις και άλλα (Σχήμα 6).

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στο Οδηγός λογισμικού Multi Pro 1750.

αλβίδα στραγγαλισμού ανάδευσης

Η βαλβίδα στραγγαλισμού ανάδευσης χρησιμοποιείται για τη μείωση της διαθέσιμης παροχής προς το κύκλωμα ανάδευσης. Επιτρέπει την αύξηση της παροχής προς τα τμήματα μπούμας.

Note: Οι προδιαγραφές και ο σχεδιασμός μπορεί να αλλάξουν απροειδοποίητα.

άρος με τυπικό σύστημα ψεκασμού, κενό υγρών, χωρίς χειριστή953 kg (2.100 lb)
άρος με τυπικό σύστημα ψεκασμού, πλήρες υγρών, χωρίς χειριστή1678 kg (3.700 lb)
Μέγιστο μικτό βάρος οχήματος (GVW) (σε επίπεδο έδαφος)1814 kg (4.000 lb)
Συνολικό μήκος με τυπικό σύστημα ψεκασμού343 cm (135")
Συνολικό ύψος με τυπικό σύστημα ψεκασμού191 cm (75")
Συνολικό ύψος με τυπικό σύστημα ψεκασμού επάνω και τμήματα μπούμας στη θέση X246 cm (97")
Συνολικό πλάτος με τυπικά τμήματα μπούμας συστήματος ψεκασμού στη θέση X178 cm (70")
πόσταση από το έδαφος14 cm (5,5")
Μεταξόνιο155 cm (61")
Χωρητικότητα δεξαμενής (περιλαμβάνει υπερχείλιση 5% κατά CE)662 L

Παρελκόμενα/Εξαρτήματα

Για τη βελτίωση και διεύρυνση των δυνατοτήτων του μηχανήματός σας διατίθενται επιλεγμένα παρελκόμενα και εξαρτήματα που είναι εγκεκριμένα από την Toro. Επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Toro.

Για να εξασφαλίσετε τις μέγιστες δυνατές επιδόσεις και τη συνεχή πιστοποίηση ασφαλείας του μηχανήματος, χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα Toro. Τα ανταλλακτικά και τα εξαρτήματα άλλων κατασκευαστών ενδέχεται να αποβούν επικίνδυνα και η χρήση τους να ακυρώσει την εγγύηση του προϊόντος σας.

Χειρισμός

Note: Καθορίστε την αριστερή και δεξιά πλευρά του μηχανήματος από την κανονική θέση χειρισμού.

Πριν από τη λειτουργία

σφάλεια πριν από τη λειτουργία

Γενικές πληροφορίες ασφαλείας

 • Μην επιτρέπετε ποτέ τον χειρισμό ή το σέρβις του μηχανήματος από παιδιά ή μη εκπαιδευμένα άτομα. άσει του εθνικού κανονιστικού πλαισίου ενδέχεται να τίθενται περιορισμοί όσον αφορά την ηλικία του χειριστή. Ο ιδιοκτήτης είναι υπεύθυνος για την εκπαίδευση όλων των χειριστών και μηχανικών.

 • Εξοικειωθείτε με τον ασφαλή χειρισμό του εξοπλισμού, τα χειριστήρια, καθώς και τα σήματα ασφαλείας.

 • Πριν απομακρυνθείτε από τη θέση του χειριστή, κάντε τις ακόλουθες ενέργειες:

  • Σταθμεύστε το μηχάνημα σε επίπεδο έδαφος.

  • Επιλέξτε στο κιβώτιο τη NEUTRAL (Νεκρά) θέση (χειροκίνητο) ή τη θέση PARK (Στάθμευση) (αυτόματο).

  • άλτε χειρόφρενο.

  • Σβήστε τον κινητήρα και αφαιρέστε το κλειδί (αν διατίθεται).

  • Περιμένετε να ακινητοποιηθούν όλα τα κινούμενα μέρη.

 • Μάθετε πώς να ακινητοποιείτε το μηχάνημα και πώς να σβήνετε τον κινητήρα με γρήγορες κινήσεις.

 • εβαιωθείτε ότι όλα τα χειριστήρια που απαιτούν παρουσία χειριστή, οι διακόπτες ασφαλείας και τα προστατευτικά καλύμματα είναι στη θέση τους και λειτουργούν κανονικά. ν δεν λειτουργούν κανονικά, μη θέτετε το μηχάνημα σε λειτουργία.

 • Εάν το μηχάνημα δεν λειτουργεί σωστά ή έχει οποιαδήποτε βλάβη, τότε μην το χρησιμοποιήσετε. Πριν από τον χειρισμό του μηχανήματος ή του παρελκομένου πρέπει να αποκαταστήσετε το πρόβλημα.

 • Προτού αναπτύξετε πίεση στο σύστημα, βεβαιωθείτε ότι έχουν σφιχτεί όλοι οι σύνδεσμοι της γραμμής υγρού και ότι όλοι οι εύκαμπτοι σωλήνες βρίσκονται σε καλή κατάσταση.

σφάλεια καυσίμων

 • Δείξτε ιδιαίτερη προσοχή όταν χειρίζεστε καύσιμα. Είναι εύφλεκτα και οι ατμοί τους είναι εκρηκτικοί.

 • Σβήνετε τσιγάρα, πούρα, πίπες και κάθε άλλη πηγή ανάφλεξης.

 • Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένο δοχείο καυσίμων.

 • Μην αφαιρείτε την τάπα και μην γεμίζετε το ρεζερβουάρ καυσίμου ενώ ο κινητήρας είναι σε λειτουργία ή δεν έχει κρυώσει.

 • Μην κάνετε ανεφοδιασμό ή αποστράγγιση καυσίμου σε κλειστό χώρο.

 • Μην αποθηκεύετε το μηχάνημα ή τα δοχεία καυσίμων σε χώρους με γυμνές φλόγες, σπινθήρες ή φλόγα-πιλότο (π.χ. σε καυστήρα, λέβητα ή άλλη συσκευή).

 • ν χυθεί καύσιμο, μην επιχειρήσετε να θέσετε τον κινητήρα σε λειτουργία. ποφύγετε τη δημιουργία κάθε πηγής ανάφλεξης μέχρι να εξατμιστούν οι ατμοί του καυσίμου.

σφάλεια έναντι χημικών ουσιών

Οι χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται στο σύστημα του ψεκαστικού μπορεί να είναι επικίνδυνες και τοξικές για εσάς, τους παρευρισκόμενους, την πανίδα, τη χλωρίδα, το έδαφος ή άλλα αντικείμενα.

 • Διαβάζετε τις πληροφορίες που συνοδεύουν κάθε χημική ουσία. Εάν αυτές οι πληροφορίες δεν είναι διαθέσιμες, αρνηθείτε να χειριστείτε ή να εργαστείτε με το ψεκαστικό.

 • Προτού εργαστείτε σε ένα σύστημα ψεκαστικού βεβαιωθείτε ότι το σύστημα έχει εκπλυθεί και αδρανοποιηθεί τρεις φορές, σύμφωνα με τις υποδείξεις του κατασκευαστή των χημικών ουσιών και ότι όλες οι βαλβίδες έχουν εναλλαχθεί 3 φορές από κλειστές σε ανοικτές.

 • εβαιωθείτε ότι κοντά υπάρχει επαρκής παροχή νερού και απορρυπαντικού και πλύνετε αμέσως τυχόν χημικές ουσίες με τις οποίες ήρθατε σε επαφή.

 • Διαβάζετε προσεκτικά και ακολουθείτε τις προειδοποιητικές ετικέτες στις συσκευασίες των χημικών ουσιών και τα δελτία δεδομένων ασφαλείας των υλικών (MSDS) για όλα τα χημικά που χρησιμοποιούνται και προστατευθείτε σύμφωνα με τις υποδείξεις του κατασκευαστή των χημικών ουσιών.

 • Προστατεύετε πάντα τον εαυτό σας όταν χρησιμοποιείτε χημικές ουσίες. Χρησιμοποιείτε τα κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας (ΜΠ), που σας προστατεύουν από άμεση επαφή με τις χημικές ουσίες, όπως τα εξής:

  • γυαλιά ασφαλείας ή/και προσωπίδα

  • φόρμα προστασίας από χημικές ουσίες

  • αναπνευστήρα ή μάσκα με φίλτρο

  • γάντια αντοχής σε χημικές ουσίες

  • ελαστικές γαλότσες ή άλλα αντιολισθητικά υποδήματα

  • μια αλλαξιά καθαρά ρούχα, σαπούνι ή απορρυπαντικό και πετσέτες μιας χρήσης για καθαρισμό

 • Εκπαιδευτείτε κατάλληλα προτού χρησιμοποιήσετε ή χειριστείτε χημικές ουσίες.

 • Χρησιμοποιείτε τη χημική ουσία που είναι κατάλληλη για την εργασία.

 • Για την ασφαλή εφαρμογή των χημικών ουσιών, ακολουθείτε τις οδηγίες του κατασκευαστή τους. Μην υπερβαίνετε τη συνιστώμενη πίεση εφαρμογής του συστήματος.

 • Μη γεμίζετε, μη βαθμονομείτε και μην καθαρίζετε το μηχάνημα όταν στον χώρο βρίσκονται άλλοι άνθρωποι, ειδικά παιδιά ή ζώα.

 • Να χειρίζεστε τις χημικές ουσίες σε καλά αεριζόμενους χώρους.

 • Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν εργάζεστε κοντά σε χημικές ουσίες.

 • Μην καθαρίζετε τα ακροφύσια ψεκασμού φυσώντας τα με αέρα, ούτε να τα τοποθετείτε στο στόμα σας.

 • Μετά την εργασία με τις χημικές ουσίες και όσο το δυνατόν πιο σύντομα, να πλένετε πάντα τα χέρια σας και τα μέρη που εκτέθηκαν.

 • Διατηρείτε τις χημικές ουσίες στις αρχικές τους συσκευασίες και αποθηκεύετέ τες σε ασφαλές μέρος.

 • πορρίπτετε με κατάλληλο τρόπο τις χημικές ουσίες που δεν χρησιμοποιήθηκαν και τα δοχεία των χημικών ουσιών, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή των χημικών ουσιών και τους τοπικούς κανονισμούς.

 • Οι χημικές ουσίες και οι αναθυμιάσεις τους είναι επικίνδυνες. Ποτέ μην εισέρχεστε στη δεξαμενή, ούτε να βάζετε το κεφάλι σας μέσα ή πάνω από το άνοιγμά της.

 • Τηρείτε όλους τους τοπικούς, εθνικούς και ευρωπαϊκούς κανονισμούς σχετικά με τον ψεκασμό χημικών ουσιών.

Προετοιμασία του μηχανήματος

Έλεγχος του λαδιού κινητήρα

Κατά την παράδοση του κινητήρα, ο στροφαλοθάλαμος περιέχει λάδι. Ωστόσο, πρέπει να ελέγξετε τη στάθμη λαδιού προτού και αφού θέσετε τον κινητήρα σε λειτουργία για πρώτη φορά.

 1. Σταθμεύστε το μηχάνημα σε επίπεδη επιφάνεια.

 2. φαιρέστε τον δείκτη στάθμης και σκουπίστε τον με καθαρό πανί (Σχήμα 10).

 3. Τοποθετήστε τον δείκτη στάθμης μέχρι τέρμα στον σωλήνα και βεβαιωθείτε ότι έχει εφαρμόσει πλήρως. φαιρέστε τον δείκτη στάθμης λαδιού και ελέγξτε τη στάθμη του λαδιού.

  g023037
 4. Εάν η στάθμη λαδιού είναι χαμηλή, αφαιρέστε την τάπα πλήρωσης από το καπάκι των βαλβίδων (Σχήμα 10) και προσθέστε λάδι από το άνοιγμα μέχρι η στάθμη του λαδιού στον δείκτη να φτάσει στην ένδειξη FULL (Γεμάτο). νατρέξτε στην ενότητα Σέρβις του λαδιού κινητήρα για τον κατάλληλο τύπο και ιξώδες του λαδιού.

  Note: Προσθέστε το λάδι αργά, ελέγχοντας συχνά τη στάθμη του λαδιού κατά τη διαδικασία. Μη γεμίζετε υπερβολικά.

 5. Εφαρμόστε τον δείκτη στάθμης σφιχτά στη θέση του.

Έλεγχος πίεσης αέρα στα ελαστικά

Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
Πριν από κάθε χρήση ή καθημερινά
 • Ελέγχετε την πίεση του αέρα στα ελαστικά κάθε 8 ώρες ή καθημερινά.
 • Φουσκώστε τα λάστιχα με πίεση 138 kPa (20 psi). Επίσης, ελέγχετε για ενδείξεις φθοράς ή ζημιάς.

  Note: ντικαταστήστε όποιο ελαστικό έχει υποστεί φθορά ή ζημιά.

  νεφοδιασμός καυσίμου

  Προδιαγραφές καυσίμου

  Ορυκτά καύσιμαΧρησιμοποιείτε αμόλυβδη βενζίνη 87 ή περισσότερων οκτανίων (βάσει της μεθόδου (R+M)/2).
  Καύσιμα μίγματος αιθανόληςΧρησιμοποιείτε μίγμα αμόλυβδης βενζίνης με έως 10% αιθανόλη (βενζινόλη) ή 15% MTBE (μεθυλο-τριτοταγή βουτυλαιθέρα) κατ’ όγκο. Η αιθανόλη και ο MTBE δεν είναι το ίδιο πράγμα.
  Μίγμα βενζίνης με 15% αιθανόλη (E15) κατ’ όγκο δεν είναι εγκεκριμένο προς χρήση. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ βενζίνη που περιέχει άνω του 10% αιθανόλη κατ’ όγκο, όπως οι E15 (περιέχει 15% αιθανόλη ), E20 (περιέχει 20% αιθανόλη) ή E85 (περιέχει έως και 85% αιθανόλη). Η χρήση μη εγκεκριμένων καυσίμων μπορεί να προκαλέσει προβλήματα απόδοσης ή/και ζημιά στον κινητήρα η οποία μπορεί να μην καλύπτεται από την εγγύηση.

  Important: Για βέλτιστα αποτελέσματα, χρησιμοποιείτε μόνο καθαρό, φρέσκο (το πολύ 30 ημερών) καύσιμο.

  • Μην χρησιμοποιείτε βενζίνη που περιέχει μεθανόλη.

  • Εκτός αν χρησιμοποιείτε σταθεροποιητικό καυσίμου, μην αποθηκεύετε καύσιμο στο ρεζερβουάρ ή σε δοχεία καυσίμου κατά τη διάρκεια του χειμώνα.

  • Μην προσθέτετε λάδι στη βενζίνη.

  νεφοδιασμός του ρεζερβουάρ καυσίμου

  Η χωρητικότητα του ρεζερβουάρ είναι περίπου 19 L.

  Note: Η τάπα του ρεζερβουάρ καυσίμου διαθέτει δείκτη για τη στάθμη του καυσίμου. Να ελέγχετε τακτικά.

  1. Σταθμεύστε το μηχάνημα σε επίπεδο έδαφος, βάλτε χειρόφρενο, σβήστε τον κινητήρα και αφαιρέστε το κλειδί.

  2. Καθαρίστε τον χώρο γύρο από την τάπα του ρεζερβουάρ (Σχήμα 11).

   g023038
  3. φαιρέστε την τάπα του ρεζερβουάρ.

  4. Γεμίστε το ρεζερβουάρ έως περίπου 2,5 cm (1’’) από την κορυφή του ρεζερβουάρ (πυθμένας του στομίου πλήρωσης).

   Note: υτός ο ελεύθερος χώρος στο ρεζερβουάρ επιτρέπει τη διαστολή του καυσίμου. Μη γεμίζετε υπερβολικά το ρεζερβουάρ.

  5. Τοποθετήστε την τάπα στο ρεζερβουάρ και κλείστε την καλά.

  6. ν χυθεί καύσιμο, σκουπίστε το.

  Στρώσιμο καινούριου μηχανήματος

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Πριν από κάθε χρήση ή καθημερινά
 • κολουθήστε τις οδηγίες για το στρώσιμο ενός καινούριου μηχανήματος (100 πρώτες ώρες λειτουργίας).
 • Για να διασφαλίσετε την κατάλληλη απόδοση και μακροζωία του ψεκαστικού, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες για τις πρώτες 100 ώρες λειτουργίας του:

  • Ελέγχετε τακτικά τη στάθμη λαδιού και ψυκτικού του κινητήρα και προσέχετε για ενδείξεις υπερθέρμανσης σε οποιοδήποτε εξάρτημα του ψεκαστικού.

  • φού θέσετε σε λειτουργία τον κινητήρα όταν είναι κρύος, αφήστε τον να ζεσταθεί για περίπου 15 δευτερόλεπτα πριν ανεβάσετε στροφές.

  • Για τη βέλτιστη απόδοση του συστήματος πέδησης, προσαρμόστε (στρώστε) τα φρένα ως εξής:

   1. Γεμίστε τη δεξαμενή με 454 L νερού.

   2. Μετακινήστε το μηχάνημα σε ανοικτή και επίπεδη περιοχή.

   3. ναπτύξτε πλήρη ταχύτητα με το μηχάνημα.

   4. Πατήστε τα φρένα απότομα.

    Note: κινητοποιήστε το μηχάνημα σε ευθεία γραμμή χωρίς να «μπλοκάρετε» τους τροχούς.

   5. Περιμένετε 1 λεπτό να κρυώσουν τα φρένα.

   6. Επαναλάβετε τα βήματα 3 έως 5 9 ακόμα φορές.

  • ποφεύγετε την απότομη αύξηση των στροφών του κινητήρα.

  • Διαφοροποιείτε την ταχύτητα του ψεκαστικού κατά τη λειτουργία του. ποφεύγετε την απότομη εκκίνηση και την απότομη ακινητοποίηση.

  • νατρέξτε στην ενότητα για ειδικούς ελέγχους χαμηλού αριθμού ωρών λειτουργίας.

  Προετοιμασία του ψεκαστικού

  Επιλογή ακροφυσίου

  Note: νατρέξτε στον οδηγό επιλογής ακροφυσίων που διατίθεται μέσω του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου της Toro.

  Οι κορμοί των κορυφών ψεκασμού δέχονται έως και 3 διαφορετικά ακροφύσια. Για να επιλέξετε το ακροφύσιο που θέλετε, κάντε τα εξής:

  1. Σταθμεύστε το ψεκαστικό σε επίπεδο έδαφος, σβήστε τον κινητήρα και βάλτε χειρόφρενο.

  2. Μετακινήστε τον διακόπτη κύριου τμήματος μπούμας στη θέση OFF (Εκτός λειτουργίας) και τον διακόπτη της αντλίας ψεκασμού στη θέση OFF (Εκτός λειτουργίας).

  3. Περιστρέψτε την κορυφή των ακροφυσίων προς το ακροφύσιο που θέλετε.

  4. Εκτελέστε βαθμονόμηση παροχής του ψεκαστικού. νατρέξτε στην ενότητα αθμονόμηση παροχής του ψεκαστικού.

  5. Εκτελέστε βαθμονόμηση της βαλβίδας παράκαμψης τμημάτων μπούμας. νατρέξτε στην ενότητα αθμονόμηση των βαλβίδων παράκαμψης τμημάτων μπούμας.

  Επιλογή φίλτρου αναρρόφησης

  Τυπικός εξοπλισμός: φίλτρο αναρρόφησης 50 mesh (μπλε χρώματος)

  Συμβουλευτείτε τον πίνακα φίλτρων αναρρόφησης για να καθορίσετε τη διάσταση πλέγματος (mesh) φίλτρου για τα ακροφύσια ψεκασμού που χρησιμοποιείτε, με βάση τα χημικά προϊόντα ή διαλύματα με ιξώδες ισοδύναμο με αυτό του νερού.

  Πίνακας φίλτρων αναρρόφησης

  Χρωματ. κωδικοπ. ακροφυσίων ψεκασμού (παροχή)Διάσταση πλέγματος (Mesh)*Χρωματ. κωδικοπ. φίλτρου
  Κίτρινο (0,2 gpm)50Μπλε
  Κόκκινο (0,4 gpm)50Μπλε
  Καφέ (0,5 gpm)50 (ή 30)Μπλε (ή πράσινο)
  Γκρίζο (0,6 gpm)30Πράσινο
  Λευκό (0,8 gpm)30Πράσινο
  Μπλε (1,0 gpm)30Πράσινο
  Πράσινο (1,5 gpm)30Πράσινο
  *Η διάσταση πλέγματος (mesh) των φίλτρων αναρρόφησης αυτού του πίνακα αφορά χημικές ουσίες ή διαλύματα ψεκασμού με ιξώδες ισοδύναμο με αυτό του νερού.

  Important: Εάν ψεκάζετε χημικές ουσίες ή διαλύματα με σκόνες διαλύματος υψηλότερου ιξώδους (πυκνότερα), ίσως χρειάζεστε προαιρετικό φίλτρο αναρρόφησης με μεγαλύτερη διάσταση πλέγματος (mesh). νατρέξτε στην ενότητα Σχήμα 12.

  g214212

  Εάν ψεκάζετε με υψηλότερους ρυθμούς εφαρμογής, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε φίλτρο αναρρόφησης μεγαλύτερης διάστασης πλέγματος (mesh) νατρέξτε στην ενότητα Σχήμα 13.

  g214214

  Επιλογή φίλτρου κατάθλιψης

  Οι διαθέσιμες διαστάσεις σήτας περιλαμβάνουν τα εξής:

  Τυπικός εξοπλισμός: φίλτρο αναρρόφησης 50 mesh (μπλε χρώματος)

  Συμβουλευτείτε τον πίνακα φίλτρων κατάθλιψης για να καθορίσετε τη διάσταση πλέγματος για τα ακροφύσια ψεκασμού που χρησιμοποιείτε, με βάση τα χημικά προϊόντα ή διαλύματα, με ιξώδες ισοδύναμο με αυτό του νερού.

  Πίνακας φίλτρων κατάθλιψης

  Χρωματ. κωδικοπ. ακροφυσίων ψεκασμού (παροχή)Διάσταση πλέγματος (Mesh)*Χρωματ. κωδικοπ. φίλτρου
  Όπως απαιτείται για χημικές ουσίες και διαλύματα χαμηλού ιξώδους ή χαμηλούς ρυθμούς εφαρμογής100Πράσινο
  Κίτρινο (0,2 gpm)80Κίτρινο
  Κόκκινο (0,4 gpm)50Μπλε
  Καφέ (0,5 gpm)50Μπλε
  Γκρίζο (0,6 gpm)50Μπλε
  Λευκό (0,8 gpm)50Μπλε
  Μπλε (1,0 gpm)50Μπλε
  Πράσινο (1,5 gpm)50Μπλε
  Όπως απαιτείται για χημικές ουσίες και διαλύματα υψηλού ιξώδους ή υψηλούς ρυθμούς εφαρμογής30Κόκκινο
  Όπως απαιτείται για χημικές ουσίες και διαλύματα υψηλού ιξώδους ή υψηλούς ρυθμούς εφαρμογής16Καφέ
  *Η διάσταση πλέγματος (mesh) των φίλτρων κατάθλιψης αυτού του πίνακα αφορά χημικές ουσίες ή διαλύματα ψεκασμού με ιξώδες ισοδύναμο με αυτό του νερού.

  Important: Εάν ψεκάζετε χημικές ουσίες ή διαλύματα με σκόνες διαλύματος υψηλότερου ιξώδους (πυκνότερα), ίσως χρειάζεστε προαιρετικό φίλτρο κατάθλιψης με μεγαλύτερη διάσταση πλέγματος (mesh). νατρέξτε στην ενότητα Σχήμα 14.

  g214211

  Εάν ψεκάζετε με υψηλότερους ρυθμούς εφαρμογής, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε φίλτρο κατάθλιψης μεγαλύτερης διάστασης πλέγματος (mesh) νατρέξτε στην ενότητα Σχήμα 15.

  g214240

  Επιλογή φίλτρου ακροφυσίου (προαιρετικά)

  Note: Χρησιμοποιώντας το προαιρετικό φίλτρο ακροφυσίου προστατεύετε το μπεκ του ακροφυσίου και αυξάνετε την ωφέλιμη διάρκεια ζωής του.

  Συμβουλευτείτε τον πίνακα φίλτρων ακροφυσίου για να καθορίσετε τη διάσταση πλέγματος για τα ακροφύσια ψεκασμού που χρησιμοποιείτε, με βάση τα χημικά προϊόντα ή διαλύματα, με ιξώδες ισοδύναμο με αυτό του νερού.

  Πίνακας φίλτρων ακροφυσίου

  Χρωματ. κωδικοπ. ακροφυσίων ψεκασμού (παροχή)Διάσταση πλέγματος (Mesh)* φίλτρουΧρωματ. κωδικοπ. φίλτρου
  Κίτρινο (0,2 gpm)100Πράσινο
  Κόκκινο (0,4 gpm)50Μπλε
  Καφέ (0,5 gpm)50Μπλε
  Γκρίζο (0,6 gpm)50Μπλε
  Λευκό (0,8 gpm)50Μπλε
  Μπλε (1,0 gpm)50Μπλε
  Πράσινο (1,5 gpm)50Μπλε
  *Η διάσταση πλέγματος (mesh) των φίλτρων ακροφυσίων αυτού του πίνακα αφορά χημικές ουσίες ή διαλύματα ψεκασμού με ιξώδες ισοδύναμο με αυτό του νερού.

  Important: Εάν ψεκάζετε χημικές ουσίες ή διαλύματα με σκόνες διαλύματος υψηλότερου ιξώδους (πυκνότερα), ίσως χρειάζεστε προαιρετικό φίλτρο ακροφυσίου με μεγαλύτερη διάσταση πλέγματος (mesh). νατρέξτε στην ενότητα Σχήμα 16.

  g214246

  Εάν ψεκάζετε με υψηλότερους ρυθμούς εφαρμογής, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε φίλτρο ακροφυσίου μεγαλύτερης διάστασης πλέγματος (mesh) νατρέξτε στην ενότητα Σχήμα 17.

  g214245

  Πλήρωση των δεξαμενών

  Πλήρωσης της δεξαμενής καθαρού νερού

  Important: Μη χρησιμοποιείτε επεξεργασμένο νερό (κατεργασμένα γκρίζα ύδατα) στη δεξαμενή καθαρού νερού.

  Note: Η δεξαμενή καθαρού νερού προορίζεται για να ξεπλύνετε τις χημικές ουσίες από το δέρμα σας, τα μάτια σας ή άλλες επιφάνειες σε περίπτωση ακούσιας επαφής ή έκθεσης με αυτές.

  Πριν τον χειρισμό ή την ανάμιξη χημικών ουσιών να γεμίζετε πάντα τη δεξαμενή καθαρού νερού με φρέσκο και καθαρό νερό.

  • Για να γεμίσετε τη δεξαμενή, ξεβιδώστε την τάπα που υπάρχει στην πάνω πλευρά, γεμίστε τη δεξαμενή με καθαρό νερό και τοποθετήστε ξανά την τάπα (Σχήμα 18).

  • Για να ανοίξετε τη βρύση της δεξαμενής καθαρού νερού στρέψτε τον μοχλό που υπάρχει στη βρύση (Σχήμα 18).

  g239015

  Πλήρωση της δεξαμενής ψεκασμού

  Για τη βέλτιστη ανάμιξη και εξωτερική καθαριότητα της δεξαμενής εγκαταστήστε το Κιτ προανάμιξης χημικών.

  Important: Εάν είναι δυνατό, μη χρησιμοποιείτε επεξεργασμένο νερό (κατεργασμένα γκρίζα ύδατα) στη δεξαμενή ψεκασμού.

  Important: εβαιωθείτε ότι οι χημικές ουσίες που χρησιμοποιείτε είναι συμβατές με το υλικό VitonTM (ανατρέξτε στην ετικέτα του κατασκευαστή, όπου θα αναφέρεται εάν δεν συμβατό). Η χρήση χημικής ουσίας που δεν είναι συμβατή με το υλικό VitonTM θα αλλοιώσει τους δακτυλίους O-ring που υπάρχουν στο ψεκαστικό, προκαλώντας διαρροές.

  Important: Προτού γεμίσετε τη δεξαμενή με τη χημική ουσία βεβαιωθείτε ότι έχετε καθορίσει τον σωστό ρυθμό εφαρμογής.

  1. Καθαρίστε σχολαστικά το σύστημα ψεκασμού από το αντιπαγωτικό/αντιδιαβρωτικό λειτουργώντας τα τμήματα μπούμας.

  2. Σταθμεύστε το ψεκαστικό σε επίπεδο έδαφος, μετακινήστε τον επιλογέα σχέσης μετάδοσης στη NEUTRAL (Νεκρά) θέση, σβήστε τον κινητήρα και βάλτε χειρόφρενο.

  3. εβαιωθείτε ότι η βαλβίδα αποστράγγισης είναι κλειστή.

  4. Καθορίστε την ποσότητα του νερού που χρειάζεται για την ανάμιξη της ποσότητας της χημικής ουσίας που θα χρησιμοποιήσετε, σύμφωνα με τις υποδείξεις του κατασκευαστή της χημικής ουσίας.

  5. νοίξτε το κάλυμμα της δεξαμενής ψεκασμού.

   Note: Το κάλυμμα της δεξαμενής βρίσκεται στο μέσο της άνω πλευράς της δεξαμενής. Για να το ανοίξετε, στρέψτε αριστερόστροφα το εμπρός μισό του καλύμματος και ανοίξτε το. Μπορείτε να αφαιρέσετε το φίλτρο σήτας που υπάρχει μέσα για να το καθαρίσετε. Για να σφραγίσετε τη δεξαμενή, κλείστε το κάλυμμα και στρέψτε δεξιόστροφα το εμπρός μισό του τμήμα.

  6. Προσθέστε στη δεξαμενή ψεκασμού τα 3/4 της απαιτούμενης ποσότητας νερού χρησιμοποιώντας την υποδοχή πλήρωσης αντι-σιφονισμού.

   Important: Χρησιμοποιείτε πάντα φρέσκο, καθαρό νερό στη δεξαμενή ψεκασμού. Μην ρίχνετε συμπύκνωμα σε άδεια δεξαμενή.

   g239016
  7. άλτε μπροστά τον κινητήρα και μετακινήστε τον διακόπτη της αντλίας στη θέση ON (Σε λειτουργία).

  8. Πατήστε τέρμα το πεντάλ γκαζιού και μετακινήστε τον διακόπτη κλειδώματος γκαζιού στη θέση ON (Σε λειτουργία).

  9. Μετακινήστε τον διακόπτη κύριου τμήματος μπούμας στη θέση OFF (Εκτός λειτουργίας).

  10. Μετακινήστε τον διακόπτη της βαλβίδας ανάδευσης στη θέση ON (Σε λειτουργία).

  11. Προσθέστε στη δεξαμενή την κατάλληλη ποσότητα συμπυκνώματος χημικής ουσίας σύμφωνα με τις υποδείξεις του κατασκευαστή της χημικής ουσίας.

   Important: Εάν χρησιμοποιείτε σκόνη διαλύματος χωρίς πλήρη ανάδευση, προτού την προσθέσετε στη δεξαμενή, αναμίξτε τη με λίγο νερό μέχρι να σχηματίσει «λάσπη».

  12. Προσθέστε στη δεξαμενή το υπόλοιπο νερό.

   Note: Για καλύτερη ανάδευση, μειώστε τη ρύθμιση του ρυθμού εφαρμογής.

   Important: φού γεμίσετε τη δεξαμενή για πρώτη φορά, ελέγξτε τους ιμάντες πρόσδεσης της δεξαμενής για τυχόν χαλάρωση ή τζόγους. Σφίξτε εάν χρειάζεται.

  Έλεγχος ιμάντων πρόσδεσης δεξαμενής

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Πριν από κάθε χρήση ή καθημερινά
 • Ελέγξτε τους ιμάντες πρόσδεσης της δεξαμενής.
 • Important: Το υπερβολικό σφίξιμο των συνδετικών εξαρτημάτων των ιμάντων της δεξαμενής μπορεί να παραμορφώσει και να προκαλέσει βλάβη στη δεξαμενή και τους ιμάντες πρόσδεσης.

  Important: Εάν είναι δυνατό, μη χρησιμοποιείτε επεξεργασμένο νερό (κατεργασμένα γκρίζα ύδατα) στη δεξαμενή ψεκασμού.

  1. Γεμίστε τη κύρια δεξαμενή με νερό.

  2. Ελέγξτε για τυχόν τζόγο ή χαλάρωση μεταξύ των ιμάντων πρόσδεσης και της δεξαμενής (Σχήμα 20).

   g028263
  3. Εάν οι ιμάντες πρόσδεσης εφαρμόζουν χαλαρά στη δεξαμενή σφίξτε τα φλαντζωτά παξιμάδια ασφάλισης και τα μπουλόνια που υπάρχουν στις άνω πλευρά των ιμάντων μέχρι αυτοί να εφαρμόσουν σφιχτά στην επιφάνεια της δεξαμενής (Σχήμα 20).

   Note: Μη σφίγγετε υπερβολικά τα συνδετικά εξαρτήματα των ιμάντων πρόσδεσης της δεξαμενής.

  αθμονόμηση παροχής του ψεκαστικού

  Η βαθμονόμηση της παροχής του ψεκαστικού πρέπει να γίνεται πριν από την πρώτη χρήση του ψεκαστικού, κάθε φορά που αλλάζετε ακροφύσια και όποτε απαιτείται.

  Εξοπλισμός που παρέχει ο χειριστής: Χρονόμετρο με ικανότητα μέτρησης ± 1/10 του δευτερόλεπτου και δοχείο με διαβάθμιση ανά 50 ml.

  Προετοιμασία του μηχανήματος

  Important: Εάν είναι δυνατό, μη χρησιμοποιείτε επεξεργασμένο νερό (κατεργασμένα γκρίζα ύδατα) στη δεξαμενή ψεκασμού.

  1. Γεμίστε τη δεξαμενή ψεκασμού με καθαρό νερό.

   Note: εβαιωθείτε ότι στη δεξαμενή υπάρχει αρκετό νερό για την ολοκλήρωση της βαθμονόμησης.

  2. άλτε χειρόφρενο και βάλτε μπροστά τον κινητήρα.

  3. Μετακινήστε τον διακόπτη της αντλίας στη θέση ON (Σε λειτουργία) και ενεργοποιήστε την ανάδευση.

  4. Πατήστε το πεντάλ γκαζιού μέχρι τις μέγιστες στροφές κινητήρα και μετακινήστε τον διακόπτη κλειδώματος γκαζιού στη θέση ON (Σε λειτουργία).

  Εκτέλεση της δοκιμής μέτρησης παροχής

  1. Μετακινήστε και τους 3 διακόπτες τμήματος μπούμας και τον διακόπτη κύριου τμήματος μπούμας στη θέση ON (Σε λειτουργία).

  2. Μετακινήστε τον διακόπτη επιβλέποντα (κλείδωμα ρυθμού εφαρμογής) στη θέση UNLOCK (Ξεκλείδωμα).

  3. Προετοιμαστείτε για εκτέλεση της δοκιμής μέτρησης παροχής με το διαβαθμισμένο δοχείο.

  4. Ξεκινήστε με πίεση 2,75 bar (40 psi) και χρησιμοποιήστε τον διακόπτη ρυθμού εφαρμογής για να ρυθμίσετε την πίεση ψεκασμού έτσι ώστε να συλλέξετε με τη δοκιμή μέτρησης παροχής τις ποσότητες που αναγράφονται στον παρακάτω πίνακα.

   Note: Επαναλάβετε τη δοκιμή 3 φορές και χρησιμοποιήστε τον μέσο όρο.

   Χρώμα ακροφυσίουΧιλιοστόλιτρα (ml) σε 15 δευτερόλεπταΟυγγιές (fl. oz.) σε 15 δευτερόλεπτα
   Κίτρινο1896,4
   Κόκκινο37812,8
   Καφέ47316,0
   Γκρίζο56719,2
   Άσπρο75725,6
   Μπλε94632,0
   Πράσινο141948,0
  5. Όταν συλλέξετε τις ποσότητες που αναγράφονται στον παραπάνω πίνακα με τη δοκιμή μέτρησης παροχής, μετακινήστε τον διακόπτη επιβλέποντα (ρυθμού εφαρμογής) στη θέση LOCK (Κλείδωμα).

  6. Κλείστε τον διακόπτη κύριου τμήματος μπούμας

  Εκτέλεση βαθμονόμησης παροχής του ψεκαστικού

  1. Στην οθόνη του InfoCenter, μεταβείτε στο μενού «Calibration» (αθμονόμηση) και επιλέξτε το στοιχείο FLOW CAL (αθμονόμηση παροχής) ως εξής:

   Note: Για να ακυρώσετε τη βαθμονόμηση οποιαδήποτε στιγμή, πιέστε το εικονίδιο της αρχικής οθόνης.

   1. Πατήστε δύο φορές το κεντρικό κουμπί επιλογής στο InfoCenter για να εμφανίσετε τα μενού.

   2. Εμφανίστε το μενού βαθμονόμησης πατώντας το δεξιά κουμπί επιλογής στο InfoCenter.

   3. Για να επιλέξετε το στοιχείο FLOW CAL (αθμονόμηση παροχής) επισημάνετε το FLOW CAL και πατήστε το δεξιά κουμπί επιλογής του InfoCenter.

   4. Στην επόμενη οθόνη, εισάγετε τη γνωστή ποσότητα νερού που θα ψεκαστεί από τα τμήματα μπούμας κατά τη διάρκεια της βαθμονόμησης. νατρέξτε στο παρακάτω διάγραμμα.

   5. Πατήστε το δεξί κουμπί επιλογής του InfoCenter.

  2. Χρησιμοποιήστε τα σύμβολα συν (+) και πλην (-) για να εισάγετε τον όγκο παροχής σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.

   Χρώμα ακροφυσίουΛίτραΓαλόνια ΗΠ
   Κίτρινο4211
   Κόκκινο8322
   Καφέ10628
   Γκρίζο12533
   Άσπρο16744
   Μπλε20855
   Πράσινο31483
  3. Ενεργοποιήστε τον διακόπτη κύριου τμήματος μπούμας επί 5 λεπτά.

   Note: Καθώς το μηχάνημα ψεκάζει, στο InfoCenter αναγράφεται η ποσότητα του υγρού που έχει μετρηθεί μέχρι εκείνη τη στιγμή.

  4. Μετά από 5 λεπτά ψεκασμού, επιλέξτε την ένδειξη επιλογής πατώντας το κεντρικό κουμπί του InfoCenter.

   Note: Είναι αποδεκτό αν τα γαλόνια που αναγράφονται κατά τη διαδικασία βαθμονόμησης δεν αντιστοιχούν στη γνωστή ποσότητα νερού που εισάγατε στο InfoCenter.

  5. Κλείστε τον διακόπτη κύριου τμήματος μπούμας.

   Note: Η βαθμονόμηση ολοκληρώθηκε.

  αθμονόμηση ταχύτητας του ψεκαστικού

  Η βαθμονόμηση της ταχύτητας του ψεκαστικού πρέπει να γίνεται πριν από την πρώτη χρήση του ψεκαστικού, κάθε φορά που αλλάζετε ακροφύσια και όποτε απαιτείται.

  Important: Εάν είναι δυνατό, μη χρησιμοποιείτε επεξεργασμένο νερό (κατεργασμένα γκρίζα ύδατα) στη δεξαμενή ψεκασμού.

  1. Γεμίστε τη δεξαμενή με καθαρό νερό.

  2. Σε έναν ανοικτό, επίπεδο χώρο μετρήστε και σημαδέψτε μια απόσταση από 45 έως 152 m.

   Note: Για μεγαλύτερη ακρίβεια στα αποτελέσματα, η Toro προτείνει να σημαδέψετε μια απόσταση 152 m.

  3. άλτε μπροστά τον κινητήρα και οδηγήστε μέχρι την αρχή της απόστασης που σημαδέψατε.

   Note: Για ακόμα ακριβέστερη μέτρηση, ευθυγραμμίστε το κέντρο των εμπρόσθιων τροχών με τη γραμμή εκκίνησης.

  4. Στην οθόνη του InfoCenter, μεταβείτε στο μενού «Calibration» (αθμονόμηση) και επιλέξτε το στοιχείο SPEED CAL (αθμονόμηση ταχύτητας).

   Note: Για να ακυρώσετε τη βαθμονόμηση οποιαδήποτε στιγμή, πιέστε το εικονίδιο της αρχικής οθόνης.

  5. Επιλέξτε το βέλος Next (Επόμενο) (→) στο InfoCenter.

  6. Χρησιμοποιήστε τα σύμβολα συν (+) και πλην (-) για να εισάγετε στο InfoCenter την απόσταση που σημαδέψατε.

  7. Επιλέξτε την πρώτη ταχύτητα στο μηχάνημα και καλύψτε την απόσταση που σημαδέψατε, οδηγώντας τέρμα γκάζι σε ευθεία γραμμή.

  8. Σταματήστε το μηχάνημα στο τέλος της απόστασης σημαδέψατε και επιλέξτε την ένδειξη επιλογής στο InfoCenter.

   Note: Για ακόμα ακριβέστερη μέτρηση, επιβραδύνετε και σταματήστε, ευθυγραμμίζοντας το κέντρο των εμπρόσθιων τροχών με τη γραμμή τερματισμού.

   Note: Η βαθμονόμηση ολοκληρώθηκε.

  αθμονόμηση των βαλβίδων παράκαμψης τμημάτων μπούμας

  Η βαθμονόμηση της παράκαμψης των τμημάτων μπούμας ψεκασμού πρέπει να γίνεται πριν από την πρώτη χρήση του ψεκαστικού, κάθε φορά που αλλάζετε ακροφύσια και όποτε απαιτείται..

  Important: Για τη συγκεκριμένη διαδικασία επιλέξτε μια ανοικτή, επίπεδη περιοχή.

  Προετοιμασία του μηχανήματος

  Important: Εάν είναι δυνατό, μη χρησιμοποιείτε επεξεργασμένο νερό (κατεργασμένα γκρίζα ύδατα) στη δεξαμενή ψεκασμού.

  1. Γεμίστε τη δεξαμενή ψεκασμού μέχρι τη μέση με καθαρό νερό.

  2. Κατεβάστε τα τμήματα μπούμας ψεκασμού.

  3. Μετακινήστε τον επιλογέα σχέσης μετάδοσης στη NEUTRAL (Νεκρά) θέση και τραβήξτε το χειρόφρενο.

  4. Μετακινήστε τους 3 διακόπτες τμημάτων μπούμας στη θέση ON (Σε λειτουργία), αλλά αφήστε τον διακόπτη κύριου τμήματος μπούμας απενεργοποιημένο.

  5. Μετακινήστε τον διακόπτη της αντλίας στη θέση ON (Σε λειτουργία) και ενεργοποιήστε την ανάδευση.

  6. Πατήστε το πεντάλ γκαζιού μέχρι τις μέγιστες στροφές κινητήρα και μετακινήστε τον διακόπτη κλειδώματος γκαζιού στη θέση ON (Σε λειτουργία).

  7. Στην οθόνη του InfoCenter, μεταβείτε στο μενού «Calibration» (αθμονόμηση) και επιλέξτε το στοιχείο TEST SPEED (Ταχύτητα δοκιμής).

   Note: Για να ακυρώσετε τη βαθμονόμηση οποιαδήποτε στιγμή, πιέστε το εικονίδιο της αρχικής οθόνης.

  8. Χρησιμοποιήστε τα σύμβολα συν (+) και πλην (-) για να εισάγετε την ταχύτητα δοκιμής 5,6 km/h και έπειτα επιλέξτε το εικονίδιο της αρχικής οθόνης.

  9. Μετακινήστε τον διακόπτη επιβλέποντα (κλείδωμα ρυθμού εφαρμογής) στη θέση UNLOCK (Ξεκλείδωμα) και μετακινήστε τον διακόπτη κύριου τμήματος μπούμας στο ON (Σε λειτουργία).

  Ρύθμιση βαλβίδων παράκαμψης τμήματος μπούμας

  1. Χρησιμοποιώντας τον διακόπτη ρυθμού εφαρμογής, ρυθμίστε τον ρυθμό εφαρμογής σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.

   Χρώμα ακροφυσίουSI (Μετρικό)γγλοσαξωνικόΧλοοτάπητας
   Κίτρινο159 L/ha17 gpa0,39 gpk
   Κόκκινο319 L/ha34 gpa0,78 gpk
   Καφέ394 L/ha42 gpa0,96 gpk
   Γκρίζο478 L/ha51 gpa1,17 gpk
   Άσπρο637 L/ha68 gpa1,56 gpk
   Μπλε796 L/ha85 gpa1,95 gpk
   Πράσινο1.190 L/ha127 gpa2,91 gpk
  2. πενεργοποιήστε το αριστερό τμήμα μπούμας και ρυθμίστε το χειριστήριο παράκαμψης τμήματος μπούμας (Σχήμα 21) μέχρι η αναγραφόμενη πίεση να είναι ίση με την προηγούμενη τιμή ρύθμισης (συνήθως 2,75 bar ή 40 psi).

   Note: Οι αριθμητικές ενδείξεις που υπάρχουν στο χειριστήριο παράκαμψης και τη βελόνα είναι αποκλειστικά ενδεικτικές.

   g028047
  3. Ενεργοποιήστε το αριστερό τμήμα μπούμας και απενεργοποιήστε το δεξιό.

  4. Ρυθμίστε το χειριστήριο παράκαμψης του δεξιού τμήματος μπούμας (Σχήμα 21) μέχρι η αναγραφόμενη πίεση να είναι ίση με την προηγούμενη τιμή ρύθμισης (συνήθως 2,75 bar ή 40 psi).

  5. Ενεργοποιήστε το δεξιό τμήμα μπούμας και απενεργοποιήστε το κεντρικό.

  6. Ρυθμίστε το χειριστήριο παράκαμψης του κεντρικού τμήματος μπούμας (Σχήμα 21) μέχρι η αναγραφόμενη πίεση να είναι ίση με την προηγούμενη τιμή ρύθμισης (συνήθως 2,75 bar ή 40 psi).

  7. πενεργοποιήστε όλα τα τμήματα μπούμας.

  8. πενεργοποιήστε την αντλία.

   Note: Η βαθμονόμηση ολοκληρώθηκε.

  Ρύθμιση των βαλβίδων ανάδευσης και κύριας παράκαμψης

  Θέση χειριστηρίου βαλβίδας παράκαμψης ανάδευσης

  • Η βαλβίδα παράκαμψης ανάδευσης βρίσκεται στην πλήρως ανοικτή θέση, όπως φαίνεται στο Σχήμα 22A.

  • Η βαλβίδα παράκαμψης ανάδευσης βρίσκεται στην κλειστή (0) θέση, όπως φαίνεται στο Σχήμα 22.

  • Η βαλβίδα παράκαμψης ανάδευσης βρίσκεται στην ενδιάμεση θέση (ρυθμισμένη σε σχέση με το μανόμετρο του συστήματος του ψεκαστικού), όπως φαίνεται στο Σχήμα 22C.

  g214029

  αθμονόμηση βαλβίδας παράκαμψης ανάδευσης

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Κάθε χρόνο
 • αθμονομήστε τη βαλβίδα παράκαμψης ανάδευσης.
 • Important: Εάν είναι δυνατό, μη χρησιμοποιείτε επεξεργασμένο νερό (κατεργασμένα γκρίζα ύδατα) στη δεξαμενή ψεκασμού.

  Για τη συγκεκριμένη διαδικασία επιλέξτε μια ανοικτή, επίπεδη περιοχή.

  1. Γεμίστε τη δεξαμενή ψεκασμού με καθαρό νερό.

  2. εβαιωθείτε ότι η βαλβίδα ελέγχου ανάδευσης είναι ανοικτή. Εάν έχει ρυθμιστεί σε άλλη θέση, ανοίξτε την εντελώς για την περίσταση.

  3. άλτε χειρόφρενο και βάλτε μπροστά τον κινητήρα.

  4. Μετακινήστε τον επιλογέα σχέσης μετάδοσης στη NEUTRAL (Νεκρά) θέση.

  5. Μετακινήστε τον διακόπτη της αντλίας στη θέση ON (Σε λειτουργία).

  6. Πατήστε το πεντάλ γκαζιού μέχρι τις μέγιστες στροφές του κινητήρα και ενεργοποιήστε το κλείδωμα γκαζιού.

  7. Μετακινήστε τις 3 βαλβίδες τμημάτων μπούμας στη θέση OFF (Εκτός λειτουργίας).

  8. Μετακινήστε τον διακόπτη κύριου τμήματος μπούμας στη θέση ON (Σε λειτουργία).

  9. Ρυθμίστε την πίεση του συστήματος στο MAXIMUM (Μέγιστο).

  10. Γυρίστε τον διακόπτη ανάδευσης στη θέση OFF (Εκτός λειτουργίας) και διαβάστε την ένδειξη του μανόμετρου.

   • Εάν η ένδειξη παραμένει στα 6,9 kPa (100 psi), η βαλβίδα παράκαμψης ανάδευσης είναι βαθμονομημένη σωστά.

   • Εάν το μανόμετρο αναγράφει διαφορετική τιμή συνεχίστε στο επόμενο βήμα.

  11. Ρυθμίστε τη βαλβίδα παράκαμψης ανάδευσης (Σχήμα 23) που υπάρχει πίσω από τη βαλβίδα ανάδευσης μέχρι η ένδειξη πίεσης στο μανόμετρο να γίνει 6,9 kPa (100 psi).

   g028049
  12. Μετακινήστε τον διακόπτη αντλίας στη θέση OFF (Εκτός λειτουργίας), μετακινήστε τον μοχλό του γκαζιού στη θέση IDLE (Ρελαντί) και γυρίστε τον διακόπτη της μίζας στη θέση OFF (Εκτός λειτουργίας).

  Ρύθμιση βαλβίδας παράκαμψης κύριου τμήματος μπούμας

  Important: Εάν είναι δυνατό, μη χρησιμοποιείτε επεξεργασμένο νερό (κατεργασμένα γκρίζα ύδατα) στη δεξαμενή ψεκασμού.

  Note: Η ρύθμιση της βαλβίδας παράκαμψης κύριου τμήματος μπούμας μειώνει ή αυξάνει την παροχή προς τα ακροφύσια ανάδευσης που υπάρχουν στη δεξαμενή όταν ο διακόπτης κύριου τμήματος μπούμας βρίσκεται στη θέση OFF (Εκτός λειτουργίας).

  1. Γεμίστε τη δεξαμενή ψεκασμού κατά 1/2 με καθαρό νερό.

  2. Μετακινήστε το μηχάνημα σε ανοικτή και επίπεδη περιοχή.

  3. άλτε χειρόφρενο.

  4. Μετακινήστε τον επιλογέα σχέσης μετάδοσης στη NEUTRAL (Νεκρά) θέση.

  5. Μετακινήστε τον διακόπτη της αντλίας στη θέση ON (Σε λειτουργία).

  6. Μετακινήστε τον διακόπτη ανάδευσης στη θέση ON (Σε λειτουργία).

  7. Μετακινήστε τον διακόπτη κύριου τμήματος μπούμας στη θέση OFF (Εκτός λειτουργίας).

  8. υξήστε τις στροφές του κινητήρα στο μέγιστο και μετακινήστε τον διακόπτη κλειδώματος γκαζιού στη θέση ON (Σε λειτουργία).

  9. Ρυθμίστε τη λαβή παράκαμψης κύριου τμήματος μπούμας έτσι ώστε να ελέγξετε την ένταση της ανάδευσης που γίνεται μέσα στη δεξαμενή (Σχήμα 23).

  10. Μειώστε τις στροφές κινητήρα στο ρελαντί.

  11. Μετακινήστε τον διακόπτη της αντλίας ανάδευσης και ψεκασμού στη θέση OFF (Εκτός λειτουργίας).

  12. Σβήστε τον κινητήρα.

  Θέση αντλίας ψεκασμού

  Η αντλία ψεκασμού βρίσκεται κάτω από το κάθισμα (Σχήμα 24).

  g216323

  Κατά τη λειτουργία

  σφάλεια κατά τη λειτουργία

  Γενικές πληροφορίες ασφαλείας

  • Ο ιδιοκτήτης/χειριστής φέρει ευθύνη για ατυχήματα που προκαλούν σωματικές ή υλικές βλάβες και οφείλει να τα προλαμβάνει.

  • Να φοράτε κατάλληλη ενδυμασία η οποία θα περιλαμβάνει προστατευτικά για τα μάτια, μακρύ παντελόνι, κατάλληλα αντιολισθητικά υποδήματα, καθώς και μέσα προστασίας της ακοής. Δένετε πίσω τα μαλλιά σας και μη φοράτε φαρδιά ρούχα ή κοσμήματα.

  • Χρησιμοποιείτε τα κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας που αναφέρονται στην ενότητα «σφάλεια έναντι χημικών ουσιών».

  • Ο χειρισμός του μηχανήματος απαιτεί την πλήρη προσοχή σας. Μην ασχολείστε με δραστηριότητες που σας αποσπούν την προσοχή, καθώς αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε τραυματισμό ή υλικές βλάβες.

  • Μη χειρίζεστε το μηχάνημα εάν είστε άρρωστοι, κουρασμένοι ή βρίσκεστε υπό την επήρεια αλκοόλ ή φαρμάκων.

  • Μη μεταφέρετε επιβάτες με το μηχάνημα.

  • Χρησιμοποιείτε το μηχάνημα μόνον όταν υπάρχει καλή ορατότητα. ποφεύγετε τις λακκούβες και άλλους μη εμφανείς κινδύνους.

  • Προτού βάλετε μπροστά τον κινητήρα, καθίστε στη θέση του χειριστή και βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει στο κιβώτιο τη NEUTRAL (Νεκρά) θέση (χειροκίνητο) ή τη θέση PARK (Στάθμευση) (αυτόματο) και ότι το χειρόφρενο είναι ενεργοποιημένο.

  • Όταν το μηχάνημα βρίσκεται σε κίνηση, πρέπει να παραμένετε καθισμένοι. Κρατάτε το τιμόνι και με τα δύο χέρια όσο είναι δυνατόν και κρατάτε τα χέρια και τα πόδια σας μέσα στον χώρο που προορίζεται για τον χειριστή.

  • Να είστε προσεκτικοί όταν πλησιάζετε σε στροφές χωρίς ορατότητα, θάμνους, δέντρα ή άλλα αντικείμενα που μπορεί να περιορίζουν την ορατότητά σας.

  • Προτού κάνετε όπισθεν, κοιτάζετε προς τα πίσω ώστε να βεβαιώνεστε ότι δεν υπάρχει κανείς πίσω σας. Να κινείστε αργά προς τα πίσω.

  • Μην ψεκάζετε ποτέ όταν στον χώρο βρίσκονται άλλοι άνθρωποι, ειδικά παιδιά ή ζώα.

  • Μην χειρίζεστε το μηχάνημα κοντά σε πρανή, χαντάκια και αναχώματα. Το μηχάνημα μπορεί ξαφνικά να ανατραπεί αν ένας τροχός βρεθεί πέρα από το χείλος ή αν υποχωρήσει το χείλος.

  • Ελαττώνετε ταχύτητα όταν εργάζεστε σε τραχύ, ανώμαλο έδαφος και κοντά σε ρείθρα, λακκούβες και άλλες απότομες μεταβολές του εδάφους. Τα φορτία ενδέχεται να μετακινούνται, κάτι που μπορεί να καταστήσει το μηχάνημα ασταθές.

  • Οι απότομες μεταβολές του εδάφους μπορεί να προκαλέσουν αιφνίδια μετακίνηση του τιμονιού και πιθανό τραυματισμό των άνω άκρων. Κρατάτε το τιμόνι χαλαρά από τη στεφάνη του και μην περνάτε τα χέρια σας μέσα από τις ακτίνες του.

  • ν κτυπήσετε κάποιο αντικείμενο ή αν το μηχάνημα παρουσιάζει μη φυσιολογικούς κραδασμούς, ακινητοποιήστε το μηχάνημα, σβήστε τον κινητήρα, αφαιρέστε το κλειδί, βάλτε χειρόφρενο και ελέγξτε για ζημιές. Εκτελέστε όλες τις απαιτούμενες επισκευές πριν το θέσετε ξανά σε λειτουργία.

  • Όταν στρίβετε ή διασχίζετε δρόμους ή πεζοδρόμια με το μηχάνημα, μειώστε ταχύτητα και κινηθείτε προσεκτικά. Τηρείτε πάντοτε τους κανόνες προτεραιότητας.

  • Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν χειρίζεστε το μηχάνημα σε υγρές επιφάνειες, υπό κακές καιρικές συνθήκες, σε υψηλές ταχύτητες ή με πλήρες φορτίο. Ο χρόνος και η απόσταση ακινητοποίησης αυξάνονται υπό αυτές τις συνθήκες.

  • Μην αγγίζετε τον κινητήρα ή τον σιγαστήρα ενώ ο κινητήρας βρίσκεται σε λειτουργία ή αμέσως μόλις τον σβήσετε. υτά τα μέρη ενδέχεται να έχουν πολύ υψηλή θερμοκρασία και να προκαλέσουν εγκαύματα.

  • Πριν απομακρυνθείτε από τη θέση του χειριστή, κάντε τις ακόλουθες ενέργειες:

   • Σταθμεύστε το μηχάνημα σε επίπεδο έδαφος.

   • Επιλέξτε στο κιβώτιο τη NEUTRAL (Νεκρά) θέση (χειροκίνητο) ή τη θέση PARK (Στάθμευση) (αυτόματο).

   • πενεργοποιήστε την αντλία ψεκασμού.

   • άλτε χειρόφρενο.

   • Σβήστε τον κινητήρα και αφαιρέστε το κλειδί (αν διατίθεται).

   • Περιμένετε να ακινητοποιηθούν όλα τα κινούμενα μέρη.

  • Μην λειτουργείτε ποτέ τον κινητήρα σε χώρο όπου τα καυσαέρια δεν μπορούν να διαφύγουν.

  • Μη θέτετε το μηχάνημα σε λειτουργία όταν υπάρχει κίνδυνος κεραυνού.

  • Χρησιμοποιείτε μόνο εξαρτήματα και παρελκόμενα εγκεκριμένα από την Toro.

  σφάλεια συστήματος προστασίας σε περίπτωση ανατροπής (ROPS)

  Note: Οι καμπίνες που εγκαθιστά η Toro σε κάθε μηχάνημα που καλύπτεται στο συγκεκριμένο Εγχειρίδιο Χειριστή λειτουργούν ως αψίδες ασφαλείας (σύστημα ROPS).

  • Μην αφαιρείτε το σύστημα ROPS από το μηχάνημα.

  • Δέστε τη ζώνη ασφαλείας και βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να τη λύσετε γρήγορα σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Φοράτε πάντα τη ζώνη ασφαλείας.

  • Ελέγχετε με προσοχή αν υπάρχουν υπερκείμενα εμπόδια και μην έρχεστε σε επαφή με αυτά.

  • Διατηρείτε το σύστημα ROPS σε καλή κατάσταση λειτουργίας ελέγχοντάς το τακτικά για τυχόν ενδείξεις ζημίας και διατηρώντας καλά σφιγμένα όλα τα εξαρτήματα στερέωσης.

  • Συντηρήστε και καθαρίστε τη/τις ζώνη/-ες ασφαλείας, όπως απαιτείται.

  • ντικαταστήστε τυχόν φθαρμένα εξαρτήματα του συστήματος ROPS. Μην κάνετε επισκευές ή τροποποιήσεις.

  σφάλεια σε επικλινή εδάφη

  Τα επικλινή εδάφη είναι ένας παράγοντας που συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με ατυχήματα που αφορούν απώλεια ελέγχου και ανατροπή, τα οποία μπορεί να οδηγήσουν σε σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο. Είστε υπεύθυνοι για την ασφαλή λειτουργία του προϊόντος σε επικλινή εδάφη. Ο χειρισμός του μηχανήματος σε επικλινές έδαφος απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή.

  • Πριν χειριστείτε το μηχάνημα σε επικλινή εδάφη μελετήστε τις ακόλουθες οδηγίες χρήσης σε επικλινή εδάφη, για να κρίνετε αν μπορείτε να χειριστείτε το μηχάνημα τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή και στη συγκεκριμένη περιοχή εργασίας. Οι αλλαγές στο ανάγλυφο του εδάφους μπορεί να προκαλέσουν διαφορετική συμπεριφορά του μηχανήματος σε επικλινή εδάφη.

  • ξιολογήστε αν το έδαφος είναι ασφαλές για χρήση του μηχανήματος. Θα πρέπει να έχει προηγηθεί επιθεώρηση της περιοχής. Κατά την επιθεώρηση αυτή θα πρέπει πάντα να χρησιμοποιείτε κοινή λογική και ορθή κρίση.

  • ποφύγετε την εκκίνηση, το σταμάτημα ή τη στροφή του μηχανήματος σε επικλινή εδάφη. νέβασμα και κατέβασμα σε επικλινή εδάφη. ποφύγετε τις απότομες αλλαγές ταχύτητας ή κατεύθυνσης. Εάν πρέπει να στρίψετε το μηχάνημα, κάντε το αργά και σταδιακά κατηφορίζοντας, αν είναι δυνατόν. Να είστε προσεκτικοί κατά τη οπισθοπορεία του μηχανήματος.

  • Μη χρησιμοποιείτε το μηχάνημα όταν έχετε αμφιβολίες για την πρόσφυση, την κατευθυντικότητα ή την ευστάθειά του.

  • πομακρύνετε ή επισημάνετε εμπόδια όπως χαντάκια, λακκούβες, αυλάκια, προεξοχές, βράχους ή άλλους κρυμμένους κινδύνους. ν το γρασίδι είναι ψηλό, μπορεί να μην φαίνονται τα εμπόδια. Το ανώμαλο έδαφος μπορεί να προκαλέσει ανατροπή του μηχανήματος.

  • Να γνωρίζετε ότι ο χειρισμός του μηχανήματος σε βρεγμένες επιφάνειες, κατά μήκος πλαγιάς ή σε έδαφος με κατηφορική κλίση μπορεί να προκαλέσει απώλεια πρόσφυσης του μηχανήματος. Η απώλεια πρόσφυσης των τροχών μπορεί να προκαλέσει ολίσθηση και απώλεια πέδησης και διεύθυνσης.

  • Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν χειρίζεστε το μηχάνημα κοντά σε χώρους απόρριψης, χαντάκια, αναχώματα, κινδύνους υδάτινης προέλευσης ή άλλες πηγές κινδύνου. Το μηχάνημα μπορεί να ανατραπεί αν ένας τροχός βρεθεί πέρα από το χείλος ή αν το χείλος υποχωρήσει. Ορίστε έναν ασφαλή χώρο μεταξύ του μηχανήματος και οποιασδήποτε πηγής κινδύνου.

  • Να είστε πολύ προσεκτικοί όταν χρησιμοποιείτε το μηχάνημα με παρελκόμενα, διότι μπορεί να επηρεάσουν την ευστάθεια του μηχανήματος.

  • Εάν κατά την ανοδική κίνηση σε επικλινές έδαφος ο κινητήρας ρετάρει ή κομπιάζει ή το μηχάνημα αρχίσει να χάνει ταχύτητα, πατήστε σταδιακά φρένο και κινήστε αργά το μηχάνημα προς τα κάτω με οπισθοπορεία.

  • Να έχετε πάντα ταχύτητα στο κιβώτιο (εάν υπάρχει) όταν οδηγείτε το μηχάνημα σε κατωφέρειες.

  • Μη σταθμεύετε το μηχάνημα σε επικλινή εδάφη.

  • Το βάρος του υλικού στη δεξαμενή μπορεί να αλλάξει τα οδηγικά χαρακτηριστικά του μηχανήματος. Για να αποφύγετε απώλεια του ελέγχου και τραυματισμό, ακολουθείτε τις εξής διαδικασίες:

   • Όταν κινείστε με βαρύ φορτίο μειώνετε την ταχύτητα και αφήνετε επαρκείς αποστάσεις φρεναρίσματος. Μην πατάτε τα φρένα απότομα. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί σε επικλινή εδάφη.

   • Τα φορτία υγρών μετατοπίζονται, ειδικά στις στροφές, σε ανωφέρειες και κατωφέρειες, σε απότομες αλλαγές της ταχύτητας ή όταν οδηγείτε σε ανώμαλα εδάφη. Η μετατόπιση φορτίου μπορεί να προκαλέσει ανατροπή του μηχανήματος.

  Υποδοχή ασυρμάτου

  Χρησιμοποιήστε την υποδοχή για να αποθηκεύετε τον φορητό πομποδέκτη ενώ οδηγείτε το μηχάνημα (Σχήμα 25).

  g317230

  Λειτουργία του μηχανήματος

  Θέση του κινητήρα σε λειτουργία

  1. Καθίστε στη θέση του χειριστή, βάλτε το κλειδί στον διακόπτη της μίζας και γυρίστε το δεξιόστροφα, στη θέση RUN (Σε λειτουργία).

  2. Πατήστε συμπλέκτη και μετακινήστε τον επιλογέα σχέσης μετάδοσης στη NEUTRAL (Νεκρά) θέση.

  3. εβαιωθείτε ότι ο διακόπτης της αντλίας βρίσκεται στη θέση OFF (Εκτός λειτουργίας).

  4. Εάν ο κινητήρας είναι κρύος, τραβήξτε τον μοχλό τσοκ προς τα πάνω.

   Important: Μην χρησιμοποιείτε το τσοκ όταν ο κινητήρας είναι ζεστός.

  5. Γυρίστε το κλειδί στη θέση START (Εκκίνηση) μέχρι να πάρει μπροστά ο κινητήρας.

   Important: Μην κρατάτε το κλειδί της μίζας στη θέση START (Εκκίνηση) για περισσότερο από 10 δευτερόλεπτα. Εάν ο κινητήρας δεν πάρει μπροστά σε 10 δευτερόλεπτα, περιμένετε 1 λεπτό πριν προσπαθήσετε ξανά. Μην επιχειρήσετε να βάλετε μπρος το ψεκαστικό σπρώχνοντας ή ρυμουλκώντας το.

  6. Όταν ο κινητήρας πάρει μπροστά, κατεβάστε αργά τον μοχλό του τσοκ.

  Οδήγηση του μηχανήματος

  1. Λύστε το χειρόφρενο.

  2. Πατήστε το πεντάλ του συμπλέκτη μέχρι το τέρμα.

  3. Μετακινήστε τον λεβιέ ταχυτήτων στην πρώτη σχέση μετάδοσης (ταχύτητα).

  4. φήστε ομαλά το πεντάλ συμπλέκτη ενώ πατάτε το πεντάλ γκαζιού.

  5. Μόλις το μηχάνημα αναπτύξει αρκετή ταχύτητα, απομακρύνετε το πόδι σας από το πεντάλ γκαζιού, πατήστε τέρμα το πεντάλ συμπλέκτη, μετακινήστε τον λεβιέ ταχυτήτων στην επόμενη σχέση μετάδοσης (ταχύτητα) και αφήστε το πεντάλ συμπλέκτη ενώ πατάτε το πεντάλ γκαζιού. Μόλις αναπτύξετε την ταχύτητα που θέλετε, επαναλάβετε τη διαδικασία.

   Important: Να ακινητοποιείτε πάντα το μηχάνημα προτού επιλέξετε την όπισθεν μετά από εμπροσθοπορεία και το αντίστροφο.

   Note: ποφεύγετε ο κινητήρας να λειτουργεί στο ρελαντί για πολύ ώρα.

   Χρησιμοποιήστε τον παρακάτω πίνακα για να προσδιορίσετε την ταχύτητα πορείας του κενού μηχανήματος στις 3.400 σ.α.λ.

   Σχέση μετάδοσηςΛόγος μετάδοσηςΤαχύτητα (km/h)Ταχύτητα (μίλια ανά ώρα)
   166.4:15,63,5
   238.1:19,86,1
   319.6:119,211,9
   R80.7:14,72,9

   Note: Εάν αφήσετε τον διακόπτη μίζας στη θέση ON (Σε λειτουργία) για μεγάλο χρονικό διάστημα χωρίς να λειτουργεί ο κινητήρας, η μπαταρία μπορεί να αδειάσει.

   Important: Μην επιχειρήσετε να βάλετε μπρος το μηχάνημα σπρώχνοντας ή ρυμουλκώντας το. Μπορεί να προκληθεί βλάβη στο σύστημα κίνησης.

  Ενεργοποίηση κλειδώματος γκαζιού

  Note: Για να ενεργοποιήσετε το κλείδωμα γκαζιού πρέπει να έχετε τραβήξει χειρόφρενο, να έχετε ενεργοποιήσει την αντλία ψεκασμού και ο επιλογέας σχέσης μετάδοσης να βρίσκεται στη NEUTRAL (Νεκρά) θέση.

  1. Πατήστε το πεντάλ γκαζιού για να φτάσετε στις στροφές του κινητήρα (σ.α.λ.) που θέλετε.

  2. Μετακινήστε τον διακόπτη κλειδώματος γκαζιού που υπάρχει στον πίνακα ελέγχου στη θέση ON (Σε λειτουργία).

  3. Για να ελευθερώσετε το κλείδωμα γκαζιού, μετακινήστε τον διακόπτη στη θέση OFF (Εκτός λειτουργίας) ή πατήστε το πεντάλ φρένου ή συμπλέκτη.

  Ενεργοποίηση κλειδώματος ταχύτητας

  Note: Προτού ενεργοποιήσετε το κλείδωμα ταχύτητας, πρέπει να καθίσετε στο κάθισμα του χειριστή με το λυμένο το χειρόφρενο, την αντλία ενεργοποιημένη και τον επιλογέα σχέσης μετάδοσης σε κάποια ταχύτητα.

  1. Πατήστε το πεντάλ γκαζιού για να αυξήσετε τις στροφές του κινητήρα που θέλετε.

  2. Μετακινήστε τον διακόπτη κλειδώματος ταχύτητας που υπάρχει στον πίνακα ελέγχου στη θέση ON (Σε λειτουργία).

  3. Για να ελευθερώσετε το κλείδωμα ταχύτητας, μετακινήστε τον διακόπτη στη θέση OFF (Εκτός λειτουργίας) ή πατήστε το πεντάλ φρένου ή συμπλέκτη.

  Θέση του κινητήρα εκτός λειτουργίας

  1. Πατήστε συμπλέκτη και το πεντάλ φρένου για να ακινητοποιήσετε το ψεκαστικό.

  2. άλτε χειρόφρενο τραβώντας το προς τα επάνω και πίσω.

  3. Μετακινήστε τον επιλογέα σχέσης μετάδοσης στη NEUTRAL (Νεκρά) θέση.

  4. Γυρίστε το κλειδί της μίζας στη θέση STOP (Εκτός λειτουργίας).

  5. φαιρέστε το κλειδί από τον διακόπτη για να αποφύγετε ακούσια εκκίνησή του.

  Χρήση του κλειδώματος διαφορικού

  Το κλείδωμα διαφορικού αυξάνει την πρόσφυση του ψεκαστικού, καθώς «κλειδώνει» τους πίσω τροχούς για να μην περιστρέφεται ελεύθερα (σπινάρει) ο ένας. υτό είναι χρήσιμο όταν πρέπει να μεταφέρετε βαριά φορτία σε βρεγμένο γρασίδι ή ολισθηρά εδάφη, σε ανωφέρειες και σε αμμώδεις επιφάνειες. Είναι σημαντικό, ωστόσο, να θυμάστε ότι αυτή η επιπλέον πρόσφυση ενδείκνυται για περιορισμένη, προσωρινή χρήση. Η χρήση της δεν αντικαθιστά τις πρακτικές ασφαλούς λειτουργίας που έχουμε ήδη αναφέρει σχετικά με την κίνηση σε επικλινή εδάφη με βαρύ φορτίο.

  Το κλείδωμα διαφορικού αναγκάζει τους πίσω τροχούς να γυρίζουν με την ίδια ταχύτητα. Όταν χρησιμοποιείτε κλείδωμα διαφορικού, η ικανότητα να στρίβετε κλειστά περιορίζεται έως έναν βαθμό και μπορεί να προκληθεί ζημιά στον χλοοτάπητα. Χρησιμοποιείτε το κλείδωμα διαφορικού μόνο όταν χρειάζεται, σε αργές ταχύτητες και μόνο με την πρώτη ή τη δεύτερη σχέση μετάδοσης (ταχύτητα).

  Προειδοποίηση

  Η ανατροπή ή ολίσθηση του ψεκαστικού σε ανωφέρεια θα προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό.

  • Η επιπλέον πρόσφυση που παρέχει το κλείδωμα διαφορικού μπορεί να σας εκθέσει σε επικίνδυνες καταστάσεις, όπως την ανάβαση σε επικλινές έδαφος που είναι πολύ απότομο για να στρίψετε. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί στη χρήση του κλειδώματος διαφορικού, ειδικά σε εδάφη με πολύ έντονη κλίση.

  • Εάν το κλείδωμα διαφορικού είναι ενεργοποιημένο ενώ στρίβετε κλειστά με υψηλή ταχύτητα και ο πίσω, εσωτερικός τροχός σηκωθεί από το έδαφος, μπορεί να χάσετε τον έλεγχο και το ψεκαστικό να ολισθήσει. Χρησιμοποιείτε το κλείδωμα διαφορικού μόνο σε αργές ταχύτητες.

  Λειτουργία του ψεκαστικού

  Για να λειτουργήσετε το όχημα ψεκασμού Multi Pro, πρώτα γεμίστε τη δεξαμενή ψεκασμού, κατόπιν εφαρμόστε το διάλυμα στην επιφάνεια εργασίας και, τέλος, καθαρίστε τη δεξαμενή. Για να αποφύγετε βλάβη του ψεκαστικού πρέπει να ολοκληρώσετε και τα 3 βήματα διαδοχικά. Για παράδειγμα, μην αναμιγνύετε και προσθέτετε χημικές ουσίες στη δεξαμενή ψεκασμού από το βράδυ για να ψεκάσετε το πρωί. Κάτι τέτοιο θα προκαλέσει διαχωρισμό των χημικών ουσιών και πιθανή βλάβη στα εξαρτήματα του ψεκαστικού.

  Προσοχή

  Οι χημικές ουσίες είναι επικίνδυνες και μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό.

  • Προτού χειριστείτε χημικές ουσίες διαβάζετε τις οδηγίες στις ετικέτες τους και ακολουθείτε όλες τις υποδείξεις και προφυλάξεις του κατασκευαστή.

  • Κρατάτε τις χημικές ουσίες μακριά από την επιδερμίδα σας. Σε περίπτωση επαφής, πλύνετε σχολαστικά την αντίστοιχη περιοχή με σαπούνι και καθαρό νερό.

  • Φοράτε προστατευτικά γυαλιά και όποια άλλα μέσα ατομικής προστασίας προτείνει ο κατασκευαστής των χημικών ουσιών.

  Το όχημα ψεκασμού Multi Pro είναι ειδικά σχεδιασμένο για μεγάλη αντοχή και μεγάλη διάρκεια ζωής. Για την επίτευξη αυτού του στόχου στα διάφορα σημεία του ψεκαστικού έχουν επιλεγεί διαφορετικά υλικά για συγκεκριμένο λόγο. υτό έγινε διότι δεν υπάρχει ένα μόνο υλικό κατασκευής που είναι ιδανικό για όλες τις πιθανές εφαρμογές.

  Κάποιες χημικές ουσίες είναι πιο δραστικές από άλλες και κάθε μία αλληλεπιδρά διαφορετικά με τα διάφορα υλικά κατασκευής. Ορισμένα συστατικά (π.χ. σκόνες διαλύματος, ενεργός άνθρακας) είναι περισσότερο τραχιά προκαλώντας φθορά εκτριβής εντονότερη από το κανονικό. Εάν μια χημική ουσία διατίθεται σε μορφή ή σύνθεση που παρατείνει τη διάρκεια ζωής του ψεκαστικού, τότε χρησιμοποιήστε αυτήν την επιλογή.

  Όπως πάντα, φροντίζετε να καθαρίζετε σχολαστικά το ψεκαστικό μετά από κάθε εφαρμογή. υτό θα εξασφαλίσει στο ψεκαστικό σας μεγάλη διάρκεια ζωής και λειτουργία χωρίς προβλήματα.

  Ψεκασμός

  Important: Για να εξασφαλίσετε ότι η ανάμιξη του διαλύματος θα παραμείνει η σωστή, χρησιμοποιείτε την ανάδευση κάθε φορά που έχετε διάλυμα στη δεξαμενή. Για να λειτουργήσει η ανάδευση, πρέπει να έχετε ενεργοποιήσει την αντλία και οι στροφές του κινητήρα να είναι υψηλότερες από το ρελαντί. Εάν χρειάζεστε ανάδευση με σταματημένο το μηχάνημα, τραβήξτε χειρόφρενο, ενεργοποιήστε την αντλία, πατήστε τέρμα το πεντάλ γκαζιού και μετακινήστε τον διακόπτη κλειδώματος γκαζιού στη θέση ON (Σε λειτουργία).

  1. Κατεβάστε τα τμήματα μπούμας στη θέση ψεκασμού.

  2. Μετακινήστε τον διακόπτη της αντλίας ψεκασμού στη θέση ON (Σε λειτουργία).

  3. Μετακινήστε τον διακόπτη κύριου τμήματος μπούμας στη θέση OFF (Εκτός λειτουργίας) και τους 3 διακόπτες τμημάτων μπούμας στη θέση ON (Σε λειτουργία).

  4. Οδηγήστε μέχρι το σημείο όπου θα ψεκάσετε.

  5. Μετακινήστε τον διακόπτη κύριου τμήματος μπούμας στη θέση ON (Σε λειτουργία) για να ξεκινήσει ο ψεκασμός.

   Note: Το InfoCenter εμφανίζονται σε ποια τμήματα μπούμας έχει ενεργοποιηθεί ο ψεκασμός.

   Note: Εάν η δεξαμενή κοντεύει να αδειάσει η ανάδευση μπορεί να δημιουργήσει αφρό μέσα της. Για να αποφύγετε κάτι τέτοιο, κλείστε τη βαλβίδα ανάδευσης. Εναλλακτικά, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αντι-αφριστικό παράγοντα στη δεξαμενή.

  6. Χρησιμοποιήστε τον διακόπτη ρυθμού εφαρμογής για να ρυθμίσετε και να καθορίσετε την τιμή στόχο.

  7. Όταν ολοκληρώσετε τον ψεκασμό, μετακινήστε τον διακόπτη κύριων τμημάτων μπούμας στη θέση OFF (Εκτός λειτουργίας) για να απενεργοποιήσετε όλα τα τμήματα μπούμας και, μετά μετακινήστε τον διακόπτη της αντλίας στη θέση OFF (Εκτός λειτουργίας).

  Τοποθέτηση των τμημάτων μπούμας

  Οι διακόπτες ανύψωσης τμήματος μπούμας που υπάρχουν στον πίνακα ελέγχου του ψεκαστικού σας δίνουν τη δυνατότητα να μετακινείτε τα εξωτερικά τμήματα μπούμας μεταξύ των θέσεων μεταφοράς και ψεκασμού χωρίς να απομακρυνθείτε από το κάθισμα του χειριστή. Όποτε είναι δυνατόν ακινητοποιείτε το μηχάνημα πριν αλλάξετε θέση στα τμήματα μπούμας.

  Κατέβασμα των εξωτερικών τμημάτων μπούμας στη θέση ψεκασμού

  1. Σταθμεύστε το μηχάνημα σε επίπεδο έδαφος.

  2. Χρησιμοποιήστε τους διακόπτες ανύψωσης τμημάτων μπούμας για να κατεβάσετε τα εξωτερικά τμήματα μπούμας.

   Note: Περιμένετε μέχρι τα εξωτερικά τμήματα μπούμας να εκταθούν πλήρως στην θέση ψεκασμού.

  νύψωση των εξωτερικών τμημάτων μπούμας στη θέση μεταφοράς

  1. Σταθμεύστε το μηχάνημα σε επίπεδο έδαφος.

  2. Χρησιμοποιήστε τους διακόπτες ανύψωσης τμημάτων μπούμας για να ανεβάσετε τα εξωτερικά τμήματα μπούμας μέχρι να εφαρμόσουν πλήρως στην υποδοχή μεταφοράς, σχηματίζοντας το «X» της θέσης μεταφοράς και οι κύλινδροι ανύψωσης να έχουν συμπτυχθεί πλήρως.

   Important: Μόλις τα εξωτερικά τμήματα μπούμας φτάσουν στη θέση τους ελευθερώστε τον διακόπτη ανύψωσης τμήματος μπούμας. ν συνεχίσετε να λειτουργείτε τους ενεργοποιητές ενώ έχουν τερματίσει στους μηχανικούς αναστολείς μπορεί να προκαλέσετε βλάβη στους κυλίνδρους ανύψωσης ή/και άλλα υδραυλικά εξαρτήματα.

   Important: εβαιωθείτε ότι τα τμήματα μπούμας δεν έρχονται σε επαφή με κάποιο χαμηλό εμπόδιο όταν βρίσκονται στη θέση μεταφοράς, καθώς αυτό μπορεί να τους προκαλέσει ζημιά.

   Important: Τα τμήματα μπούμας μπορεί να υποστούν ζημιά εάν τα μεταφέρετε σε οποιαδήποτε άλλη θέση εκτός της θέσης μεταφοράς «X» μέσα στην υποδοχή μεταφοράς.

   g467635

  Important: Για να αποφύγετε βλάβη στον κύλινδρο ανύψωσης, βεβαιωθείτε ότι οι ενεργοποιητές έχουν συμπτυχθεί πλήρως προτού μετακινήσετε το μηχάνημα.

  Συμβουλές για τον ψεκασμό

  • Μην ψεκάζετε ξανά περιοχές που έχετε ψεκάσει ήδη.

  • Ελέγχετε για φραγμένα ακροφύσια. ντικαθιστάτε όλα τα φθαρμένα ή κατεστραμμένα ακροφύσια.

  • Χρησιμοποιείτε τον διακόπτη κύριου τμήματος μπούμας για να διακόψετε την παροχή του ψεκαστικού, προτού απενεργοποιήσετε το ψεκαστικό. Μετά τη διακοπή, χρησιμοποιήστε τον μοχλό ελέγχου γκαζιού για να διατηρήσετε τις στροφές του κινητήρα, ώστε να συνεχίσει να λειτουργεί η ανάδευση.

  • Θα έχετε καλύτερα αποτελέσματα αν ενεργοποιείτε τα τμήματα μπούμας ενώ το ψεκαστικό κινείται.

  πόφραξη ακροφυσίου

  Εάν ένα ακροφύσιο φράξει ενώ ψεκάζετε μπορείτε να το καθαρίσετε ως εξής:

  1. Σταθμεύστε το ψεκαστικό σε επίπεδο έδαφος, σβήστε τον κινητήρα και βάλτε χειρόφρενο.

  2. Μετακινήστε τον διακόπτη κύριου τμήματος μπούμας στη θέση OFF (Εκτός λειτουργίας) και τον διακόπτη της αντλίας ψεκασμού στη θέση OFF (Εκτός λειτουργίας).

  3. φαιρέστε το φραγμένο ακροφυσίου και καθαρίστε το χρησιμοποιώντας ένα ψεκαστήρι νερού και μια οδοντόβουρτσα.

  4. Εγκαταστήστε το ακροφυσίου.

  Μετά τη λειτουργία

  σφάλεια μετά τη λειτουργία

  Γενικές πληροφορίες ασφαλείας

  • Πριν απομακρυνθείτε από τη θέση του χειριστή, κάντε τις ακόλουθες ενέργειες:

   • Σταθμεύστε το μηχάνημα σε επίπεδο έδαφος.

   • Επιλέξτε στο κιβώτιο τη NEUTRAL (Νεκρά) θέση (χειροκίνητο) ή τη θέση PARK (Στάθμευση) (αυτόματο).

   • πενεργοποιήστε την αντλία ψεκασμού.

   • άλτε χειρόφρενο.

   • Σβήστε τον κινητήρα και αφαιρέστε το κλειδί (αν διατίθεται).

   • Περιμένετε να ακινητοποιηθούν όλα τα κινούμενα μέρη.

   • Πριν προβείτε σε ρύθμιση, σέρβις, καθαρισμό ή αποθήκευση του μηχανήματος, αφήστε το μηχάνημα να κρυώσει.

  • φού τελειώσετε την εργασία της ημέρας με το μηχάνημα, ξεπλύνετε όλα τα υπολείμματα χημικής ουσίας από τις εξωτερικές επιφάνειες του μηχανήματος και φροντίστε το σύστημα να εκπλυθεί και αδρανοποιηθεί τρεις φορές, σύμφωνα με τις υποδείξεις του κατασκευαστή των χημικών ουσιών και ότι όλες οι βαλβίδες έχουν εναλλαχθεί 3 φορές από κλειστές σε ανοικτές. νατρέξτε στην ενότητα «σφάλεια έναντι χημικών ουσιών».

  • φήστε τον κινητήρα να κρυώσει προτού αποθηκεύσετε το μηχάνημα σε εσωτερικό χώρο.

  • Μην αποθηκεύετε ποτέ το μηχάνημα ή τα δοχεία καυσίμων σε χώρους με γυμνές φλόγες, σπινθήρες ή φλόγα-πιλότο (π.χ. σε καυστήρα, λέβητα ή άλλες συσκευές).

  • Διατηρείτε όλα τα μέρη του μηχανήματος σε καλή κατάσταση λειτουργίας και όλα τα εξαρτήματα καλά στερεωμένα.

  • ντικαταστήστε όλες τις ετικέτες που έχουν φθαρεί, καταστραφεί ή χαθεί.

  Καθαρισμός του ψεκαστικού

  Important: Μην χρησιμοποιείτε υφάλμυρο ή ακάθαρτο νερό για τον καθαρισμό του μηχανήματος.

  Καθαρισμός του συστήματος ψεκαστικού

  ποστράγγιση της δεξαμενής

  1. Σταθμεύστε το ψεκαστικό, βάλτε χειρόφρενο, σβήστε τον κινητήρα και αφαιρέστε το κλειδί.

  2. Εντοπίστε τη βάνα αποστράγγισης δεξαμενής στην πίσω αριστερή πλευρά του μηχανήματος μπροστά από τη δεξαμενή καυσίμου (Σχήμα 27).

   g237187
  3. νασηκώστε τη βάνα και μετακινήστε την προς τα μέσα, μέχρι οι πείροι στερέωσής της να «ξεκουμπώσουν» από τις εγκοπές που υπάρχουν στη βάση της και, μετά, μετακινήστε τη βάνα προς τα πίσω (Σχήμα 27).

  4. Ευθυγραμμίστε το στόμιο της βάνας με το δοχείο αποστράγγισης και στρίψτε τη λαβή της αριστερόστροφα στην ανοικτή θέση (Σχήμα 27).

  5. Όταν η δεξαμενή αδειάσει τελείως, στρίψτε τη λαβή της βάνας αποστράγγισης στην κλειστή θέση και στερεώστε την στη βάση της (Σχήμα 27).

   Important: πορρίψτε τις χημικές ουσίες από τη δεξαμενή του ψεκαστικού τηρώντας τους τοπικούς κανονισμούς και τις υποδείξεις του κατασκευαστή του υλικού.

  Καθαρισμός εσωτερικών εξαρτημάτων του ψεκαστικού

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Μετά από κάθε χρήση
 • Καθαρίστε το ψεκαστικό. Κατά τη διαδικασία έκπλυσης, αυξήστε τις στροφές της αντλίας ώστε να ανοίξει η βαλβίδα εκτόνωσης και να ξεπλύνει τις βαλβίδες και τους εύκαμπτους σωλήνες από υγρά υπολείμματα.
 • Important: Για τον καθαρισμό του ψεκαστικού χρησιμοποιείτε αποκλειστικά καθαρό νερό.

  Important: Μετά από κάθε χρήση πρέπει πάντα να αποστραγγίζετε και να ξεπλένετε το ψεκαστικό, περιλαμβάνοντας τυχόν εγκατεστημένα εξαρτήματα του συστήματος ψεκασμού. ν δεν ξεπλύνετε και καθαρίσετε το ψεκαστικό, οι χημικές ουσίες μπορεί να στεγνώσουν και να φράξουν τις γραμμές, τις βαλβίδες τους κορμούς των ακροφυσίων, την αντλία και άλλα εξαρτήματα.

  Χρησιμοποιείτε το εγκεκριμένο Κιτ καθαρισμού και έκπλυσης. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Toro.

  Note: Στις παρακάτω υποδείξεις και οδηγίες γίνεται η παραδοχή ότι δεν έχει εγκατασταθεί το κιτ έκπλυσης της Toro.

  Καθαρίζετε το σύστημα ψεκασμού και όλα τα εγκατεστημένα εξαρτήματα ψεκασμού μετά από κάθε εργασία ψεκασμού. Για να καθαρίσετε εντελώς το σύστημα ψεκασμού πρέπει να κάνετε έκπλυση 3 φορές.

  1. Προσθέστε στη δεξαμενή τουλάχιστον 190 L (50 γαλόνια ΗΠ) καθαρό νερό και κλείστε το κάλυμμα.

  2. Στην πρώτη και δεύτερη έκπλυση του συστήματος, μπορείτε να προσθέσετε μέσα καθαρισμού/αδρανοποίησης στο νερό, αν χρειάζεται.

   Note: Στην τελευταία έκπλυση, χρησιμοποιήστε μόνο φρέσκο, καθαρό νερό.

  3. Κατεβάστε τα εξωτερικά τμήματα μπούμας στη θέση ψεκασμού.

  4. άλτε μπροστά τον κινητήρα, μετακινήστε τον διακόπτη της αντλίας ψεκασμού στη θέση ON (Σε λειτουργία) και πατήστε το πεντάλ γκαζιού για να αυξηθούν οι στροφές του κινητήρα.

  5. Μετακινήστε τον διακόπτη ανάδευσης στη θέση ON (Σε λειτουργία).

  6. Χρησιμοποιήστε τον διακόπτη ρυθμού εφαρμογής για να αυξήσετε την πίεση σε υψηλή τιμή.

  7. Μετακινήστε κάθε διακόπτη τμήματος μπούμας και τον διακόπτη κύριου τμήματος μπούμας στη θέση ON (Σε λειτουργία).

  8. Ελέγξτε τα ακροφύσια, για να βεβαιωθείτε ότι ψεκάζουν σωστά.

  9. φήστε όλο το νερό που υπάρχει στη δεξαμενή να ψεκαστεί από τα ακροφύσια.

  10. Μετακινήστε τον διακόπτη κύριου τμήματος μπούμας στη θέση OFF (Εκτός λειτουργίας) και τον διακόπτη ανάδευσης και αντλίας ψεκασμού στη θέση OFF (Εκτός λειτουργίας) και σβήστε τον κινητήρα.

  11. Επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 10 τουλάχιστον 2 ακόμα φορές για να βεβαιωθείτε ότι το σύστημα ψεκασμού έχει καθαρίσει εντελώς.

   Important: Πρέπει πάντα να ολοκληρώνετε 3 πλήρεις κύκλους έκπλυσης ώστε να εξασφαλίζετε ότι το σύστημα και τα εξαρτήματα ψεκασμού έχουν καθαρίσει εντελώς και να αποφύγετε την πρόκληση βλαβών σύστημα.

  Καθαρισμός εξωτερικών εξαρτημάτων του ψεκαστικού

  1. Καθαρίστε τα φίλτρα αναρρόφησης και κατάθλιψης. νατρέξτε στις ενότητες Καθαρισμός φίλτρου αναρρόφησης και Καθαρισμός φίλτρου κατάθλιψης.

   Important: Εάν χρησιμοποιήσατε χημικές ουσίες διαλυμάτων σκόνης, καθαρίστε το φίλτρο σήτας που υπάρχει μετά από κάθε δεξαμενή.

  2. Με ένα λάστιχο και καθαρό νερό ξεπλύνετε τις εξωτερικές επιφάνειες του ψεκαστικού.

  3. φαιρέστε τα ακροφύσια και καθαρίστε τα με το χέρι.

   Note: ντικαταστήστε τα ακροφύσια που έχουν φθορές ή βλάβες.

   Note: Εάν το μηχάνημά σας διαθέτει προαιρετικά φίλτρα ακροφυσίων, τότε καθαρίστε τα προτού εγκαταστήσετε τα ακροφύσια. νατρέξτε στην ενότητα Καθαρισμός των προαιρετικών φίλτρων ακροφύσιων.

  Καθαρισμός φίλτρου αναρρόφησης

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Μετά από κάθε χρήση
 • Καθαρίστε το φίλτρο αναρρόφησης.Καθαρίζετε το φίλτρο αναρρόφησης (συχνότερα αν χρησιμοποιείτε σκόνες διαλύματος).
  1. Σταθμεύστε το μηχάνημα σε επίπεδο έδαφος, βάλτε χειρόφρενο, απενεργοποιήστε την αντλία, σβήστε τον κινητήρα και αφαιρέστε το κλειδί.

  2. Στο επάνω μέρος της δεξαμενής του ψεκαστικού, αφαιρέστε την περόνη συγκράτησης που στερεώνει το ρακόρ του μεγάλου εύκαμπτου σωλήνα που έρχεται από το περίβλημα φίλτρου (Σχήμα 28).

   g033577
  3. φαιρέστε τον εύκαμπτο σωλήνα και το ρακόρ από το περίβλημα του φίλτρου (Σχήμα 28).

  4. Τραβήξτε το φίλτρο σήτας έξω από το περίβλημα του φίλτρου στη δεξαμενή (Σχήμα 29).

   g033578
  5. Καθαρίστε το φίλτρο αναρρόφησης με καθαρό νερό.

   Important: ντικαταστήστε το φίλτρο αν έχει φθαρεί ή δεν καθαρίζεται πλέον.

  6. Τοποθετήστε το φίλτρο αναρρόφησης στο περίβλημα φίλτρου μέχρι να εφαρμόσει πλήρως.

  7. Ευθυγραμμίστε τον εύκαμπτο σωλήνα και το ρακόρ του με το περίβλημα του φίλτρου στην άνω πλευρά της δεξαμενής και στερεώστε το ρακόρ και το περίβλημα με την περόνη συγκράτησης που αφαιρέσατε στην ενότητα 2.

  Καθαρισμός φίλτρου κατάθλιψης

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Μετά από κάθε χρήση
 • Καθαρίστε το φίλτρο κατάθλιψης.Καθαρίζετε το φίλτρο κατάθλιψης (συχνότερα αν χρησιμοποιείτε σκόνες διαλύματος).
  1. Σταθμεύστε το μηχάνημα σε επίπεδο έδαφος, βάλτε χειρόφρενο, απενεργοποιήστε την αντλία ψεκασμού, σβήστε τον κινητήρα και αφαιρέστε το κλειδί.

  2. Τοποθετήστε ένα δοχείο συλλογής ακριβώς κάτω από το φίλτρο κατάθλιψης (Σχήμα 30).

   g033293
  3. Περιστρέψτε την τάπα αποστράγγισης αριστερόστροφα και αφαιρέστε την από το ποτήρι του φίλτρου κατάθλιψης (Σχήμα 30).

   Note: φήστε το ποτήρι να αδειάσει τελείως.

  4. Περιστρέψτε το ποτήρι αριστερόστροφα και αφαιρέστε την κεφαλή του φίλτρου (Σχήμα 30).

  5. φαιρέστε το στοιχείο του φίλτρου κατάθλιψης (Σχήμα 30).

  6. Καθαρίστε το στοιχείο του φίλτρου κατάθλιψης με καθαρό νερό.

   Important: ντικαταστήστε το φίλτρο αν έχει φθαρεί ή δεν καθαρίζεται πλέον.

  7. Ελέγξτε την τσιμούχα της τάπας αποστράγγισης (βρίσκεται μέσα στο ποτήρι) και την τσιμούχα του ποτηριού (βρίσκεται μέσα στην κεφαλή του φίλτρου) για βλάβες ή φθορές (Σχήμα 30).

   Important: ντικαταστήστε τις φθαρμένες ή κατεστραμμένες τσιμούχες της τάπας, του ποτηριού ή και των δύο.

  8. Εφαρμόστε το στοιχείο του φίλτρου κατάθλιψης μέσα στην κεφαλή του φίλτρου (Σχήμα 30).

   Note: εβαιωθείτε ότι το στοιχείο του φίλτρου εφάρμοσε καλά στην κεφαλή του φίλτρου.

  9. ιδώστε το ποτήρι στην κεφαλή του φίλτρου και σφίξτε το με το χέρι (Σχήμα 30).

  10. Εγκαταστήστε την τάπα αποστράγγισης στο ρακόρ που υπάρχει στην κάτω πλευρά του ποτηριού και σφίξτε την τάπα με το χέρι (Σχήμα 30).

  Καθαρισμός των προαιρετικών φίλτρων ακροφύσιων

  1. Σταθμεύστε το μηχάνημα σε επίπεδο έδαφος, βάλτε χειρόφρενο, απενεργοποιήστε την αντλία ψεκασμού, σβήστε τον κινητήρα και αφαιρέστε το κλειδί.

  2. φαιρέστε το ακροφύσιο από την κορυφή ψεκασμού (Σχήμα 31).

   g209504
  3. φαιρέστε το φίλτρο ακροφυσίων (Σχήμα 31).

  4. Καθαρίστε το φίλτρο ακροφυσίων με καθαρό νερό.

   Important: ντικαταστήστε το φίλτρο αν έχει φθαρεί ή δεν καθαρίζεται πλέον.

  5. Εγκαταστήστε το φίλτρο ακροφυσίων (Σχήμα 31).

   Note: εβαιωθείτε ότι το φίλτρο έχει εφαρμόσει πλήρως.

  6. Εγκαταστήστε το ακροφύσιο στην κορυφή ψεκασμού (Σχήμα 31).

  7. Επαναλάβετε τα βήματα 2 έως 6 για το υπόλοιπα ακροφύσια ψεκασμού.

  Καθαρισμός κορμού ακροφυσίου και διαφράγματος ανεπίστροφης βαλβίδας

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Κάθε χρόνο
 • Καθαρίστε τον κορμό του ακροφυσίου και το διάφραγμα της ανεπίστροφης βαλβίδας.Καθαρίστε τον κορμό του ακροφυσίου και το διάφραγμα της ανεπίστροφης βαλβίδας, αν εντοπίσετε διαρροή από κάποιο ακροφύσιο μετά την απενεργοποίηση του αντίστοιχου τμήματος μπούμας.
  1. Περιστρέψτε αριστερόστροφα την τάπα διαφράγματος και αφαιρέστε την τάπα από τον κορμό του ακροφύσιου (Σχήμα 32).

   g239582
  2. φαιρέστε το διάφραγμα της ανεπίστροφης βαλβίδας από την τάπα ή τον κορμό του ακροφύσιου (Σχήμα 32).

  3. Καθαρίστε την τάπα, το διάφραγμα και τον κορμό του ακροφύσιου με καθαρό νερό (Σχήμα 32).

  4. Συναρμολογήστε το διάφραγμα μέσα στην τάπα με την προεξοχή του διαφράγματος στραμμένη προς την τάπα (Σχήμα 32).

   g239583
  5. Συναρμολογήστε την τάπα και το διάφραγμα στον κορμό του ακροφύσιου και σφίξτε με το χέρι (Σχήμα 32).

  6. Επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 5 για το υπόλοιπα ακροφύσια ψεκασμού.

  Προστασία συστήματος ψεκασμού από παγετό/διάβρωση

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Μετά από κάθε χρήση
 • Προστατέψτε από παγετό/διάβρωση το σύστημα ψεκασμού στο τέλος των εργασιών της ημέρας.
 • Προδιαγραφή αντιπηκτικού/αντιδιαβρωτικού

  Προδιαγραφή αντιπηκτικού/αντιδιαβρωτικού: «μη τοξικό αντιπηκτικό RV» προπυλενογλυκόλης με αναστολέα διάβρωσης

  Important: Χρησιμοποιείτε μόνο προπυλενογλυκόλη με αναστολέα διάβρωσης. Μη χρησιμοποιείτε ανακυκλωμένη προπυλενογλυκόλη. Μη χρησιμοποιείτε αντιπηκτικό με βάση την αιθυλενογλυκόλη.Μη χρησιμοποιείτε προπυλενογλυκόλη με διαλυτές αλκοόλες (μεθανόλη, αιθανόλη ή ισοπροπανόλη) ή προσθήκη άλμης.

  Προετοιμασία του αντιπαγωτικού/αντιδιαβρωτικού

  1. Μετακινήστε το μηχάνημα σε επίπεδο έδαφος, βάλτε χειρόφρενο, σβήστε τον κινητήρα και αφαιρέστε το κλειδί.

  2. Προσθέστε το αντιπαγωτικό/αντιδιαβρωτικό στη δεξαμενή ως εξής:

   • Για έτοιμο προς χρήση (αραιωμένο) αντιπηκτικό RV προπυλενογλυκόλης—προσθέστε 10 γαλόνια αντιπηκτικό RV προπυλενογλυκόλης στη δεξαμενή.

   • Για συμπυκνωμένο αντιπηκτικό RV προπυλενογλυκόλης εκτελέστε τα εξής βήματα:

    1. Προσθέστε 10 γαλόνια μίγμα αντιπηκτικού RV προπυλενογλυκόλης και νερού στη δεξαμενή του ψεκαστικού. Προετοιμάστε το μίγμα του αντιπηκτικού σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή για συγκέντρωση κατάλληλη τουλάχιστον για θερμοκρασία -45°C.

     Important: Για τον καθαρισμό του ψεκαστικού χρησιμοποιείτε αποκλειστικά καθαρό νερό.

    2. άλτε μπροστά τον κινητήρα και μετακινήστε τον διακόπτη της αντλίας ψεκασμού στη θέση ON (Σε λειτουργία).

    3. Πατήστε το πεντάλ γκαζιού για να αυξήσετε τις στροφές του κινητήρα.

    4. Μετακινήστε τον διακόπτη ανάδευσης στη θέση ON (Σε λειτουργία).

     φήστε το διάλυμα αντιπαγωτικού/αντιδιαβρωτικού και νερού να κυκλοφορήσει επί 3 λεπτά ή περισσότερο.

  Ψεκασμός του αντιπαγωτικού/αντιδιαβρωτικού

  Συνιστώμενο εργαλείο: ένα διάφανο δοχείο συλλογής.

  1. Μετακινήστε το μηχάνημα στον χώρο αποστράγγισης και βάλτε χειρόφρενο.

  2. Κατεβάστε τα εξωτερικά τμήματα μπούμας.

  3. Μετακινήστε τους διακόπτες αριστερού, δεξιού και κεντρικού τμήματος μπούμας και τον διακόπτη κύριου τμήματος μπούμας στη θέση ON (Σε λειτουργία).

  4. φήστε το σύστημα ψεκασμού να ψεκάσει μέχρι το αντιπαγωτικό/αντιδιαβρωτικό να βγει από τα ακροφύσια.

   Note: Τα περισσότερα αντιπηκτικά RV προπυλενογλυκόλης έχουν ροζ χρώμα. Χρησιμοποιήστε το δοχείο συλλογής για να πάρετε δείγμα ψεκαζόμενου υγρού από διάφορα ακροφύσια.

  5. Κλείστε τον διακόπτη κύριου τμήματος μπούμας, τους 3 διακόπτες τμήματος μπούμας, τον διακόπτη ανάδευσης, τον διακόπτη της αντλίας ψεκασμού και σβήστε το κινητήρα.

  Μεταφορά του ψεκαστικού

  Για τη μεταφορά του μηχανήματος σε μεγάλες αποστάσεις χρησιμοποιήστε τρέιλερ ή φορτηγό.

  • Χρησιμοποιείτε ράμπες πλήρους πλάτους για τη φόρτωση του μηχανήματος σε τρέιλερ ή φορτηγό.

  • Δέστε τα εξωτερικά τμήματα μπούμας στις υποδοχές μεταφοράς τους.

  • Προσδέστε με ασφάλεια το μηχάνημα στο όχημα μεταφοράς. Στο Σχήμα 34 φαίνονται τα σημεία πρόσδεσης του μηχανήματος.

  g216272

  Ρυμούλκηση του ψεκαστικού

  Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, μπορείτε να ρυμουλκήσετε το ψεκαστικό για μικρή απόσταση. Ωστόσο, αυτό δεν πρέπει να αποτελεί συνήθη διαδικασία λειτουργίας.

  Προειδοποίηση

  Η ρυμούλκηση σε υπερβολική ταχύτητα μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια του ελέγχου και να προκαλέσει τραυματισμό.

  Μην ρυμουλκείτε ποτέ το ψεκαστικό με ταχύτητα μεγαλύτερη από 8 km/h.

  Η ρυμούλκηση του ψεκαστικού πρέπει να γίνεται από 2 άτομα. Εάν πρέπει οπωσδήποτε να μετακινήσετε το μηχάνημα σε αρκετά μεγάλη απόσταση, μεταφέρετέ το με φορτηγό ή τρέιλερ. νατρέξτε στην ενότητα Μεταφορά του ψεκαστικού

  1. Δέστε το σχοινί ρυμούλκησης στο πλαίσιο.

  2. Μετακινήστε τον επιλογέα σχέσης μετάδοσης στη NEUTRAL (Νεκρά) θέση και ελευθερώστε το χειρόφρενο.

  3. Ρυμουλκήστε το ψεκαστικό με ταχύτητα μικρότερη από 8 km/h.

  Συντήρηση

  Note: Κατεβάστε δωρεάν το σχεδιάγραμμα συστήματος μεταβαίνοντας στη διεύθυνση www.Toro.com και αναζητώντας το μηχάνημά σας από το σύνδεσμο προς τα εγχειρίδια (Manuals) στην αρχική σελίδα.Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το σύστημα ψεκασμού, ανατρέξτε στο σχεδιάγραμμα του συστήματος ψεκασμού στην ενότητα .

  Note: Καθορίστε την αριστερή και δεξιά πλευρά του μηχανήματος από την κανονική θέση χειρισμού.

  σφάλεια συντήρησης

  • Πριν απομακρυνθείτε από τη θέση του χειριστή, κάντε τις ακόλουθες ενέργειες:

   • Σταθμεύστε το μηχάνημα σε επίπεδο έδαφος.

   • Επιλέξτε στο κιβώτιο τη NEUTRAL (Νεκρά) θέση (χειροκίνητο) ή τη θέση PARK (Στάθμευση) (αυτόματο).

   • άλτε χειρόφρενο.

   • Σβήστε τον κινητήρα και αφαιρέστε το κλειδί (αν διατίθεται).

   • Περιμένετε να ακινητοποιηθούν όλα τα κινούμενα μέρη.

  • φήστε τα μέρη του μηχανήματος να κρυώσουν προτού εκτελέσετε εργασίες συντήρησης.

  • Η συντήρηση, επισκευή, ρύθμιση και έλεγχος του μηχανήματος θα πρέπει να γίνονται μόνο από εξειδικευμένο και εξουσιοδοτημένο προσωπικό.

  • Πριν από οποιαδήποτε εργασία συντήρησης, καθαρίστε και ξεπλύνετε σχολαστικά το ψεκαστικό. νατρέξτε στην ενότητα «σφάλεια έναντι χημικών ουσιών».

  • Οι χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται στο σύστημα ψεκασμού μπορεί να είναι επικίνδυνες και τοξικές για εσάς, τους παρευρισκόμενους, την πανίδα, την χλωρίδα, το έδαφος ή άλλα αντικείμενα.

   • Διαβάζετε προσεκτικά και ακολουθείτε τις προειδοποιητικές ετικέτες στις συσκευασίες των χημικών ουσιών και τα δελτία δεδομένων ασφαλείας των υλικών (MSDS) για όλα τα χημικά που χρησιμοποιούνται και προστατευθείτε σύμφωνα με τις υποδείξεις του κατασκευαστή των χημικών ουσιών.

   • Προστατεύετε πάντα το δέρμα σας όταν βρίσκεστε κοντά σε χημικές ουσίες. Χρησιμοποιείτε τα κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας (ΜΠ), που σας προστατεύουν από άμεση επαφή με τις χημικές ουσίες, περιλαμβανομένων των εξής:

    • γυαλιά ασφαλείας ή/και προσωπίδα

    • φόρμα προστασίας από χημικές ουσίες

    • αναπνευστήρα ή μάσκα με φίλτρο

    • γάντια αντοχής σε χημικές ουσίες

    • ελαστικές γαλότσες ή άλλα αντιολισθητικά υποδήματα

    • μια αλλαξιά καθαρά ρούχα, σαπούνι ή απορρυπαντικό και πετσέτες μιας χρήσης για καθαρισμό

   • Εάν οι πληροφορίες ασφαλείας έναντι χημικών ουσιών δεν είναι διαθέσιμες, αρνηθείτε να χειριστείτε ή να εργαστείτε με το ψεκαστικό.

   • Μη γεμίζετε, μη βαθμονομείτε και μην καθαρίζετε το μηχάνημα όταν στον χώρο βρίσκονται άλλοι άνθρωποι, ειδικά παιδιά ή ζώα.

   • Να χειρίζεστε τις χημικές ουσίες σε καλά αεριζόμενους χώρους.

   • Έχετε καθαρό νερό διαθέσιμο, ειδικά όταν γεμίζετε τη δεξαμενή ψεκασμού.

   • Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν εργάζεστε κοντά σε χημικές ουσίες.

   • Μην καθαρίζετε τα ακροφύσια ψεκασμού φυσώντας τα με αέρα, ούτε να τα τοποθετείτε στο στόμα σας.

   • Μετά την εργασία με τις χημικές ουσίες και όσο το δυνατόν πιο σύντομα, να πλένετε πάντα τα χέρια σας και τα μέρη που εκτέθηκαν.

   • Οι χημικές ουσίες και οι αναθυμιάσεις τους είναι επικίνδυνες. Ποτέ μην εισέρχεστε στη δεξαμενή, ούτε να βάζετε το κεφάλι σας μέσα ή πάνω από το άνοιγμά της.

  • Για να διασφαλίσετε ότι το μηχάνημα βρίσκεται σε καλή κατάσταση στο σύνολό του, διατηρείτε όλα τα εξαρτήματα καλά στερεωμένα.

  • Για να μειωθεί ο κίνδυνος πυρκαγιάς, φροντίστε να μην συσσωρεύεται γράσο, χημικές ουσίες, γρασίδι, φύλλα και σκόνης στον χώρο του κινητήρα.

  • Εάν πρέπει να θέσετε τον κινητήρα σε λειτουργία για να πραγματοποιήσετε κάποια εργασία ρύθμισης στο πλαίσιο της συντήρησης, κρατήστε τα χέρια, τα πόδια, τα ρούχα και άλλα μέρη του σώματός σας μακριά από τον κινητήρα και τα κινούμενα μέρη. Φροντίστε να μην είναι κανένας κοντά.

  • Μη ρυθμίζετε την ταχύτητα πορείας του μηχανήματος. Για να διασφαλίσετε την ασφάλεια και την ακρίβεια, αναθέστε τον έλεγχο της ταχύτητας πορείας σε έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Toro.

  • Εάν απαιτούνται επισκευές μεγάλης έκτασης ή χρειάζεστε τεχνική βοήθεια, επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Toro.

  • Η τροποποίηση του μηχανήματος με οποιονδήποτε τρόπο ενδέχεται να επηρεάσει τη λειτουργία, την απόδοση, την αντοχή ή τη χρήση του και να προκαλέσει τραυματισμό ή θάνατο. Η εν λόγω χρήση μπορεί να ακυρώσει την εγγύηση του προϊόντος.

  • Όταν εργάζεστε κάτω από το μηχάνημα, τοποθετείτε τρίποδες στήριξης.

  • Εκτονώνετε προσεκτικά την πίεση εξαρτημάτων με αποθηκευμένη ενέργεια.

  Συνιστώμενο χρονοδιάγραμμα συντήρησης

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Μετά τις πρώτες 8 ώρες
 • Σφίξτε με την κατάλληλη ροπή τα παξιμάδια τροχών.
 • ντικαταστήστε το φίλτρο του υδραυλικού συστήματος.
 • Μετά τις πρώτες 50 ώρες
 • λλάξτε το λάδι του κινητήρα.
 • Ελέγξτε το φίλτρο αέρα για το κάνιστρο ενεργού άνθρακα.
 • ντικαταστήστε το φίλτρο του κάνιστρου ενεργού άνθρακα.
 • Πριν από κάθε χρήση ή καθημερινά
 • Ελέγχετε την πίεση του αέρα στα ελαστικά κάθε 8 ώρες ή καθημερινά.
 • κολουθήστε τις οδηγίες για το στρώσιμο ενός καινούριου μηχανήματος (100 πρώτες ώρες λειτουργίας).
 • Ελέγξτε τους ιμάντες πρόσδεσης της δεξαμενής.
 • Ελέγξτε την περιστρεφόμενη σήτα του κινητήρα.
 • Ελέγξτε το λάδι κινητήρα.
 • Ελέγξτε την πίεση των ελαστικών.
 • Μετά από κάθε χρήση
 • Καθαρίστε το ψεκαστικό. Κατά τη διαδικασία έκπλυσης, αυξήστε τις στροφές της αντλίας ώστε να ανοίξει η βαλβίδα εκτόνωσης και να ξεπλύνει τις βαλβίδες και τους εύκαμπτους σωλήνες από υγρά υπολείμματα.
 • Καθαρίστε το φίλτρο αναρρόφησης.Καθαρίζετε το φίλτρο αναρρόφησης (συχνότερα αν χρησιμοποιείτε σκόνες διαλύματος).
 • Καθαρίστε το φίλτρο κατάθλιψης.Καθαρίζετε το φίλτρο κατάθλιψης (συχνότερα αν χρησιμοποιείτε σκόνες διαλύματος).
 • Προστατέψτε από παγετό/διάβρωση το σύστημα ψεκασμού στο τέλος των εργασιών της ημέρας.
 • Κάθε 50 ώρες
 • Λιπάνετε την αντλία.
 • Καθαρίστε και λιπάνετε το αφρώδες στοιχείο του φίλτρου αέρα(συχνότερα υπό συνθήκες αυξημένων ρύπων ή σκόνης).
 • Ελέγξτε τις συνδέσεις των καλωδίων της μπαταρίας.
 • Ελέγξτε τη στάθμη του ηλεκτρολύτη της μπαταρίας.
 • Κάθε 100 ώρες
 • Λιπάνετε όλα τα γρασαδοράκια.
 • Λιπάνετε τις αρθρωτές βάσεις των τμημάτων μπούμας.
 • Καθαρίστε την περιστρεφόμενη σήτα του κινητήρα(συχνότερα υπό συνθήκες αυξημένων ρύπων ή σκόνης).
 • λλάξτε το λάδι του κινητήρα(συχνότερα εάν λειτουργεί υπό υψηλά φορτία ή υψηλές θερμοκρασίες).
 • ντικαταστήστε το φίλτρο λαδιού κινητήρα.
 • ντικαταστήστε το φίλτρο καυσίμου.
 • Σφίξτε με την κατάλληλη ροπή τα παξιμάδια τροχών.
 • Ελέγξτε την κατάσταση και τη φθορά των ελαστικών.
 • Ελέγξτε τη σύγκλιση των εμπρός τροχών.
 • Ελέγξτε τα φρένα.
 • Κάθε 200 ώρες
 • ντικαταστήστε το χάρτινο στοιχείο του φίλτρου αέρα(συχνότερα υπό συνθήκες αυξημένων ρύπων ή σκόνης).
 • λλάξτε τα μπουζί.
 • Ελέγξτε το φίλτρο αέρα για το κάνιστρο ενεργού άνθρακα.
 • ντικαταστήστε το φίλτρο του κάνιστρου ενεργού άνθρακα.
 • Ελέγξτε τη ρύθμιση της ντίζας κλειδώματος διαφορικού.
 • Ελέγξτε το χειρόφρενο.
 • Ελέγξτε το υγρό κιβωτίου ταχυτήτων/υδραυλικό υγρό.
 • Επιθεωρήστε όλους τους εύκαμπτους σωλήνες και τις συνδέσεις τους για φθορές και σωστή σύσφιξη.
 • Καθαρίστε το ροόμετρο(συχνότερα αν χρησιμοποιείτε σκόνες διαλύματος).
 • Κάθε 400 ώρες
 • Εκτελέστε όλες τις εργασίες ετήσιας συντήρησης που προβλέπονται στο εγχειρίδιο χρήστη του κινητήρα.
 • Επιθεωρήστε τις γραμμές καυσίμου.
 • ποστραγγίστε και καθαρίστε το ρεζερβουάρ καυσίμου.
 • λλάξτε το φίλτρο αναρρόφησης.
 • λλάξτε το φίλτρο κατάθλιψης.
 • Επιθεωρήστε τα διαφράγματα της αντλίας και αντικαταστήστε εάν είναι απαραίτητο(επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Toro).
 • Επιθεωρήστε τις ανεπίστροφες βαλβίδες της αντλίας και αντικαταστήστε εάν είναι απαραίτητο(επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Toro).
 • Επιθεωρήστε τους πλαστικούς δακτυλίους τριβής.
 • Κάθε 800 ώρες
 • λλάξτε το υγρό κιβωτίου ταχυτήτων/υδραυλικό υγρό και καθαρίστε το φίλτρο.
 • ντικαταστήστε το φίλτρο του υδραυλικού συστήματος.
 • Κάθε χρόνο
 • αθμονομήστε τη βαλβίδα παράκαμψης ανάδευσης.
 • Καθαρίστε τον κορμό του ακροφυσίου και το διάφραγμα της ανεπίστροφης βαλβίδας.Καθαρίστε τον κορμό του ακροφυσίου και το διάφραγμα της ανεπίστροφης βαλβίδας, αν εντοπίσετε διαρροή από κάποιο ακροφύσιο μετά την απενεργοποίηση του αντίστοιχου τμήματος μπούμας.
 • Important: Για περισσότερες διαδικασίες συντήρησης, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χειριστή του κινητήρα σας.

  Λίστα ελέγχου για την καθημερινή συντήρηση

  Δημιουργήστε αντίγραφα αυτής της σελίδας για συχνή χρήση.

  Στοιχείο ελέγχου συντήρησηςΓια την εβδομάδα:
  Δευτ.Τρ.Τετ.Πέμ.Παρ.Σάβ.Κυρ.
  Ελέγξτε τη λειτουργία του φρένου και του χειρόφρενου.       
  Ελέγξτε τη λειτουργία του λεβιέ ταχυτήτων / της νεκράς.       
  Ελέγξτε τη στάθμη του καυσίμου.       
  Ελέγξτε τη στάθμη του λαδιού κινητήρα.       
  Ελέγξτε τη στάθμη λαδιού του κιβωτίου ταχυτήτων.       
  Επιθεωρήστε το φίλτρο αέρα.       
  Ελέγξτε τα πτερύγια ψύξης του κινητήρα.       
  Ελέγξτε για τυχόν ασυνήθιστους ήχους του κινητήρα.       
  Ελέγξτε για ασυνήθιστους ήχους λειτουργίας.       
  Ελέγξτε την πίεση των ελαστικών.       
  Ελέγξτε για διαρροές υγρών.       
  Ελέγξτε τη λειτουργία των οργάνων.       
  Ελέγξτε τη λειτουργία του γκαζιού.       
  Καθαρίστε το φίλτρο σήτας αναρρόφησης.       
  Ελέγξτε τη σύγκλιση των τροχών.       
  Λιπάνετε όλα τα γρασαδοράκια.1       
  Επιδιορθώστε τη βαφή όπου υπάρχουν φθορές.       

  1μέσως μετά από κάθε πλύσιμο, ανεξάρτητα από το αναγραφόμενο χρονικό διάστημα

  Σημείωση για προβληματικά σημεία

  Άτομο που διενήργησε την επιθεώρηση:
  ΣτοιχείοΗμερομηνίαΠληροφορίες
  1  
  2  
  3  
  4  
  5  
  6  
  7  
  8  
  9  
  10  
  11  
  12  

  Προσοχή

  ν αφήσετε το κλειδί στη μίζα, μπορεί κάποιος να θέσει ακούσια τον κινητήρα σε λειτουργία και να τραυματιστείτε εσείς ή διερχόμενοι.

  Προτού εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία συντήρησης, αφαιρέστε το κλειδί από τη μίζα και αποσυνδέστε τα καλώδια των μπουζί. πομακρύνετε τα καλώδια έτσι ώστε να μην έρθουν τυχαία σε επαφή με τα μπουζί.

  Διαδικασίες πριν από τη συντήρηση

  νύψωση του ψεκαστικού

  Όταν θέτετε τον κινητήρα σε λειτουργία για τακτική συντήρηση ή/και διαγνωστικό έλεγχο, βεβαιωθείτε ότι οι πίσω τροχοί του ψεκαστικού απέχουν 2,5 cm (1") από το έδαφος και ότι ο οπίσθιος άξονας στηρίζεται σε τρίποδες στήριξης.

  Κίνδυνος

  Όταν το ψεκαστικό στηρίζεται σε γρύλο δεν είναι σταθερό και μπορεί να γλιστρήσει από αυτό, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό οποιουδήποτε βρίσκεται κάτω από αυτό.

  • Μην βάζετε μπροστά τον κινητήρα όταν το ψεκαστικό στηρίζεται σε γρύλο.

  • φαιρείτε πάντα το κλειδί από τον διακόπτη της μίζας προτού κατεβείτε από το ψεκαστικό.

  • κινητοποιείτε τα ελαστικά με τάκους όταν το ψεκαστικό στηρίζεται σε γρύλο.

  Το σημείο ανύψωσης στην εμπρός πλευρά του ψεκαστικού βρίσκεται κάτω από την εμπρός τραβέρσα του πλαισίου (Σχήμα 35A). Το πίσω σημείο ανύψωσης του ψεκαστικού βρίσκεται στην πίσω βάση του πλαισίου, πίσω από τα πίσω σημεία πρόσδεσης (Σχήμα 35B).

  g028108

  Λίπανση

  Γρασάρισμα του μηχανήματος

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Κάθε 100 ώρες
 • Λιπάνετε όλα τα γρασαδοράκια.
 • Τύπος γράσου: γράσο λιθίου Νο. 2

  Για να εντοπίσετε τα γρασαδοράκια ανατρέξτε στο Σχήμα 36.

  g216476
  1. Σκουπίστε τα γρασαδοράκια έτσι ώστε να μην είναι δυνατή η εισαγωγή σκόνης ή υπολειμμάτων στο ρουλεμάν ή τον δακτύλιο τριβής.

  2. Διοχετεύστε γράσο στο ρουλεμάν ή τον δακτύλιο τριβής.

  3. Σκουπίστε το επιπλέον γράσο.

  Γρασάρισμα της αντλίας ψεκασμού

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Κάθε 50 ώρες
 • Λιπάνετε την αντλία.
 • Τύπος γράσου: Mobil XHP 461.

  1. νυψώστε το ψεκαστικό. νατρέξτε στην ενότητα νύψωση του ψεκαστικού.

  2. Εντοπίστε την αντλία ψεκασμού.

   Note: Η αντλία βρίσκεται κάτω από το κάθισμα. νατρέξτε στην ενότητα Θέση αντλίας ψεκασμού.

  3. Σκουπίστε και καθαρίστε τα 2 γρασαδοράκια προέκτασης (Σχήμα 37 και Σχήμα 37).

   g216324g216325
  4. Διοχετεύστε γράσο σε κάθε γρασαδοράκι προέκτασης (Σχήμα 37 και Σχήμα 37).

  5. Σκουπίστε το επιπλέον γράσο.

  Γρασάρισμα αρθρωτών βάσεων τμημάτων μπούμας

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Κάθε 100 ώρες
 • Λιπάνετε τις αρθρωτές βάσεις των τμημάτων μπούμας.
 • Important: Εάν πλύνετε με νερό τις αρθρωτές βάσεις των τμημάτων μπούμας, απομακρύνετε όλο το νερό και τα υπολείμματα από το συγκρότημα της αρθρωτής βάσης και απλώστε καινούριο γράσο.

  Τύπος γράσου: γράσο λιθίου Νο. 2

  1. Σκουπίστε τα γρασαδοράκια έτσι ώστε να μην είναι δυνατή η εισαγωγή ξένων αντικειμένων στο ρουλεμάν ή τον δακτύλιο τριβής.

  2. Διοχετεύστε γράσο στο ρουλεμάν ή τον δακτύλιο τριβής που υπάρχει σε κάθε γρασαδοράκι (Σχήμα 38).

   g002014
  3. Σκουπίστε το επιπλέον γράσο.

  4. Επαναλάβετε τη διαδικασία για κάθε άλλο άξονα τμήματος μπούμας.

  Συντήρηση κινητήρα

  σφάλεια κινητήρα

  Προτού ελέγξετε τη στάθμη του λαδιού ή προσθέσετε λάδι στον στροφαλοθάλαμο, σβήστε τον κινητήρα.

  Έλεγχος της σήτας εισαγωγής αέρα

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Πριν από κάθε χρήση ή καθημερινά
 • Ελέγξτε την περιστρεφόμενη σήτα του κινητήρα.
 • Κάθε 100 ώρες
 • Καθαρίστε την περιστρεφόμενη σήτα του κινητήρα(συχνότερα υπό συνθήκες αυξημένων ρύπων ή σκόνης).
 • Πριν από κάθε χρήση ή καθημερινά ελέγχετε και καθαρίζετε, εάν χρειάζεται, τη σήτα εισαγωγής αέρα που υπάρχει στην εμπρός πλευρά του κινητήρα.

  Σέρβις του φίλτρου αέρα

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Κάθε 50 ώρες
 • Καθαρίστε και λιπάνετε το αφρώδες στοιχείο του φίλτρου αέρα(συχνότερα υπό συνθήκες αυξημένων ρύπων ή σκόνης).
 • Κάθε 200 ώρες
 • ντικαταστήστε το χάρτινο στοιχείο του φίλτρου αέρα(συχνότερα υπό συνθήκες αυξημένων ρύπων ή σκόνης).
 • φαίρεση του αφρώδους και του χάρτινου στοιχείου

  1. άλτε χειρόφρενο, απενεργοποιήστε την αντλία, σβήστε τον κινητήρα και αφαιρέστε το κλειδί της μίζας.

  2. πασφαλίστε το μάνδαλο που υπάρχει στην πίσω πλευρά του καθίσματος και σηκώστε το κάθισμα προς τα μπροστά.

  3. Καθαρίστε γύρω από το φίλτρο αέρα για να εμποδίσετε τη σκόνη να εισέλθει στον κινητήρα και να προκαλέσει φθορές (Σχήμα 39).

   g001980
  4. Ξεσφίξτε την χειρόβιδα που υπάρχει στο κάλυμμα του φίλτρου αέρα και αφαιρέστε το κάλυμμα (Σχήμα 39).

  5. φαιρέστε προσεκτικά το αφρώδες στοιχείο από το χάρτινο στοιχείο (Σχήμα 39).

  6. φαιρέστε το παξιμάδι του καλύμματος και αφαιρέστε το κάλυμμα και το χάρτινο στοιχείο (Σχήμα 39).

  Καθαρισμός του αφρώδους στοιχείου

  1. Πλύνετε το αφρώδες στοιχείο με υγρό σαπούνι και ζεστό νερό.

  2. Όταν το στοιχείο καθαρίσει, ξεπλύνετέ το σχολαστικά.

  3. Στεγνώστε το στοιχείο, πιέζοντας το μέσα σε καθαρό πανί.

  4. Ρίξτε 30 έως 59 ml λαδιού στο στοιχείο (Σχήμα 40).

   Important: ντικαταστήστε το αφρώδες στοιχείο αν είναι σκισμένο ή φθαρμένο.

   g001981
  5. Πιέστε το στοιχείο για να απλωθεί το λάδι.

  Έλεγχος του χάρτινου στοιχείου

  Ελέγξτε το χάρτινο στοιχείο για σχισίματα, λιπαρές ουσίες ή φθορές στο ελαστικό παρέμβυσμα, υπερβολική σκόνη ή άλλη βλάβη (Σχήμα 41). Εάν συντρέχει οποιαδήποτε από αυτές τις συνθήκες, αντικαταστήστε το φίλτρο.

  Important: Μην καθαρίσετε το χάρτινο στοιχείο με πεπιεσμένο αέρα ή υγρά, όπως διαλύτες, βενζίνη ή κηροζίνη.

  g001982

  Important: Για να αποφύγετε βλάβη στον κινητήρα, να τον λειτουργείτε πάντα με εγκατεστημένο ολόκληρο το συγκρότημα του φίλτρου αέρα (αφρώδες και χάρτινο).

  Εγκατάσταση του αφρώδους και του χάρτινου στοιχείου

  1. Σύρετε προσεκτικά το αφρώδες στοιχείο πάνω στο χάρτινο στοιχείο του φίλτρου αέρα (Σχήμα 39).

  2. Σύρετε το συγκρότημα του φίλτρου αέρα και του καλύμματος επάνω στη μακριά ράβδο.

  3. Εγκαταστήστε και σφίξτε με το χέρι το παξιμάδι του καλύμματος επάνω στο κάλυμμα (Σχήμα 39).

   Note: εβαιωθείτε ότι το ελαστικό παρέμβυσμα εφαρμόζει πλήρως στη βάση και το κάλυμμα του φίλτρου αέρα.

  4. Εγκαταστήστε το κάλυμμα και τη χειρόβιδα του φίλτρου αέρα (Σχήμα 39).

  5. Κλείστε και ασφαλίστε το κάθισμα.

  Σέρβις του λαδιού κινητήρα

  Η χωρητικότητα του στροφαλοθάλαμου είναι 2,0 L μαζί με το φίλτρο.

  Χρησιμοποιείτε υψηλής ποιότητας λάδι κινητήρα που πληροί τις ακόλουθες προδιαγραφές:

  • Κατηγορία απόδοσης API: SJ ή υψηλότερη.

  • Προτιμώμενο λάδι: SAE 10W30 (άνω των -18°C)

  • Εναλλακτικό λάδι: SAE 5W30 (κάτω των 0°C)

  Το λάδι κινητήρα Toro Premium Engine Oil διατίθεται από τον αντιπρόσωπο της Toro, με ιξώδες 10W30 ή 5W30. Για τους κωδικούς εξαρτήματος, ανατρέξτε στον Κατάλογο ανταλλακτικών.

  Έλεγχος του λαδιού κινητήρα

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Πριν από κάθε χρήση ή καθημερινά
 • Ελέγξτε το λάδι κινητήρα.
 • Κάθε 400 ώρες
 • Εκτελέστε όλες τις εργασίες ετήσιας συντήρησης που προβλέπονται στο εγχειρίδιο χρήστη του κινητήρα.
 • Κατά την παράδοση του κινητήρα, ο στροφαλοθάλαμος περιέχει λάδι. Ωστόσο, πρέπει να ελέγξετε τη στάθμη λαδιού προτού και αφού θέσετε τον κινητήρα σε λειτουργία για πρώτη φορά.

  1. Σταθμεύστε το μηχάνημα σε επίπεδη επιφάνεια.

  2. φαιρέστε τον δείκτη στάθμης και σκουπίστε τον με καθαρό πανί (Σχήμα 42). Τοποθετήστε τον δείκτη στάθμης μέχρι τέρμα στον σωλήνα και βεβαιωθείτε ότι έχει εφαρμόσει πλήρως. φαιρέστε τον δείκτη στάθμης λαδιού και ελέγξτε τη στάθμη του λαδιού.

   g023037
  3. Εάν η στάθμη λαδιού είναι χαμηλή, αφαιρέστε την τάπα πλήρωσης από το καπάκι των βαλβίδων (Σχήμα 42) και προσθέστε λάδι από το στόμιο πλήρωσης μέχρι η στάθμη του λαδιού στον δείκτη να φτάσει στην ένδειξη FULL (Γεμάτο). Προσθέστε το λάδι αργά, ελέγχοντας συχνά τη στάθμη του λαδιού κατά τη διαδικασία. Μη γεμίζετε υπερβολικά.

  4. Εφαρμόστε τον δείκτη στάθμης σφιχτά στη θέση του.

  λλαγή λαδιού κινητήρα

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Μετά τις πρώτες 50 ώρες
 • λλάξτε το λάδι του κινητήρα.
 • Κάθε 100 ώρες
 • λλάξτε το λάδι του κινητήρα(συχνότερα εάν λειτουργεί υπό υψηλά φορτία ή υψηλές θερμοκρασίες).
  1. άλτε μπρος τον κινητήρα και αφήστε τον σε λειτουργία για 5 λεπτά. Με τη λειτουργία του κινητήρα το λάδι θα ζεσταθεί και θα επιτευχθεί καλύτερη αποστράγγιση.

  2. Σταθμεύστε το μηχάνημα σε επίπεδο έδαφος, βάλτε χειρόφρενο, απενεργοποιήστε την αντλία ψεκασμού, σβήστε τον κινητήρα και αφαιρέστε το κλειδί.

  3. πασφαλίστε το μάνδαλο που υπάρχει στην πίσω πλευρά του καθίσματος και σηκώστε το κάθισμα προς τα μπροστά.

   Προσοχή

   Τα εξαρτήματα κάτω από το κάθισμα θα είναι πολύ ζεστά αν το ψεκαστικό ήταν σε λειτουργία. ν έλθετε σε επαφή με θερμά εξαρτήματα, μπορεί να πάθετε έγκαυμα.

   φήνετε το ψεκαστικό να κρυώσει προτού το συντηρήσετε ή ακουμπήσετε τα εξαρτήματα κάτω από το καπό.

  4. Τοποθετήστε ένα δοχείο συλλογής κάτω από την αποστράγγιση λαδιού.

  5. φαιρέστε την τάπα αποστράγγισης (Σχήμα 43).

   g023045
  6. Όταν το λάδι αποστραγγιστεί εντελώς, τοποθετήστε ξανά την τάπα αποστράγγισης και σφίξτε τη με ροπή 13,6 N m.

  7. πορρίψτε το μεταχειρισμένο λάδι σε πιστοποιημένο κέντρο ανακύκλωσης.

  8. Προσθέστε αργά περίπου το 80% της καθορισμένης ποσότητας λαδιού διαμέσου του στομίου πλήρωσης λαδιού (Σχήμα 42).

  9. Ελέγξτε τη στάθμη του λαδιού.

  10. Συμπληρώστε αργά το επιπλέον λάδι που χρειάζεται ώστε η στάθμη στον δείκτη να φτάσει στην ένδειξη FULL (Γεμάτο).

   Important: Εάν βάλετε παραπάνω λάδι στον στροφαλοθάλαμο μπορεί να προκαλέσετε βλάβη στον κινητήρα.

  λλαγή του φίλτρου λαδιού κινητήρα

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Κάθε 100 ώρες
 • ντικαταστήστε το φίλτρο λαδιού κινητήρα.
  1. ποστραγγίστε το λάδι από τον κινητήρα. νατρέξτε στην ενότητα λλαγή λαδιού κινητήρα, βήματα 1 έως 7.

  2. φαιρέστε το φίλτρο λαδιού (Σχήμα 43).

  3. Σκουπίστε την επιφάνεια της φλάντζας του προσαρμογέα φίλτρου.

  4. Εφαρμόστε ένα λεπτό στρώμα καινούριου λαδιού στην ελαστική φλάντζα του φίλτρου αντικατάστασης.

  5. Τοποθετήστε το ανταλλακτικό φίλτρο λαδιού στον προσαρμογέα φίλτρου. Σφίξτε το φίλτρο λαδιού δεξιόστροφα μέχρι να έρθει σε επαφή η ελαστική φλάντζα με τον προσαρμογέα φίλτρου και στη συνέχεια σφίξτε το φίλτρο περιστρέφοντάς το κατά μισή στροφή ακόμα (Σχήμα 43).

  6. Γεμίστε τον στροφαλοθάλαμο με τον καινούριο λάδι κατάλληλου τύπου. νατρέξτε στην ενότητα λλαγή λαδιού κινητήρα, βήματα 8 έως 10.

  7. πορρίψτε το μεταχειρισμένο φίλτρο λαδιού σε πιστοποιημένο κέντρο ανακύκλωσης.

  λλαγή των μπουζί

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Κάθε 200 ώρες
 • λλάξτε τα μπουζί.
 • Τύπος: Champion RC-12YC (ή αντίστοιχο).

  Διάκενο αέρα: 0,76 mm (0,030")

  Προτού τοποθετήσετε τα μπουζί, βεβαιωθείτε ότι το διάκενο αέρα ανάμεσα στο κεντρικό και τα πλευρικά ηλεκτρόδια είναι το προβλεπόμενο. Χρησιμοποιήστε μπουζόκλειδο για να αφαιρέσετε και να τοποθετήσετε τα μπουζί, και εργαλείο ρύθμισης διακένου/φίλερ για να ελέγξετε και να ρυθμίσετε το διάκενο αέρα.

  φαίρεση των μπουζί

  1. Σταθμεύστε το μηχάνημα σε επίπεδο έδαφος, βάλτε χειρόφρενο, απενεργοποιήστε την αντλία ψεκασμού, σβήστε τον κινητήρα και αφαιρέστε το κλειδί.

  2. πασφαλίστε το μάνδαλο που υπάρχει στην πίσω πλευρά του καθίσματος και σηκώστε το κάθισμα προς τα μπροστά.

  3. ποσυνδέστε τα καλώδια από τα μπουζί (Σχήμα 44).

  4. Καθαρίστε γύρω από τα μπουζί για να εμποδίσετε τη σκόνη να εισέλθει στον κινητήρα και να προκαλέσει φθορές.

  5. φαιρέστε τα μπουζί και τις μεταλλικές ροδέλες.

   g001985

  Έλεγχος των μπουζί

  1. Κοιτάξτε στο κέντρο των μπουζί (Σχήμα 45).

   Note: ν το χρώμα στην επιφάνεια του μονωτή είναι ανοιχτό καφέ ή γκρι, ο κινητήρας λειτουργεί κανονικά. ν ο μονωτής είναι μαυρισμένος, αυτό σημαίνει συνήθως ότι το φίλτρο αέρα είναι ακάθαρτο.

   Important: Μην καθαρίζετε τα μπουζί. Να αντικαθιστάτε πάντοτε το μπουζί αν είναι μαυρισμένο, αν τα ηλεκτρόδιά του έχουν φθαρεί, αν καλύπτεται από λιπαρή μεμβράνη ή αν έχει ρωγμές.

  2. Ελέγξτε το διάκενο μεταξύ του κεντρικού και του πλευρικού ηλεκτροδίου (Σχήμα 45) και, εάν δεν είναι σωστό, λυγίστε το πλευρικό ηλεκτρόδιο.

   g000533

  Τοποθέτηση μπουζί

  1. Εγκαταστήστε τα μπουζί και τις μεταλλικές ροδέλες.

  2. Σφίξτε τα μπουζί με ροπή 24,4 έως 29,8 N∙m.

  3. Συνδέστε τα καλώδια στα μπουζί (Σχήμα 44).

  4. Κλείστε και ασφαλίστε το κάθισμα.

  Συντήρηση συστήματος καυσίμου

  ντικατάσταση του φίλτρου καυσίμου

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Κάθε 100 ώρες
 • ντικαταστήστε το φίλτρο καυσίμου.
 • Κάθε 400 ώρες
 • Επιθεωρήστε τις γραμμές καυσίμου.
  1. άλτε χειρόφρενο, απενεργοποιήστε την αντλία, σβήστε τον κινητήρα και αφαιρέστε το κλειδί της μίζας.

  2. πασφαλίστε το μάνδαλο που υπάρχει στην πίσω πλευρά του καθίσματος και σηκώστε το κάθισμα προς τα μπροστά.

  3. Φιμώστε τον εύκαμπτο σωλήνα και στις δύο πλευρές του φίλτρου καυσίμου ώστε να αποτρέψετε διαρροή καυσίμου όταν θα αφαιρέσετε το φίλτρο.

  4. Τοποθετήστε ένα δοχείο συλλογής κάτω από το φίλτρο.

  5. Συμπιέστε μεταξύ τους τα άκρα των σφιγκτήρων και απομακρύνετέ τους από το φίλτρο σύροντάς τους πάνω στο σωληνάκι (Σχήμα 46).

  6. φαιρέστε το φίλτρο από τα σωληνάκια καυσίμου.

   g001986
  7. Τοποθετήστε καινούργιο φίλτρο και μετακινήστε τους σφιγκτήρες κοντά στο φίλτρο.

   εβαιωθείτε ότι το βέλος ένδειξης ροής είναι στραμμένο προς τον κινητήρα.

  Σέρβις του κάνιστρου ενεργού άνθρακα

  Έλεγχος του φίλτρου αέρα για το κάνιστρο ενεργού άνθρακα

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Μετά τις πρώτες 50 ώρες
 • Ελέγξτε το φίλτρο αέρα για το κάνιστρο ενεργού άνθρακα.
 • Κάθε 200 ώρες
 • Ελέγξτε το φίλτρο αέρα για το κάνιστρο ενεργού άνθρακα.
 • Ελέγξτε το άνοιγμα στο κάτω μέρος του φίλτρου αέρα για το κάνιστρο ενεργού άνθρακα ώστε να βεβαιωθείτε ότι είναι καθαρό και ότι δεν έχει σκόνη και ξένα υλικά που το φράσσουν (Σχήμα 47).

  g033149

  λλαγή του φίλτρου του κάνιστρου ενεργού άνθρακα

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Μετά τις πρώτες 50 ώρες
 • ντικαταστήστε το φίλτρο του κάνιστρου ενεργού άνθρακα.
 • Κάθε 200 ώρες
 • ντικαταστήστε το φίλτρο του κάνιστρου ενεργού άνθρακα.
  1. φαιρέστε τον σπαρωτό σύνδεσμο του φίλτρου του κάνιστρου ενεργού άνθρακα από τον εύκαμπτο σωλήνα που υπάρχει στην κάτω πλευρά του κάνιστρου ενεργού άνθρακα και αφαιρέστε το φίλτρο (Σχήμα 47).

   Note: πορρίψτε το παλιό φίλτρο.

  2. Εφαρμόστε μέχρι τέρμα τον σπαρωτό σύνδεσμο του νέου φίλτρου του κάνιστρου ενεργού άνθρακα στον εύκαμπτο σωλήνα που υπάρχει στην κάτω πλευρά του κάνιστρου ενεργού άνθρακα.

  ποστράγγιση ρεζερβουάρ καυσίμου

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Κάθε 400 ώρες
 • ποστραγγίστε και καθαρίστε το ρεζερβουάρ καυσίμου.
 • ποστραγγίστε και καθαρίστε το ρεζερβουάρ καυσίμου αν το σύστημα καυσίμου έχει ίχνη ρύπανσης ή αν το μηχάνημα πρόκειται να αποθηκευτεί για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Χρησιμοποιήστε φρέσκο, καθαρό καύσιμο για την έκπλυση του ρεζερβουάρ.

  1. Μεταγγίστε το καύσιμο από το ρεζερβουάρ σε εγκεκριμένο δοχείο καυσίμων χρησιμοποιώντας αντλία σιφονιού ή αφαιρέστε το ρεζερβουάρ από το μηχάνημα και αδειάστε το καύσιμο σε δοχείο καυσίμου μέσα από το στόμιο πλήρωσης.

   Note: Εάν αφαιρέσετε το ρεζερβουάρ καυσίμου, τότε προηγουμένως αφαιρέστε από αυτό και τους εύκαμπτους σωλήνες παροχής και επιστροφής καυσίμου.

  2. ντικαταστήστε το φίλτρο καυσίμου. νατρέξτε στην ενότητα ντικατάσταση του φίλτρου καυσίμου.

  3. Εάν είναι απαραίτητο, ξεπλύνετε το ρεζερβουάρ καυσίμου με φρέσκο, καθαρό καύσιμο.

  4. Εγκαταστήστε το ρεζερβουάρ αν το αφαιρέσατε.

  5. Γεμίστε το ρεζερβουάρ με φρέσκο, καθαρό καύσιμο.

  Συντήρηση ηλεκτρικού συστήματος

  σφάλεια ηλεκτρικού συστήματος

  • ποσυνδέστε την μπαταρία προτού προβείτε σε οποιαδήποτε επισκευή του μηχανήματος. Πρώτα αποσυνδέστε τον αρνητικό ακροδέκτη και μετά τον θετικό. Πρώτα συνδέστε τον θετικό ακροδέκτη και μετά τον αρνητικό.

  • Φορτίζετε την μπαταρία σε ανοικτό χώρο με καλό εξαερισμό, μακριά από σπινθήρες και φλόγες. γάλτε τον φορτιστή από την πρίζα πριν συνδέσετε ή αποσυνδέσετε την μπαταρία.

  • Φοράτε προστατευτικό ρουχισμό και χρησιμοποιείτε μονωμένα εργαλεία.

  Εντοπισμός των ασφαλειών

  Στο ηλεκτρικό σύστημα υπάρχουν 2 ασφαλειοθήκες και μία κενή υποδοχή. ρίσκονται κάτω από το κάθισμα (Σχήμα 48).

  g023046

  Σέρβις της μπαταρίας

  Important: Μη συνδέετε εξωτερικές πηγές στη μπαταρία για να βάλετε μπροστά το μηχάνημα.

  Η μπαταρία πρέπει να διατηρείται πάντοτε καθαρή και πλήρως φορτισμένη. Καθαρίστε με χαρτί την μπαταρία και τη θήκη της. Εάν οι ακροδέκτες της μπαταρίας έχουν διαβρωθεί, καθαρίστε τους με διάλυμα νερού και μαγειρικής σόδας σε αναλογία 4 προς 1. Για να περιορίσετε τη διάβρωση, εφαρμόστε μια λεπτή στρώση γράσου στους ακροδέκτες.

  Τάση: 12 V με 280A (ψυχρή εκκίνηση) στους -18°C.

  φαίρεση της μπαταρίας

  1. Σταθμεύστε το ψεκαστικό σε επίπεδο έδαφος, βάλτε χειρόφρενο, απενεργοποιήστε την αντλία ψεκασμού, σβήστε τον κινητήρα και αφαιρέστε το κλειδί.

  2. Η μπαταρία βρίσκεται στη δεξιά πλευρά του μηχανήματος, πίσω από την αντλία (Σχήμα 48).

  3. ποσυνδέστε το αρνητικό (μαύρο) καλώδιο γείωσης από τον πόλο της μπαταρίας.

   Προειδοποίηση

   Η μη ορθή δρομολόγηση των καλωδίων της μπαταρίας ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά στο ψεκαστικό και τα καλώδια, καθώς και σπινθήρες. Με τη σειρά τους, οι σπινθήρες μπορούν να προκαλέσουν έκρηξη των αερίων της μπαταρίας, με αποτέλεσμα την πρόκληση σωματικών βλαβών.

   • ποσυνδέετε πάντα το αρνητικό (μαύρο) καλώδιο της μπαταρίας πριν αποσυνδέσετε το θετικό (κόκκινο) καλώδιο.

   • Συνδέετε πάντα το θετικό (κόκκινο) καλώδιο της μπαταρίας πριν συνδέσετε το αρνητικό (μαύρο) καλώδιο.

   Προειδοποίηση

   Η επαφή των ακροδεκτών της μπαταρίας ή μεταλλικών εργαλείων με μεταλλικά εξαρτήματα του ψεκαστικού μπορεί να προκαλέσει βραχυκύκλωμα και σπινθήρες. Με τη σειρά τους, οι σπινθήρες μπορούν να προκαλέσουν έκρηξη των αερίων της μπαταρίας, με αποτέλεσμα την πρόκληση σωματικών βλαβών.

   • Όταν αφαιρείτε ή τοποθετείτε την μπαταρία, πρέπει να αποφεύγετε την επαφή των ακροδεκτών της με μεταλλικά μέρη του ψεκαστικού.

   • Πρέπει, επίσης, να αποφεύγετε τη δημιουργία βραχυκυκλώματος μεταξύ των ακροδεκτών της μπαταρίας και μεταλλικών μερών του ψεκαστικού.

   • Ο ιμάντας της μπαταρίας πρέπει να διατηρείται πάντοτε στη θέση του για την προστασία και στερέωση της μπαταρίας.

  4. ποσυνδέστε το θετικό (κόκκινο) καλώδιο από τον πόλο της μπαταρίας.

  5. φαιρέστε τη γέφυρα συγκράτησης της μπαταρίας και τα συνδετικά εξαρτήματα (Σχήμα 48).

  6. φαιρέστε την μπαταρία.

  Τοποθέτηση της μπαταρίας

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Κάθε 50 ώρες
 • Ελέγξτε τις συνδέσεις των καλωδίων της μπαταρίας.
  1. Τοποθετήστε την μπαταρία στη θήκη της έτσι ώστε οι πόλοι της να είναι στραμμένοι προς την εμπρός πλευρά του ψεκαστικού.

  2. Τοποθετήστε τη γέφυρα συγκράτησης της μπαταρίας και στερεώστε τη με τα συνδετικά εξαρτήματα που αφαιρέσατε προηγουμένως (Σχήμα 48).

   Important: Η γέφυρα συγκράτησης της μπαταρίας πρέπει να διατηρείται πάντοτε στη θέση της για την προστασία και στερέωση της μπαταρίας.

  3. Συνδέστε το θετικό (κόκκινο) καλώδιο στον θετικό (+) πόλο και το αρνητικό (μαύρο) καλώδιο στον αρνητικό (–) πόλο χρησιμοποιώντας τα μπουλόνια και τα παξιμάδια-πεταλούδα. Σύρετε το ελαστικό κάλυμμα πάνω στον θετικό πόλο της μπαταρίας.

  4. Τοποθετήστε το κάλυμμα της μπαταρίας και στερεώστε το με τις 2 χειρόβιδες (Σχήμα 48).

  Έλεγχος στάθμης ηλεκτρολύτη

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Κάθε 50 ώρες
 • Ελέγξτε τη στάθμη του ηλεκτρολύτη της μπαταρίας.
 • Note: Όταν το μηχάνημα είναι αποθηκευμένο, ελέγχετε τη στάθμη του ηλεκτρολύτη της μπαταρίας κάθε 30 ημέρες.

  1. Ξεσφίξτε τις χειρόβιδες που υπάρχουν στις πλευρές της θήκης της μπαταρίας και αφαιρέστε το κάλυμμά της (Σχήμα 48).

  2. φαιρέστε τις τάπες πλήρωσης. Εάν η στάθμη του ηλεκτρολύτη δεν είναι μέχρι τη γραμμή πλήρωσης, προσθέστε την κατάλληλη ποσότητα απεσταγμένου νερού. νατρέξτε στην ενότητα Προσθήκη νερού στη μπαταρία.

   Κίνδυνος

   Ο ηλεκτρολύτης της μπαταρίας περιέχει θειικό οξύ, το οποίο είναι θανατηφόρο σε περίπτωση κατάποσης και προκαλεί σοβαρά εγκαύματα.

   • Μην πιείτε τον ηλεκτρολύτη και αποφύγετε την επαφή με το δέρμα, τα μάτια και τον ρουχισμό σας. Φοράτε γυαλιά ασφαλείας για την προστασία των οφθαλμών και ελαστικά γάντια για την προστασία των χεριών.

   • Η πλήρωση της μπαταρίας πρέπει να γίνεται μόνο όταν υπάρχει διαθέσιμο καθαρό νερό για την έκπλυση του δέρματος.

  Προσθήκη νερού στη μπαταρία

  Η καλύτερη ώρα για να προσθέσετε απεσταγμένο νερό στη μπαταρία είναι ακριβώς πριν χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα. υτό θα επιτρέψει την πλήρη ανάμιξη του νερού με το διάλυμα του ηλεκτρολύτη.

  1. Καθαρίστε την επάνω επιφάνεια της μπαταρίας με χαρτί κουζίνας.

  2. φαιρέστε τις τάπες πλήρωσης από την μπαταρία και συμπληρώστε αργά κάθε στοιχείο με απεσταγμένο νερό, μέχρι η στάθμη να φτάσει τη γραμμή πλήρωσης. Τοποθετήστε ξανά τις τάπες πλήρωσης.

   Important: Μη γεμίζετε υπερβολικά την μπαταρία. Ο ηλεκτρολύτης θα υπερχειλίσει και θα πέσει σε άλλα εξαρτήματα του ψεκαστικού, προκαλώντας τους ισχυρή διάβρωση και αλλοιώσεις.

  Φόρτιση της μπαταρίας

  Προειδοποίηση

  Κατά τη φόρτιση της μπαταρίας εκλύονται αέρια που είναι εκρηκτικά.

  Μην καπνίζετε ποτέ κοντά στην μπαταρία και διατηρήστε σπινθήρες και φλόγες μακριά από την μπαταρία.

  Important: Οι μπαταρίες πρέπει να διατηρούνται πάντοτε πλήρως φορτισμένες (ειδικό βάρος 1,260). υτό είναι πολύ σημαντικό για να μην προκαλείται ζημιά στην μπαταρία όταν η θερμοκρασία είναι κάτω από το 0 °C.

  1. φαιρέστε τη μπαταρία από το σασί. νατρέξτε στην ενότητα φαίρεση της μπαταρίας.

  2. Ελέγξτε τη στάθμη του ηλεκτρολύτη. νατρέξτε στην ενότητα Έλεγχος στάθμης ηλεκτρολύτη.

  3. Συνδέστε έναν φορτιστή μπαταριών 3 έως 4 A στους πόλους της μπαταρίας. Φορτίστε την μπαταρία για 4 έως 8 ώρες στα 3 με 4 A (12 V).

   Important: Μην υπερφορτίζετε την μπαταρία.

  4. Τοποθετήστε την μπαταρία στο σασί· ανατρέξτε στην ενότητα Τοποθέτηση της μπαταρίας.

  ποθήκευση της μπαταρίας

  Εάν πρόκειται να αποθηκεύσετε το μηχάνημα για περισσότερες από 30 ημέρες, αφαιρέστε τη μπαταρία και φορτίστε την πλήρως. ποθηκεύστε την είτε σε ράφι είτε στο μηχάνημα. ν την αποθηκεύσετε στο μηχάνημα, αφήστε τα καλώδια αποσυνδεδεμένα. ποθηκεύστε την μπαταρία σε δροσερό περιβάλλον για να αποφύγετε τη γρήγορη αποφόρτισή της. Για να μην παγώσει η μπαταρία, βεβαιωθείτε ότι είναι πλήρως φορτισμένη.

  Συντήρηση συστήματος μετάδοσης κίνησης

  Έλεγχος τροχών και ελαστικών

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Μετά τις πρώτες 8 ώρες
 • Σφίξτε με την κατάλληλη ροπή τα παξιμάδια τροχών.
 • Πριν από κάθε χρήση ή καθημερινά
 • Ελέγξτε την πίεση των ελαστικών.
 • Κάθε 100 ώρες
 • Σφίξτε με την κατάλληλη ροπή τα παξιμάδια τροχών.
 • Ελέγξτε την κατάσταση και τη φθορά των ελαστικών.
 • Ελέγχετε την πίεση στα ελαστικά κάθε 8 ώρες ή καθημερινά για να εξασφαλίσετε τη σωστή πίεση. Φουσκώστε τα λάστιχα με πίεση 138 kPa (20 psi). Επίσης, ελέγχετε για ενδείξεις φθοράς ή ζημιάς.

  Ελέγξτε τη σωστή τοποθέτηση των τροχών μετά τις πρώτες 8 ώρες λειτουργίας και, μετά, κάθε 100 ώρες. Σφίξτε τα εμπρός και πίσω παξιμάδια των τροχών με ροπή 102 έως 108 N∙m.

  Ελέγχετε την κατάσταση των ελαστικών κάθε 100 ώρες λειτουργίας ή συντομότερα. Τα ατυχήματα κατά τη λειτουργία, όπως η πρόσκρουση σε λακκούβες, μπορούν να προκαλέσουν ζημιά στα ελαστικά ή στις ζάντες και να διαταράξουν την ευθυγράμμιση των τροχών. Ελέγχετε την κατάσταση των ελαστικών μετά από ατυχήματα.

  Ρύθμιση της ντίζας κλειδώματος διαφορικού

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Κάθε 200 ώρες
 • Ελέγξτε τη ρύθμιση της ντίζας κλειδώματος διαφορικού.
  1. Μετακινήστε τον μοχλό κλειδώματος διαφορικού στη θέση OFF (Εκτός λειτουργίας).

  2. Ξεσφίξτε τα ασφαλιστικά παξιμάδια που συγκρατούν την ντίζα κλειδώματος διαφορικού στο δίχαλο του κιβωτίου ταχυτήτων (Σχήμα 49).

   g002425
  3. Ρυθμίστε τα ασφαλιστικά παξιμάδια έτσι ώστε να υπάρχει διάκενο 0,25 έως 1,5 mm (0,01 έως 0,06") μεταξύ του άγκιστρου του ελατηρίου και της εξωτερικής διαμέτρου της οπής του λεβιέ του κιβωτίου ταχυτήτων.

  4. Όταν τελειώσετε, σφίξτε τα ασφαλιστικά παξιμάδια.

  Ρύθμιση της σύγκλισης των εμπρόσθιων τροχών

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Κάθε 100 ώρες
 • Ελέγξτε τη σύγκλιση των εμπρός τροχών.
 • Η σύγκλιση των εμπρός τροχών πρέπει να είναι 0 έως 6 mm (0 έως 1/4").

  1. Γεμίστε τη δεξαμενή με περίπου 331 L καθαρό νερό.

  2. Ελέγξτε και φουσκώστε όλα τα ελαστικά. νατρέξτε στην ενότητα Έλεγχος πίεσης αέρα στα ελαστικά.

  3. Οδηγήστε το ψεκαστικό εμπρός και πίσω μερικές φορές για να πάρουν οι βραχίονες A την τελική τους θέση και, μετά, οδηγήστε προς τα εμπρός τουλάχιστον 3 m.

  4. Μετρήστε την απόσταση μεταξύ των εμπρόσθιων τροχών στο ύψος του άξονα, τόσο στην εμπρός όσο και στην πίσω πλευρά των εμπρόσθιων τροχών (Σχήμα 50).

   Note: Για τη μέτρηση της απόστασης της πίσω πλευράς των εμπρόσθιων τροχών στο ύψος του άξονα θα χρειαστείτε έναν κανόνα μέτρησης της ευθυγράμμιση. Χρησιμοποιήστε τον ίδιο κανόνα μέτρησης της ευθυγράμμισης για να μετρήσετε με ακρίβεια την απόσταση της πίσω εμπρός πλευράς των εμπρόσθιων τροχών στο ύψος του άξονα (Σχήμα 50).

   Η απόσταση στην εμπρός πλευρά των ελαστικών πρέπει να είναι κατά 0 έως 6 mm (0 έως 1/4") μικρότερη από την αντίστοιχη απόσταση στην πίσω πλευρά τους.

   g002006
  5. Εάν η μέτρηση δεν εμπίπτει εντός του προβλεπόμενου εύρους, ξεσφίξτε τα ασφαλιστικά παξιμάδια που υπάρχουν και στα δύο άκρα και των αξόνων (Σχήμα 51).

   g002007
  6. Περιστρέψτε αμφότερες τις ράβδους στρέψης για να μετακινηθεί το εμπρός τμήμα του τροχού προς τα μέσα ή προς τα έξω.

   Note: Οι άξονες έχουν το ίδιο μήκος.

  7. Όταν η ρύθμιση είναι σωστή, σφίξτε τα ασφαλιστικά παξιμάδια του άξονα.

  8. εβαιωθείτε ότι το τιμόνι μπορεί να κινείται σε όλη τη διαδρομή του, προς αμφότερες τις κατευθύνσεις.

  Συντήρηση φρένων

  Έλεγχος της στάθμης των υγρών φρένων

  Το δοχείο υγρών φρένων είναι γεμάτο με υγρά φρένων DOT 3 από το εργοστάσιο. Ελέγξτε καθημερινά τη στάθμη πριν βάλετε μπροστά τον κινητήρα.

  g023047
  1. Μετακινήστε το ψεκαστικό σε επίπεδο έδαφος, βάλτε χειρόφρενο, απενεργοποιήστε την αντλία, σβήστε τον κινητήρα και αφαιρέστε το κλειδί της μίζας.

  2. Η στάθμη των υγρών πρέπει να βρίσκεται στο σημάδι FULL (Γεμάτο) που υπάρχει στο δοχείο.

  3. ν η στάθμη είναι χαμηλή, καθαρίστε τον χώρο γύρω από την τάπα, αφαιρέστε την τάπα και γεμίστε το δοχείο έως τη σωστή στάθμη. Μη γεμίζετε υπερβολικά.

  Επιθεώρηση των φρένων

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Κάθε 100 ώρες
 • Ελέγξτε τα φρένα.
 • Τα φρένα αποτελούν κρίσιμης σημασίας εξάρτημα του ψεκαστικού. Ελέγχετέ τα ως εξής:

  • Επιθεωρήστε τις σιαγόνες φρένων για ενδείξεις φθοράς ή ζημίας. ν το πάχος των θερμουίτ (τακάκια) είναι μικρότερο από 1,6 mm (1/16"), αντικαταστήστε τις σιαγόνες.

  • Επιθεωρήστε την πλάκα στερέωσης και τα λοιπά εξαρτήματα για ενδείξεις υπερβολικής φθοράς και παραμόρφωσης. Εάν εντοπίσετε οποιαδήποτε παραμόρφωση, αντικαταστήστε τα αντίστοιχα εξαρτήματα.

  Ρύθμιση του χειρόφρενου

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Κάθε 200 ώρες
 • Ελέγξτε το χειρόφρενο.
  1. φαιρέστε την πλαστική επένδυση της λαβής.

  2. Ξεσφίξτε τη βίδα συγκράτησης που στερεώνει το κουμπί στον μοχλό του χειρόφρενου (Σχήμα 53).

   g023036
  3. Περιστρέψτε τη χειρόβιδα μέχρι να απαιτείται δύναμη 18 έως 23 kg για την ενεργοποίηση του μοχλού.

  4. Σφίξτε τη βίδα συγκράτησης.

  Συντήρηση υδραυλικού συστήματος

  σφάλεια υδραυλικού συστήματος

  • Σε περίπτωση διείσδυσης υγρού στο δέρμα αναζητήστε αμέσως τη βοήθεια ιατρού. ν διαπεράσει υγρό το δέρμα, θα πρέπει να αφαιρεθεί χειρουργικά εντός λίγων ωρών από γιατρό.

  • Προτού εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία στο υδραυλικό σύστημα, εκτονώνετε με ασφάλεια όλη την πίεση από αυτό.

  • Προτού αναπτύξετε πίεση στο σύστημα, βεβαιωθείτε ότι οι υδραυλικές σωληνώσεις και οι εύκαμπτοι σωλήνες βρίσκονται σε καλή κατάσταση και ότι έχουν σφιχτεί σωστά όλοι οι σύνδεσμοι του υδραυλικού συστήματος.

  • Κρατάτε το σώμα και τα χέρια σας μακριά από μικρές τρύπες ή ακροφύσια από τα οποία εκτινάσσεται υδραυλικό υγρό με μεγάλη πίεση.

  • Για να εντοπίσετε τυχόν διαρροές του υδραυλικού συστήματος χρησιμοποιείτε χαρτόνι ή χαρτί.

  Προδιαγραφή υδραυλικού υγρού

  Τύπος υγρού: Dexron III ATF

  Χωρητικότητα: περίπου 7 L

  Έλεγχος του υγρού κιβωτίου ταχυτήτων/υδραυλικού υγρού

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Κάθε 200 ώρες
 • Ελέγξτε το υγρό κιβωτίου ταχυτήτων/υδραυλικό υγρό.
  1. Σταθμεύστε το ψεκαστικό σε επίπεδο έδαφος, βάλτε χειρόφρενο, απενεργοποιήστε την αντλία ψεκασμού, σβήστε τον κινητήρα και αφαιρέστε το κλειδί.

  2. φαιρέστε τον δείκτη στάθμης του κιβωτίου ταχυτήτων και σκουπίστε τον με καθαρό πανί (Σχήμα 54).

   g002002

   Important: Κατά τον έλεγχο του λαδιού μετάδοσης φροντίστε να μην εισέλθει σκόνη ή άλλοι ρύποι στο άνοιγμα.

  3. Τοποθετήστε τον δείκτη στάθμης μέχρι τέρμα στον σωλήνα και βεβαιωθείτε ότι έχει εφαρμόσει πλήρως. φαιρέστε τον δείκτη στάθμης λαδιού και ελέγξτε τη στάθμη του λαδιού.

  4. Η στάθμη του υγρού του κιβωτίου ταχυτήτων πρέπει να φτάνει μέχρι το ανώτερο σημείο του επίπεδου τμήματος του δείκτη στάθμης. Εάν δεν συμβαίνει αυτό, γεμίστε το δοχείο με το προβλεπόμενο υδραυλικό υγρό. νατρέξτε στην ενότητα Προδιαγραφή υδραυλικού υγρού.

  5. Εφαρμόστε τον δείκτη στάθμης σφιχτά στη θέση του.

  λλαγή του υγρού κιβωτίου ταχυτήτων/υδραυλικού υγρού

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Κάθε 800 ώρες
 • λλάξτε το υγρό κιβωτίου ταχυτήτων/υδραυλικό υγρό και καθαρίστε το φίλτρο.
  1. Μετακινήστε το ψεκαστικό σε επίπεδο έδαφος, βάλτε χειρόφρενο, απενεργοποιήστε την αντλία, σβήστε τον κινητήρα και αφαιρέστε το κλειδί της μίζας.

  2. Τοποθετήστε ένα δοχείο συλλογής κάτω από την τάπα αποστράγγισης του δοχείου.

  3. φαιρέστε την τάπα αποστράγγισης από το πλάι του δοχείου υδραυλικού υγρού και αφήστε το υδραυλικό υγρό να αδειάσει στο δοχείο συλλογής (Σχήμα 55).

   g002003
  4. Σημειώστε τον προσανατολισμό του υδραυλικού εύκαμπτου σωλήνα και του ρακόρ 90° που είναι συνδεδεμένος στο φίλτρο σήτας.

  5. φαιρέστε τον υδραυλικό εύκαμπτο σωλήνα και το ρακόρ 90° (Σχήμα 56).

   g002004
  6. φαιρέστε το φίλτρο σήτας και καθαρίστε το αντίθετα προς την κανονική ροή με καθαρό απολιπαντικό.

  7. φήστε το φίλτρο σήτας να στεγνώσει στον αέρα.

  8. Εγκαταστήστε το φίλτρο όταν θα έχει αποστραγγίσει το λάδι.

  9. Εγκαταστήστε τον υδραυλικό εύκαμπτο σωλήνα και το ρακόρ 90° στο φίλτρο σήτας.

  10. Τοποθετήστε και σφίξτε την τάπα αποστράγγισης.

  11. Γεμίστε το δοχείο με περίπου 7 L Dexron III ATF.

   Important: Χρησιμοποιείτε μόνο τα προβλεπόμενα υδραυλικά υγρά. Η χρήση άλλων υγρών μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο υδραυλικό σύστημα.

  12. άλτε μπρος τον κινητήρα και χειριστείτε το ψεκαστικό για να γεμίσει το υδραυλικό σύστημα.

  13. Ελέγξτε τη στάθμη του λαδιού και συμπληρώστε εάν απαιτείται.

  ντικατάσταση του φίλτρου υδραυλικού συστήματος

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Μετά τις πρώτες 8 ώρες
 • ντικαταστήστε το φίλτρο του υδραυλικού συστήματος.
 • Κάθε 800 ώρες
 • ντικαταστήστε το φίλτρο του υδραυλικού συστήματος.
 • Χρησιμοποιείτε το ανταλλακτικό φίλτρο της Toro (Κωδ. 54-0110).

  Important: Η χρήση οποιουδήποτε άλλου φίλτρου μπορεί να ακυρώσει την εγγύηση για ορισμένα εξαρτήματα.

  1. Μετακινήστε το ψεκαστικό σε επίπεδο έδαφος, βάλτε χειρόφρενο, απενεργοποιήστε την αντλία, σβήστε τον κινητήρα και αφαιρέστε το κλειδί της μίζας.

  2. Καθαρίστε τον χώρο γύρω από την επιφάνεια τοποθέτησης του φίλτρου.

  3. Τοποθετήστε ένα δοχείο συλλογής κάτω από το φίλτρο.

  4. φαιρέστε το φίλτρο (Σχήμα 57).

   g204330
  5. Λιπάνετε το παρέμβυσμα του καινούριου φίλτρου.

  6. εβαιωθείτε ότι η επιφάνεια τοποθέτησης του φίλτρου είναι καθαρή.

  7. ιδώστε το φίλτρο μέχρι το παρέμβυσμα να έρθει σε επαφή με την επιφάνεια τοποθέτησης και έπειτα σφίξτε το φίλτρο κατά 1/2 στροφή.

  8. άλτε μπρος τον κινητήρα και αφήστε τον σε λειτουργία για 2 λεπτά περίπου, ώστε να βγει ο αέρας που υπάρχει στο σύστημα.

  9. Σβήστε τον κινητήρα και ελέγξτε τη στάθμη του υδραυλικού υγρού, καθώς και για τυχόν διαρροές. νατρέξτε στην ενότητα λλαγή του υγρού κιβωτίου ταχυτήτων/υδραυλικού υγρού.

  Έλεγχος των υδραυλικών σωληνώσεων και εύκαμπτων σωλήνων

  Επιθεωρείτε καθημερινά τις υδραυλικές σωληνώσεις και τους εύκαμπτους σωλήνες για διαρροές, τσακίσματα, χαλαρωμένα στηρίγματα, φθορά, χαλάρωση συνδέσεων, φθορές από τον καιρό και χημικές αλλοιώσεις. Πραγματοποιείτε όλες τις απαραίτητες επισκευές πριν από τη λειτουργία.

  Συντήρηση συστήματος ψεκασμού

  Επιθεώρηση εύκαμπτων σωλήνων

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Κάθε 200 ώρες
 • Επιθεωρήστε όλους τους εύκαμπτους σωλήνες και τις συνδέσεις τους για φθορές και σωστή σύσφιξη.
 • Εξετάστε κάθε εύκαμπτο σωλήνα του συστήματος ψεκασμού για σκασίματα, διαρροές ή άλλες βλάβες. Ταυτόχρονα, εξετάστε τις συνδέσεις και τα ρακόρ για παρόμοιες βλάβες. ντικαταστήστε όποιον εύκαμπτο σωλήνα και ρακόρ ή σύνδεσμο έχει υποστεί φθορά ή ζημιά.

  λλαγή του φίλτρου αναρρόφησης

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Κάθε 400 ώρες
 • λλάξτε το φίλτρο αναρρόφησης.
 • Note: Καθορίστε τη σωστή διάσταση πλέγματος (mesh) του φίλτρου αναρρόφηση που χρειάζεστε για την εργασία σας. νατρέξτε στην ενότητα Επιλογή φίλτρου αναρρόφησης.

  1. Σταθμεύστε το μηχάνημα σε επίπεδο έδαφος, βάλτε χειρόφρενο, απενεργοποιήστε την αντλία, σβήστε τον κινητήρα και αφαιρέστε το κλειδί.

  2. Στο επάνω μέρος της δεξαμενής του ψεκαστικού, αφαιρέστε την περόνη συγκράτησης που στερεώνει το ρακόρ του μεγάλου εύκαμπτου σωλήνα που έρχεται από το περίβλημα φίλτρου (Σχήμα 58).

   g033577
  3. φαιρέστε τον εύκαμπτο σωλήνα και το ρακόρ από το περίβλημα του φίλτρου (Σχήμα 58).

  4. Τραβήξτε το παλιό φίλτρο αναρρόφηση έξω από το περίβλημα του φίλτρου που υπάρχει στη δεξαμενή (Σχήμα 59).

   Note: πορρίψτε το παλιό φίλτρο.

   g033578
  5. Τοποθετήστε το καινούριο φίλτρο αναρρόφησης στο περίβλημα φίλτρου.

   Note: εβαιωθείτε ότι το φίλτρο έχει εφαρμόσει πλήρως.

  6. Ευθυγραμμίστε τον εύκαμπτο σωλήνα και το ρακόρ του με το περίβλημα του φίλτρου στην άνω πλευρά της δεξαμενής και στερεώστε το ρακόρ και το περίβλημα με την περόνη συγκράτησης που αφαιρέσατε στο βήμα 2.

  λλαγή του φίλτρου κατάθλιψης

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Κάθε 400 ώρες
 • λλάξτε το φίλτρο κατάθλιψης.
  1. Μετακινήστε το μηχάνημα σε επίπεδο έδαφος, απενεργοποιήστε την αντλία ψεκασμού, σβήστε τον κινητήρα και αφαιρέστε το κλειδί.

  2. Τοποθετήστε ένα δοχείο συλλογής ακριβώς κάτω από το φίλτρο κατάθλιψης (Σχήμα 60).

   g033293
  3. Περιστρέψτε αριστερόστροφα την τάπα αποστράγγισης και αφαιρέστε την από το ποτήρι του φίλτρου κατάθλιψης (Σχήμα 60).

   Note: φήστε το ποτήρι να αδειάσει τελείως.

  4. Περιστρέψτε αριστερόστροφα το ποτήρι και αφαιρέστε το από την κεφαλή του φίλτρου (Σχήμα 60).

  5. φαιρέστε το παλιό στοιχείο του φίλτρου κατάθλιψης (Σχήμα 60).

   Note: πορρίψτε το παλιό φίλτρο.

  6. Ελέγξτε τον δακτύλιο O-ring της τάπας αποστράγγισης (βρίσκεται μέσα στο ποτήρι) και τον δακτύλιο O-ring του ποτηριού (βρίσκεται μέσα στην κεφαλή του φίλτρου) για βλάβες ή φθορές (Σχήμα 60).

   Note: ντικαταστήστε τυχόν φθαρμένους ή κατεστραμμένους δακτυλίους O-ring της τάπας, του ποτηριού ή και των δύο.

  7. Εφαρμόστε το καινούριο στοιχείο του φίλτρου κατάθλιψης μέσα στην κεφαλή του φίλτρου (Σχήμα 60).

   Note: εβαιωθείτε ότι το στοιχείο του φίλτρου εφάρμοσε καλά στην κεφαλή του φίλτρου.

  8. ιδώστε το ποτήρι στην κεφαλή του φίλτρου και σφίξτε το με το χέρι (Σχήμα 60).

  9. Εγκαταστήστε την τάπα στο ποτήρι και σφίξτε την με το χέρι (Σχήμα 60).

  λλαγή του φίλτρου ακροφυσίων

  Note: Καθορίστε τη σωστή διάσταση πλέγματος (mesh) του φίλτρου ακροφυσίων που χρειάζεστε για την εργασία σας. νατρέξτε στην ενότητα Επιλογή φίλτρου ακροφυσίου (προαιρετικά).

  1. Σταθμεύστε το μηχάνημα σε επίπεδο έδαφος, βάλτε χειρόφρενο, απενεργοποιήστε την αντλία ψεκασμού, σβήστε τον κινητήρα και αφαιρέστε το κλειδί.

  2. φαιρέστε το ακροφύσιο από την κορυφή ψεκασμού (Σχήμα 61).

   g209504
  3. φαιρέστε το παλιό φίλτρο ακροφυσίων (Σχήμα 61).

   Note: πορρίψτε το παλιό φίλτρο.

  4. Εγκαταστήστε το καινούριο φίλτρο ακροφυσίων (Σχήμα 61).

   Note: εβαιωθείτε ότι το φίλτρο έχει εφαρμόσει πλήρως.

  5. Εγκαταστήστε το ακροφύσιο στην κορυφή ψεκασμού (Σχήμα 61).

  Επιθεώρηση της αντλίας

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Κάθε 400 ώρες
 • Επιθεωρήστε τα διαφράγματα της αντλίας και αντικαταστήστε εάν είναι απαραίτητο(επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Toro).
 • Επιθεωρήστε τις ανεπίστροφες βαλβίδες της αντλίας και αντικαταστήστε εάν είναι απαραίτητο(επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Toro).
 • Note: Τα παρακάτω εξαρτήματα του μηχανήματος θεωρούνται αναλώσιμα με τη χρήση και, εκτός εάν διαπιστωθεί ότι είναι ελαττωματικά, δεν καλύπτονται από την εγγύηση που συνοδεύει αυτό το μηχάνημα.

  ναθέστε σε έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Toro τον έλεγχο για φθορές των παρακάτω εσωτερικών εξαρτημάτων της αντλίας:

  • Διαφράγματα αντλίας

  • Συγκροτήματα ανεπίστροφων βαλβίδων αντλίας

  ντικαταστήστε όποια εξαρτήματα, εάν είναι απαραίτητο.

  Επιθεώρηση των πλαστικών δακτυλίων τριβής

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Κάθε 400 ώρες
 • Επιθεωρήστε τους πλαστικούς δακτυλίους τριβής.
  1. Σταθμεύστε το μηχάνημα σε επίπεδο έδαφος, βάλτε χειρόφρενο, απενεργοποιήστε την αντλία, σβήστε τον κινητήρα και αφαιρέστε το κλειδί.

  2. Εκτείνετε τα εξωτερικά τμήματα μπούμας στη θέση ψεκασμού και στηρίξτε τα χρησιμοποιώντας τάκους ή ιμάντες και ανυψωτικό εξοπλισμό.

  3. φού έχετε στηρίξει το βάρος κάθε μπούμας, αφαιρέστε το μπουλόνι και το παξιμάδι που ασφαλίζουν τον πείρο άξονα στο συγκρότημα της μπούμας (Σχήμα 62).

   g022367
  4. φαιρέστε το μπουλόνι και το παξιμάδι που στερεώνει τον πείρο περιστροφής και αφαιρέστε τον πείρο (Σχήμα 62).

  5. φαιρέστε την μπούμα και το συγκρότημα της πλάκας άξονα από το κεντρικό πλαίσιο ώστε να αποκτήσετε πρόσβαση στους πλαστικούς δακτυλίους τριβής.

  6. φαιρέστε τους πλαστικούς δακτυλίους τριβής από την εμπρός και πίσω πλευρά της πλάκας άξονα και επιθεωρήστε τους (Σχήμα 62).

   Note: ντικαταστήστε κάθε δακτύλιο τριβής που έχει υποστεί φθορά ή ζημιά.

  7. Λιπάνετε ελαφρά με λάδι τους πλαστικούς δακτυλίους τριβής και τοποθετήστε τους στην πλάκα άξονα (Σχήμα 62).

  8. Εγκαταστήστε την μπούμα και το συγκρότημα της πλάκας άξονα στο κεντρικό πλαίσιο, ευθυγραμμίζοντας τις οπές τους (Σχήμα 62).

  9. Εγκαταστήστε τον πείρο περιστροφής και ασφαλίστε τον με το μπουλόνι και το παξιμάδι που αφαιρέσατε στο βήμα 4.

  10. Επαναλάβετε τα βήματα 2 έως 9 για το άλλο εξωτερικό τμήμα μπούμας.

  Ρύθμιση οριζόντιας θέσης στις μπούμες

  κολουθήστε την παρακάτω διαδικασία για να ρυθμίσετε το επίπεδο του αριστερού και του δεξιού τμήματος μπούμας, όταν αυτά βρίσκονται στη θέση ψεκασμού.

  1. Εκτείνετε τις μπούμες στη θέση ψεκασμού.

  2. φαιρέστε την κοπίλια από τον άξονα περιστροφής (Σχήμα 63).

   g013780
  3. νεβάστε την μπούμα, αφαιρέστε τον πείρο (Σχήμα 63) και κατεβάστε αργά την μπούμα στο έδαφος.

  4. Ελέγξτε τον πείρο για φθορές και αντικαταστήστε τον, αν είναι απαραίτητο.

  5. κινητοποιήστε τον άξονα του ενεργοποιητή χρησιμοποιώντας ένα γερμανικό κλειδί στα επίπεδα τμήματά του και, μετά, ξεσφίξτε το ασφαλιστικό παξιμάδι ώστε να μπορείτε να ρυθμίσετε το ακρόμπαρο (Σχήμα 64).

   g014220
  6. Περιστρέψτε το ακρόμπαρο του ενεργοποιητή για να μειώσετε ή να αυξήσετε το μήκος του εκτεταμένου ενεργοποιητή μέχρι τη θέση που θέλετε (Σχήμα 64).

   Note: Για να μπορείτε να συναρμολογήσετε τον άξονα στη μπούμα πρέπει να στρίβετε το ακρόμπαρο κατά μισές ή ολόκληρες περιστροφές.

  7. Όταν πετύχετε τη θέση που θέλετε, σφίξτε το ασφαλιστικό παξιμάδι για να σταθεροποιήσετε το ακρόμπαρο και τον ενεργοποιητή.

  8. νεβάστε την μπούμα ώστε να ευθυγραμμιστεί ο άξονας περιστροφής με τον άξονα του ενεργοποιητή.

  9. Στηρίξτε την μπούμα και περάστε τον πείρο μέσα από τον άξονα περιστροφής της μπούμας και τον άξονα του ενεργοποιητή (Σχήμα 63).

  10. Με τον πείρο στη θέση του, ελευθερώστε την μπούμα και ασφαλίστε τον πείρο με την κοπίλια που αφαιρέσατε προηγουμένως.

  11. Εάν χρειάζεται, επαναλάβετε τη διαδικασία σε κάθε ρουλεμάν άξονα ενεργοποιητή.

  Καθαρισμός

  Important: Μην χρησιμοποιείτε υφάλμυρο ή ακάθαρτο νερό για τον καθαρισμό του μηχανήματος.

  Καθαρισμός του ροόμετρου

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Κάθε 200 ώρες
 • Καθαρίστε το ροόμετρο(συχνότερα αν χρησιμοποιείτε σκόνες διαλύματος).
  1. Ξεπλύνετε σχολαστικά και αποστραγγίστε ολόκληρο το σύστημα ψεκασμού.

  2. φαιρέστε το ροόμετρο από το ψεκαστικό και ξεπλύνετέ εσωτερικά το καθαρό νερό.

  3. φαιρέστε την κυκλική ασφάλεια που υπάρχει στην πλευρά εισαγωγής (upstream) (Σχήμα 65).

   g012934
  4. Καθαρίστε τον στρόβιλο και την πλήμνη του από τυχόν ρινίσματα μετάλλου και σκόνες διαλύματος.

  5. Επιθεωρήστε τα πτερύγια του στροβίλου για φθορές.

   Note: Κρατήστε τον στρόβιλο στο χέρι σας και περιστρέψτε τον. Πρέπει να περιστρέφεται ελεύθερα με πολύ ελαφριά αντίσταση. Εάν δεν συμβαίνει αυτό, αντικαταστήστε τον.

  6. Συναρμολογήστε το ροόμετρο.

  7. Χρησιμοποιήστε δέσμη αέρα χαμηλής πίεσης (50 kPa ή 5 psi) για να ελέγξετε εάν ο στρόβιλος περιστρέφεται ελεύθερα.

   Note: Εάν ο στρόβιλος δεν περιστρέφεται ελεύθερα, ξεσφίξτε τον εξαγωγικό πείρο που υπάρχει στην κάτω πλευρά της πλήμνης του στροβίλου κατά 1/16 της στροφής, μέχρι να περιστρέφεται ελεύθερα.

  Καθαρισμός των βαλβίδων του ψεκαστικού

  φαίρεση του ενεργοποιητή βαλβίδας

  1. Σταθμεύστε το ψεκαστικό σε επίπεδο έδαφος, βάλτε χειρόφρενο, απενεργοποιήστε την αντλία ψεκασμού, σβήστε τον κινητήρα και αφαιρέστε το κλειδί.

  2. ποσυνδέστε το βύσμα 3 ακίδων του ενεργοποιητή της βαλβίδας από το βύσμα 3 υποδοχών της καλωδίωσης του ψεκαστικού.

  3. φαιρέστε την περόνη συγκράτησης που στερεώνει τον ενεργοποιητή στη βαλβίδα του κατανομέα για τη βαλβίδα ελέγχου ρυθμού εφαρμογής, τη βαλβίδα ανάδευσης, την βαλβίδα κύριου τμήματος μπούμας ή τη βαλβίδα τμήματος μπούμας (Σχήμα 66).

   Note: Πιέστε μεταξύ τους τα 2 άκρα της περόνης συγκράτησης ενώ την πιέζετε προς τα κάτω.

   Note: Φυλάξτε την περόνη συγκράτησης και τον ενεργοποιητή για την εγκατάσταση στη ενότητα Εγκατάσταση του ενεργοποιητή βαλβίδας.

   g028237
  4. φαιρέστε τον ενεργοποιητή από τη βαλβίδα του κατανομέα.

  φαίρεση βαλβίδας κατανομέα ελέγχου ρυθμού εφαρμογής

  1. φαιρέστε τους σφιγκτήρες και τα παρεμβύσματα που στερεώνουν τον κατανομέα για τη βαλβίδα ελέγχου ρυθμού εφαρμογής (Σχήμα 67).

   Note: Φυλάξτε τους σφιγκτήρες και τα παρεμβύσματα για εγκατάσταση στην ενότητα Εγκατάσταση κατανομέα βαλβίδας ελέγχου ρυθμού εφαρμογής.

   g033304
  2. φαιρέστε την περόνη συγκράτησης που στερεώνει το ρακόρ εξαγωγής στον κατανομέα για τη βαλβίδα ελέγχου ρυθμού εφαρμογής (Σχήμα 68).

   g033313
  3. φαιρέστε τα 2 μπουλόνια φλαντζωτής κεφαλής και τα 2 φλαντζωτά παξιμάδια ασφάλισης που στερεώνουν τη βαλβίδα ελέγχου ρυθμού εφαρμογής στη βάση της και, κατόπιν, αφαιρέστε τον κατανομέα βαλβίδων από το μηχάνημα (Σχήμα 68).

   Note: Εάν χρειάζεται, ξεσφίξτε τα εξαρτήματα στερέωσης της κεφαλής του φίλτρου κατάθλιψης για να έχετε πρόσβαση στη βαλβίδα ελέγχου ρυθμού εφαρμογής.

  φαίρεση βαλβίδας κατανομέα ανάδευσης

  1. φαιρέστε τους σφιγκτήρες και τα παρεμβύσματα που στερεώνουν τον κατανομέα για τη βαλβίδα ανάδευσης (Σχήμα 69) στη βαλβίδα παράκαμψης ανάδευσης, τη βαλβίδα ελέγχου ρυθμού εφαρμογής, την βαλβίδα κύριου τμήματος μπούμας και το ρακόρ του προσαρμογέα (βαλβίδα στραγγαλισμού ανάδευσης).

   Note: Φυλάξτε τους σφιγκτήρες και τα παρεμβύσματα για εγκατάσταση στην ενότητα Εγκατάσταση βαλβίδας κατανομέα ανάδευσης.

  2. φαιρέστε την περόνη συγκράτησης που στερεώνει το ρακόρ εξαγωγής στον κατανομέα για τη βαλβίδα ανάδευσης (Σχήμα 69).

   g033327
  3. φαιρέστε το μπουλόνι φλαντζωτής κεφαλής και το φλαντζωτό παξιμάδι ασφάλισης που στερεώνουν τη βαλβίδα ανάδευσης στη βάση της και, κατόπιν, αφαιρέστε τον κατανομέα βαλβίδων από το μηχάνημα (Σχήμα 70).

   g033307

  φαίρεση βαλβίδας κατανομέα κύριου τμήματος μπούμας

  1. φαιρέστε τους σφιγκτήρες και τα παρεμβύσματα που στερεώνουν τον κατανομέα για την βαλβίδα κύριου τμήματος μπούμας (Σχήμα 71) στη βαλβίδα παράκαμψης κύριου τμήματος μπούμας, τη βαλβίδα ανάδευσης και την βαλβίδα κύριου τμήματος μπούμας (στο άκρο του εύκαμπτου σωλήνα για το ροόμετρο).

   Note: Φυλάξτε τους σφιγκτήρες και τα παρεμβύσματα για εγκατάσταση στην ενότητα Εγκατάσταση κατανομέα βαλβίδας κύριου τμήματος μπούμας.

  2. φαιρέστε την περόνη συγκράτησης που στερεώνει το ρακόρ εξαγωγής στον κατανομέα για τη βαλβίδα κύριου τμήματος μπούμας (Σχήμα 71).

   g033328
  3. φαιρέστε το μπουλόνι φλαντζωτής κεφαλής και το φλαντζωτό παξιμάδι ασφάλισης που στερεώνουν την βαλβίδα κύριου τμήματος μπούμας στη βάση της και, κατόπιν, αφαιρέστε τον κατανομέα βαλβίδων από το μηχάνημα (Σχήμα 72).

   g033309

  φαίρεση βαλβίδας κατανομέα τμήματος μπούμας

  1. φαιρέστε τους σφιγκτήρες και τα παρεμβύσματα που στερεώνουν τον κατανομέα για τη βαλβίδα τμήματος μπούμας (Σχήμα 73) στη διπλανή βαλβίδα τμήματος μπούμας (ή τη βαλβίδα αριστερού τμήματος μπούμας και τον σύνδεσμο της συστολής).

   g028236
  2. φαιρέστε τις περόνες συγκράτησης που στερεώνουν το ρακόρ εξαγωγής στον κατανομέα της βαλβίδας τμήματος μπούμας και τον κατανομέα της βαλβίδας στο ρακόρ παράκαμψης (Σχήμα 74).

   g028238
  3. Για τις βαλβίδες αριστερού ή δεξιού τμήματος μπούμας, αφαιρέστε τα μπουλόνια φλαντζωτής κεφαλής και τα φλαντζωτά παξιμάδια ασφάλισης που στερεώνουν τη βαλβίδα ή τις βαλβίδες τμήματος μπούμας στη βάση τους και, κατόπιν, αφαιρέστε τον κατανομέα ή τους κατανομείς βαλβίδας από το μηχάνημα. Για τη βαλβίδα κεντρικού τμήματος μπούμας, αφαιρέστε τον κατανομέα της βαλβίδας τμήματος μπούμας από το μηχάνημα (Σχήμα 75).

   g028239

  Καθαρισμός βαλβίδας κατανομέα

  1. Τοποθετήστε τη βαλβίδα στελέχους έτσι ώστε να είναι στην κλειστή θέση (Σχήμα 76B).

   g027562
  2. φαιρέστε τα 2 συγκροτήματα ρακόρ-πώματος από κάθε άκρο του κορμού του κατανομέα (Σχήμα 77 και Σχήμα 78).

   g028243
   g028240
  3. Στρέψτε το στέλεχος της βαλβίδας έτσι ώστε η μπίλια να βρίσκεται στην ανοικτή θέση (Σχήμα 76A).

   Note: Όταν το στέλεχος της βαλβίδας είναι παράλληλο με τη ροή της βαλβίδας, η μπίλια ολισθαίνει προς τα έξω.

  4. φαιρέστε την ασφάλεια του στελέχους από τις εγκοπές που υπάρχουν στη θυρίδα στελέχους στον κατανομέα (Σχήμα 77 και Σχήμα 78).

  5. φαιρέστε την ασφάλεια στελέχους και την έδρα του στελέχους της βαλβίδας από τον κατανομέα (Σχήμα 77 και Σχήμα 78).

  6. φαιρέστε μέσα από τον κορμό του κατανομέα το συγκρότημα στελέχους βαλβίδας (Σχήμα 77 και Σχήμα 78).

  7. Καθαρίστε το εσωτερικό του κατανομέα και την εξωτερική επιφάνεια της βαλβίδας μπίλιας, το συγκρότημα στελέχους βαλβίδας, την ασφάλεια στελέχους και τα ρακόρ-πώματα.

  Συναρμολόγηση βαλβίδας κατανομέα

  Υλικά που παρέχει ο χειριστής: Διάφανο γράσο σιλικόνης.

  Important: Για τη συναρμολόγηση της βαλβίδας χρησιμοποιήστε μόνο γράσο σιλικόνης.

  1. Ελέγξτε την κατάσταση των δακτυλίων O-ring στο ρακόρ εξόδου (μόνο στον κατανομέα βαλβίδων τμήματος μπούμας), των δακτυλίων O-ring στα πώματα, των δακτυλίων O-ring έδρασης και την έδρα της μπίλιας για βλάβες ή φθορές (Σχήμα 77 και Σχήμα 78).

   Note: ντικαταστήστε τυχόν φθαρμένους ή κατεστραμμένους δακτυλίους O-ring ή έδρες.

  2. πλώστε γράσο σιλικόνης στο στέλεχος της βαλβίδας και εφαρμόστε το μέσα στην έδρα του στελέχους βαλβίδας (Σχήμα 77 και Σχήμα 78).

  3. Εγκαταστήστε το στέλεχος βαλβίδας και την έδρα μέσα στον κατανομέα και ασφαλίστε το στέλεχος και την έδρα με την ασφάλεια (Σχήμα 77 και Σχήμα 78).

  4. εβαιωθείτε ότι ο δακτύλιος O-ring έδρασης και η έδρα της μπίλιας είναι ευθυγραμμισμένοι και έχουν εφαρμόσει μέσα στο ρακόρ-πώμα (Σχήμα 77 και Σχήμα 78)

  5. Εγκαταστήστε το συγκρότημα ρακόρ-πώματος στον κορμό του κατανομέα μέχρι η φλάντζα να έρθει σε επαφή με τον κορμό (Σχήμα 77 και Σχήμα 78) και, μετά, στρίψτε το ρακόρ-πώμα κατά 1/8 έως 1/4 της στροφής επιπλέον.

   Note: Προσέξτε να μην προκαλέσετε βλάβη στο άκρο του ρακόρ.

  6. Τοποθετήστε την μπίλια μέσα στον κορμό της βαλβίδας (Σχήμα 79).

   Note: Το στέλεχος της βαλβίδας πρέπει να εφαρμόζει μέσα στην εγκοπή περιστροφής της μπίλιας. Εάν το στέλεχος της βαλβίδας δεν εφαρμόζει, ρυθμίστε τη θέση της μπίλιας (Σχήμα 79).

   g027565
  7. Στρέψτε το συγκρότημα του στελέχους της βαλβίδας έτσι ώστε η βαλβίδα να είναι κλειστή (Σχήμα 76B)

  8. Επαναλάβετε τα βήματα 4 και 5 και για το άλλο συγκρότημα ρακόρ-πώματος.

  Εγκατάσταση κατανομέα βαλβίδας ελέγχου ρυθμού εφαρμογής

  1. Ευθυγραμμίστε ένα παρέμβυσμα μεταξύ των φλαντζών του κατανομέα βαλβίδας ελέγχου ρυθμού εφαρμογής και της κεφαλής του φίλτρου κατάθλιψης (Σχήμα 80A).

   Note: Εάν χρειάζεται, ξεσφίξτε τα εξαρτήματα στερέωσης της κεφαλής του φίλτρου κατάθλιψης για να έχετε πρόσβαση.

   g033311
  2. Συναρμολογήστε τον κατανομέα βαλβίδας ελέγχου ρυθμού εφαρμογής, το παρέμβυσμα και την κεφαλή φίλτρου κατάθλιψης χρησιμοποιώντας έναν σφιγκτήρα φλάντζας και σφίξτε με το χέρι (Σχήμα 80A).

  3. Ευθυγραμμίστε ένα παρέμβυσμα μεταξύ των φλαντζών της βαλβίδας ελέγχου ρυθμού εφαρμογής και του κατανομέα βαλβίδας ανάδευσης (Σχήμα 80, A).

  4. Συναρμολογήστε τον κατανομέα βαλβίδας ελέγχου ρυθμού εφαρμογής, το παρέμβυσμα και τον κατανομέα βαλβίδας ανάδευσης χρησιμοποιώντας έναν σφιγκτήρα φλάντζας και σφίξτε με το χέρι (Σχήμα 80A).

  5. Συναρμολογήστε τη βαλβίδα ελέγχου ρυθμού εφαρμογής στη βάση βαλβίδων χρησιμοποιώντας τα 2 μπουλόνια φλαντζωτής κεφαλής και τα 2 φλαντζωτά παξιμάδια ασφάλισης (Σχήμα 80) που αφαιρέσατε στο βήμα 3 της ενότητας φαίρεση βαλβίδας κατανομέα ελέγχου ρυθμού εφαρμογής. Στη συνέχεια, σφίξτε το παξιμάδι και το μπουλόνι με ροπή 10 έως 12 N∙m.

  6. Συναρμολογήστε το ρακόρ εξαγωγής στο ρακόρ του συνδέσμου που υπάρχει στην κάτω πλευρά του κατανομέα για τη βαλβίδα ελέγχου ρυθμού εφαρμογής (Σχήμα 80B).

  7. Συνδέστε το ρακόρ εξαγωγής και το ρακόρ του συνδέσμου τοποθετώντας μια περόνη συγκράτησης στην υποδοχή του ρακόρ εξαγωγής (Σχήμα 80B).

  8. Εάν ξεσφίξατε τα εξαρτήματα στερέωσης για την κεφαλή του φίλτρου κατάθλιψης, τότε σφίξτε το παξιμάδι και το μπουλόνι με ροπή 10 έως 12 N∙m.

  Εγκατάσταση βαλβίδας κατανομέα ανάδευσης

  1. Ευθυγραμμίστε τη φλάντζα του κατανομέα βαλβίδας ανάδευσης, 1 παρέμβυσμα και τη φλάντζα της βαλβίδας παράκαμψης ανάδευσης (Σχήμα 81).

   Note: Εάν χρειάζεται, ξεσφίξτε τα εξαρτήματα στερέωσης της βαλβίδα κύριου τμήματος μπούμας για να έχετε πρόσβαση.

   g033329
  2. Συναρμολογήστε τη βαλβίδα ελέγχου ρυθμού εφαρμογής, το παρέμβυσμα και τον κατανομέα βαλβίδας ανάδευσης χρησιμοποιώντας έναν σφιγκτήρα φλάντζας και σφίξτε με το χέρι (Σχήμα 81A).

  3. Ευθυγραμμίστε ένα παρέμβυσμα μεταξύ των φλαντζών της βαλβίδας ελέγχου ρυθμού εφαρμογής και του κατανομέα βαλβίδας ανάδευσης (Σχήμα 81).

  4. Συναρμολογήστε το παρέμβυσμα και τον κατανομέα βαλβίδας ανάδευσης χρησιμοποιώντας έναν σφιγκτήρα και σφίξτε με το χέρι (Σχήμα 81).

  5. Ευθυγραμμίστε ένα παρέμβυσμα μεταξύ των φλαντζών του κατανομέα βαλβίδας ανάδευσης και της βαλβίδας κύριου τμήματος μπούμας (Σχήμα 81).

  6. Συναρμολογήστε τον κατανομέα βαλβίδας ανάδευσης, το παρέμβυσμα και την βαλβίδα κύριου τμήματος μπούμας χρησιμοποιώντας έναν σφιγκτήρα και σφίξτε με το χέρι (Σχήμα 81).

  7. Συναρμολογήστε τον κατανομέα βαλβίδας ανάδευσης και την υποδοχή χρησιμοποιώντας έναν σφιγκτήρα και σφίξτε με το χέρι (Σχήμα 81C).

  8. Στερεώστε το ρακόρ-πώμα στο ρακόρ εξαγωγής, εφαρμόζοντας μια περόνη συγκράτησης στην υποδοχή του ρακόρ εξαγωγής (Σχήμα 81C).

  9. Συναρμολογήστε τη βαλβίδα ανάδευσης στη βάση βαλβίδων χρησιμοποιώντας το μπουλόνι φλαντζωτής κεφαλής και το φλαντζωτό παξιμάδι ασφάλισης που αφαιρέσατε στο βήμα 3 της ενότητας φαίρεση βαλβίδας κατανομέα ανάδευσης. Στη συνέχεια, σφίξτε το παξιμάδι και το μπουλόνι με ροπή 1017 έως 1243 N∙cm.

  10. Εάν ξεσφίξατε τα εξαρτήματα στερέωσης για την βαλβίδα κύριου τμήματος μπούμας, τότε σφίξτε το παξιμάδι και το μπουλόνι με ροπή 1978 έως 2542 N∙cm.

  Εγκατάσταση κατανομέα βαλβίδας κύριου τμήματος μπούμας

  1. Ευθυγραμμίστε τη φλάντζα του κατανομέα βαλβίδας κύριου τμήματος μπούμας, 1 παρέμβυσμα και τη φλάντζα της βαλβίδας παράκαμψης κύριου τμήματος μπούμας (Σχήμα 82).

   g033330
  2. Συναρμολογήστε τον κατανομέα της βαλβίδας κύριου τμήματος μπούμας, το παρέμβυσμα και την βαλβίδα παράκαμψης κύριου τμήματος μπούμας χρησιμοποιώντας έναν σφιγκτήρα και σφίξτε με το χέρι (Σχήμα 82).

  3. Ευθυγραμμίστε τη φλάντζα του κατανομέα της βαλβίδας κύριου τμήματος μπούμας, το παρέμβυσμα και τον κατανομέα της βαλβίδας ανάδευσης (Σχήμα 82).

  4. Συναρμολογήστε τον κατανομέα της βαλβίδας κύριου τμήματος μπούμας, το παρέμβυσμα και τον κατανομέα της βαλβίδας ανάδευσης χρησιμοποιώντας έναν σφιγκτήρα και σφίξτε με το χέρι (Σχήμα 82).

  5. Ευθυγραμμίστε τη φλάντζα του κατανομέα της βαλβίδας κύριου τμήματος μπούμας, το παρέμβυσμα και το περίβλημα της βαλβίδας κύριου τμήματος μπούμας (Σχήμα 82).

  6. Συναρμολογήστε τον κατανομέα της βαλβίδας κύριου τμήματος μπούμας και την υποδοχή χρησιμοποιώντας έναν σφιγκτήρα και σφίξτε με το χέρι (Σχήμα 82).

  7. Στερεώστε το ρακόρ-πώμα στο ρακόρ εξαγωγής εφαρμόζοντας μια περόνη συγκράτησης στο ρακόρ εξαγωγής (Σχήμα 82).

  8. Συναρμολογήστε τη βαλβίδα ανάδευσης στη βάση βαλβίδων χρησιμοποιώντας το μπουλόνι φλαντζωτής κεφαλής και το φλαντζωτό παξιμάδι ασφάλισης που αφαιρέσατε στο βήμα 3 της ενότητας φαίρεση βαλβίδας κατανομέα κύριου τμήματος μπούμας. Στη συνέχεια, σφίξτε το παξιμάδι και το μπουλόνι με ροπή 1017 έως 1243 N∙cm.

  Εγκατάσταση βαλβίδας κατανομέα τμήματος μπούμας

  1. Εφαρμόστε το επάνω ρακόρ-πώμα της βαλβίδας του κατανομέα στο ρακόρ παράκαμψης (Σχήμα 83A).

   Note: Εάν χρειάζεται, ξεσφίξτε τα εξαρτήματα στερέωσης του ρακόρ παράκαμψης για να έχετε πρόσβαση.

   g238558
  2. Στερεώστε το ρακόρ-πώμα στο ρακόρ παράκαμψης εφαρμόζοντας μια περόνη συγκράτησης στην υποδοχή του ρακόρ παράκαμψης (Σχήμα 83).

  3. Συναρμολογήστε το ρακόρ εξαγωγής στο κάτω ρακόρ-πώμα της βαλβίδας κατανομέα (Σχήμα 83).

  4. Στερεώστε το ρακόρ-πώμα στο ρακόρ εξαγωγής εφαρμόζοντας μια περόνη συγκράτησης στην υποδοχή του ρακόρ εξαγωγής (Σχήμα 83, ).

  5. Ευθυγραμμίστε ένα παρέμβυσμα μεταξύ των φλαντζών του συνδέσμου συστολής και του κατανομέα της βαλβίδας τμήματος μπούμας (Σχήμα 83).

  6. Συναρμολογήστε τον σύνδεσμο συστολής, το παρέμβυσμα και τον κατανομέα βαλβίδας τμήματος μπούμας, χρησιμοποιώντας έναν σφιγκτήρα και σφίξτε με το χέρι (Σχήμα 83).

  7. Κατά την εγκατάσταση των 2 τέρμα αριστερά βαλβίδων τμήματος μπούμας, ευθυγραμμίστε ένα παρέμβυσμα μεταξύ των φλαντζών των 2 διπλανών κατανομέων των βαλβίδων τμήματος μπούμας (Σχήμα 83).

  8. Συναρμολογήστε τους 2 διπλανούς κατανομείς βαλβίδας τμήματος μπούμας και το παρέμβυσμα χρησιμοποιώντας έναν σφιγκτήρα και σφίξτε με το χέρι (Σχήμα 83).

  9. Για τις βαλβίδες του αριστερού ή του δεξιού τμήματος μπούμας, συναρμολογήστε τις βαλβίδες στη βάση βαλβίδων χρησιμοποιώντας το μπουλόνι φλαντζωτής κεφαλής και το φλαντζωτό παξιμάδι ασφάλισης που αφαιρέσατε στο βήμα 3 της ενότητας φαίρεση βαλβίδας κατανομέα τμήματος μπούμας. Στη συνέχεια, σφίξτε το παξιμάδι και το μπουλόνι με ροπή 10 έως 12 N∙m.

  10. Εάν ξεσφίξατε τα εξαρτήματα στερέωσης για το ρακόρ παράκαμψης, τότε σφίξτε το παξιμάδι και το μπουλόνι με ροπή 10 έως 12 N∙m.

  Εγκατάσταση του ενεργοποιητή βαλβίδας

  1. Ευθυγραμμίστε τον ενεργοποιητή με τη βαλβίδα του κατανομέα και (Σχήμα 66).

  2. Στερεώστε τον ενεργοποιητή και τη βαλβίδα με την περόνη συγκράτησης που αφαιρέσατε στο βήμα 3 της ενότητας φαίρεση του ενεργοποιητή βαλβίδας.

  3. Συνδέστε το βύσμα 3 ακίδων της καλωδίωσης του ενεργοποιητή της βαλβίδας στο βύσμα 3 υποδοχών της καλωδίωσης του ψεκαστικού.

  Αποθήκευση

  σφάλεια αποθήκευσης

  • Πριν απομακρυνθείτε από τη θέση του χειριστή, κάντε τις ακόλουθες ενέργειες:

   • Σταθμεύστε το μηχάνημα σε επίπεδο έδαφος.

   • πενεργοποιήστε την αντλία ψεκασμού.

   • άλτε χειρόφρενο.

   • Σβήστε τον κινητήρα και αφαιρέστε το κλειδί (αν διατίθεται).

   • Περιμένετε να ακινητοποιηθούν όλα τα κινούμενα μέρη.

   • Πριν προβείτε σε ρύθμιση, σέρβις, καθαρισμό ή αποθήκευση του μηχανήματος, αφήστε το μηχάνημα να κρυώσει.

  • Μην αποθηκεύετε το μηχάνημα ή τα δοχεία καυσίμων σε χώρους με γυμνές φλόγες, σπινθήρες ή φλόγα-πιλότο (π.χ. σε καυστήρα, λέβητα ή άλλη συσκευή).

  Προετοιμασία του συστήματος ψεκασμού

  1. Σταθμεύστε το ψεκαστικό σε επίπεδο έδαφος, βάλτε χειρόφρενο, απενεργοποιήστε την αντλία ψεκασμού, σβήστε τον κινητήρα και αφαιρέστε το κλειδί.

  2. Καθαρίστε βρομιές και λοιπές ακαθαρσίες από ολόκληρο το μηχάνημα, συμπεριλαμβανομένου του εξωτερικού των πτερυγίων κυλινδροκεφαλής του κινητήρα και του περιβλήματος του ανεμιστήρα.

   Important: Μπορείτε να πλένετε το μηχάνημα με ήπιο απορρυπαντικό και νερό. Μη χρησιμοποιείτε νερό υψηλής πίεσης για το πλύσιμο του μηχανήματος. Το πλύσιμο με πιεστικό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο ηλεκτρικό σύστημα ή να απομακρύνει απαραίτητο γράσο από τα σημεία τριβής. ποφύγετε την υπερβολική χρήση νερού, ειδικά κοντά στον πίνακα ελέγχου, τα φώτα, τον κινητήρα και την μπαταρία.

  3. Καθαρίστε το σύστημα ψεκασμού. νατρέξτε στην ενότητα .

  4. Καθαρίστε τη βαλβίδα μπίλιας που υπάρχει στο συγκρότημα βαλβίδων. νατρέξτε στην ενότητα Καθαρισμός βαλβίδας κατανομέα.

  5. Προστατεύστε το σύστημα ψεκασμού από παγετό/διάβρωση ως εξής:

   1. ποστραγγίστε τη δεξαμενή καθαρού νερού.

   2. ποστραγγίστε το σύστημα ψεκασμού όσο το δυνατόν περισσότερο.

   3. Προετοιμάστε διάλυμα αντιπηκτικού RV αναστολέα διάβρωσης, χωρίς βάση αλκοόλης, σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή του.

   4. Προσθέστε το αντιπηκτικό διάλυμα RV στη δεξαμενή καθαρού νερού, τη δεξαμενή ψεκασμού και, εάν υπάρχει, στην προαιρετική δεξαμενή έκπλυσης.

   5. Διοχετεύστε το αντιπηκτικό διάλυμα RV από την προαιρετική δεξαμενή έκπλυσης, εάν υπάρχει, στη δεξαμενή ψεκασμού.

   6. φήστε την αντλία του ψεκαστικού να λειτουργήσει για λίγα λεπτά ώστε να κυκλοφορήσει το αντιπηκτικό RV σε όλο το σύστημα ψεκασμού και τα εγκατεστημένα εξαρτήματα ψεκασμού.

    Ψεκάστε το αντιπηκτικό διάλυμα RV μέσα από τα ακροφύσια ψεκασμού.

   7. ποστραγγίστε τη δεξαμενή καθαρού νερού και το σύστημα ψεκασμού όσο το δυνατόν περισσότερο.

  6. Χρησιμοποιήστε τους διακόπτες ανύψωσης τμημάτων μπούμας για να ανεβάσετε τα εξωτερικά τμήματα μπούμας. νεβάστε τα τμήματα μπούμας μέχρι να εφαρμόσουν πλήρως στην υποδοχή μεταφοράς, σχηματίζοντας το «X» της θέσης μεταφοράς και οι κύλινδροι ανύψωσης να έχουν συμπτυχθεί πλήρως.

   Note: Για να αποφύγετε βλάβη στον άξονα του ενεργοποιητή, βεβαιωθείτε ότι οι κύλινδροι των τμημάτων μπούμας έχουν συμπτυχθεί πλήρως.

  Εκτέλεση των διαδικασιών του σέρβις

  1. Ελέγξτε τα φρένα· ανατρέξτε στην ενότητα Επιθεώρηση των φρένων.

  2. Κάντε σέρβις στο φίλτρο αέρα· ανατρέξτε στην ενότητα Σέρβις του φίλτρου αέρα.

  3. Γρασάρετε το ψεκαστικό. νατρέξτε στην ενότητα Λίπανση.

  4. λλάξτε το λάδι κινητήρα· ανατρέξτε στην ενότητα λλαγή λαδιού κινητήρα.

  5. Ελέγξτε την πίεση αέρα στα ελαστικά. νατρέξτε στην ενότητα Έλεγχος πίεσης αέρα στα ελαστικά.

  Προετοιμασία του κινητήρα και της μπαταρίας

  1. ν πρόκειται να αποθηκεύσετε το μηχάνημα για διάστημα μεγαλύτερο από 30 μέρες, κάντε τις ακόλουθες προεργασίες στο σύστημα καυσίμου:

   1. Στο καύσιμο που υπάρχει στο ρεζερβουάρ προσθέστε σταθεροποιητικό/συντηρητικό με βάση το πετρέλαιο.

    κολουθήστε τις οδηγίες ανάμιξης του κατασκευαστή του σταθεροποιητικού. Μη χρησιμοποιείτε σταθεροποιητικό με βάση αλκοόλη (αιθανόλη ή μεθανόλη).

    Note: Το σταθεροποιητικό/συντηρητικό είναι πιο αποτελεσματικό όταν αναμιγνύεται με φρέσκια βενζίνη όλη τη χρονιά.

   2. φήστε τον κινητήρα σε λειτουργία (για 5 λεπτά) ώστε το εμπλουτισμένο με συντηρητικό καύσιμο να κυκλοφορήσει σε όλο το σύστημα καυσίμου.

   3. Σβήστε τον κινητήρα, αφήστε τον να κρυώσει και αποστραγγίστε το ρεζερβουάρ καυσίμου.

   4. άλτε μπρος τον κινητήρα και αφήστε τον σε λειτουργία μέχρι να σβήσει.

   5. Πατήστε το τσοκ.

   6. άλτε μπρος τον κινητήρα και αφήστε τον σε λειτουργία μέχρι να μην παίρνει πάλι μπρος.

   7. πορρίψτε το καύσιμο όπως προβλέπεται. νακυκλώστε σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

    Important: Μην αποθηκεύετε καύσιμο που περιέχει σταθεροποιητικό/συντηρητικό για πάνω από 90 ημέρες.

  2. φαιρέστε τα μπουζί και ελέγξτε την κατάστασή τους. νατρέξτε στην ενότητα φαίρεση των μπουζί.

  3. φού αφαιρέσετε τα μπουζί από τον κινητήρα, ρίξτε 2 κουταλιές της σούπας λάδι κινητήρα σε κάθε υποδοχή μπουζί.

  4. Χρησιμοποιήστε την ηλεκτρική μίζα για να βάλετε μπρος τον κινητήρα και να κυκλοφορήσει το λάδι στο εσωτερικό του κυλίνδρου.

  5. Τοποθετήστε τα μπουζί και σφίξτε τα με τη συνιστώμενη ροπή. νατρέξτε στην ενότητα Τοποθέτηση μπουζί.

   Note: Μην συνδέσετε τα καλώδια στο/στα μπουζί.

  6. φαιρέστε την μπαταρία από το σασί, ελέγξτε τη στάθμη του ηλεκτρολύτη και φορτίστε την πλήρως· ανατρέξτε στην ενότητα Σέρβις της μπαταρίας.

   Note: Μην συνδέετε τα καλώδια της μπαταρίας στους πόλους της μπαταρίας κατά την αποθήκευση.

   Important: Η μπαταρία πρέπει να είναι πλήρως φορτισμένη ώστε να μην παγώσει και υποστεί ζημιά σε θερμοκρασίες κάτω των 0°C (32°F). Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία διατηρεί τη φόρτισή της για περίπου 50 ημέρες σε θερμοκρασίες χαμηλότερες των 4°C (40°F). Εάν η θερμοκρασία θα είναι υψηλότερη των 4°C (40°F), ελέγξτε τη στάθμη νερού στην μπαταρία και φορτίζετέ την κάθε 30 ημέρες.

  Προετοιμασία του μηχανήματος

  1. Ελέγξτε και σφίξτε όλα τα μπουλόνια, τα παξιμάδια και τις βίδες. Επισκευάστε ή αντικαταστήστε κάθε εξάρτημα που έχει υποστεί ζημιά.

  2. Ελέγξτε την κατάσταση όλων των εύκαμπτων σωλήνων ψεκασμού και αντικαταστήστε όσους έχουν φθορές ή βλάβες.

  3. Σφίξτε όλα τα ρακόρ εύκαμπτου σωλήνα.

  4. άψτε όλες τις επιφάνειες που έχουν γρατσουνιές ή εκτεθειμένο γυμνό μέταλλο. Η βαφή διατίθεται από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Toro.

  5. ποθηκεύστε το μηχάνημα σε καθαρό και ξηρό χώρο στάθμευσης ή αποθήκευσης.

  6. φαιρέστε το κλειδί της μίζας και φυλάξτε το σε ασφαλές σημείο μακριά από παιδιά.

  7. Σκεπάστε το μηχάνημα ώστε να είναι προστατευμένο και να διατηρείται καθαρό.

  Επίλυση προβλημάτων

  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Η μίζα δεν γυρίζει.
  1. Ο επιλογέας σχέσης μετάδοσης δεν βρίσκεται στη Neutral (Νεκρά) θέση.
  2. Οι ηλεκτρικές συνδέσεις έχουν διαβρωθεί ή δεν κάνουν επαφή.
  3. Κάποια ασφάλεια έχει καεί ή δεν κάνει επαφή.
  4. Η μπαταρία είναι αποφορτισμένη.
  5. Το σύστημα ενδοασφάλισης δυσλειτουργεί.
  6. λάβη στη μίζα ή στην ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα της.
  7. Τα εσωτερικά εξαρτήματα του κινητήρα έχουν «κολλήσει».
  1. Πατήστε το πεντάλ φρένου και μετακινήστε τον επιλογέα σχέσης μετάδοσης στη Neutral (Νεκρά) θέση.
  2. Ελέγξτε αν οι ηλεκτρικές συνδέσεις κάνουν καλή επαφή.
  3. Διορθώστε ή αντικαταστήστε την ασφάλεια.
  4. Φορτίστε ή αντικαταστήστε την μπαταρία.
  5. Επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Toro.
  6. Επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Toro.
  7. Επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Toro.
  Ο κινητήρας γυρίζει αλλά δεν παίρνει μπρος.
  1. Το ρεζερβουάρ καυσίμου είναι άδειο.
  2. Στο σύστημα καυσίμου υπάρχουν σκουπιδάκια, νερό ή πολυκαιρισμένο καύσιμο.
  3. Η γραμμή καυσίμου έχει φράξει.
  4. Το καλώδιο του μπουζί έχει αποσυνδεθεί.
  5. Ένα μπουζί έχει φθαρεί, έχει υποστεί ζημιά ή είναι λερωμένο.
  6. Το ρελέ διακοπής δεν ενεργοποιείται.
  7. λάβη στο σύστημα ανάφλεξης.
  1. Γεμίστε το ρεζερβουάρ με φρέσκο καύσιμο.
  2. ποστραγγίστε και εκπλύνετε το σύστημα καυσίμου. Προσθέστε φρέσκο καύσιμο.
  3. Καθαρίστε ή αντικαταστήστε το σύστημα καυσίμου.
  4. Συνδέστε το μπουζί.
  5. ντικαταστήστε το μπουζί.
  6. Επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Toro.
  7. Επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Toro.
  Ο κινητήρας παίρνει μπροστά αλλά σβήνει.
  1. Ο εξαερισμός του ρεζερβουάρ καυσίμου έχει βουλώσει.
  2. Ρύποι ή νερό στο σύστημα καυσίμου.
  3. Το φίλτρο καυσίμου έχει φράξει.
  4. Κάποια ασφάλεια έχει καεί ή δεν κάνει επαφή.
  5. Η αντλία καυσίμου έχει βλάβη.
  6. Το καρμπιρατέρ έχει βλάβη.
  7. Υπάρχουν χαλαρωμένα καλώδια ή συνδέσεις.
  8. Υπάρχει βλάβη στη φλάντζα της κυλινδροκεφαλής.
  1. ντικαταστήστε την τάπα καυσίμου.
  2. ποστραγγίστε και εκπλύνετε το σύστημα καυσίμου. Προσθέστε φρέσκο καύσιμο.
  3. ντικαταστήστε το φίλτρο καυσίμου.
  4. Διορθώστε ή αντικαταστήστε την ασφάλεια.
  5. Επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Toro.
  6. Επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Toro.
  7. Ελέγξτε και σφίξτε τις συνδέσεις των καλωδίων.
  8. Επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Toro.
  Ο κινητήρας λειτουργεί αλλά «ακούγεται» ή ρετάρει.
  1. Στο σύστημα καυσίμου υπάρχουν σκουπιδάκια, νερό ή πολυκαιρισμένο καύσιμο.
  2. Ένα καλώδιο του μπουζί έχει χαλαρώσει.
  3. Ένα μπουζί έχει υποστεί ζημιά.
  4. Υπάρχουν χαλαρωμένα καλώδια ή συνδέσεις.
  5. Ο κινητήρας υπερθερμαίνεται.
  1. ποστραγγίστε και εκπλύνετε το σύστημα καυσίμου. Προσθέστε φρέσκο καύσιμο.
  2. Συνδέστε το καλώδιο στο μπουζί.
  3. ντικαταστήστε το μπουζί.
  4. Ελέγξτε και σφίξτε τις συνδέσεις των καλωδίων.
  5. νατρέξτε στην ενότητα Ο κινητήρας υπερθερμαίνεται για τις αιτίες και την αντιμετώπιση.
  Ο κινητήρας δεν κρατάει ρελαντί.
  1. Ο εξαερισμός του ρεζερβουάρ καυσίμου έχει βουλώσει.
  2. Στο σύστημα καυσίμου υπάρχουν σκουπιδάκια, νερό ή πολυκαιρισμένο καύσιμο.
  3. Ένα μπουζί έχει φθαρεί ή έχει υποστεί ζημιά.
  4. Το ζιγκλέρ ρελαντί του καρμπιρατέρ έχει βουλώσει.
  5. Η βίδα ρύθμισης στροφών ρελαντί δεν έχει ρυθμιστεί σωστά.
  6. Η αντλία καυσίμου έχει βλάβη.
  7. Η συμπίεση του κινητήρα είναι χαμηλή.
  8. Το στοιχείο του φίλτρου αέρα είναι βρόμικο.
  1. ντικαταστήστε την τάπα καυσίμου.
  2. ποστραγγίστε και εκπλύνετε το σύστημα καυσίμου. Προσθέστε φρέσκο καύσιμο.
  3. ντικαταστήστε το μπουζί.
  4. Επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Toro.
  5. Επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Toro.
  6. Επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Toro.
  7. Επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Toro.
  8. Καθαρίστε ή αντικαταστήστε το στοιχείο.
  Ο κινητήρας υπερθερμαίνεται.
  1. Η στάθμη του λαδιού στον στροφαλοθάλαμο δεν είναι η σωστή.
  2. Το φορτίο είναι υπερβολικά υψηλό.
  3. Οι σήτες εισαγωγής αέρα είναι βρόμικες.
  4. Τα πτερύγια και οι αεραγωγοί ψύξης κάτω από το περίβλημα του φυσητήρα του κινητήρα ή/και την περιστρεφόμενη σήτα εισαγωγής αέρα έχουν βουλώσει.
  5. Το μίγμα αέρα-καυσίμου είναι πολύ «φτωχό».
  1. Προσθέστε ή αφαιρέστε έως την ένδειξη Full (Γεμάτο).
  2. Περιορίστε το φορτίο. Μειώστε την ταχύτητα πορείας.
  3. Καθαρίζετε σε κάθε χρήση.
  4. Καθαρίζετε σε κάθε χρήση.
  5. Επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Toro.
  Ο κινητήρας παρουσιάζει απώλειες ισχύος.
  1. Η στάθμη του λαδιού στον στροφαλοθάλαμο δεν είναι η σωστή.
  2. Το στοιχείο του φίλτρου αέρα είναι βρόμικο.
  3. Στο σύστημα καυσίμου υπάρχουν σκουπιδάκια, νερό ή πολυκαιρισμένο καύσιμο.
  4. Ο κινητήρας υπερθερμαίνεται.
  5. Ένα μπουζί έχει φθαρεί, έχει υποστεί ζημιά ή είναι λερωμένο.
  6. Η οπή εξαερισμού στο ρακόρ εξαερισμού του ρεζερβουάρ καυσίμου έχει φράξει.
  7. Η συμπίεση του κινητήρα είναι χαμηλή.
  1. Προσθέστε ή αφαιρέστε έως την ένδειξη Full (Γεμάτο).
  2. Καθαρίστε ή αντικαταστήστε.
  3. ποστραγγίστε και εκπλύνετε το σύστημα καυσίμου. Προσθέστε φρέσκο καύσιμο.
  4. νατρέξτε στην ενότητα Ο κινητήρας υπερθερμαίνεται για τις αιτίες και την αντιμετώπιση.
  5. ντικαταστήστε το μπουζί.
  6. ντικαταστήστε την τάπα καυσίμου.
  7. Επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Toro.
  Υπάρχουν μη φυσιολογικοί κραδασμοί ή θόρυβοι.
  1. Έχουν λασκάρει τα μπουλόνια στερέωσης του κινητήρα.
  2. Υπάρχει πρόβλημα στον κινητήρα.
  1. Σφίξτε τα μπουλόνια στερέωσης του κινητήρα.
  2. Επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Toro.
  Το μηχάνημα δεν κινείται ή κινείται πολύ αργά προς τις δύο κατευθύνσεις επειδή ο κινητήρας δεν ανεβάζει στροφές ή ρετάρει.
  1. Το χειρόφρενο είναι τραβηγμένο.
  1. Λύστε το χειρόφρενο.
  Το μηχάνημα δεν κινείται προς καμία κατεύθυνση.
  1. Ο επιλογέας σχέσης μετάδοσης είναι στη Neutral (Νεκρά) θέση.
  2. Το χειρόφρενο είναι τραβηγμένο ή το χειρόφρενο δεν λύνεται.
  3. Το σύστημα μετάδοσης έχει βλάβη.
  4. Η συνδεσμολογία ελέγχου χρειάζεται ρύθμιση ή αντικατάσταση.
  5. Ο άξονας κίνησης ή η σφήνα της πλήμνης του τροχού έχει υποστεί βλάβη.
  1. Πατήστε το φρένο και επιλέξτε μια ταχύτητα (σχέση μετάδοσης) με τον επιλογέα.
  2. Λύστε το χειρόφρενο ή ελέγξτε τη συνδεσμολογία του.
  3. Επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Toro.
  4. Επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Toro.
  5. Επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Toro.
  ProblemPossible CauseCorrective Action
  Ένα τμήμα μπούμας δεν ψεκάζει.
  1. Η ηλεκτρική σύνδεση της βαλβίδας τμήματος μπούμας είναι βρόμικη ή αποσυνδεδεμένη.
  2. Υπάρχει «καμένη» ασφάλεια.
  3. Έχει «τσακίσει» ένας εύκαμπτος σωλήνας.
  4. Μια παράκαμψη τμήματος μπούμας έχει ρυθμιστεί λανθασμένα.
  5. Υπάρχει βλάβη σε βαλβίδα τμήματος μπούμας.
  6. Το ηλεκτρικό σύστημα έχει βλάβη.
  1. Κλείστε τη βαλβίδα χειροκίνητα. ποσυνδέστε το ηλεκτρικό βύσμα της βαλβίδας, καθαρίστε όλα τα καλώδια και, μετά, συνδέστε το.
  2. Ελέγξτε τις ασφάλειες και αντικαταστήστε όποια χρειάζεται.
  3. Επισκευάστε ή αντικαταστήστε τον εύκαμπτο σωλήνα.
  4. Ρυθμίστε την παράκαμψη τμήματος μπούμας.
  5. Επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις.
  6. Επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις.
  Ένα τμήμα μπούμας δεν απενεργοποιείται.
  1. Υπάρχει βλάβη σε βαλβίδα τμήματος μπούμας.
  1. ποσυναρμολογήστε τη βαλβίδα του τμήματος μπούμας. νατρέξτε στην ενότητα «Καθαρισμός των βαλβίδων του ψεκαστικού». Ελέγξτε όλα τα εξαρτήματα και αντικαταστήστε όσα έχουν βλάβη.
  Η βαλβίδα ενός τμήματος μπούμας έχει διαρροή.
  1. Φθορά ή βλάβη σε τσιμούχα ή έδρα βαλβίδας.
  1. ποσυναρμολογήστε τη βαλβίδα και αντικαταστήστε στα στεγανοποιητικά της, χρησιμοποιώντας το Κιτ επισκευής βαλβίδων. Επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Toro.
  Ένα ή περισσότερα ακροφύσια στάζουν με κλειστό διακόπτη τμήματος μπούμας
  1. Συσσωρεύτηκαν κατάλοιπα ανάμεσα στον κορμό του ακροφυσίου και το διάφραγμα της ανεπίστροφης βαλβίδας.
  1. Καθαρίστε τον κορμό του ακροφυσίου και το διάφραγμα. νατρέξτε στην ενότητα «Καθαρισμός κορμού ακροφυσίου και διαφράγματος ανεπίστροφης βαλβίδας».
  Η πίεση μειώνεται όταν ενεργοποιείται ένα τμήμα μπούμας.
  1. Η παράκαμψη τμήματος μπούμας έχει ρυθμιστεί λανθασμένα.
  2. Υπάρχει εμπόδιο στον κορμό της βαλβίδας τμήματος μπούμας.
  3. Φθορά ή έμφραξη σε φίλτρο ακροφυσίων.
  1. Ρυθμίστε την παράκαμψη τμήματος μπούμας.
  2. φαιρέστε τους συνδέσμους εισαγωγής και εξαγωγής της βαλβίδας τμήματος μπούμας και αφαιρέστε το εμπόδιο.
  3. φαιρέστε και ελέγξτε όλα τα ακροφύσια.
  Με απενεργοποιημένα τα τμήματα μπούμας, παρατηρείται αλλαγή της πίεσης όταν μετακινείτε τον διακόπτη ανάδευσης στη θέση On (Σε λειτουργία).
  1. Η βαλβίδα παράκαμψης ανάδευσης δεν είναι βαθμονομημένη.
  1. αθμονομήστε τη βαλβίδα παράκαμψης ανάδευσης.
  Κατά τον ψεκασμό με πολλαπλά τμήματα μπούμας, η πίεση αλλάζει αν απενεργοποιηθεί ένα τμήμα μπούμας.
  1. Η βαλβίδα παράκαμψης τμήματος μπούμας δεν είναι βαθμονομημένη για τα επιλεγμένα ακροφύσια ψεκασμού.
  1. αθμονομήστε τη βαλβίδα παράκαμψης του τμήματος μπούμας.
  Στο τέλος του ψεκασμού, στη δεξαμενή υπάρχει περισσότερο υγρό από το αναμενόμενο.
  1. Οι απαιτήσεις σε υγρό δεν υπολογίστηκαν σωστά
  2. Το σύστημα ψεκασμού δεν είναι βαθμονομημένο
  1. νατρέξτε στο διάγραμμα ακροφύσιων για το ακροφύσιο που είναι κατάλληλο για τον ρυθμό εφαρμογής.
  2. Εκτελέστε βαθμονόμησης παροχής και ταχύτητας.
  Η δεξαμενή ψεκασμού αδειάζει απρόσμενα από υγρό κατά τον ψεκασμό.
  1. Οι απαιτήσεις σε υγρό δεν υπολογίστηκαν σωστά.
  2. Το σύστημα ψεκασμού δεν είναι βαθμονομημένο.
  1. νατρέξτε στο διάγραμμα ακροφύσιων για το ακροφύσιο που είναι κατάλληλο για τον ρυθμό εφαρμογής.
  2. Εκτελέστε βαθμονόμησης παροχής και ταχύτητας.

  Σχηματικά διαγράμματα

  Σχεδιάγραμμα συστήματος ψεκαστικού

  g028078