Εισαγωγή

Το παρόν μηχάνημα είναι ένα χλοοκοπτικό μηχάνημα γκαζόν επιβαίνοντα χειριστή με κυλινδρικές λεπίδες, που προορίζεται για χρήση από επαγγελματίες χειριστές σε εμπορικές εφαρμογές. Είναι σχεδιασμένο κυρίως για την κοπή γρασιδιού σε καλά συντηρημένο χλοοτάπητα. Η χρήση αυτού του προϊόντος για άλλους σκοπούς πέραν του προβλεπόμενου ενδέχεται να ενέχει κινδύνους για εσάς και για τους διερχομένους.

Διαβάστε αυτές τις πληροφορίες προσεκτικά για να ενημερωθείτε για τη σωστή λειτουργία και συντήρηση του προϊόντος σας, καθώς και για την αποφυγή τραυματισμών και πρόκλησης ζημιών στο προϊόν. Είστε υπεύθυνοι για τη σωστή και ασφαλή λειτουργία του προϊόντος.

Επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.Toro.com για περισσότερες πληροφορίες, όπως συμβουλές ασφαλείας, εκπαιδευτικό υλικό, πληροφορίες για παρελκόμενα ή για να βρείτε τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο και να καταχωρίσετε το προϊόν σας.

Για σέρβις, γνήσια ανταλλακτικά Toro ή πρόσθετες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις ή την Εξυπηρέτηση Πελατών της Toro αναφέροντας τον αριθμό μοντέλου και τον σειριακό αριθμό του προϊόντος σας. Στο Σχήμα 1 παρουσιάζεται η θέση στην οποία θα βρείτε την ετικέτα με το μοντέλο και τον σειριακό αριθμό του προϊόντος. ναγράψτε τους αριθμούς στο παρεχόμενο πεδίο.

Important: Με την κινητή σας συσκευή, μπορείτε να σαρώσετε τον κωδικό QR (αν υπάρχει) στην ετικέτα με τον σειριακό αριθμό σας για να δείτε πληροφορίες για την εγγύηση, τα ανταλλακτικά, καθώς και άλλες πληροφορίες για το προϊόν.

g240238

Το συγκεκριμένο προϊόν είναι σε συμμόρφωση με όλες τις σχετικές Ευρωπαϊκές οδηγίες. Για λεπτομέρειες ανατρέξτε στη Δήλωση Συμμόρφωσης κάθε προϊόντος.

Η χρήση ή λειτουργία του κινητήρα σε εκτάσεις που καλύπτονται από δασική, θαμνώδη ή λιβαδική βλάστηση συνιστά παράβαση του άρθρου 4442 ή 4443 του Κώδικα Δημόσιων Πόρων (Public Resource Code) της Πολιτείας της Καλιφόρνιας, εκτός αν ο κινητήρας διαθέτει φλογοπαγίδα, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 4442, η οποία διατηρείται σε καλή κατάσταση λειτουργίας, ή αν ο κινητήρας είναι ειδικά κατασκευασμένος, εξοπλισμένος και συντηρούμενος για την πρόληψη πυρκαγιάς.

Το συνημμένο εγχειρίδιο χρήστη του κινητήρα παρέχεται με σκοπό την ενημέρωση σχετικά με την ρχή Προστασίας του Περιβάλλοντος των ΗΠ (EPA) και τον κανονισμό για τον έλεγχο των εκπομπών (Emission Control Regulation) της Πολιτείας της Καλιφόρνιας που διέπει τα συστήματα εκπομπών, τη συντήρηση και τους όρους εγγύησης. Σε περίπτωση απώλειας, μπορείτε να το παραγγείλετε μέσω του κατασκευαστή του κινητήρα.

Προειδοποίηση

ΚΑΛΙΦΟΡΝΙΑ

Προειδοποίηση Πρότασης 65

Τα καυσαέρια των πετρελαιοκινητήρων και ορισμένα από τα συστατικά τους είναι γνωστό στην Πολιτεία της Καλιφόρνια ότι προκαλούν καρκίνο, γενετικές ανωμαλίες και άλλες βλάβες στο αναπαραγωγικό σύστημα.

Οι ακροδέκτες, οι πόλοι και άλλα εξαρτήματα των μπαταριών περιέχουν μόλυβδο και ενώσεις του μολύβδου, χημικές ουσίες οι οποίες είναι γνωστό στην Πολιτεία της Καλιφόρνια ότι προκαλούν καρκίνο και βλάβες στο αναπαραγωγικό σύστημα. Πλένετε τα χέρια σας μετά τον χειρισμό.

Η χρήση του προϊόντος αυτού μπορεί να σας εκθέσει σε χημικές ουσίες οι οποίες, σύμφωνα με την Πολιτεία της Καλιφόρνια, είναι γνωστό ότι προκαλούν καρκίνο, γενετικές ανωμαλίες ή άλλες βλάβες στη διαδικασία αναπαραγωγής.

Ασφάλεια

Γενικές πληροφορίες ασφαλείας

υτό το προϊόν είναι ικανό να ακρωτηριάσει άκρα και να εκτοξεύσει αντικείμενα.

 • Διαβάστε και κατανοήστε τα περιεχόμενα του παρόντος Εγχειριδίου Χειριστή πριν θέσετε τον κινητήρα σε λειτουργία.

 • Ο χειρισμός του μηχανήματος απαιτεί την πλήρη προσοχή σας. Μην ασχολείστε με δραστηριότητες που σας αποσπούν την προσοχή, καθώς αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε τραυματισμό ή υλικές βλάβες.

 • Μην πλησιάζετε τα χέρια ή τα πόδια σας κοντά στα κινούμενα μέρη του μηχανήματος.

 • Μη θέτετε το μηχάνημα σε λειτουργία αν όλα τα προστατευτικά καλύμματα και οι άλλες προστατευτικές διατάξεις ασφαλείας δεν είναι στη θέση τους ή δεν λειτουργούν κανονικά.

 • Κρατήστε τους διερχομένους και τα παιδιά μακριά από τον χώρο λειτουργίας του μηχανήματος. Μην επιτρέπετε ποτέ τον χειρισμό του μηχανήματος από παιδιά.

 • Σβήστε τον κινητήρα, αφαιρέστε το κλειδί και περιμένετε να ακινητοποιηθούν όλα τα κινούμενα μέρη προτού απομακρυνθείτε από τη θέση χειριστή. Πριν προβείτε σε ρύθμιση, σέρβις, καθαρισμό ή αποθήκευση του μηχανήματος, αφήστε το μηχάνημα να κρυώσει.

Προειδοποιητικό σύμβολο

Το προειδοποιητικό σύμβολο (Σχήμα 2) που εμφανίζεται στο παρόν εγχειρίδιο και επάνω στο μηχάνημα επισημαίνει σημαντικά μηνύματα για την ασφάλεια, τα οποία πρέπει να τηρείτε προκειμένου να αποτρέπονται τα ατυχήματα.

g000502

Το προειδοποιητικό σύμβολο εμφανίζεται επάνω από πληροφορίες οι οποίες σας προειδοποιούν σχετικά με μη ασφαλείς ενέργειες ή καταστάσεις και ακολουθείται από τη λέξη ΚΙΝΔΥΝΟΣ, ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ή ΠΡΟΣΟΧΗ.

Η λέξη ΚΙΝΔΥΝΟΣ υποδεικνύει μια επικείμενη επικίνδυνη κατάσταση η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, θα προκαλέσει θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.

Η λέξη ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ υποδεικνύει μια ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, ενδέχεται να προκαλέσει θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.

Η λέξη ΠΡΟΣΟΧΗ υποδεικνύει μια ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, ενδέχεται να προκαλέσει ελαφρύ ή μέτριο τραυματισμό.

Στο παρόν εγχειρίδιο χρησιμοποιούνται δύο ακόμη λέξεις για την επισήμανση συγκεκριμένων πληροφοριών. Η λέξη Σημαντικό εφιστά την προσοχή σε σημαντικές πληροφορίες μηχανολογικού ενδιαφέροντος και η λέξη Σημείωση υπογραμμίζει πληροφορίες γενικού ενδιαφέροντος που χρήζουν ιδιαίτερης προσοχής.

Αυτοκόλλητα ασφαλείας και οδηγιών

Graphic

Οι ετικέτες προειδοποίησης και οδηγιών ασφάλειας είναι εύκολα αναγνώσιμες από τον χειριστή και βρίσκονται κοντά σε κάθε πηγή δυνητικού κινδύνου. ντικαταστήστε τις τυχόν φθαρμένες ή αποκολλημένες ετικέτες.

decalbatterysymbols
decal93-7276
decal99-3444

Μοντέλα 03821 και 03910

decal106-6755
decal110-9642
decal117-3270
decal120-0627
decal125-6688
decal133-8062
decal136-3702
decal120-1683
decal120-2105

Μοντέλα 03910 και 03820

decal121-7884

Μοντέλο 03821

decal133-4901

Μοντέλο 03910

Επικόλληση πάνω από τον Κωδ. 120-1683 για τη σήμανση CE ενός μηχανήματος

decal121-7928

Μοντέλα 03820 και 03821

Επικόλληση πάνω από τον Κωδ. 120-1683 για τη σήμανση CE ενός μηχανήματος

decal138-1186
decal136-3718

Συναρμολόγηση

Note: Καθορίστε την αριστερή και δεξιά πλευρά του μηχανήματος από την κανονική θέση χειρισμού.

Τοποθέτηση των μονάδων κοπής

Εξαρτήματα που απαιτούνται για αυτή τη διαδικασία:

Δεξιός οδηγός εύκαμπτου σωλήνα (Μοντέλα 03820 και 03821)1
ριστερός οδηγός εύκαμπτου σωλήνα (Μοντέλα 03820 και 03821)1

Προετοιμασία του μηχανήματοςκαι των μονάδων κοπής

 1. Σταθμεύστε το μηχάνημα σε επίπεδο έδαφος, βάλτε χειρόφρενο, σβήστε τον κινητήρα και αφαιρέστε το κλειδί από τον διακόπτη μίζας.

 2. φαιρέστε τα μοτέρ κυλίνδρων κοπής από τους εργοστασιακούς βραχίονες.

 3. φαιρέστε και απορρίψτε τις βάσεις μεταφοράς.

 4. γάλτε τις μονάδες κοπής από τα χαρτοκιβώτια. Συναρμολογήστε και ρυθμίστε τις, όπως περιγράφεται στο Εγχειρίδιο Χειριστή για τις μονάδες κοπής.

 5. Φροντίστε ώστε το αντίβαρο (Σχήμα 3) να είναι τοποθετημένο στο κατάλληλο άκρο της μονάδας κοπής, όπως περιγράφεται στο Εγχειρίδιο Χειριστή για τις μονάδες κοπής.

  g019938

Τοποθέτηση του Ελατηρίου εξισορρόπησης χλοοτάπητα

Όλες οι μονάδες κοπής παραδίδονται με το ελατήριο εξισορρόπησης χλοοτάπητα τοποθετημένο στη δεξιά πλευρά της μονάδας κοπής. εβαιωθείτε ότι το ελατήριο εξισορρόπησης χλοοτάπητα είναι στερεωμένο στην ίδια πλευρά της μονάδας κοπής με το μοτέρ κίνησης κυλίνδρων.

Note: Κατά την τοποθέτηση ή αφαίρεση των μονάδων κοπής, βεβαιωθείτε ότι η κοπίλια είναι τοποθετημένη στην οπή της ράβδου ελατηρίου που βρίσκεται δίπλα στον βραχίονα της ράβδου. Σε διαφορετική περίπτωση, τοποθετήστε την κοπίλια στην οπή που βρίσκεται στο άκρο της ράβδου.

 1. φαιρέστε τα 2 μπουλόνια κίνησης και τα παξιμάδια που στερεώνουν τον βραχίονα της ράβδου στις γλωττίδες της μονάδας κοπής (Σχήμα 4).

  g003949
 2. φαιρέστε το παξιμάδι φλαντζωτής κεφαλής που στερεώνει το μπουλόνι του σωλήνα ελατηρίου στη γλωττίδα του πλαισίου φορέα (Σχήμα 4) και αφαιρέστε το συγκρότημα.

 3. Τοποθετήστε το μπουλόνι του σωλήνα ελατηρίου στην απέναντι γλωττίδα του πλαισίου φορέα και στερεώστε το με το παξιμάδι φλαντζωτής κεφαλής.

  Note: Τοποθετήστε την κεφαλή του μπουλονιού στην εξωτερική πλευρά της γλωττίδας, όπως φαίνεται στο Σχήμα 4.

  g003967
 4. Τοποθετήστε τον βραχίονα της ράβδου στις γλωττίδες της μονάδας κοπής με τα μπουλόνια κίνησης και τα παξιμάδια (Σχήμα 5).

Εγκατάσταση του οδηγού εύκαμπτου σωλήνα

Μοντέλα 03820 και 03821

Στη μονάδα κοπής 4 (αριστερά εμπρός) και στη μονάδα κοπής 5 (δεξιά εμπρός), χρησιμοποιήστε τα μπουλόνια στερέωσης του βραχίονα ράβδου για να τοποθετήσετε τους οδηγούς σωλήνα στο μπροστινό τμήμα των γλωττίδων των μονάδων κοπής. Ο οδηγός σωλήνα θα πρέπει να γέρνει προς την κεντρική μονάδα κοπής (Σχήμα 6, Σχήμα 7 και Σχήμα 8).

g031275
g015160
g289454

Ευθυγράμμιση των μονάδων κοπής στους βραχίονες ανύψωσης

Όλες οι εμπρόσθιες και οι τυχόν οπίσθιες μονάδες κοπής με ύψος κοπής 1,2 cm (¾") ή χαμηλότερο
 1. Κατεβάστε εντελώς όλους τους βραχίονες ανύψωσης.

 2. φαιρέστε την περόνη ασφαλείας και την τάπα από το στήριγμα του άξονα περιστροφής του βραχίονα ανύψωσης (Σχήμα 9).

  g003975
 3. Για τις εμπρόσθιες μονάδες κοπής, σύρετε μια μονάδα κοπής κάτω από τον βραχίονα ανύψωσης, ενώ παράλληλα εισάγετε το επάνω τμήμα της ατράκτου του πλαισίου φορέα στο στήριγμα του άξονα περιστροφής του βραχίονα ανύψωσης (Σχήμα 10).

  g020321

Ευθυγράμμιση των οπίσθιων μονάδων κοπής στους βραχίονες ανύψωσης

Οι μονάδες κοπής είναι ρυθμισμένες για ύψος κοπής 1,2 cm (3/4") ή μεγαλύτερο
 1. φαιρέστε την περόνη ασφαλείας και τον δακτύλιο που συγκρατούν τον στροφέα του βραχίονα ανύψωσης στον βραχίονα ανύψωσης και σύρετε τον στροφέα του βραχίονα ανύψωσης προς τα έξω, ώστε να βγει από τον βραχίονα ανύψωσης (Σχήμα 11).

  g003979
 2. Εισάγετε το στήριγμα του βραχίονα ανύψωσης στην άτρακτο του πλαισίου φορέα (Σχήμα 10).

 3. Εισάγετε την άτρακτο του βραχίονα ανύψωσης στον βραχίονα ανύψωσης και ασφαλίστε την με τον δακτύλιο και την περόνη ασφαλείας (Σχήμα 11).

Συναρμολόγηση των εμπρόσθιων μονάδων κοπής στους βραχίονες ανύψωσης

 1. Εφαρμόστε την τάπα στην άτρακτο του πλαισίου φορέα και το στήριγμα του βραχίονα ανύψωσης.

 2. σφαλίστε την τάπα και την άτρακτο του πλαισίου φορέα στο στήριγμα του βραχίονα ανύψωσης με την περόνη ασφαλείας.

  Note: Χρησιμοποιήστε την υποδοχή αν επιθυμείτε την τοποθέτηση μονάδας κοπής καθοδήγησης ή χρησιμοποιήστε την οπή αν πρόκειται να ασφαλίσετε τη μονάδα κοπής στη θέση της (Σχήμα 9).

 3. Στερεώστε την αλυσίδα του βραχίονα ανύψωσης στον βραχίονα της αλυσίδας με την περόνη ασφαλείας (Σχήμα 12).

  Note: Χρησιμοποιήστε τον αριθμό κρίκων αλυσίδας που προβλέπεται στο Εγχειρίδιο Χειριστή για τις μονάδες κοπής.

  g003948

Τοποθέτηση των μοτέρ κυλίνδρων

 1. Εφαρμόστε καθαρό γράσο στον αυλακωτό άξονα του μοτέρ κυλίνδρου.

 2. Λιπάνετε τον στεγανωτικό δακτύλιο του μοτέρ κυλίνδρου με λάδι και τοποθετήστε τον πάνω στη φλάντζα του μοτέρ.

 3. Τοποθετήστε το μοτέρ περιστρέφοντάς το δεξιόστροφα ώστε οι φλάντζες να μην εμποδίζουν τα παξιμάδια (Σχήμα 13).

  Important: εβαιωθείτε ότι οι σωληνώσεις των μοτέρ κυλίνδρων δεν έχουν στρέβλωση ή τσάκιση και ότι δεν υπάρχει κίνδυνος σύνθλιψής τους.

  g020322
 4. Περιστρέψτε το μοτέρ αριστερόστροφα μέχρι οι φλάντζες να κυκλώσουν τα παξιμάδια.

 5. Σφίξτε τα παξιμάδια με ροπή 37 έως 45 N∙m.

Ρύθμιση του ελατηρίου εξισορρόπησης χλοοτάπητα

Το ελατήριο εξισορρόπησης χλοοτάπητα (Σχήμα 14) μεταφέρει το βάρος από τον εμπρόσθιο στον οπίσθιο κύλινδρο. υτό συμβάλλει στη μείωση της κυματοειδούς εμφάνισης του χλοοτάπητα, γνωστή και ως κυμάτωση ή κυματοειδείς αυλακώσεις.

Important: Ρυθμίστε το ελατήριο με τη μονάδα κοπής εγκατεστημένη στον ελκυστήρα.

 1. Σταθμεύστε το μηχάνημα σε επίπεδη επιφάνεια και βάλτε χειρόφρενο.

 2. Πατήστε τον διακόπτη κίνησης μονάδων κοπής στη θέση DISENGAGE (πενεργοποίηση).

 3. Μετακινήστε τον επιλογέα κοπής/μεταφοράς στη θέση MOW (Κοπή).

 4. άλτε μπροστά τον κινητήρα και μετακινήστε μπροστά τον μοχλό χαμηλώματος/ανύψωσης για να χαμηλώσετε τις μονάδες κοπής στο δάπεδο.

 5. Σβήστε τον κινητήρα, αφαιρέστε το κλειδί και περιμένετε να ακινητοποιηθούν όλα τα κινούμενα μέρη.

 6. εβαιωθείτε ότι η κοπίλια είναι τοποθετημένη στην οπίσθια οπή της ράβδου ελατηρίου (Σχήμα 14).

  g020164
 7. Σφίξτε τα εξαγωνικά παξιμάδια στο εμπρόσθιο άκρο της ράβδου ελατηρίου, μέχρι το μήκος του συμπιεσμένου ελατηρίου (Σχήμα 14) να είναι 12,7 cm (5") για τις μονάδες κοπής 5 ιντσών ή 15,8 cm (6¼") για τις μονάδες κοπής 7 ιντσών.

  Note: Κατά τη χρήση του μηχανήματος σε ανώμαλο έδαφος, ελαττώστε το μήκος του ελατηρίου κατά 2,5 cm (½"). Όταν μειώνετε το μήκος του ελατηρίου, ο μονάδα κοπής ακολουθεί το ανάγλυφο του εδάφους με λιγότερη ακρίβεια.

Ρύθμιση πίεσης αέρα ελαστικών

Ρυθμίστε την πίεση αέρα στα ελαστικά. νατρέξτε στην ενότητα Έλεγχος πίεσης ελαστικών.

Note: Τα ελαστικά έχουν υπερβολική πίεση φουσκώματος για τη μεταφορά.

Χρήση του ποδιού στήριξης της μονάδας κοπής

Εξαρτήματα που απαιτούνται για αυτή τη διαδικασία:

Πόδι στήριξης μονάδας κοπής1

Όποτε αναποδογυρίζετε τη μονάδα κοπής για να έχετε πρόσβαση στο μαχαίρι κλίνης / στον κύλινδρο, στηρίξτε το πίσω μέρος της μονάδας κοπής με το πόδι στήριξης για να βεβαιωθείτε ότι τα παξιμάδια στο οπίσθιο άκρο των βιδών ρύθμισης της μπάρας κλίνης δεν εφάπτονται στην επιφάνεια εργασίας (Σχήμα 15).

g020158

Στερεώστε το πόδι στήριξης στον βραχίονα της αλυσίδας με την περόνη ασφαλείας (Σχήμα 16).

g004144

Εγκατάσταση του μάνδαλου του καπό

Μηχανήματα με σήμανση CE

Εξαρτήματα που απαιτούνται για αυτή τη διαδικασία:

άση ασφάλισης1
Πριτσίνι2
Ροδέλα1
ίδα (1/4" x 2")1
σφαλιστικό παξιμάδι (¼")1
 1. παγκιστρώστε το μάνδαλο του καπό από τη βάση του.

 2. φαιρέστε τα πριτσίνια (2) που συγκρατούν τη βάση του μάνδαλου στο καπό (Σχήμα 17). φαιρέστε τη βάση του μάνδαλου του καπό από το καπό.

  g012628
 3. Ευθυγραμμίστε τις οπές στερέωσης και τοποθετήστε τη βάση ασφάλισης CE και τη βάση του μάνδαλου του καπό στο καπό. Η βάση ασφάλισης πρέπει να εφαρμόζει στο καπό (Σχήμα 18). Μην αφαιρέσετε τη συναρμολόγηση με το μπουλόνι και το παξιμάδι από τον βραχίονα της βάσης ασφάλισης.

  g012629
 4. Ευθυγραμμίστε τις ροδέλες με τις οπές στο εσωτερικό του καπό.

 5. Πριτσινώστε τις βάσεις και τις ροδέλες στο καπό (Σχήμα 18).

 6. γκιστρώστε το μάνδαλο στη βάση του μάνδαλου του καπό (Σχήμα 19).

  g354465
 7. ιδώστε το μπουλόνι στον άλλο βραχίονα της βάσης μάνδαλου του καπό για να ασφαλίσετε το μάνδαλο στη θέση του (Σχήμα 20).

  Note: Σφίξτε το παξιμάδι και το μπουλόνι τόσο ώστε το μπουλόνι να μην μετακινείται εμπρός και πίσω στη βάση ασφάλισης CE.

  g350021

Τοποθέτηση ετικετών CE

Εξαρτήματα που απαιτούνται για αυτή τη διαδικασία:

Ετικέτα έτους παραγωγής1
Ετικέτα CE(Κωδ. 133-8095)1
Ετικέτα προειδοποίησης κινδύνου (Κωδ. 138-1186—Μοντέλα 03820 και 03821)1
Ετικέτα προειδοποίησης κινδύνου (Κωδ. 121-7928—Μοντέλο 03910)1

Τοποθέτηση ετικέτας έτους παραγωγής και σήμανσης CE

 1. Καθαρίστε με οινόπνευμα το αριστερό πλαίσιο κοντά στην πινακίδα μοντέλου/σειριακού αριθμού και αφήστε την περιοχή να στεγνώσει (Σχήμα 21).

  g352028
 2. φαιρέστε το σιλικονόχαρτο και επικολλήστε την ετικέτα έτους παραγωγής στο πλαίσιο, κοντά στην πινακίδα σειριακού αριθμού, όπως φαίνεται στο Σχήμα 21.

 3. Καθαρίστε με οινόπνευμα το αριστερό πλαίσιο κοντά στην κλειδαριά του καπό και αφήστε την περιοχή να στεγνώσει (Σχήμα 22).

  g352025
 4. φαιρέστε το σιλικονόχαρτο και επικολλήστε την ετικέτα CE Κωδ. 133-8095 στο πλαίσιο, όπως φαίνεται στο Σχήμα 22.

Τοποθέτηση ετικέτας επισήμανσης κινδύνου

Μοντέλο μηχανήματος 03910
 1. Καθαρίστε με οινόπνευμα την τυπική ετικέτα προειδοποίησης και αφήστε την περιοχή να στεγνώσει (Σχήμα 23).

  g352027
 2. φαιρέστε το σιλικονόχαρτο και επικολλήστε την ετικέτα προειδοποίησης CE (Κωδ. 121-7928) πάνω από την τυπική ετικέτα προειδοποίησης, όπως φαίνεται στο Σχήμα 23.

Τοποθέτηση ετικέτας επισήμανσης κινδύνου

Μοντέλα μηχανήματος 03820 και 03821
 1. Καθαρίστε με οινόπνευμα την τυπική ετικέτα προειδοποίησης και αφήστε την περιοχή να στεγνώσει (Σχήμα 24).

  g352026
 2. φαιρέστε το σιλικονόχαρτο και επικολλήστε την ετικέτα προειδοποίησης CE (Κωδ. 138-1186) πάνω από την τυπική ετικέτα προειδοποίησης, όπως φαίνεται στο Σχήμα 24.

Γενική επισκόπηση προϊόντος

g373521
g352073

Πεντάλ γκαζιού

Για να κινηθείτε προς τα εμπρός πατήστε το πεντάλ γκαζιού εμπροσθοπορείας (Σχήμα 26). Για να κινηθείτε προς τα πίσω ή για επιβραδύνετε ταχύτερα όταν κινείστε προς τα εμπρός πατήστε το πεντάλ γκαζιού οπισθοπορείας (Σχήμα 26). Επίσης, για να ακινητοποιήσετε το μηχάνημα, αφήστε το πεντάλ ελεύθερο ή μετακινήστε το στη θέση NEUTRAL (Νεκρά).

Επιλογέας κοπής/μεταφοράς

Μετακινήστε με τη φτέρνα σας τον επιλογέα κοπής/μεταφοράς (Σχήμα 26) αριστερά στη θέση TRANSPORT (Μεταφορά) ή δεξιά στη θέση MOW (Κοπή).

 • Ο μονάδες κοπής λειτουργούν μόνο όταν ο επιλογέας κοπής/μεταφοράς βρίσκεται στη θέση MOW (Κοπή).

 • Ο μονάδες κοπής δεν κατεβαίνουν όταν ο επιλογέας κοπής/μεταφοράς βρίσκεται στη θέση TRANSPORT (Μεταφορά).

Μοχλός κλίσης τιμονιού

Για να φέρετε το τιμόνι στη θέση που θέλετε τραβήξτε τον μοχλό κλίσης τιμονιού (Σχήμα 26) προς τα πίσω. Στη συνέχεια, πιέστε τον μοχλό μπροστά για να ασφαλίσετε τη θέση που επιλέξατε.

Κονσόλα ελέγχου

g019980

Διακόπτης μίζας

Χρησιμοποιήστε τον διακόπτη μίζας (Σχήμα 27) για ενεργοποιήσετε τον κινητήρα και τις ενδείξεις. Ο διακόπτης μίζας έχει 3 θέσεις:

 • Η θέση SHUT OFF (Εκτός λειτουργίας) σβήνει τον κινητήρα.

 • Η θέση RUN/PREHEAT (Σε λειτουργία/Προθέρμανση) επιτρέπει την εκκίνηση του κινητήρα ή ενεργοποιεί την προθέρμανση της κυλινδροκεφαλής του κινητήρα.

 • Η θέση START (Εκκίνηση) ενεργοποιεί τη μίζα.

Note: Όταν το κλειδί βρίσκεται στη θέση RUN/PREHEAT (Σε λειτουργία/Προθέρμανση), ενεργοποιείται ο προθερμαντήρας και η φωτεινή ένδειξη ανάβει για περίπου 7 δευτερόλεπτα.

Μοχλός ελέγχου γκαζιού

Μετακινήστε τον μοχλό ελέγχου γκαζιού (Σχήμα 27) προς τα εμπρός για να αυξήσετε τις στροφές του κινητήρα και προς τα πίσω για να τις μειώσετε.

Διακόπτης κίνησης μονάδων κοπής

Ο διακόπτης κίνησης μονάδων κοπής (Σχήμα 27) έχει 2 θέσεις; ENGAGE (Ενεργοποίηση) και DISENGAGE (πενεργοποίηση). Ο διακόπτης πίεσης χειρίζεται μια ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα που υπάρχει στη συστοιχία βαλβίδων για την κίνηση των μονάδων κοπής.

Ωρομετρητής

Ο ωρομετρητής (Σχήμα 27) αναγράφει τις συνολικές ώρες λειτουργίας του μηχανήματος. Ξεκινά να λειτουργεί κάθε φορά που στρέφετε τον διακόπτη μίζας στη θέση «On» (Σε λειτουργία).

Μοχλός χαμηλώματος/ανύψωσης μονάδων κοπής

Χρησιμοποιήστε τον μοχλό χαμηλώματος/ανύψωσης (Σχήμα 27) είτε για να χαμηλώσετε τις μονάδες κοπής και να θέσετε σε κίνηση τους κυλίνδρους κοπής είτε για να ανυψώσετε τις μονάδες κοπής και να ακινητοποιήσετε τους κυλίνδρους κοπής.

Δεν μπορείτε να χαμηλώσετε τις μονάδες κοπής όταν ο μοχλός μεταφοράς/κοπής βρίσκεται στη θέση TRANSPORT (Μεταφορά).

Note: Όταν ο διακόπτης κίνησης μονάδων κοπής βρίσκεται στη θέση ENGAGE (Ενεργοποίηση) δεν χρειάζεται να κρατάτε τον μοχλό στην εμπρός θέση όσο οι μονάδες κοπής είναι χαμηλωμένες ή ανυψωμένες.

Προειδοποιητική ένδειξη θερμοκρασίας ψυκτικού υγρού κινητήρα

Η προειδοποιητική ένδειξη θερμοκρασίας (Σχήμα 27) ανάβει όταν η θερμοκρασία του ψυκτικού υγρού του κινητήρα αυξηθεί. Σε αυτή τη θερμοκρασία οι μονάδες κοπής απενεργοποιούνται. ν η θερμοκρασία του ψυκτικού υγρού αυξηθεί κατά 5,5°C επιπλέον, ο κινητήρας σβήνει ώστε να αποφευχθεί πιθανή μελλοντική βλάβη του.

Προειδοποιητική ένδειξη πίεσης λαδιού

Η προειδοποιητική ένδειξη πίεσης λαδιού (Σχήμα 27) ανάβει όταν η πίεση του λαδιού γίνει χαμηλότερη από μια τιμή ασφαλείας.

Ένδειξη εναλλάκτη

Η ένδειξη του εναλλάκτη (Σχήμα 27) σβήνει όταν ο κινητήρας λειτουργεί. ν η ένδειξη του εναλλάκτη ανάψει ενώ ο κινητήρας λειτουργεί, ελέγξτε το σύστημα φόρτισης και επισκευάστε το όπως απαιτείται.

Ένδειξη προθερμαντήρα

Η φωτεινή ένδειξη προθερμαντήρα (Σχήμα 27) ανάβει όταν ενεργοποιούνται οι προθερμαντήρες.

Χειρόφρενο

Κάθε φορά που σβήνετε τον κινητήρα, να βάζετε χειρόφρενο (Σχήμα 27) ώστε να αποτρέψετε ακούσια μετακίνηση του μηχανήματος. Για να βάλετε χειρόφρενο, τραβήξτε τον μοχλό προς τα πάνω. Για να το λύσετε, πιέστε τον μοχλό προς τα κάτω.

Note: Ο κινητήρας σβήνει εάν πατήσετε το πεντάλ του γκαζιού με τραβηγμένο το χειρόφρενο.

Διαγνωστική λυχνία

Η διαγνωστική λυχνία (Σχήμα 27) ανάβει όταν το σύστημα εντοπίζει κάποιο σφάλμα.

Υποδοχή ρευματολήπτη

Η υποδοχή ρευματολήπτη βρίσκεται στην εξωτερική πλευρά της κονσόλας ελέγχου. Χρησιμοποιήστε την υποδοχή ρευματολήπτη για να τροφοδοτήσετε ηλεκτρονικές συσκευές 12 V (Σχήμα 28).

g019983

Δείκτης καυσίμου

Ο δείκτης καυσίμου (Σχήμα 29) δείχνει την ποσότητα καυσίμου που υπάρχει στο ρεζερβουάρ.

g019982

Κατανομέας χλοοκοπτικού μηχανήματος

Ο κατανομέας του χλοοκοπτικού μηχανήματος βρίσκεται κάτω από το κάλυμμα της πλατφόρμας.

g020248

Χειριστήριο ταχύτητας κυλίνδρων κοπής

Χρησιμοποιήστε το χειριστήριο ταχύτητας κυλίνδρων κοπής που υπάρχει στον κατανομέα του χλοοκοπτικού μηχανήματος για να ρυθμίσετε τον ρυθμό κοπής (ταχύτητα κυλίνδρων κοπής) των μονάδων κοπής (Σχήμα 30).

 • Για να αυξήσετε την ταχύτητα των κυλίνδρων κοπής, στρέψτε το χειριστήριο αριστερόστροφα.

 • Για να μειώσετε την ταχύτητα των κυλίνδρων κοπής, στρέψτε το χειριστήριο δεξιόστροφα.

Για πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση της ταχύτητας των κυλίνδρων κοπής, ανατρέξτε στην ενότητα Ρυθμός κοπής (ταχύτητα κυλίνδρων κοπής) και Ορισμός ταχύτητας περιστρεφόμενων λεπίδων.

Μοχλός ανάστροφης κίνησης

Με τον μοχλό ανάστροφης κίνησης ελέγχετε τη φορά περιστροφής των μονάδων κοπής κατά την κοπή, αλλά και κατά τη λειτουργία ανάστροφης κίνησης των κυλίνδρων κοπής και των μαχαιριών κλίνης (Σχήμα 30).

 • Για κοπή, στρέψτε τον μοχλό ανάστροφης κίνησης στη θέση F (Εμπρός).

 • Για τη λειτουργία ανάστροφης κίνησης των μονάδων κοπής, στρέψτε τον μοχλό στη θέση R (Πίσω).

Important: Μην αλλάζετε τη θέση του μοχλού ανάστροφης κίνησης ενώ οι κύλινδροι κοπής περιστρέφονται.

Note: Οι προδιαγραφές και ο σχεδιασμός μπορεί να αλλάξουν απροειδοποίητα.

Διαστάσεις

Reelmaster 3550

Reelmaster 3555

Reelmaster 3575

Πλάτος κοπής

208 cm (82")

254 cm (100")

254 cm (100")

Συνολικό πλάτος

239 cm (94")

284 cm (112")

284 cm (112")

Πλάτος μεταφοράς

231 cm (91")

231 cm (91")

231 cm (91")

Συνολικό μήκος

295 cm (110")

267 cm (105")

267 cm (105")

Ύψος μέχρι την κορυφή του συστήματος ROPS

188 cm (74")

201 cm (79")

206 cm (81")

Μεταξόνιο

151 cm (59,5")

152 cm (60")

152 cm (60")

άρος (εξοπλισμένο)

900 kg (1.985 lb)

1034 kg (2.280 lb)

1157 kg (2.550 lb)

άρος (χωρίς μονάδες κοπής)

708 kg (1.560 lb)

751 kg (1.655 lb)

796 kg (1.755 lb)

Παρελκόμενα/Εξαρτήματα

Για τη βελτίωση και διεύρυνση των δυνατοτήτων του μηχανήματός σας διατίθενται επιλεγμένα παρελκόμενα και εξαρτήματα που είναι εγκεκριμένα από την Toro. Για τον πλήρη κατάλογο όλων των εγκεκριμένων παρελκομένων και εξαρτημάτων, επικοινωνήστε με έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις ή εξουσιοδοτημένο διανομέα της Toro ή επισκεφτείτε τη διεύθυνση www.Toro.com.

Για να εξασφαλίσετε τις μέγιστες δυνατές επιδόσεις και τη συνεχή πιστοποίηση ασφαλείας του μηχανήματος, χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά και εξαρτήματα Toro. Τα ανταλλακτικά και τα εξαρτήματα άλλων κατασκευαστών ενδέχεται να αποβούν επικίνδυνα και η χρήση τους να ακυρώσει την εγγύηση του προϊόντος σας.

Χειρισμός

Πριν από τη λειτουργία

σφάλεια πριν από τη λειτουργία

Γενικές πληροφορίες ασφαλείας

 • Μην επιτρέπετε ποτέ τον χειρισμό ή το σέρβις του μηχανήματος από παιδιά ή μη εκπαιδευμένα άτομα. άσει του εθνικού κανονιστικού πλαισίου ενδέχεται να τίθενται περιορισμοί όσον αφορά την ηλικία του χειριστή. Ο ιδιοκτήτης είναι υπεύθυνος για την εκπαίδευση όλων των χειριστών και μηχανικών.

 • Εξοικειωθείτε με τον ασφαλή χειρισμό του εξοπλισμού, τα χειριστήρια, καθώς και τα σήματα ασφαλείας.

 • Πριν απομακρυνθείτε από τη θέση του χειριστή, κάντε τις ακόλουθες ενέργειες:

  • Σταθμεύστε το μηχάνημα σε επίπεδο έδαφος.

  • ποσυμπλέξτε και χαμηλώστε τις μονάδες κοπής.

  • άλτε φρένο στάθμευσης.

  • Σβήστε τον κινητήρα και αφαιρέστε το κλειδί.

  • Περιμένετε να ακινητοποιηθούν όλα τα κινούμενα μέρη.

  • Πριν προβείτε σε ρύθμιση, σέρβις, καθαρισμό ή αποθήκευση του μηχανήματος, αφήστε το μηχάνημα να κρυώσει.

 • Μάθετε πώς να ακινητοποιείτε το μηχάνημα και πώς να σβήνετε τον κινητήρα με γρήγορες κινήσεις.

 • Μη θέτετε το μηχάνημα σε λειτουργία αν όλα τα προστατευτικά καλύμματα και οι άλλες προστατευτικές διατάξεις ασφαλείας δεν είναι στη θέση τους ή δεν λειτουργούν σωστά.

 • Προτού ξεκινήσετε την κοπή, επιθεωρείτε πάντα το μηχάνημα για να βεβαιώνεστε ότι οι μονάδες κοπής βρίσκονται σε καλή κατάσταση λειτουργίας.

 • Επιθεωρήστε τον χώρο όπου πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το μηχάνημα και απομακρύνετε όλα τα αντικείμενα που θα μπορούσε να εκτοξεύσει το μηχάνημα.

 • Το συγκεκριμένο προϊόν δημιουργεί ηλεκτρομαγνητικό πεδίο. Εάν φέρετε κάποιο εμφυτεύσιμο ηλεκτρονικό ιατρικό βοήθημα, συμβουλευτείτε τον ιατρό σας προτού χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν.

σφάλεια καυσίμων

 • Δείξτε ιδιαίτερη προσοχή όταν χειρίζεστε καύσιμα. Είναι εύφλεκτα και οι ατμοί τους είναι εκρηκτικοί.

 • Σβήνετε τσιγάρα, πούρα, πίπες και κάθε άλλη πηγή ανάφλεξης.

 • Χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένο δοχείο καυσίμων.

 • Μην αφαιρείτε την τάπα και μην γεμίζετε το ρεζερβουάρ καυσίμου ενώ ο κινητήρας είναι σε λειτουργία ή δεν έχει κρυώσει.

 • Μην κάνετε ανεφοδιασμό ή αποστράγγιση καυσίμου σε κλειστό χώρο.

 • Μην αποθηκεύετε το μηχάνημα ή τα δοχεία καυσίμων σε χώρους με γυμνές φλόγες, σπινθήρες ή φλόγα-πιλότο (π.χ. σε καυστήρα, λέβητα ή άλλη συσκευή).

 • ν χυθεί καύσιμο, μην επιχειρήσετε να θέσετε τον κινητήρα σε λειτουργία. ποφύγετε τη δημιουργία κάθε πηγής ανάφλεξης μέχρι να εξατμιστούν οι ατμοί του καυσίμου.

Προδιαγραφές καυσίμου

Χρησιμοποιείτε μόνο καθαρό, φρέσκο ντίζελ, με εξαιρετικά χαμηλή (<15 ppm) ή χαμηλή (<1000 ppm) περιεκτικότητα σε θείο. Προμηθεύεστε καύσιμο σε ποσότητες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν εντός 180 ημερών ώστε να διασφαλίζετε ότι χρησιμοποιείτε φρέσκο καύσιμο.

Important: Εάν χρησιμοποιείτε καύσιμο ντίζελ υψηλής περιεκτικότητας σε θείο (από 0,50% (5000 ppm) έως 1,0% (10000 ppm)), αλλάζετε το λάδι του κινητήρα και το φίλτρο καυσίμου κάθε 75 ώρες.

Χρησιμοποιείτε θερινό καύσιμο ντίζελ (No. 2-D) σε θερμοκρασίες υψηλότερες από -7°C και χειμερινό καύσιμο ντίζελ (No. 1-D ή μείγμα No. 1-D/2-D) σε χαμηλότερες θερμοκρασίες. Η χρήση χειμερινού καυσίμου σε χαμηλότερες θερμοκρασίες παρέχει χαμηλότερο σημείο ανάφλεξης και χαρακτηριστικά ψυχρής ροής, με αποτέλεσμα να διευκολύνεται η εκκίνηση και να μειώνεται η έμφραξη του φίλτρου καυσίμου.

Η χρήση θερινού καυσίμου σε θερμοκρασίες υψηλότερες των -7°C συμβάλλει στην αύξηση του χρόνου ζωής της αντλίας καυσίμου και σε αυξημένη ισχύ σε σύγκριση με το χειμερινό καύσιμο.

ιοντίζελ

Το μηχάνημα μπορεί επίσης να δέχεται μεικτό καύσιμο βιοντίζελ, βαθμού έως B20 (20% βιοντίζελ, 80% πετρελαϊκό ντίζελ). Το μέρος πετρελαϊκού ντίζελ θα πρέπει να έχει χαμηλή ή εξαιρετικά χαμηλή περιεκτικότητα σε θείο. Τηρείτε τις ακόλουθες προφυλάξεις:

 • Το μέρος βιοντίζελ του καυσίμου πρέπει να πληροί το πρότυπο ASTM D6751 ή EN14214.

 • Η σύνθεση του μεικτού καυσίμου θα πρέπει να πληροί το πρότυπο ASTM D975 ή EN590.

 • Το μείγμα βιοντίζελ μπορεί να προκαλέσει ζημιά στις βαμμένες επιφάνειες.

 • Κατά τους χειμερινούς μήνες, χρησιμοποιείτε B5 (5% περιεκτικότητα σε βιοντίζελ) ή χαμηλότερου επιπέδου μείγματα.

 • Παρακολουθείτε τα παρεμβύσματα, τους σωλήνες και τις φλάντζες που έρχονται σε επαφή με το καύσιμο, καθώς ενδέχεται να υποβαθμιστούν με την πάροδο του χρόνου.

 • Μπορεί να σημειωθεί έμφραξη του φίλτρου καυσίμου για κάποιο διάστημα μετά τη μετάβαση σε μίγμα βιοντίζελ.

 • Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το μίγμα καυσίμου βιοντίζελ, επικοινωνήστε με έναν αντιπρόσωπο της Toro.

νεφοδιασμός του ρεζερβουάρ καυσίμου

Χωρητικότητα ρεζερβουάρ καυσίμου: περίπου 28 L (7,5 γαλόνια ΗΠ).

 1. Σταθμεύστε το μηχάνημα σε επίπεδο έδαφος, χαμηλώστε τις μονάδες κοπής, βάλτε το φρένο στάθμευσης, σβήστε τον κινητήρα και αφαιρέστε το κλειδί από τον διακόπτη μίζας.

 2. Καθαρίστε τον χώρο γύρο από την τάπα του ρεζερβουάρ (Σχήμα 31).

  g191214
 3. φαιρέστε την τάπα του ρεζερβουάρ καυσίμου.

 4. Γεμίστε το ρεζερβουάρ έως τον πυθμένα του στομίου πλήρωσης.

  Note: Μην γεμίζετε υπερβολικά το ρεζερβουάρ καυσίμου.

 5. Τοποθετήστε την τάπα.

 6. ν χυθεί καύσιμο, σκουπίστε το.

Εκτέλεση της καθημερινής συντήρησης

Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
Πριν από κάθε χρήση ή καθημερινά
 • Επιθεωρήστε τη/τις ζώνη/-ες ασφαλείας για τυχόν φθορά, σκισίματα και άλλες ζημίες. ντικαταστήστε τη/τις ζώνη/-ες ασφαλείας εάν οποιοδήποτε εξάρτημα δεν λειτουργεί σωστά.
 • Καθημερινά, πριν θέσετε το μηχάνημα σε λειτουργία, εκτελέστε τις διαδικασίες που προβλέπονται για κάθε φορά που χρησιμοποιείται το μηχάνημα ή σε καθημερινή βάση, οι οποίες παρατίθενται στην ενότητα .

  Έλεγχος των διακοπτών ενδοασφάλισης

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Πριν από κάθε χρήση ή καθημερινά
 • Ελέγξτε τους διακόπτες ενδοασφάλισης.
 • Προσοχή

  ν οι διακόπτες ενδοασφάλισης είναι αποσυνδεδεμένοι ή έχουν υποστεί ζημιά, το μηχάνημα θα μπορούσε να λειτουργεί απροσδόκητα με αποτέλεσμα να επέλθει τραυματισμός.

  • Μην πειράζετε τους διακόπτες ενδοασφάλισης.

  • Ελέγχετε τη λειτουργία των διακοπτών ενδοασφάλισης καθημερινά και αντικαθιστάτε τυχόν κατεστραμμένους διακόπτες πριν από τον χειρισμό του μηχανήματος.

  Important: Εάν οι έλεγχοι στο μηχάνημά σας εντοπίσουν ελαττωματικό διακόπτη ενδοασφάλισης, επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Toro.

  Προετοιμασία του μηχανήματος

  1. Οδηγήστε το μηχάνημα αργά σε ανοικτό χώρο.

  2. Χαμηλώστε τις μονάδες κοπής, σβήστε τον κινητήρα και βάλτε χειρόφρενο.

  Έλεγχος της ενδοασφάλισης εκκίνησης του πεντάλ του γκαζιού

  1. Καθίστε στο κάθισμα του χειριστή.

  2. άλτε χειρόφρενο.

  3. Πατήστε τον διακόπτη κίνησης μονάδων κοπής στη θέση DISENGAGE (πενεργοποίηση).

  4. Πατήστε το πεντάλ του γκαζιού.

  5. Γυρίστε το κλειδί στη θέση START (Εκκίνηση).

   Note: Η μίζα δεν πρέπει να γυρίζει τον κινητήρα όσο πατάτε το πεντάλ του γκαζιού.

  Έλεγχος της ενδοασφάλισης εκκίνησης του διακόπτη κίνησης μονάδων κοπής

  1. Καθίστε στο κάθισμα του χειριστή.

  2. άλτε χειρόφρενο.

  3. Μετακινήστε τον διακόπτη κίνησης μονάδων κοπής στη θέση ENGAGE (Ενεργοποίηση).

  4. Κρατήστε το πόδι σας μακριά από το πεντάλ του γκαζιού.

  5. Γυρίστε το κλειδί στη θέση START (Εκκίνηση).

   Note: Η μίζα δεν πρέπει να γυρίζει τον κινητήρα με τον διακόπτη κίνησης μονάδων κοπής στη θέση ENGAGE (Ενεργοποίηση).

  Έλεγχος της ενδοασφάλισης εκκίνησης του μοχλού χαμηλώματος/ανύψωσης μονάδων κοπής και της μίζας

  1. Καθίστε στο κάθισμα του χειριστή.

  2. άλτε χειρόφρενο.

  3. Πατήστε τον διακόπτη κίνησης μονάδων κοπής στη θέση DISENGAGE (πενεργοποίηση).

  4. Κρατήστε το πόδι σας μακριά από το πεντάλ του γκαζιού.

  5. Κρατήστε τον μοχλό χαμηλώματος/ανύψωσης μονάδων κοπής προς τα εμπρός ενώ γυρίζετε το κλειδί στη θέση START (Εκκίνηση).

   Note: Η μίζα δεν πρέπει να γυρίζει τον κινητήρα όσο κρατάτε προς τα εμπρός τον μοχλό χαμηλώματος/ανύψωσης των μονάδων κοπής.

  Έλεγχος της ενδοασφάλισης λειτουργίας χειρόφρενου και καθίσματος

  1. Καθίστε στο κάθισμα του χειριστή.

  2. άλτε χειρόφρενο.

  3. Πατήστε τον διακόπτη κίνησης μονάδων κοπής στη θέση DISENGAGE (πενεργοποίηση).

  4. Κρατήστε το πόδι σας μακριά από το πεντάλ του γκαζιού.

  5. Θέστε τον κινητήρα σε λειτουργία.

  6. Λύστε το χειρόφρενο.

  7. Σηκωθείτε από το κάθισμα του χειριστή.

   Note: Ο κινητήρας πρέπει να σβήνει όταν σηκώνεστε από τη θέση του χειριστή με το χειρόφρενο λυμένο.

  Έλεγχος της ενδοασφάλισης λειτουργίας χειρόφρενου και πεντάλ γκαζιού

  1. Καθίστε στο κάθισμα του χειριστή.

  2. άλτε χειρόφρενο.

  3. Πατήστε τον διακόπτη κίνησης μονάδων κοπής στη θέση DISENGAGE (πενεργοποίηση).

  4. Κρατήστε το πόδι σας μακριά από το πεντάλ του γκαζιού.

  5. Θέστε τον κινητήρα σε λειτουργία.

  6. Πατήστε το πεντάλ του γκαζιού.

   Note: Ο κινητήρας πρέπει να σβήνει όταν πατάτε το πεντάλ του γκαζιού με το χειρόφρενο τραβηγμένο.

  Έλεγχος της ενδοασφάλισης λειτουργίας καθίσματος και πεντάλ γκαζιού

  1. Καθίστε στο κάθισμα του χειριστή.

  2. άλτε χειρόφρενο.

  3. Πατήστε τον διακόπτη κίνησης μονάδων κοπής στη θέση DISENGAGE (πενεργοποίηση).

  4. Κρατήστε το πόδι σας μακριά από το πεντάλ του γκαζιού.

  5. Θέστε τον κινητήρα σε λειτουργία.

  6. Λύστε το χειρόφρενο.

  7. Σηκωθείτε από το κάθισμα του χειριστή.

  8. Πατήστε το πεντάλ του γκαζιού.

   Note: Ο κινητήρας πρέπει να σβήνει σε 1 δευτερόλεπτο όταν σηκώνεστε από τη θέση του χειριστή και πατάτε το πεντάλ του γκαζιού.

  Έλεγχος του χειρόφρενου

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Πριν από κάθε χρήση ή καθημερινά
 • Ελέγξτε το χειρόφρενο.
  1. άλτε μπροστά τον κινητήρα, ανυψώστε τις μονάδες κοπής, λύστε το χειρόφρενο και μετακινήστε το μηχάνημα σε ανοικτό, επίπεδο χώρο.

  2. άλτε χειρόφρενο (Σχήμα 32).

   g332418
  3. Πατήστε το πεντάλ γκαζιού για να κινήσετε το μηχάνημα προς τα εμπρός.

   Note: ν το μηχάνημα κινείται προς τα μπροστά με τραβηγμένο το χειρόφρενο, ρυθμίστε το χειρόφρενο. νατρέξτε στην ενότητα Ρύθμιση του χειρόφρενου.

   Note: Η μετακίνηση του μηχανήματος προς τα μπροστά με τραβηγμένο το χειρόφρενο θα προκαλέσει σβήσιμο του κινητήρα.

  4. Εάν ρυθμίσατε το χειρόφρενο, επαναλάβετε τα βήματα 2 και 3.

   Note: ν το μηχάνημα κινείται προς τα εμπρός με τραβηγμένο το χειρόφρενο: κάντε σέρβις στο χειρόφρενο, ελέγξτε για φθορές τους αριστερούς και δεξιούς συνδέσμους του φρένου και ελέγξτε για φθορές τον άξονα του μοχλού του χειρόφρενου. νατρέξτε στην ενότητα Σέρβις των φρένων στάθμευσης.

  5. Προτού απομακρυνθείτε από τη θέση του χειριστή, σβήστε τον κινητήρα, αφαιρέστε το κλειδί και περιμένετε να ακινητοποιηθούν όλα τα κινούμενα μέρη.

  Ρύθμιση του καθίσματος

  g010515

  λλαγή θέσης του καθίσματος

  Μπορείτε να μετακινήσετε το κάθισμα προς τα εμπρός ή προς τα πίσω. Τοποθετήστε το κάθισμα στο σημείο όπου έχετε τον καλύτερο έλεγχο του μηχανήματος και νιώθετε πιο άνετα.

  1. Μετακινήστε τον μοχλό στο πλάι για να απασφαλίσετε το κάθισμα (Σχήμα 33).

  2. Σύρετε το κάθισμα στη θέση που θέλετε και ελευθερώστε τον μοχλό για να ασφαλιστεί σε εκείνη τη θέση.

  Ρύθμιση ανάρτησης του καθίσματος

  Μπορείτε να ρυθμίσετε το κάθισμα για περισσότερη ομαλότητα και άνεση κατά την οδήγηση. Τοποθετήστε το κάθισμα στο σημείο όπου νιώθετε πιο άνετα.

  Για να ρυθμίσετε το κάθισμα, στρέψτε το εμπρός χειριστήριο προς την κατεύθυνση που σας παρέχει την καλύτερη άνεση (Σχήμα 33).

  λλαγή θέσης της πλάτης

  Μπορείτε να ρυθμίσετε την πλάτη του καθίσματος για περισσότερη άνεση κατά την οδήγηση. Τοποθετήστε την πλάτη του καθίσματος στο σημείο όπου νιώθετε πιο άνετα.

  Για να ρυθμίσετε την πλάτη του καθίσματος, στρέψτε το χειριστήριο που υπάρχει κάτω από το δεξί υποβραχιόνιο προς την κατεύθυνση που σας παρέχει την καλύτερη άνεση (Σχήμα 33).

  λλαγή θέσης του υποβραχιόνιου

  Μπορείτε να ρυθμίσετε τα υποβραχιόνια για περισσότερη άνεση κατά την οδήγηση. Τοποθετήστε τα υποβραχιόνια στο σημείο όπου νιώθετε πιο άνετα.

  νασηκώστε το υποβραχιόνιο και στρέψτε το χειριστήριο προς την κατεύθυνση που σας παρέχει την καλύτερη άνεση (Σχήμα 33).

  Κατά τη λειτουργία

  σφάλεια κατά τη λειτουργία

  Γενικές πληροφορίες ασφαλείας

  • Ο ιδιοκτήτης/χειριστής φέρει ευθύνη για ατυχήματα που προκαλούν σωματικές ή υλικές βλάβες και οφείλει να τα προλαμβάνει.

  • Να φοράτε κατάλληλη ενδυμασία η οποία θα περιλαμβάνει προστατευτικά για τα μάτια, μακρύ παντελόνι, κατάλληλα αντιολισθητικά υποδήματα, καθώς και μέσα προστασίας της ακοής. Δένετε πίσω τα μαλλιά σας και μη φοράτε φαρδιά ρούχα ή κοσμήματα.

  • Μη χειρίζεστε το μηχάνημα εάν είστε άρρωστοι, κουρασμένοι ή βρίσκεστε υπό την επήρεια αλκοόλ ή φαρμάκων.

  • Ο χειρισμός του μηχανήματος απαιτεί την πλήρη προσοχή σας. Μην ασχολείστε με δραστηριότητες που σας αποσπούν την προσοχή, καθώς αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε τραυματισμό ή υλικές βλάβες.

  • Προτού θέσετε σε λειτουργία τον κινητήρα, βεβαιωθείτε ότι όλα τα συστήματα μετάδοσης κίνησης είναι σε νεκρά θέση, το χειρόφρενο είναι ενεργοποιημένο και ότι βρίσκεστε στη θέση χειριστή.

  • Μην μεταφέρετε επιβάτες στο μηχάνημα και κρατήστε τους διερχομένους και τα παιδιά μακριά από τον χώρο λειτουργίας του μηχανήματος.

  • Ο χειρισμός του μηχανήματος θα πρέπει να γίνεται μόνον όταν υπάρχει καλή ορατότητα, προκειμένου να αποφεύγονται λακκούβες ή άλλες παγίδες κινδύνου.

  • ποφύγετε την κοπή σε βρεγμένο γρασίδι. Η μειωμένη πρόσφυση μπορεί να προκαλέσει ολίσθηση του μηχανήματος.

  • Κρατάτε τα χέρια και τα πόδια σας μακριά από τις μονάδες κοπής.

  • Πριν από την οπισθοπορεία, κοιτάξτε πίσω σας και κάτω ώστε να βεβαιωθείτε ότι ο δρόμος είναι ελεύθερος.

  • Να είστε προσεκτικοί όταν πλησιάζετε σε στροφές χωρίς ορατότητα, θάμνους, δέντρα ή άλλα αντικείμενα που μπορεί να περιορίζουν την ορατότητά σας.

  • κινητοποιείτε τις μονάδες κοπής κάθε φορά που σταματάτε την κοπή.

  • Όταν στρίβετε ή διασχίζετε δρόμους ή πεζοδρόμια με το μηχάνημα, μειώστε ταχύτητα και κινηθείτε προσεκτικά. Τηρείτε πάντοτε τους κανόνες προτεραιότητας.

  • Χειρίζεστε το μηχάνημα μόνο σε καλά αεριζόμενους χώρους. Τα καυσαέρια περιέχουν μονοξείδιο του άνθρακα, το οποίο είναι θανατηφόρο σε περίπτωση εισπνοής.

  • Μην αφήνετε το μηχάνημα σε λειτουργία χωρίς επιτήρηση.

  • Πριν απομακρυνθείτε από τη θέση του χειριστή, κάντε τις ακόλουθες ενέργειες:

   • Σταθμεύστε το μηχάνημα σε επίπεδο έδαφος.

   • ποσυμπλέξτε και χαμηλώστε τις μονάδες κοπής.

   • άλτε φρένο στάθμευσης.

   • Σβήστε τον κινητήρα και αφαιρέστε το κλειδί.

   • Περιμένετε να ακινητοποιηθούν όλα τα κινούμενα μέρη.

   • Πριν προβείτε σε ρύθμιση, σέρβις, καθαρισμό ή αποθήκευση του μηχανήματος, αφήστε το μηχάνημα να κρυώσει.

  • Χρησιμοποιείτε το μηχάνημα μόνον όταν υπάρχει καλή ορατότητα και κατάλληλες καιρικές συνθήκες. Μη θέτετε το μηχάνημα σε λειτουργία όταν υπάρχει κίνδυνος κεραυνού.

  • Χρησιμοποιείτε τον ταχοστάτη (εάν υπάρχει) μόνο όταν οδηγείτε σε ανοικτό, επίπεδο χώρο που δεν περιλαμβάνει εμπόδια και όπου το μηχάνημα μπορεί να κινηθεί με σταθερή ταχύτητα χωρίς διακοπή.

  σφάλεια συστήματος προστασίας σε περίπτωση ανατροπής (ROPS)

  • Μην αφαιρείτε εξαρτήματα του συστήματος ROPS από το μηχάνημα.

  • εβαιωθείτε ότι υπάρχει ζώνη ασφαλείας και ότι μπορείτε να τη λύσετε γρήγορα σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

  • Φοράτε πάντα τη ζώνη ασφαλείας.

  • Ελέγχετε με προσοχή αν υπάρχουν υπερκείμενα εμπόδια και μην έρχεστε σε επαφή με αυτά.

  • Διατηρείτε το σύστημα ROPS σε καλή κατάσταση λειτουργίας ελέγχοντάς το τακτικά για τυχόν ενδείξεις ζημίας και διατηρώντας καλά σφιγμένα όλα τα εξαρτήματα στερέωσης.

  • ντικαθιστάτε όλα τα κατεστραμμένα εξαρτήματα του συστήματος ROPS. Μην τα επισκευάζετε και μην τα τροποποιείτε.

  σφάλεια σε επικλινή εδάφη

  • Τα επικλινή εδάφη είναι ένας παράγοντας που συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με ατυχήματα που αφορούν απώλεια ελέγχου και ανατροπή, τα οποία μπορεί να οδηγήσουν σε σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο. Είστε υπεύθυνοι για την ασφαλή λειτουργία του προϊόντος σε επικλινή εδάφη. Ο χειρισμός του μηχανήματος σε επικλινές έδαφος απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή.

  • ξιολογήστε τις συνθήκες του χώρου ώστε να κρίνετε αν το έδαφος είναι ασφαλές για χρήση του μηχανήματος. Θα πρέπει να έχει προηγηθεί επιθεώρηση της περιοχής. Κατά την επιθεώρηση αυτή θα πρέπει πάντα να χρησιμοποιείτε κοινή λογική και ορθή κρίση.

  • Για να χειριστείτε το μηχάνημα σε επικλινή εδάφη, μελετήστε τις ακόλουθες οδηγίες χρήσης σε επικλινή εδάφη. Προτού χειριστείτε το μηχάνημα, εξετάστε τις συνθήκες του χώρου ώστε να κρίνετε αν μπορείτε να χειριστείτε το μηχάνημα στις συνθήκες που επικρατούν τη συγκεκριμένη ημέρα και στον συγκεκριμένο χώρο. Οι αλλαγές στο ανάγλυφο του εδάφους μπορεί να προκαλέσουν διαφορετική συμπεριφορά του μηχανήματος σε επικλινή εδάφη.

   • ποφύγετε την εκκίνηση, το σταμάτημα ή τη στροφή του μηχανήματος σε επικλινή εδάφη. ποφύγετε τις απότομες αλλαγές ταχύτητας ή κατεύθυνσης. Στρίβετε αργά και σταδιακά.

   • Μη χρησιμοποιείτε το μηχάνημα όταν έχετε αμφιβολίες για τις συνθήκες πρόσφυσης, διεύθυνσης ή ευστάθειάς του.

   • πομακρύνετε ή επισημάνετε εμπόδια όπως χαντάκια, λακκούβες, αυλάκια, προεξοχές, βράχους ή άλλους κρυμμένους κινδύνους. ν το γρασίδι είναι ψηλό, μπορεί να μην φαίνονται τα εμπόδια. Το ανώμαλο έδαφος μπορεί να προκαλέσει ανατροπή του μηχανήματος.

   • Να γνωρίζετε ότι ο χειρισμός του μηχανήματος σε βρεγμένο γρασίδι, κατά μήκος πλαγιάς ή σε έδαφος με κατηφορική κλίση μπορεί να προκαλέσει απώλεια πρόσφυσης του μηχανήματος.

   • Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν χειρίζεστε το μηχάνημα κοντά σε χώρους απόρριψης, χαντάκια, αναχώματα, κινδύνους υδάτινης προέλευσης ή άλλες πηγές κινδύνου. Το μηχάνημα μπορεί να ανατραπεί αν ένας τροχός βρεθεί πέρα από το χείλος ή αν το χείλος υποχωρήσει. Ορίστε έναν ασφαλή χώρο μεταξύ του μηχανήματος και οποιασδήποτε πηγής κινδύνου.

   • Ελέγξτε για τυχόν πηγές κινδύνου ενώ βρίσκεστε στη βάση της πλαγιάς. Εάν υπάρχουν πηγές κινδύνου, χρησιμοποιήστε μηχάνημα βαδίζοντα χειριστή στο επικλινές έδαφος.

   • ν είναι δυνατόν, κρατήστε τις μονάδες κοπής χαμηλωμένες έως το έδαφος κατά τον χειρισμό του μηχανήματος σε επικλινή εδάφη. Η ανύψωση των μονάδων κοπής κατά τη χρήση του μηχανήματος σε επικλινή εδάφη μπορεί να καταστήσει το μηχάνημα ασταθές.

  Θέση του κινητήρα σε λειτουργία

  Ίσως πρέπει να εκτονώσετε το σύστημα καυσίμου εάν συντρέχει οποιαδήποτε από τις παρακάτω περιπτώσεις. νατρέξτε στην ενότητα Εκτόνωση του συστήματος καυσίμου:

  • Όταν βάζετε μπροστά τον κινητήρα για πρώτη φορά.

  • Όταν ο κινητήρας έχει σβήσει λόγω αδειάσματος του ρεζερβουάρ καυσίμου.

  • Όταν έγινε συντήρηση του συστήματος καυσίμου, π.χ. αντικατάσταση του φίλτρου καυσίμου.

  1. άλτε χειρόφρενο και μετακινήστε τον διακόπτη κίνησης μονάδων κοπής στη θέση ENGAGE (Ενεργοποίηση) (Σχήμα 34).

   g352479
  2. Σηκώστε το πόδι σας από το πεντάλ του γκαζιού και βεβαιωθείτε ότι το πεντάλ μετακινήθηκε στη νεκρά.

  3. Μετακινήστε τον μοχλό γκαζιού στη θέση «μισού γκαζιού».

  4. άλτε το κλειδί στον διακόπτη της μίζας και γυρίστε το στη θέση ON/PREHEAT (Σε λειτουργία/Προθέρμανση). Περιμένετε να σβήσει η φωτεινή ένδειξη του προθερμαντήρα (περίπου 7 δευτερόλεπτα).

  5. Στρίψτε το κλειδί στη θέση START (Εκκίνηση) για να ενεργοποιήσετε τη μίζα. Όταν ο κινητήρας πάρει μπρος, αφήστε το κλειδί.

   Important: Για να αποφύγετε υπερθέρμανση της μίζας, μην τη θέτετε σε λειτουργία για περισσότερο από 15 δευτερόλεπτα. Μετά από 10 δευτερόλεπτα συνεχούς λειτουργίας της μίζας, περιμένετε 60 δευτερόλεπτα προτού την ενεργοποιήσετε ξανά.

  6. Όταν βάλετε μπροστά τον κινητήρα για πρώτη φορά ή μετά από γενική επισκευή του, οδηγήστε το μηχάνημα σε εμπροσθοπορεία και οπισθοπορεία για 1 έως 2 λεπτά. Επίσης, χρησιμοποιήστε τον μοχλό του υδραυλικού και τον διακόπτη κίνησης μονάδων κοπής για να βεβαιωθείτε ότι λειτουργούν σωστά όλα τα συστήματα πορείας και μονάδων κοπής.

   Στρέψτε το τιμόνι αριστερά και δεξιά για να ελέγξετε την απόκρισή του και, μετά, σβήστε τον κινητήρα και ελέγξτε για διαρροές λαδιού, χαλαρωμένα εξαρτήματα και όποια άλλη εμφανή δυσλειτουργία.

   Προσοχή

   Η επαφή με τα κινούμενα μέρη μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.

   Σβήστε τον κινητήρα και περιμένετε να ακινητοποιηθούν όλα τα κινούμενα μέρη, προτού ελέγξετε για διαρροές λαδιού, χαλαρωμένα εξαρτήματα και άλλες δυσλειτουργίες.

  Θέση του κινητήρα εκτός λειτουργίας

  1. Μετακινήστε τον μοχλό ελέγχου γκαζιού στη θέση Ρελαντί.

  2. άλτε φρένο στάθμευσης.

  3. Μετακινήστε τον διακόπτη κίνησης μονάδων κοπής στη θέση DISENGAGE (πενεργοποίηση) (Σχήμα 35).

   g352479
  4. Μετακινήστε τον επιλογέα κοπής/μεταφοράς προς τα δεξιά στη θέση MOW (Κοπή) (Σχήμα 39).

   g352635
  5. Χρησιμοποιήστε τον μοχλό ελέγχου χαμηλώματος/ανύψωσης για να χαμηλώσετε τις μονάδες κοπής (Σχήμα 35).

  6. Σβήστε τον κινητήρα, αφαιρέστε το κλειδί και περιμένετε να ακινητοποιηθούν όλα τα κινούμενα μέρη.

  Λειτουργία του μηχανήματος

  Κοπή γρασιδιού

  1. Θέστε τον κινητήρα σε λειτουργία και μετακινήστε τον μοχλό ελέγχου γκαζιού στη θέση FAST (Γρήγορα).

  2. Μετακινήστε τον επιλογέα κοπής/μεταφοράς προς τα δεξιά στη θέση MOW (Κοπή) (Σχήμα 39).

   g352635
  3. Μετακινήστε τον διακόπτη κίνησης μονάδων κοπής στη θέση ENGAGE (Ενεργοποίηση) (Σχήμα 37).

   g352636
  4. Μετακινήστε προς τα εμπρός τον μοχλό ελέγχου χαμηλώματος/ανύψωσης (Σχήμα 37) για να χαμηλώσετε και να λειτουργήσετε τις μονάδες κοπής (οι εμπρόσθιες μονάδες κοπής είναι χρονισμένες ώστε να χαμηλώνουν πριν από τις οπίσθιες μονάδες κοπής).

  5. Πατήστε το πεντάλ γκαζιού προς τα εμπρός για να κινηθείτε προς τα εμπρός και να κόψετε γρασίδι.

  6. Στο τέλος του περάσματος κοπής, τραβήξτε στιγμιαία τον μοχλό χαμηλώματος/ανύψωσης για να ανυψώσετε τις μονάδες κοπής και να ευθυγραμμίσετε το μηχάνημα για το επόμενο πέρασμα.

   Note: Μετακινήστε ξανά προς τα εμπρός τον μοχλό ελέγχου χαμηλώματος/ανύψωσης για να χαμηλώσετε και να λειτουργήσετε τις μονάδες κοπής.

  Οδήγηση του μηχανήματος σε λειτουργία μεταφοράς

  1. Μετακινήστε τον διακόπτη κίνησης μονάδων κοπής στη θέση DISENGAGE (πενεργοποίηση).

  2. νυψώστε τις μονάδες κοπής στη θέση μεταφοράς.

  3. Μετακινήστε τον μοχλό κοπής/μεταφοράς προς τα αριστερά, στη θέση TRANSPORT (Μεταφορά).

   g352480

  Important: Να είστε προσεκτικοί όταν οδηγείτε μεταξύ αντικειμένων ώστε να μην προκαλέσετε κατά λάθος ζημιά στο μηχάνημα ή τις μονάδες κοπής. Δείξτε ιδιαίτερη προσοχή όταν χειρίζεστε το μηχάνημα σε επικλινή εδάφη. Οδηγείτε αργά και αποφεύγετε τις απότομες στροφές σε επικλινή εδάφη για να αποτρέψετε την πιθανότητα ανατροπής του μηχανήματος.

  Note: Δεν μπορείτε να χαμηλώσετε τις μονάδες κοπής όταν το μηχάνημα βρίσκεται στη λειτουργία μεταφοράς.

  Ρυθμός κοπής (ταχύτητα κυλίνδρων κοπής)

  Για να πετύχετε σταθερή, υψηλή ποιότητα κοπής και ομοιόμορφη εμφάνιση του γκαζόν, είναι σημαντικό να προσαρμόσετε την ταχύτητα κυλίνδρου κοπής στο ύψος κοπής.

  Important: ν η ταχύτητα των κυλίνδρων κοπής είναι υπερβολικά χαμηλή, μπορεί να παρατηρήσετε εμφανή ίχνη κοπής. ν η ταχύτητα των κυλίνδρων κοπής είναι υπερβολικά υψηλή, το κομμένο γρασίδι δεν θα έχει ομοιόμορφη όψη.

  decal121-7884
  decal133-4901

  Ορισμός ταχύτητας περιστρεφόμενων λεπίδων

  Για να πετύχετε σταθερή, υψηλή ποιότητα κοπής και ομοιόμορφη εμφάνιση του γκαζόν, πρέπει να έχετε ρυθμίσει σωστά τα χειριστήρια για την ταχύτητα κυλίνδρων κοπής (βρίσκονται κάτω από το κάθισμα).

  1. Επιλέξτε το ύψος κοπής στο οποίο θα ρυθμιστούν οι μονάδες κοπής.

  2. Επιλέξτε τη βέλτιστη ταχύτητα πορείας ανάλογα με τις συνθήκες.

  3. Χρησιμοποιήστε το γράφημα του πίνακα στις ετικέτες ταχύτητας κυλίνδρων κοπής (Σχήμα 40 και Σχήμα 41) για να καθορίσετε τη σωστή ρύθμιση της ταχύτητας κυλίνδρων κοπής.

   Note: Σημειώστε τον αριθμό της ταχύτητας των κυλίνδρων κοπής.

  4. νοίξτε το κάλυμμα της πλατφόρμας (Σχήμα 42).

   g352088
  5. Στρέψτε το χειριστήριο (Σχήμα 43) του κατανομέα του χλοοκοπτικού μηχανήματος, μέχρι το βέλος του δείκτη να ευθυγραμμιστεί με τον αριθμό της ταχύτητας κυλίνδρων κοπής που καθορίσατε στο βήμα 3.

   Note: Μπορείτε να αυξήσετε ή να μειώσετε την ταχύτητα περιστρεφόμενων λεπίδων ώστε να αντισταθμίσετε τις συνθήκες που επικρατούν στον χλοοτάπητα. Εάν χρησιμοποιείτε καλάθια, αυξήστε την ταχύτητα των κυλίνδρων κοπής για να έχετε καλύτερη απόδοση στη συλλογή.

   g020259
  6. Κλείστε το κάλυμμα της πλατφόρμας.

  Ρύθμιση του αντίβαρου των βραχιόνων ανύψωσης

  Μόνο για τα Μοντέλα 03820 και 03821

  Μπορείτε να ρυθμίσετε το αντίβαρο στους βραχίονες ανύψωσης των οπίσθιων μονάδων κοπής για να αντισταθμίσετε τις ποικίλες συνθήκες που επικρατούν στον χλοοτάπητα και να διατηρήσετε ομοιόμορφο ύψος κοπής σε δύσκολες συνθήκες ή σε χώρους με συσσώρευση νεκρού οργανικού υλικού.

  Μπορείτε να προσαρμόσετε κάθε ελατήριο αντίβαρου σε 1 από τις 4 ρυθμίσεις. Κάθε αλλαγή ρύθμισης αυξάνει ή μειώνει το αντίβαρο στη μονάδα κοπής κατά 2,3 kg (5 lb). Μπορείτε να τοποθετήσετε τα ελατήρια στην πίσω πλευρά του πρώτου ενεργοποιητή ελατηρίου για να μηδενίσετε τη δύναμη εξισορρόπησης (τέταρτη θέση).

  1. Σταθμεύστε το μηχάνημα σε επίπεδο έδαφος, χαμηλώστε τις μονάδες κοπής, βάλτε το φρένο στάθμευσης, σβήστε τον κινητήρα και αφαιρέστε το κλειδί από τον διακόπτη μίζας.

  2. Εισάγετε έναν σωλήνα ή παρεμφερές αντικείμενο στο μακρύ άκρο του ελατηρίου για να το εκτονώσετε κατά τη ρύθμιση (Σχήμα 44).

   Προσοχή

   Τα ελατήρια βρίσκονται υπό τάνυση και θα μπορούσαν να προκαλέσουν τραυματισμό.

   Δείξτε προσοχή κατά τη ρύθμιση της τάνυσης των ελατηρίων.

  3. Κατά την εκτόνωση του ελατηρίου, αφαιρέστε το μπουλόνι και το παξιμάδι ασφάλισης που στερεώνουν τον ενεργοποιητή ελατηρίου στη βάση του (Σχήμα 44).

   g428719
  4. Μετακινήστε τον ενεργοποιητή του ελατηρίου στην οπή της θέσης που θέλετε και στερεώστε τον με το μπουλόνι και το παξιμάδι ασφάλισης.

  5. Επαναλάβετε τη διαδικασία στο άλλο ελατήριο.

  Ρύθμιση της καθοδικής πίεσης των βραχιόνων ανύψωσης

  Μπορείτε να προσαρμόσετε τη διαμόρφωση των ελατηρίων που υπάρχουν στους βραχίονες ανύψωσης των οπίσθιων μονάδων κοπής έτσι ώστε να ασκούν καθοδική πίεση. υτό έχει σκοπό να αντισταθμιστούν οι διαφορετικές συνθήκες χλοοτάπητα, όταν απαιτείται περισσότερη δύναμη προς τα κάτω.

  Για να αλλάξετε σε διαμόρφωση καθοδικής πίεσης, πρέπει να αφαιρεθεί η πλάκα συγκράτησης για να μετακινηθούν τα δύο ελατήρια από τη μία πλευρά και το κοντό σκέλος του ελατηρίου πρέπει να εφαρμόζει στο επάνω χείλος του συγκροτήματος συγκράτησης (Σχήμα 45).

  Μπορείτε να προσαρμόσετε κάθε ελατήριο καθοδικής πίεσης σε 1 από τις 4 ρυθμίσεις. Κάθε αλλαγή ρύθμισης αυξάνει ή μειώνει την καθοδική πίεση στη μονάδα κοπής κατά 2,3 kg. Μπορείτε να τοποθετήσετε τα ελατήρια στην πίσω πλευρά του πρώτου ενεργοποιητή ελατηρίου για να μηδενίσετε όλη την καθοδική πίεση (τέταρτη θέση).

  g428720
  1. Σταθμεύστε το μηχάνημα σε επίπεδο έδαφος, χαμηλώστε τις μονάδες κοπής, βάλτε το φρένο στάθμευσης, σβήστε τον κινητήρα και αφαιρέστε το κλειδί από τον διακόπτη μίζας.

  2. Εισάγετε έναν σωλήνα ή παρεμφερές αντικείμενο στο μακρύ άκρο του ελατηρίου για να το εκτονώσετε κατά τη ρύθμιση (Σχήμα 45).

   Προσοχή

   Τα ελατήρια βρίσκονται υπό τάνυση και θα μπορούσαν να προκαλέσουν τραυματισμό.

   Δείξτε προσοχή κατά τη ρύθμιση της τάνυσης των ελατηρίων.

  3. Κατά την εκτόνωση του ελατηρίου, αφαιρέστε το μπουλόνι και το παξιμάδι ασφάλισης που στερεώνουν τον ενεργοποιητή ελατηρίου στη βάση του (Σχήμα 45).

  4. Μετακινήστε τον ενεργοποιητή του ελατηρίου στην οπή της θέσης που θέλετε και στερεώστε τον με το μπουλόνι και το παξιμάδι ασφάλισης.

  5. Επαναλάβετε τη διαδικασία στο άλλο ελατήριο.

  Εκτόνωση του συστήματος καυσίμου

  1. Σταθμεύστε το μηχάνημα σε επίπεδο έδαφος, χαμηλώστε τις μονάδες κοπής, βάλτε το φρένο στάθμευσης, σβήστε τον κινητήρα και αφαιρέστε το κλειδί.

  2. εβαιωθείτε ότι το ρεζερβουάρ καυσίμου είναι γεμάτο τουλάχιστον ως τη μέση.

  3. πασφαλίστε και ανυψώστε το καπό.

  4. Ξεσφίξτε τη βίδα εκτόνωσης αέρα που βρίσκεται στην αντλία έγχυσης καυσίμου (Σχήμα 46).

   g008891
  5. Γυρίστε το κλειδί στη μίζα στη θέση ON (Σε λειτουργία).

   Η ηλεκτρική αντλία καυσίμου λειτουργεί πιέζοντας τον αέρα προς τα έξω μέσω της βίδας εκτόνωσης αέρα.

   Note: φήστε το κλειδί στη θέση ON (Σε λειτουργία) μέχρι να υπάρχει συμπαγής ροή καυσίμου γύρω από τη βίδα.

  6. Σφίξτε τη βίδα και γυρίστε το κλειδί της μίζας στη θέση OFF (Εκτός λειτουργίας).

  Note: Ο κινητήρας πρέπει να ξεκινά εάν έχετε ακολουθήσει την παραπάνω διαδικασία. Ωστόσο, εάν ο κινητήρας δεν παίρνει μπρος, ενδέχεται να υπάρχει παγιδευμένος αέρας μεταξύ της αντλίας έγχυσης και των εγχυτήρων. νατρέξτε στην ενότητα Εκτόνωση αέρα από τους εγχυτήρες.

  Επεξήγηση λειτουργίας της διαγνωστικής λυχνίας

  Το μηχάνημα διαθέτει διαγνωστική λυχνία που υποδεικνύει αν ο ηλεκτρονικός ελεγκτής εντοπίζει κάποιο σφάλμα στο ηλεκτρονικό σύστημα. Η διαγνωστική λυχνία βρίσκεται στον πίνακα ελέγχου (Σχήμα 47). Όταν ο ηλεκτρονικός ελεγκτής λειτουργεί σωστά και ο διακόπτης μίζας μετακινείται στη θέση ON (Σε λειτουργία), η διαγνωστική λυχνία ανάβει για 3 δευτερόλεπτα και μετά σβήνει για να υποδείξει ότι η λυχνία λειτουργεί σωστά.

  Όταν σβήσετε τον κινητήρα, η διαγνωστική λυχνία μένει σταθερά αναμμένη μέχρι να αλλάξετε θέση στο κλειδί της μίζας. Η λυχνία αναβοσβήνει όταν ο ελεγκτής έχει εντοπίσει κάποιο σφάλμα στο ηλεκτρικό σύστημα. Μετά την αποκατάσταση του σφάλματος, η λυχνία επανέρχεται όταν μετακινήσετε τον διακόπτη μίζας στη θέση OFF (Εκτός λειτουργίας).

  g020251

  Συμβουλές για το χειρισμό

  Εξοικείωση με το μηχάνημα

  Προτού πραγματοποιήσετε κοπή γρασιδιού, εξασκηθείτε στον χειρισμό του μηχανήματος σε ανοικτό χώρο. άλτε μπρος και σβήστε τον κινητήρα. Οδηγήστε το μηχάνημα με εμπροσθοπορεία και οπισθοπορεία. Χαμηλώστε και ανυψώστε τις μονάδες κοπής και ενεργοποιήστε και απενεργοποιήστε τις μονάδες κοπής. Όταν εξοικειωθείτε αρκετά με το μηχάνημα, εξασκηθείτε στον χειρισμό του μηχανήματος σε ανηφορικά και κατηφορικά εδάφη με διαφορετικές ταχύτητες πορείας.

  Επεξήγηση λειτουργίας του συστήματος προειδοποίησης

  Εάν ανάψει κάποια προειδοποιητική ένδειξη κατά τη λειτουργία, ακινητοποιήστε αμέσως το μηχάνημα και διορθώστε το πρόβλημα προτού συνεχίσετε τον χειρισμό του μηχανήματος. Μπορεί να επέλθει σοβαρή ζημιά αν χειριστείτε το μηχάνημα ενώ υπάρχει κάποια δυσλειτουργία.

  Μετά τη λειτουργία

  σφάλεια μετά τη λειτουργία

  Γενικές πληροφορίες ασφαλείας

  • Σταθμεύστε το μηχάνημα σε επίπεδο έδαφος.

  • ποσυμπλέξτε και χαμηλώστε τις μονάδες κοπής.

  • άλτε φρένο στάθμευσης.

  • Σβήστε τον κινητήρα και αφαιρέστε το κλειδί.

  • Περιμένετε να ακινητοποιηθούν όλα τα κινούμενα μέρη.

  • Πριν προβείτε σε ρύθμιση, σέρβις, καθαρισμό ή αποθήκευση του μηχανήματος, αφήστε το μηχάνημα να κρυώσει.

  • Για να αποτρέψετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, καθαρίζετε το γρασίδι και τα υπολείμματα που τυχόν έχουν συσσωρευθεί στις μονάδες κοπής, στα συστήματα μετάδοσης κίνησης, στους σιγαστήρες, στα φίλτρα ψύξης και στον χώρο του κινητήρα. ν χυθεί λάδι ή καύσιμο, καθαρίστε το.

  • πενεργοποιήστε το σύστημα μετάδοσης κίνησης στο παρελκόμενο όταν μεταφέρετε ή δεν χρησιμοποιείτε το μηχάνημα.

  • Συντηρήστε και καθαρίστε τη/τις ζώνη/-ες ασφαλείας, όπως απαιτείται.

  • Μην αποθηκεύετε το μηχάνημα ή τα δοχεία καυσίμων σε χώρους με γυμνές φλόγες, σπινθήρες ή φλόγα-πιλότο (π.χ. σε καυστήρα, λέβητα ή άλλες συσκευές).

  Ρυμούλκηση του μηχανήματος

  Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, μπορείτε να ρυμουλκήσετε το μηχάνημα για μικρή απόσταση. Ωστόσο, η Toro δεν συνιστά κάτι τέτοιο ως συνήθη διαδικασία.

  Important: Μη ρυμουλκείτε το μηχάνημα με ταχύτητα που υπερβαίνει τα 3 έως 4 km/h, διότι μπορεί να επέλθει ζημιά στο σύστημα μετάδοσης κίνησης. Εάν πρέπει οπωσδήποτε να μετακινήσετε το μηχάνημα σε αρκετά μεγάλη απόσταση, μεταφέρετέ το με φορτηγό ή τρέιλερ.

  1. πασφαλίστε και ανοίξτε το καπό.

  2. Κοντά στο δεξιά μάνδαλο του καπό, περιστρέψτε κατά 90° τη λαβή της βαλβίδας παράκαμψης που υπάρχει στην αντλία (Σχήμα 48).

   g352601
  3. Κλείστε και ασφαλίστε το καπό.

  4. Συνδέστε μέσω των σημείων πρόσδεσης το μηχάνημα με το όχημα που θα το ρυμουλκήσει. νατρέξτε στην ενότητα Εντοπισμός των σημείων πρόσδεσης.

  5. Καθίστε στο κάθισμα του χειριστή και, εάν χρειαστεί, χρησιμοποιήστε το χειρόφρενο για να ελέγχετε το μηχάνημα όσο αυτό ρυμουλκείται.

   Important: Μη βάλετε μπροστά τον κινητήρα με ανοικτή της βαλβίδα παράκαμψης.

  6. Προτού βάλετε μπροστά τον κινητήρα, κλείστε τη βαλβίδα παράκαμψης περιστρέφοντάς την κατά 90° (1/4 της στροφής).

  Εντοπισμός των σημείων πρόσδεσης

  g352207

  Μεταφορά του μηχανήματος

  • Χρησιμοποιείτε ράμπες πλήρους πλάτους για τη φόρτωση του μηχανήματος σε τρέιλερ ή φορτηγό.

  • Δέστε με ασφάλεια το μηχάνημα.

  Συντήρηση

  Note: Καθορίστε την αριστερή και δεξιά πλευρά του μηχανήματος από την κανονική θέση χειρισμού.

  Note: Κατεβάστε δωρεάν το σχεδιάγραμμα ηλεκτρικού συστήματος ή υδραυλικού συστήματος μεταβαίνοντας στη διεύθυνση www.Toro.com και αναζητώντας το μηχάνημά σας από το σύνδεσμο προς τα εγχειρίδια (Manuals) στην αρχική σελίδα.

  Important: Για περισσότερες διαδικασίες συντήρησης, ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χρήστη του κινητήρα σας και στο Εγχειρίδιο Χειριστή για τις μονάδες κοπής.

  σφάλεια συντήρησης

  • Πριν απομακρυνθείτε από τη θέση του χειριστή, κάντε τις ακόλουθες ενέργειες:

   • Σταθμεύστε το μηχάνημα σε επίπεδο έδαφος.

   • ποσυμπλέξτε και χαμηλώστε τις μονάδες κοπής.

   • άλτε φρένο στάθμευσης.

   • Σβήστε τον κινητήρα και αφαιρέστε το κλειδί.

   • Περιμένετε να ακινητοποιηθούν όλα τα κινούμενα μέρη.

   • Πριν προβείτε σε ρύθμιση, σέρβις, καθαρισμό ή αποθήκευση του μηχανήματος, αφήστε το μηχάνημα να κρυώσει.

  • Φοράτε κατάλληλη ενδυμασία η οποία θα περιλαμβάνει προστατευτικά για τα μάτια, μακρύ παντελόνι και κατάλληλα αντιολισθητικά υποδήματα. Κρατάτε τα χέρια, τα πόδια, τον ρουχισμό και τυχόν κοσμήματά σας μακριά από κινούμενα μέρη.

  • φήστε τα μέρη του μηχανήματος να κρυώσουν προτού εκτελέσετε εργασίες συντήρησης.

  • ν είναι δυνατόν, μην εκτελείτε εργασίες συντήρησης με τον κινητήρα σε λειτουργία. Παραμείνετε μακριά από κινούμενα μέρη.

  • Χειρίζεστε το μηχάνημα μόνο σε καλά αεριζόμενους χώρους. Τα καυσαέρια περιέχουν μονοξείδιο του άνθρακα, το οποίο είναι θανατηφόρο σε περίπτωση εισπνοής.

  • Όταν εργάζεστε κάτω από το μηχάνημα, τοποθετείτε τρίποδες στήριξης.

  • Εκτονώνετε προσεκτικά την πίεση εξαρτημάτων με αποθηκευμένη ενέργεια.

  • Διατηρείτε όλα τα μέρη του μηχανήματος σε καλή κατάσταση λειτουργίας και όλα τα εξαρτήματα καλά στερεωμένα.

  • ντικαταστήστε τις φθαρμένες ή κατεστραμμένες ετικέτες.

  • Για να διασφαλίσετε την ασφαλή και βέλτιστη απόδοση του μηχανήματος, χρησιμοποιείτε μόνο γνήσια ανταλλακτικά Toro. Τα ανταλλακτικά άλλων κατασκευαστών ενδέχεται να αποβούν επικίνδυνα και η χρήση τους να ακυρώσει την εγγύηση του προϊόντος σας.

  Συνιστώμενο χρονοδιάγραμμα συντήρησης

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Μετά την πρώτη ώρα
 • Σφίξτε με την κατάλληλη ροπή τα παξιμάδια τροχών.
 • Μετά τις πρώτες 10 ώρες
 • Σφίξτε με την κατάλληλη ροπή τα παξιμάδια τροχών.
 • Ελέγξτε την κατάσταση και την τάνυση όλων των ιμάντων.
 • Μετά τις πρώτες 50 ώρες
 • λλάξτε το λάδι κινητήρα και το φίλτρο λαδιού.
 • Πριν από κάθε χρήση ή καθημερινά
 • Επιθεωρήστε τη/τις ζώνη/-ες ασφαλείας για τυχόν φθορά, σκισίματα και άλλες ζημίες. ντικαταστήστε τη/τις ζώνη/-ες ασφαλείας εάν οποιοδήποτε εξάρτημα δεν λειτουργεί σωστά.
 • Ελέγξτε τους διακόπτες ενδοασφάλισης.
 • Ελέγξτε το χειρόφρενο.
 • Ελέγξτε τη στάθμη του λαδιού κινητήρα.
 • ποστραγγίστε το διαχωριστή νερού.
 • Ελέγξτε τα πέλματα των ελαστικών.
 • Ελέγξτε τη στάθμη του ψυκτικού υγρού του κινητήρα.
 • Καθαρίστε το ψυγείο και τον ψύκτη λαδιού.
 • Ελέγξτε τις υδραυλικές σωληνώσεις και τους εύκαμπτους σωλήνες.
 • Ελέγξτε τη στάθμη του υδραυλικού υγρού.
 • Ελέγξτε την επαφή κυλίνδρου - μαχαιριού κλίνης.
 • SΚάθε 25 ώρες
 • Ελέγξτε τη στάθμη του ηλεκτρολύτη.(αν το μηχάνημα είναι αποθηκευμένο, ελέγχετε κάθε 30 ημέρες.)
 • Κάθε 50 ώρες
 • Λιπάνετε όλα τα ρουλεμάν και τους δακτυλίους.(καθημερινά, υπό συνθήκες ρύπων και σκόνης).
 • Κάθε 100 ώρες
 • Ελέγξτε την κατάσταση και την τάνυση όλων των ιμάντων.
 • Κάθε 150 ώρες
 • λλάξτε το λάδι κινητήρα και το φίλτρο λαδιού.
 • Κάθε 200 ώρες
 • Κάντε σέρβις στο φίλτρο αέρα(συχνότερα υπό συνθήκες αυξημένης σκόνης ή ρύπων).
 • Σφίξτε με την κατάλληλη ροπή τα παξιμάδια τροχών.
 • Ελέγξτε τη ρύθμιση του χειρόφρενου.
 • Κάθε 400 ώρες
 • Ελέγξτε τους σωλήνες και τις συνδέσεις καυσίμου.
 • ντικαταστήστε το κάνιστρο του φίλτρου καυσίμου.
 • Κάντε σέρβις των φρένων στάθμευσης.
 • Κάθε 800 ώρες
 • Εάν δεν χρησιμοποιείτε το συνιστώμενο υδραυλικό υγρό ή έχετε στο παρελθόν γεμίσει τη δεξαμενή υδραυλικού υγρού με εναλλακτικό υγρό, αλλάξτε το υδραυλικό υγρό.
 • Εάν δεν χρησιμοποιείτε το συνιστώμενο υδραυλικό υγρό ή έχετε στο παρελθόν γεμίσει τη δεξαμενή υδραυλικού υγρού με εναλλακτικό υγρό, αντικαταστήστε το φίλτρο του υδραυλικού συστήματος.
 • Κάθε 1000 ώρες
 • Εάν χρησιμοποιείτε το συνιστώμενο υδραυλικό υγρό, αντικαταστήστε το φίλτρο του υδραυλικού συστήματος.
 • Κάθε 2000 ώρες
 • Εάν χρησιμοποιείτε το συνιστώμενο υδραυλικό υγρό, αλλάξτε το υδραυλικό υγρό.
 • Κάθε 2 χρόνια
 • ποστραγγίστε και καθαρίστε το ρεζερβουάρ καυσίμου.
 • δειάστε και εκπλύνετε το σύστημα ψυκτικού υγρού (αναθέστε την εργασία σε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις ή ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο Σέρβις).
 • Λίστα ελέγχου για την καθημερινή συντήρηση

  Δημιουργήστε αντίγραφα αυτής της σελίδας για συχνή χρήση.

  Στοιχείο ελέγχου συντήρησηςΓια την εβδομάδα:
  Δευτ.Τρ.Τετ.Πέμ.Παρ.Σάβ.Κυρ.
  Ελέγξτε τη λειτουργία της ενδοασφάλισης.       
  Ελέγξτε τη λειτουργία των φρένων.       
  Ελέγξτε τη στάθμη του λαδιού κινητήρα.       
  Ελέγξτε τη στάθμη του ψυκτικού υγρού.       
  ποστραγγίστε τον διαχωριστή νερού/καυσίμου.       
  Ελέγξτε το φίλτρο αέρα, το προστατευτικό πώμα κατά της σκόνης και τη βαλβίδα εκτόνωσης.       
  Ελέγξτε για ασυνήθιστους ήχους του κινητήρα.1       
  Ελέγξτε το ψυγείο για ξένα υλικά.       
  Ελέγξτε για ασυνήθιστους ήχους λειτουργίας.       
  Ελέγξτε τη στάθμη του υδραυλικού υγρού.       
  Ελέγξτε τους υδραυλικούς εύκαμπτους σωλήνες για τυχόν ζημιές.       
  Ελέγξτε για διαρροές υγρών.       
  Ελέγξτε τη στάθμη του καυσίμου.       
  Ελέγξτε την πίεση των ελαστικών.       
  Ελέγξτε τη λειτουργία των οργάνων.       
  Ελέγξτε τη ρύθμιση ύψους κοπής.       
  Λιπάνετε όλα τα γρασαδοράκια.2       
  Επιδιορθώστε τη βαφή όπου υπάρχουν φθορές.       
  Πλύνετε το μηχάνημα.       

  1Ελέγξτε τον προθερμαντήρα και τα μπεκ καυσίμου αν παρατηρήσετε δυσκολίες στην εκκίνηση, υπερβολικό καπνό ή τραχύτητα στη λειτουργία του κινητήρα.

  2μέσως μετά από κάθε πλύσιμο, ανεξάρτητα από το αναγραφόμενο χρονικό διάστημα.

  Σημείωση για προβληματικά σημεία

  Άτομο που διενήργησε την επιθεώρηση:
  ΣτοιχείοΗμερομηνίαΠληροφορίες
  1  
  2  
  3  
  4  
  5  

  Διαδικασίες πριν από τη συντήρηση

  Προετοιμασία για συντήρηση

  1. Σταθμεύστε το μηχάνημα σε επίπεδο έδαφος.

  2. άλτε φρένο στάθμευσης.

  3. Μετακινήστε τον διακόπτη κίνησης μονάδων κοπής στη θέση DISENGAGE (πενεργοποίηση) (Σχήμα 50).

   g352479
  4. Μετακινήστε τον επιλογέα κοπής/μεταφοράς προς τα δεξιά στη θέση MOW (Κοπή).

   g352635
  5. Μετακινήστε τον μοχλό ελέγχου χαμηλώματος/ανύψωσης μονάδων κοπής προς τα εμπρός (Σχήμα 50).

  6. Σβήστε τον κινητήρα και αφαιρέστε το κλειδί.

  7. Περιμένετε να ακινητοποιηθούν όλα τα κινούμενα μέρη.

  φαίρεση του καλύμματος της μπαταρίας

  φαιρέστε τις 2 χειρόβιδες που ασφαλίζουν το κάλυμμα της μπαταρίας στο μηχάνημα και αφαιρέστε το κάλυμμα (Σχήμα 49).

  g336164

  Άνοιγμα του καπό

  1. πασφαλίστε τα μάνδαλα που υπάρχουν στην αριστερή και δεξιά πλευρά του καπό (Σχήμα 52).

   g336542
  2. Στρέψτε το καπό προς τα πάνω και πίσω (Σχήμα 53).

   g336543

  Θέσεις σημείων ανύψωσης

  Note: Όταν εργάζεστε κάτω από το μηχάνημα να το στηρίζετε με τρίποδες στήριξης. νατρέξτε στην ενότητα σφάλεια συντήρησης.

  Χρησιμοποιήστε τα παρακάτω σημεία ανύψωσης του μηχανήματος:

  g375763
  • Εμπρός—οι υποδοχές ανύψωσης του σωλήνα του εμπρός άξονα (Σχήμα 55).

  • Πίσω—ο σωλήνας του πίσω άξονα.

  Λίπανση

  Γρασάρισμα των ρουλεμάν και των δακτυλίων

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Κάθε 50 ώρες
 • Λιπάνετε όλα τα ρουλεμάν και τους δακτυλίους.(καθημερινά, υπό συνθήκες ρύπων και σκόνης).
 • Προδιαγραφές γράσου: Γράσο λιθίου Νο. 2

  Το μηχάνημα διαθέτει γρασαδοράκια που πρέπει να λιπαίνονται τακτικά. Οι συνθήκες αυξημένης σκόνης και ρύπων προκαλούν διείσδυση ακαθαρσιών σε ρουλεμάν και δακτυλίους, με αποτέλεσμα την πρόωρη φθορά. Λιπαίνετε τα γρασαδοράκια αμέσως μετά από κάθε πλύσιμο, ανεξάρτητα από το χρονικό διάστημα που έχει μεσολαβήσει.

  1. Προετοιμάστε το μηχάνημα για συντήρηση. νατρέξτε στην ενότητα Προετοιμασία για συντήρηση.

  2. Τα γρασαδοράκια και οι ποσότητες γράσου είναι τα εξής:

   • Άξονας συστήματος διεύθυνσης (Σχήμα 56)

    g008897
   • Άξονες εμπρός βραχιόνων ανύψωσης και κύλινδροι ανύψωσης (3 σε καθένα). νατρέξτε στην ενότητα Σχήμα 57.

    g034347
   • Άξονες πίσω βραχιόνων ανύψωσης και κύλινδροι ανύψωσης (3 σε καθένα). νατρέξτε στην ενότητα Σχήμα 58.

    g200803
   • Άξονες μονάδων κοπής (2 σε καθένα). νατρέξτε στην ενότητα (Σχήμα 59).

    g020393
   • Μηχανισμός ρύθμισης Νεκράς (Σχήμα 60)

    g008901
   • Επιλογέας κοπής/μεταφοράς (Σχήμα 61)

    g008902
   • Άξονας τάνυσης ιμάντα (Σχήμα 62)

    g008903

  Συντήρηση κινητήρα

  σφάλεια κινητήρα

  • Προτού ελέγξετε τη στάθμη του λαδιού ή προσθέσετε λάδι στον στροφαλοθάλαμο, σβήστε τον κινητήρα.

  • Μην αλλάζετε την ταχύτητα του ρυθμιστή στροφών του κινητήρα και μην αυξάνετε υπερβολικά τις στροφές του κινητήρα.

  Προδιαγραφές λαδιού κινητήρα

  Χρησιμοποιείτε υψηλής ποιότητας λάδι κινητήρα χαμηλής περιεκτικότητας σε τέφρα που πληροί ή υπερκαλύπτει τις ακόλουθες προδιαγραφές:

  Κατηγορία απόδοσης

  ACEA—E6

  API—CH-4 ύ υψηλότερη

  JASO—DH-2

  Συνιστώμενο ιξώδες λαδιού: SAE 15W-40 (άνω των -17°C)

  Εναλλακτικό ιξώδες λαδιού: SAE 10W-30 ή 5W-30 (όλες οι θερμοκρασίες)

  Το λάδι κινητήρα Toro Premium Engine Oil διατίθεται από τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους της Toro, με ιξώδες 15W-40 ή 10W-30.

  Έλεγχος στάθμης λαδιού κινητήρα

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Πριν από κάθε χρήση ή καθημερινά
 • Ελέγξτε τη στάθμη του λαδιού κινητήρα.
 • Κατά την παράδοση του μηχανήματος, ο κινητήρας περιέχει λάδι· ωστόσο, ελέγξτε τη στάθμη λαδιού προτού και αφού θέσετε τον κινητήρα σε λειτουργία για πρώτη φορά.

  Note: Το λάδι κινητήρα Toro Premium Engine Oil διατίθεται από τον αντιπρόσωπο της Toro, με ιξώδες 15W-40 ή 10W-30. Για τους κωδικούς εξαρτήματος, ανατρέξτε στον κατάλογο ανταλλακτικών.

  Note: Η καλύτερη στιγμή να ελέγξετε τη στάθμη του λαδιού κινητήρα είναι όταν ο κινητήρας είναι κρύος, προτού ξεκινήσετε τις εργασίες της ημέρας. Εάν ο κινητήρας έχει ήδη λειτουργήσει, περιμένετε τουλάχιστον 10 λεπτά πριν ελέγξετε τη στάθμη ώστε το λάδι να αποστραγγιστεί και να επιστρέψει πάλι στον συλλέκτη. ν η στάθμη λαδιού είναι ίση ή χαμηλότερη από την ένδειξη Ελάχιστης στάθμης, προσθέστε λάδι ώστε να φτάσει στην ένδειξη Μέγιστης στάθμης. Μην γεμίζετε υπερβολικά.ν η στάθμη του λαδιού βρίσκεται μεταξύ των ενδείξεων Ελάχιστης και Μέγιστης στάθμης, δεν απαιτείται προσθήκη λαδιού.

  1. Προετοιμάστε το μηχάνημα για συντήρηση. νατρέξτε στην ενότητα Προετοιμασία για συντήρηση.

  2. πασφαλίστε και ανοίξτε το καπό.

  3. φαιρέστε τον δείκτη στάθμης (Σχήμα 63) και σκουπίστε τον με καθαρό πανί.

   g008881
  4. υθίστε μέχρι τέρμα τον δείκτη στάθμης στην υποδοχή του και έπειτα αφαιρέστε τον και ελέγξτε τη στάθμη του λαδιού.

  5. Εάν η στάθμη του λαδιού είναι χαμηλή, αφαιρέστε την τάπα πλήρωσης (Σχήμα 64) και προσθέστε σταδιακά λάδι σε μικρές ποσότητες, ελέγχοντας τακτικά τη στάθμη, μέχρι αυτή να φτάσει στην ένδειξη Μέγιστης στάθμης του δείκτη.

   Important: Διατηρείτε τη στάθμη του λαδιού κινητήρα μεταξύ των ενδείξεων μέγιστης και ελάχιστης στάθμης στον δείκτη. Η υπερβολικά μεγάλη ή μικρή ποσότητα λαδιού στον κινητήρα μπορεί να του προκαλέσει σημαντική βλάβη.

   g352241
  6. Εγκαταστήστε την τάπα πλήρωσης και τον δείκτη στάθμης.

  7. Κλείστε και ασφαλίστε το καπό.

  λλαγή λαδιού κινητήρα και φίλτρου

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Μετά τις πρώτες 50 ώρες
 • λλάξτε το λάδι κινητήρα και το φίλτρο λαδιού.
 • Κάθε 150 ώρες
 • λλάξτε το λάδι κινητήρα και το φίλτρο λαδιού.
 • Χωρητικότητα στροφαλοθάλαμου: Περίπου 3,8 L μαζί με το φίλτρο.

  1. Προετοιμάστε το μηχάνημα για συντήρηση. νατρέξτε στην ενότητα Προετοιμασία για συντήρηση.

  2. πασφαλίστε και ανοίξτε το καπό και αφήστε τον κινητήρα να κρυώσει.

  3. φαιρέστε και τις δύο τάπες αποστράγγισης (Σχήμα 65) και αφήστε το λάδι να αδειάσει σε ένα δοχείο συλλογής. Όταν σταματήσει να ρέει λάδι, τοποθετήστε τις τάπες αποστράγγισης.

   g008911
  4. φαιρέστε το φίλτρο λαδιού (Σχήμα 66).

   g352242
  5. Εφαρμόστε μια λεπτή στρώση καθαρού λαδιού στην τσιμούχα του καινούριου φίλτρου και τοποθετήστε το φίλτρο λαδιού.

   Note: Μη σφίγγετε υπερβολικά το φίλτρο.

  6. Προσθέστε λάδι στον στροφαλοθάλαμο. νατρέξτε στην ενότητα Προδιαγραφές λαδιού κινητήρα και Έλεγχος στάθμης λαδιού κινητήρα.

  7. Κλείστε και ασφαλίστε το καπό.

  Σέρβις του φίλτρου αέρα

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Κάθε 200 ώρες
 • Κάντε σέρβις στο φίλτρο αέρα(συχνότερα υπό συνθήκες αυξημένης σκόνης ή ρύπων).
 • φαίρεση του φίλτρου αέρα

  • Ελέγξτε τον κορμό του φίλτρου αέρα για τυχόν ζημιές που θα μπορούσαν να προκαλέσουν διαρροή αέρα. ντικαταστήστε τον αν έχει υποστεί ζημιά. Ελέγξτε ολόκληρο το σύστημα εισόδου για διαρροές, ζημιά ή χαλαρωμένους σφιγκτήρες εύκαμπτου σωλήνα.

  • Κάνετε σέρβις του φίλτρου αέρα στα συνιστώμενα μεσοδιαστήματα ή νωρίτερα εάν οι απόδοση του κινητήρα μειώνεται εξαιτίας υπερβολικής σκόνης ή ρύπων. Η αλλαγή του φίλτρου αέρα προτού αυτό καταστεί αναγκαίο απλώς αυξάνει την πιθανότητα εισόδου ξένων υλικών στον κινητήρα κατά την αφαίρεση του φίλτρου.

  • εβαιωθείτε ότι το κάλυμμα έχει εφαρμόσει σωστά και σφραγίζει τον κορμό του φίλτρου αέρα.

  1. Προετοιμάστε το μηχάνημα για συντήρηση. νατρέξτε στην ενότητα Προετοιμασία για συντήρηση.

  2. νοίξτε το καπό.

  3. πασφαλίστε τα μάνδαλα που στερεώνουν το κάλυμμα του φίλτρου αέρα στον κορμό του φίλτρου αέρα (Σχήμα 67).

   g352235
  4. φαιρέστε το κάλυμμα από τον κορμό του φίλτρου αέρα.

  5. Πριν αφαιρέσετε το φίλτρο, χρησιμοποιήστε καθαρό και ξηρό αέρα χαμηλής πίεσης 276 kPa (40 psi) για να απομακρύνετε τυχόν μεγάλες ποσότητες υπολειμμάτων που έχουν συσσωρευτεί μεταξύ της εξωτερικής πλευράς του κυρίως φίλτρου και του κάνιστρου. ποφύγετε τη χρήση αέρα υψηλής πίεσης, διότι μπορεί να ωθήσει τη σκόνη από το φίλτρο μέσα στον αυλό εισαγωγής. υτή η διαδικασία καθαρισμού αποτρέπει τη μεταφορά ξένων υλικών στην εισαγωγή κατά την αφαίρεση του κυρίως φίλτρου.

  6. φαιρέστε το στοιχείο φίλτρου αέρα (Σχήμα 67).

   Note: Ο καθαρισμός ενός χρησιμοποιημένου στοιχείου μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο υλικό του φίλτρου.

  7. φαιρέστε την ελαστική βαλβίδα εξόδου (Σχήμα 67) από τη θυρίδα εξαγωγής σκόνης που υπάρχει στο κάλυμμα του φίλτρου αέρα.

  8. Καθαρίστε τη θυρίδα εξαγωγής και τη βαλβίδα εξόδου και τοποθετήστε της βαλβίδα εξόδου στην θυρίδα.

  Εγκατάσταση του φίλτρου αέρα

  1. Επιθεωρήστε το καινούριο φίλτρο για ζημιές που τυχόν υπέστη κατά τη μεταφορά, ελέγχοντας το άκρο στεγανοποίησης του φίλτρου και τον κορμό.

   Important: ν το στοιχείο είναι φθαρμένο, μην το χρησιμοποιείτε.

  2. Τοποθετήστε το καινούριο φίλτρο ασκώντας πίεση στο εξωτερικό χείλος του στοιχείου ώστε να εφαρμόσει στο κάνιστρο.

   Important: Μην ασκείτε πίεση στο εύκαμπτο κεντρικό τμήμα του φίλτρου.

  3. Τοποθετήστε το κάλυμμα φροντίζοντας ώστε η ελαστική βαλβίδα εξόδου να κοιτάει προς τα κάτω — μεταξύ της θέσης «5» του ρολογιού και της θέσης «7» του ρολογιού, όταν το κοιτάζετε από το άκρο.

  4. σφαλίστε το κάλυμμα με τα 2 μάνδαλά του.

  5. Κλείστε και ασφαλίστε το καπό.

  Συντήρηση συστήματος καυσίμου

  Συντήρηση καυσίμου

  Το συγκεκριμένο Εγχειρίδιο Χειριστή περιλαμβάνει λεπτομερέστερες πληροφορίες για το καύσιμο και τη συντήρηση του συστήματος καυσίμου σε σύγκριση με το Εγχειρίδιο Χρήστη του κινητήρα, το οποίο αναφέρεται γενικά στο καύσιμο και τη συντήρηση καυσίμου.

  Πρέπει να κατανοήσετε ότι απαιτείται η προσοχή σας στη συντήρηση του συστήματος καυσίμου, την αποθήκευση του καυσίμου και την ποιότητα του καυσίμου έτσι ώστε να αποφύγετε τυχόν απώλεια της λειτουργικότητας και εκτεταμένες επισκευές στον κινητήρα.

  Οι ανοχές του συστήματος καυσίμου ως προς τις απαιτήσεις εκπομπών και ελέγχου των καυσαερίων είναι εξαιρετικά μικρές. Η ποιότητα και η καθαρότητα του καυσίμου ντίζελ είναι σημαντικότερη για τη μακροζωία των σύγχρονων συστημάτων έγχυσης καυσίμου με κοινό αγωγό υψηλής πίεσης (HPCR) που χρησιμοποιούνται στους κινητήρες ντίζελ.

  Important: Η ύπαρξη νερού ή αέρα στο σύστημα καυσίμου θα προκαλέσει βλάβη στον κινητήρα! Μη θεωρείτε ότι το φρέσκο καύσιμο είναι καθαρό. Να βεβαιώνεστε ότι το καύσιμο προέρχεται από αξιόπιστο προμηθευτή, να αποθηκεύετε το καύσιμο σωστά και να καταναλώνετε το καύσιμο εντός 180 ημερών.

  Important: Εάν δεν τηρείτε τις διαδικασίες αντικατάστασης φίλτρου καυσίμου, συντήρησης του συστήματος καυσίμου και αποθήκευσης του καυσίμου, μπορεί να προκληθεί πρόωρη βλάβη στο σύστημα καυσίμου του κινητήρα. Εκτελείτε τη συντήρηση του συστήματος καυσίμου στα καθορισμένα διαστήματα, καθώς και κάθε φορά που υπάρχει ένδειξη ρύπανσης ή χαμηλής ποιότητας του καυσίμου.

  ποθήκευση καυσίμου

  Η σωστή αποθήκευση του καυσίμου είναι κρίσιμης σημασίας για τον κινητήρα σας. Η σωστή συντήρηση των δοχείων αποθήκευσης και των ρεζερβουάρ καυσίμου συχνά παραβλέπεται, οδηγώντας σε ρύπανση του καυσίμου που εισέρχεται στο μηχάνημα.

  • Να προμηθεύεστε μόνο την ποσότητα καυσίμου που θα καταναλώσετε τις επόμενες 180 ημέρες. Μη χρησιμοποιείτε καύσιμο που έχει μείνει αποθηκευμένο για περισσότερες από 180 ημέρες. υτό αποτρέπει την εμφάνιση νερού και άλλων ρύπων στο καύσιμο.

  • Εάν δεν αφαιρείτε το νερό από τις δεξαμενές αποθήκευσης ή το ρεζερβουάρ καυσίμου του μηχανήματος, μπορεί να προκληθεί οξείδωση ή ρύπανση της δεξαμενής καυσίμου και των εξαρτημάτων του συστήματος καυσίμου. Η λάσπη που αναπτύσσεται σε δεξαμενές και ρεζερβουάρ λόγω μούχλας, βακτηρίων και μυκήτων εμποδίζει τη ροή και φράσσει το φίλτρο και τους εγχυτήρες καυσίμου.

  • Ελέγχετε τακτικά τη δεξαμενή αποθήκευσης και το ρεζερβουάρ καυσίμου του μηχανήματος ώστε να παρακολουθείτε την ποιότητα του καυσίμου.

  • Να βεβαιώνεστε ότι το καύσιμο προέρχεται από αξιόπιστο προμηθευτή.

  • Εάν εντοπίσετε νερό ή άλλους ρύπους στη δεξαμενή αποθήκευσης ή το ρεζερβουάρ καυσίμου του μηχανήματος, συμβουλευτείτε τον προμηθευτή σας για αποκατάσταση του προβλήματος και κάντε συντήρηση του συστήματος καυσίμου.

  • Μην αποθηκεύετε το καύσιμο ντίζελ σε δεξαμενές ή δοχεία με επιψευδαργυρωμένα μέρη.

  Σέρβις του ρεζερβουάρ καυσίμου

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Κάθε 2 χρόνια
 • ποστραγγίστε και καθαρίστε το ρεζερβουάρ καυσίμου.
 • Προετοιμάστε το μηχάνημα για συντήρηση. νατρέξτε στην ενότητα Προετοιμασία για συντήρηση.

  ποστραγγίστε και καθαρίστε το ρεζερβουάρ ή τη δεξαμενή αν το σύστημα καυσίμου έχει ίχνη ρύπανσης ή αν το μηχάνημα πρόκειται να αποθηκευτεί για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Χρησιμοποιήστε καθαρό καύσιμο για την έκπλυση του ρεζερβουάρ.

  Επιθεώρηση σωλήνων και συνδέσεων καυσίμου

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Κάθε 400 ώρες
 • Ελέγξτε τους σωλήνες και τις συνδέσεις καυσίμου.
  1. Προετοιμάστε το μηχάνημα για συντήρηση. νατρέξτε στην ενότητα Προετοιμασία για συντήρηση.

  2. πασφαλίστε και ανοίξτε το καπό.

  3. Ελέγξτε τους σωλήνες και τις συνδέσεις καυσίμου για αλλοιώσεις, ζημιές ή χαλαρωμένες συνδέσεις.

   Note: Επισκευάστε ή αντικαταστήστε κάθε σωλήνα ή σύνδεσμο καυσίμου που έχει υποστεί ζημιά ή φθορά.

  4. Κλείστε και ασφαλίστε το καπό.

  ποστράγγιση του διαχωριστή νερού

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Πριν από κάθε χρήση ή καθημερινά
 • ποστραγγίστε το διαχωριστή νερού.
  1. Προετοιμάστε το μηχάνημα για συντήρηση. νατρέξτε στην ενότητα Προετοιμασία για συντήρηση.

  2. πασφαλίστε και ανοίξτε το καπό και αφήστε τον κινητήρα να κρυώσει.

  3. Τοποθετήστε ένα καθαρό δοχείο κάτω από το φίλτρο καυσίμου.

  4. Ξεσφίξτε την τάπα αποστράγγισης που υπάρχει στο κάτω μέρος του κάνιστρου του φίλτρου (Σχήμα 68).

   g336554
  5. Σφίξτε τη βαλβίδα μετά την αποστράγγιση.

  6. άλτε μπροστά τον κινητήρα, ελέγξτε για τυχόν διαρροές και σβήστε τον κινητήρα.

   Note: Επιδιορθώστε όλες τις διαρροές καυσίμου.

  7. Κλείστε και ασφαλίστε το καπό.

  λλαγή του κάνιστρου του φίλτρου καυσίμου

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Κάθε 400 ώρες
 • ντικαταστήστε το κάνιστρο του φίλτρου καυσίμου.
  1. Προετοιμάστε το μηχάνημα για συντήρηση. νατρέξτε στην ενότητα Προετοιμασία για συντήρηση.

  2. πασφαλίστε και ανοίξτε το καπό και αφήστε τον κινητήρα να κρυώσει.

  3. Καθαρίστε τον χώρο όπου εδράζεται το κάνιστρο φίλτρου (Σχήμα 68).

  4. φαιρέστε το κάνιστρο φίλτρου και καθαρίστε την επιφάνεια έδρασης.

  5. Λιπάνετε τη φλάντζα στο κάνιστρο φίλτρου με καθαρό λάδι.

  6. Τοποθετήστε με το χέρι το κάνιστρο του φίλτρου μέχρι το παρέμβυσμα να εφάπτεται στην επιφάνεια τοποθέτησης και, στη συνέχεια, περιστρέψτε το κατά 1/2 στροφή ακόμα.

  7. άλτε μπροστά τον κινητήρα, ελέγξτε για τυχόν διαρροές και σβήστε τον κινητήρα.

   Note: Επιδιορθώστε όλες τις διαρροές καυσίμου.

  8. Κλείστε και ασφαλίστε το καπό.

  Εκτόνωση αέρα από τους εγχυτήρες

  Note: υτή η διαδικασία θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο αν ο αέρας έχει απομακρυνθεί από το σύστημα καυσίμου με κανονικές διαδικασίες προετοιμασίας, αλλά ο κινητήρας δεν παίρνει μπρος, ανατρέξτε στην ενότητα Εκτόνωση του συστήματος καυσίμου.

  1. Εάν είναι εφικτό, εκτελέστε κάθε βήμα της ενότητας Προετοιμασία για συντήρηση.

  2. πασφαλίστε και ανοίξτε το καπό και εάν ο κινητήρας είναι ζεστός, περιμένετε να κρυώσει.

  3. Ξεσφίξτε το παξιμάδι του ρακόρ του σωλήνα καυσίμου στο μπεκ του εγχυτήρα καυσίμου ρ. 1.

   g008913
  4. Μετακινήστε τον μοχλό του γκαζιού στη θέση Γρήγορα.

  5. Γυρίστε το κλειδί στον διακόπτη της μίζας στη θέση START (Εκκίνηση) και παρατηρήστε τη ροή καυσίμου γύρω από τον σύνδεσμο. Μόλις η ροή γίνει συνεχής, γυρίστε το κλειδί στη θέση OFF (Εκτός λειτουργίας).

   Important: Για να αποφύγετε υπερθέρμανση της μίζας, μην τη θέτετε σε λειτουργία για περισσότερο από 15 δευτερόλεπτα. Μετά από 10 δευτερόλεπτα συνεχούς λειτουργίας της μίζας, περιμένετε 60 δευτερόλεπτα προτού την ενεργοποιήσετε ξανά.

  6. Σφίξτε καλά το παξιμάδι του ρακόρ.

  7. Καθαρίστε τυχόν καύσιμο από τον κινητήρα.

  8. Επαναλάβετε τα βήματα 3 έως 7 για τα μπεκ των υπόλοιπων εγχυτήρων καυσίμου.

  9. άλτε μπροστά τον κινητήρα, ελέγξτε για τυχόν διαρροές και σβήστε τον κινητήρα.

   Note: Επιδιορθώστε όλες τις διαρροές καυσίμου.

  10. Κλείστε και ασφαλίστε το καπό.

  Συντήρηση ηλεκτρικού συστήματος

  σφάλεια ηλεκτρικού συστήματος

  • ποσυνδέστε την μπαταρία προτού προβείτε σε οποιαδήποτε επισκευή του μηχανήματος. Πρώτα αποσυνδέστε τον αρνητικό ακροδέκτη και μετά τον θετικό. Πρώτα συνδέστε τον θετικό ακροδέκτη και μετά τον αρνητικό.

  • Φορτίζετε την μπαταρία σε ανοικτό χώρο με καλό εξαερισμό, μακριά από σπινθήρες και φλόγες. γάλτε τον φορτιστή από την πρίζα πριν συνδέσετε ή αποσυνδέσετε την μπαταρία. Φοράτε προστατευτικό ρουχισμό και χρησιμοποιείτε μονωμένα εργαλεία.

  Σέρβις της μπαταρίας

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  SΚάθε 25 ώρες
 • Ελέγξτε τη στάθμη του ηλεκτρολύτη.(αν το μηχάνημα είναι αποθηκευμένο, ελέγχετε κάθε 30 ημέρες.)
 • Κίνδυνος

  Ο ηλεκτρολύτης της μπαταρίας περιέχει θειικό οξύ, το οποίο είναι θανατηφόρο σε περίπτωση κατάποσης και προκαλεί σοβαρά εγκαύματα.

  • Μην πιείτε τον ηλεκτρολύτη και αποφύγετε την επαφή με το δέρμα, τα μάτια και τον ρουχισμό. Χρησιμοποιείτε προστατευτικά για τα μάτια και ελαστικά γάντια.

  • Η πλήρωση της μπαταρίας πρέπει να γίνεται μόνο όταν υπάρχει διαθέσιμο καθαρό νερό για την έκπλυση του δέρματος.

  Προειδοποίηση

  Η μη ορθή δρομολόγηση των καλωδίων της μπαταρίας ενδέχεται να προκαλέσει ζημιά στον ελκυστήρα και τα καλώδια, καθώς και σπινθήρες. Με τη σειρά τους, οι σπινθήρες μπορούν να προκαλέσουν έκρηξη των αερίων της μπαταρίας, με αποτέλεσμα την πρόκληση σωματικών βλαβών.

  • ποσυνδέετε πάντα το αρνητικό (μαύρο) καλώδιο της μπαταρίας πριν αποσυνδέσετε το θετικό (κόκκινο) καλώδιο.

  • Συνδέετε πάντα το θετικό (κόκκινο) καλώδιο της μπαταρίας πριν συνδέσετε το αρνητικό (μαύρο) καλώδιο.

  1. Προετοιμάστε το μηχάνημα για συντήρηση. νατρέξτε στην ενότητα Προετοιμασία για συντήρηση.

  2. φαιρέστε το κάλυμμα της μπαταρίας. νατρέξτε στην ενότητα φαίρεση του καλύμματος της μπαταρίας.

  3. φαιρέστε τις τάπες πλήρωσης της μπαταρίας.

  4. Διατηρείτε τη στάθμη του ηλεκτρολύτη στα στοιχεία της μπαταρίας χρησιμοποιώντας απεσταγμένο ή απιονισμένο νερό.

   Note: Μη γεμίζετε τα στοιχεία περισσότερο από τη βάση του δακτυλίου πλήρωσης που υπάρχει μέσα σε κάθε στοιχείο.

  5. Εγκαταστήστε τις τάπες πλήρωσης με τα ανοίγματα εξαερισμού στραμμένα προς τα πίσω (προς το ρεζερβουάρ καυσίμου).

  6. Διατηρείτε καθαρή την άνω πλευρά της μπαταρίας πλένοντάς την περιοδικά με βούρτσα βουτηγμένη σε διάλυμα αμμωνίας ή μαγειρικής σόδας. Μετά τον καθαρισμό ξεπλύνετε την άνω επιφάνεια με νερό.

   Important: Μην αφαιρέσετε τις τάπες πλήρωσης κατά τον καθαρισμό.

  7. Ελέγξτε τους σφιγκτήρες των καλωδίων και τους πόλους της μπαταρίας για ίχνη διάβρωσης. Εάν εντοπίσετε διάβρωση, εκτελέστε τα παρακάτω:

   1. ποσυνδέστε το αρνητικό (–) καλώδιο της μπαταρίας.

   2. ποσυνδέστε το θετικό (+) καλώδιο της μπαταρίας.

   3. Καθαρίστε ξεχωριστά τους σφιγκτήρες και τους πόλους.

   4. Συνδέστε το θετικό (+) καλώδιο της μπαταρίας.

   5. Συνδέστε το αρνητικό (–) καλώδιο της μπαταρίας.

   6. Καλύψτε τους σφιγκτήρες και τους πόλους με προστατευτικό υλικό για πόλους μπαταριών.

  8. εβαιωθείτε ότι οι σφιγκτήρες έχουν εφαρμόσει σφιχτά στους πόλους της μπαταρίας.

  9. Εγκαταστήστε το κάλυμμα της μπαταρίας.

  Note: ποθηκεύετε το μηχάνημα σε χώρους με χαμηλότερη θερμοκρασία παρά υψηλότερη για να αποφύγετε την ταχεία εκφόρτιση της μπαταρίας.

  σφάλειες

  Σέρβις της ασφαλειοθήκης

  1. νασηκώστε το κάλυμμα από τον βραχίονα ελέγχου (Σχήμα 70).

   g352264
  2. Εντοπίστε την καμένη ασφάλεια στην υποδοχή της ασφάλειας ή την ασφαλειοθήκη (Σχήμα 70).

  3. ντικαταστήστε την ασφάλεια με μία ίδιου τύπου και προδιαγραφών.

  4. Εγκαταστήστε το κάλυμμα στον βραχίονα ελέγχου (Σχήμα 70).

  Σέρβις της ασφάλειας Τηλεματικής

  1. φαιρέστε το κάλυμμα της μπαταρίας. φαίρεση του καλύμματος της μπαταρίας.

  2. φαιρέστε την τάπα από τη υποδοχή της ασφάλειας σε σειρά (Σχήμα 71).

   g352298
  3. ντικαταστήστε την ασφάλεια (10 ).

  4. Συναρμολογήστε την τάπα στην υποδοχή της ασφάλειας σε σειρά.

  5. Εγκαταστήστε το κάλυμμα της μπαταρίας.

  Συντήρηση συστήματος μετάδοσης κίνησης

  Έλεγχος πίεσης ελαστικών

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Πριν από κάθε χρήση ή καθημερινά
 • Ελέγξτε τα πέλματα των ελαστικών.
 • Κίνδυνος

  Η χαμηλή πίεση στα ελαστικά περιορίζει την ευστάθεια του μηχανήματος κατά την πλευρική κίνηση σε επικλινή εδάφη. υτό μπορεί να προκαλέσει ανατροπή, η οποία ενδέχεται να οδηγήσει σε τραυματισμό ή θάνατο.

  Μην εφαρμόζετε μικρότερη πίεση από την ενδεδειγμένη στα ελαστικά.

  Note: Διατηρείτε την συνιστώμενη πίεση σε όλα τα ελαστικά για να εξασφαλίζετε την καλή ποιότητα κοπής και τη σωστή απόδοση του μηχανήματος.

  1. Μετρήστε την πίεση αέρα σε κάθε ελαστικό. Η σωστή πίεση στα ελαστικά είναι 83 kPa (12 psi).

  2. Εάν χρειάζεται, προσθέστε ή αφαιρέστε αέρα από το ελαστικό μέχρι η πίεσή του να είναι ίση με 83 kPa (12 psi).

  Σύσφιξη των παξιμαδιών τροχών

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Μετά την πρώτη ώρα
 • Σφίξτε με την κατάλληλη ροπή τα παξιμάδια τροχών.
 • Μετά τις πρώτες 10 ώρες
 • Σφίξτε με την κατάλληλη ροπή τα παξιμάδια τροχών.
 • Κάθε 200 ώρες
 • Σφίξτε με την κατάλληλη ροπή τα παξιμάδια τροχών.
 • Σφίξτε σταυρωτά τα παξιμάδια των τροχών με ροπή 103 έως 127 N∙m.

  Προειδοποίηση

  Η μη διατήρηση της κατάλληλης ροπής των παξιμαδιών των τροχών μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό.

  Ελέγχετε τη σύσφιξη των παξιμαδιών των τροχών.

  Ρύθμιση του συστήματος κίνησης πορείας για τη νεκρά

  ν το μηχάνημα κινείται με το πεντάλ στη θέση Νεκράς, ρυθμίστε το έκκεντρο κίνησης πορείας.

  1. Σταθμεύστε το μηχάνημα σε επίπεδο έδαφος, χαμηλώστε τις μονάδες κοπής, βάλτε χειρόφρενο, σβήστε τον κινητήρα και αφαιρέστε το κλειδί από τον διακόπτη μίζας.

  2. νυψώστε από το έδαφος έναν εμπρόσθιο και έναν οπίσθιο τροχό και στηρίξτε το πλαίσιο σε τάκους ή τρίποδες.

   Προειδοποίηση

   ν το μηχάνημα δεν στηριχθεί επαρκώς μπορεί να πέσει αιφνίδια, τραυματίζοντας όσους βρίσκονται κάτω από αυτό.

   Ο εμπρόσθιος και ο οπίσθιος τροχός πρέπει να ανυψωθούν από το έδαφος, διαφορετικά το μηχάνημα θα μετακινηθεί κατά τη ρύθμιση.

  3. Ξεσφίξτε το παξιμάδι ασφάλισης του έκκεντρου ρύθμισης πορείας (Σχήμα 72).

   g352331

   Προειδοποίηση

   Ο κινητήρας πρέπει να βρίσκεται σε λειτουργία για να μπορέσει να πραγματοποιηθεί η τελική ρύθμιση του έκκεντρου ρύθμισης πορείας. Η επαφή με πολύ θερμά ή κινούμενα μέρη μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό.

   Κρατάτε τα χέρια, τα πόδια, το πρόσωπο και τα άλλα μέρη του σώματός σας μακριά από τον σιγαστήρα, άλλα θερμά μέρη του κινητήρα και τα περιστρεφόμενα μέρη.

  4. Θέστε τον κινητήρα σε λειτουργία και περιστρέψτε το εξαγωνικό παξιμάδι του έκκεντρου και προς τις δύο κατευθύνσεις για να εντοπίσετε τη μεσαία θέση που αντιστοιχεί στη νεκρά.

  5. Σφίξτε το παξιμάδι ασφάλισης για να κλειδώσετε τη ρύθμιση.

  6. Σβήστε τον κινητήρα.

  7. φαιρέστε τους τρίποδες ή τους τάκους στήριξης και χαμηλώστε το μηχάνημα ώστε να στηρίζεται στο έδαφος. Οδηγήστε δοκιμαστικά το μηχάνημα ώστε να βεβαιωθείτε ότι δεν κινείται όταν το πεντάλ του γκαζιού είναι στη νεκρά.

  Συντήρηση συστήματος ψύξης

  σφάλεια συστήματος ψύξης

  • Η κατάποση ψυκτικού υγρού του κινητήρα μπορεί να προκαλέσει δηλητηρίαση· να φυλάσσεται μακριά από παιδιά και κατοικίδια.

  • Η απόρριψη θερμού, πεπιεσμένου ψυκτικού υγρού ή η επαφή με θερμό ψυγείο και τα γύρω μέρη μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκαύματα.

   • φήνετε πάντα τον κινητήρα να κρυώσει για τουλάχιστον 15 λεπτά προτού αφαιρέσετε την τάπα του ψυγείου.

   • Χρησιμοποιήστε πανί για να ανοίξετε την τάπα ψυγείου και ανοίξτε την αργά για να απελευθερωθεί ο ατμός.

  Προδιαγραφές ψυκτικού υγρού

  Το δοχείο ψυκτικού υγρού περιέχει από το εργοστάσιο διάλυμα 50/50 νερού και ψυκτικού υγρού αιθυλενογλυκόλης μακράς διαρκείας.

  Important: Χρησιμοποιείτε μόνο ψυκτικά υγρά του εμπορίου που καλύπτουν τις προδιαγραφές που αναγράφονται στον πίνακα «Πρότυπα ψυκτικών υγρών μακράς διάρκειας».Μη χρησιμοποιείτε συμβατικό (πράσινο) ψυκτικό υγρό τεχνολογίας ανόργανων οξέων (IAT) στο μηχάνημά σας. Μην αναμιγνύετε ψυκτικά υγρά μακράς διαρκείας με συμβατικά.

  Πίνακας τύπων ψυκτικού υγρού

  Τύπος ψυκτικού υγρού αιθυλενογλυκόλης

  Τύπος αναστολέα διάβρωσης

  ντιπηκτικό μακράς διαρκείας

  Τεχνολογίας οργανικών οξέων (OAT)

  Important: Μη βασίζεστε στο χρώμα του ψυκτικού υγρού για να διακρίνετε τη διαφορά ανάμεσα σε ένα συμβατικό (πράσινο) ψυκτικό υγρό τεχνολογίας ανόργανων οξέων (IAT) και ένα μακράς διαρκείας.Οι κατασκευαστές ψυκτικών υγρών μακράς διαρκείας χρησιμοποιούν τους εξής χρωματισμούς: κόκκινο, ροζ, πορτοκαλί, κίτρινο, μπλε, γαλαζοπράσινο, μοβ και πράσινο. Χρησιμοποιείτε ψυκτικά υγρά που καλύπτουν τις προδιαγραφές του πίνακα «Πρότυπα ψυκτικών υγρών μακράς διάρκειας».

  Πρότυπα ψυκτικών υγρών μακράς διάρκειας

  ATSM International

  SAE International

  D3306 και D4985

  J1034, J814 και 1941

  Important: Η αναλογία του διαλύματος ψυκτικού υγρού και νερού πρέπει να είναι 50/50.

  • Συμβουλή: Εάν χρησιμοποιείτε συμπυκνωμένο ψυκτικό υγρό, αναμίξτε το με απεσταγμένο νερό.

  • Προτεινόμενη επιλογή: Εάν δεν διαθέτετε απεσταγμένο νερό, χρησιμοποιήστε έτοιμο διάλυμα ψυκτικού υγρού αντί για συμπυκνωμένο.

  • Ελάχιστη απαίτηση: Εάν δεν διαθέτετε ούτε απεσταγμένο νερό ούτε έτοιμο διάλυμα ψυκτικού υγρού, αναμίξτε συμπυκνωμένο ψυκτικό υγρό με καθαρό πόσιμο νερό.

  Έλεγχος στάθμης ψυκτικού υγρού

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Πριν από κάθε χρήση ή καθημερινά
 • Ελέγξτε τη στάθμη του ψυκτικού υγρού του κινητήρα.
 • Χωρητικότητα συστήματος ψύξης: περίπου 5,7 L

  Προσοχή

  Εάν ο κινητήρας βρισκόταν σε λειτουργία, το πεπιεσμένο ψυκτικό υγρό θα έχει υψηλή θερμοκρασία και μπορεί να διαφύγει και να προκαλέσει εγκαύματα.

  • Μην ανοίγετε την τάπα του ψυγείου όταν ο κινητήρας βρίσκεται σε λειτουργία.

  • Χρησιμοποιήστε πανί για να ανοίξετε την τάπα ψυγείου και ανοίξτε την αργά για να απελευθερωθεί ο ατμός.

  1. Προετοιμάστε το μηχάνημα για συντήρηση. νατρέξτε στην ενότητα Προετοιμασία για συντήρηση.

  2. πασφαλίστε και ανοίξτε το καπό.

  3. Ελέγξτε τη στάθμη του ψυκτικού υγρού στο δοχείο διαστολής (Σχήμα 73).

   g027618

   Note: Με τον κινητήρα κρύο, η στάθμη του ψυκτικού υγρού θα πρέπει να είναι περίπου στη μέση μεταξύ των σημαδιών που υπάρχουν στο πλάι του δοχείου.

  4. Εάν η στάθμη του ψυκτικού υγρού είναι χαμηλή, αφαιρέστε την τάπα του δοχείου διαστολής, προσθέστε προβλεπόμενο ψυκτικό υγρό μέχρι η στάθμη στο δοχείο να βρίσκεται στη μέση μεταξύ των ενδείξεων που υπάρχουν στο πλάι του και, μετά, τοποθετήστε ξανά την τάπα στο δοχείο.

   Important: Μη γεμίζετε υπερβολικά το δοχείο διαστολής.

  5. Κλείστε και ασφαλίστε το καπό.

  Καθαρισμός του συστήματος ψύξης του κινητήρα

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Πριν από κάθε χρήση ή καθημερινά
 • Καθαρίστε το ψυγείο και τον ψύκτη λαδιού.
 • Κάθε 2 χρόνια
 • δειάστε και εκπλύνετε το σύστημα ψυκτικού υγρού (αναθέστε την εργασία σε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο σέρβις ή ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο Σέρβις).
 • πομακρύνετε καθημερινά τυχόν υπολείμματα από τον ψύκτη λαδιού και το ψυγείο. Καθαρίζετε συχνότερα υπό συνθήκες αυξημένων ρύπων.

  1. Προετοιμάστε το μηχάνημα για συντήρηση. νατρέξτε στην ενότητα Προετοιμασία για συντήρηση.

  2. νυψώστε το καπό.

  3. Καθαρίστε σχολαστικά τον χώρο του κινητήρα από όλα τα ξένα υλικά.

  4. φαιρέστε την κάτω προστατευτική ποδιά του ψυγείου (Σχήμα 74).

   g352363
  5. Καθαρίστε σχολαστικά και τις δύο πλευρές του ψυγείου χρησιμοποιώντας νερό ή πεπιεσμένο αέρα (Σχήμα 74).

  6. Τοποθετήστε την κάτω προστατευτική ποδιά του ψυγείου.

  7. Κλείστε και ασφαλίστε το καπό.

  Συντήρηση φρένων

  Ρύθμιση του χειρόφρενου

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Κάθε 200 ώρες
 • Ελέγξτε τη ρύθμιση του χειρόφρενου.
  1. Προετοιμάστε το μηχάνημα για συντήρηση. νατρέξτε στην ενότητα Προετοιμασία για συντήρηση.

  2. Ξεσφίξτε τη βίδα συγκράτησης που στερεώνει τη χειρόβιδα στον μοχλό του χειρόφρενου (Σχήμα 75).

   g008923
  3. Περιστρέψτε τη χειρόβιδα μέχρι να απαιτείται δύναμη 133 έως 178 N για την ενεργοποίηση του μοχλού.

  4. Σφίξτε τη βίδα συγκράτησης.

  Σέρβις των φρένων στάθμευσης

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Κάθε 400 ώρες
 • Κάντε σέρβις των φρένων στάθμευσης.
 • Προετοιμασία του μηχανήματος

  1. Προετοιμάστε το μηχάνημα για συντήρηση. νατρέξτε στην ενότητα Προετοιμασία για συντήρηση.

  2. νυψώστε την εμπρός πλευρά του μηχανήματος.

  3. Στηρίξτε το μηχάνημα με τρίποδες που είναι κατάλληλοι για το βάρος τους μηχανήματός σας. νατρέξτε στην ενότητα Τεχνικά χαρακτηριστικά.

  4. Επαναλάβετε τα βήματα 2 και 3 στην άλλη πλευρά του μηχανήματος.

  φαίρεση των εμπρόσθιων τροχών

  1. φαιρέστε τα 4 παξιμάδια τροχών που στερεώνουν τον εμπρόσθιο τροχό στην πλήμνη και αφαιρέστε τον τροχό (Σχήμα 76).

   g332518
  2. Επαναλάβετε το βήμα 1 στην άλλη πλευρά του μηχανήματος.

  φαίρεση πλήμνης τροχού και ταμπούρου

  Ειδικά εργαλεία: Εξολκέας πλήμνης —Κωδ. προϊόντος Toro TOR4097

  1. φαιρέστε ο παξιμάδι ασφάλισης που στερεώνει στην πλήμνη στον κινητήριο άξονα τροχού (Σχήμα 77 ή Σχήμα 78).

   g332519
   g332520
  2. Επαναλάβετε το βήμα 1 στην άλλη πλευρά του μηχανήματος.

  3. Λύστε το χειρόφρενο.

  4. Χρησιμοποιήστε τον προβλεπόμενο εξολκέα πλήμνης για να αφαιρέσετε την πλήμνη και το ταμπούρο από τον κινητήριο άξονα τροχού (Σχήμα 77 ή Σχήμα 78).

  5. φαιρέστε τη σφήνα από τον κινητήριο άξονα τροχού (Σχήμα 79).

   g332521
  6. Επαναλάβετε τα βήματα 4 και 5 στην άλλη πλευρά του μηχανήματος.

  Καθαρισμός ταμπούρου και σιαγόνων

  Και στις δύο πλευρές του μηχανήματος, καθαρίστε το εσωτερικό των ταμπούρων, τις σιαγόνες, την πλάκα στερέωσης (Σχήμα 80), και εάν είναι εγκατεστημένα, καθαρίστε το προαιρετικό προστατευτικό κάλυμμα για το γρασίδι από κομμένο γρασίδι, ακαθαρσίες και σκόνη.

  g332543

  Έλεγχος και λίπανση του άξονα του εκκέντρου φρένων

  1. Στην εσωτερική πλευρά της πλάκας στερέωσης του φρένου (σε μηχανήματα χωρίς το προαιρετικό προστατευτικό κάλυμμα γρασιδιού για τους τροχούς) ή το προστατευτικό κάλυμμα τροχού (σε μηχανήματα με το προαιρετικό προστατευτικό κάλυμμα γρασιδιού για τους τροχούς), ψεκάστε αντισκωριακό σπρέι μεταξύ του άξονα του εκκέντρου φρένων και της πλάτης (Σχήμα 81 ή Σχήμα 82).

   g332544
   g332545
  2. Μετακινήστε τον μοχλό του χειρόφρενου πάνω και κάτω για να βεβαιωθείτε ότι ο μοχλός για έκκεντρο φρένων κινείται ελεύθερα (Σχήμα 83).

   Note: ν το έκκεντρο φρένων μαγκώνει, επισκευάστε ή αντικαταστήστε το έκκεντρο φρένων. νατρέξτε στο Εγχειρίδιο Σέρβις του μηχανήματός σας.

   g332560
  3. Επαναλάβετε τα βήματα 1 και 2 στην άλλη πλευρά του μηχανήματος.

  4. Κατεβάστε (λύστε) το χειρόφρενο.

  Έλεγχος συνδέσμων φρένων

  1. Ελέγξτε το δεξιό και αριστερό συγκρότημα ντίζας φρένων (Σχήμα 84) για βλάβες και φθορές.

   Note: Εάν τα εξαρτήματα της ντίζας φρένων είναι φθαρμένα ή έχουν βλάβη, αντικαταστήστε τα. νατρέξτε στο Εγχειρίδιο Σέρβις του μηχανήματός σας.

   g332541
  2. Ελέγξτε τον στροφέα φρένων (Σχήμα 84) για βλάβες και φθορές.

   Εάν ο στροφέας φρένων είναι φθαρμένος ή έχει βλάβη, αντικαταστήστε τον. νατρέξτε στο Εγχειρίδιο Σέρβις του μηχανήματός σας.

  Εγκατάσταση πλήμνης τροχού και ταμπούρου

  1. Καθαρίστε σχολαστικά την πλήμνη του τροχού και τον άξονα του υδραυλικού κινητήρα.

  2. Εφαρμόστε τη σφήνα στον σφηναύλακα του κινητήριου άξονα τροχού (Σχήμα 85).

   g332521
  3. Εγκαταστήστε την πλήμνη και το ταμπούρο στον κινητήριο άξονα τροχού (Σχήμα 86 ή Σχήμα 87).

   g332519
   g332520
  4. Στερεώστε την πλήμνη στον άξονα με το παξιμάδι ασφάλισης (Σχήμα 86 ή Σχήμα 87) και σφίξτε το με το χέρι.

   Note: Οι σιαγόνες και η πλάκα στερέωσης πρέπει να είναι ομόκεντρα ευθυγραμμισμένες με το ταμπούρο. ν οι σιαγόνες, η πλάκα και το ταμπούρο δεν ευθυγραμμίζονται ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο Σέρβις του μηχανήματός σας.

  5. Επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 4 στην άλλη πλευρά του μηχανήματος.

  Εγκατάσταση του τροχού

  1. Εγκαταστήστε τον τροχό στην πλήμνη με τα 4 παξιμάδια τροχών (Σχήμα 88) και σφίξτε τα παξιμάδια με το χέρι.

   g332518
  2. Επαναλάβετε το βήμα 1 στην άλλη πλευρά του μηχανήματος.

  3. φαιρέστε τους τρίποδες στήριξης και χαμηλώστε το μηχάνημα στο έδαφος.

  4. Σφίξτε σταυρωτά τα παξιμάδια των τροχών με ροπή 95 έως 122 N∙m.

  5. Σφίξτε το παξιμάδι ασφάλισης με ροπή 339 έως 372 N∙m.

  6. Ελέγξτε το χειρόφρενο και ρυθμίστε το αν είναι απαραίτητο. νατρέξτε στην ενότητα Σέρβις των φρένων στάθμευσης.

  Συντήρηση ιμάντων

  Σέρβις των ιμάντων του κινητήρα

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Μετά τις πρώτες 10 ώρες
 • Ελέγξτε την κατάσταση και την τάνυση όλων των ιμάντων.
 • Κάθε 100 ώρες
 • Ελέγξτε την κατάσταση και την τάνυση όλων των ιμάντων.
 • Τάνυση του ιμάντα εναλλάκτη/ανεμιστήρα

  1. Προετοιμάστε το μηχάνημα για συντήρηση. νατρέξτε στην ενότητα Προετοιμασία για συντήρηση.

  2. πασφαλίστε και ανοίξτε το καπό.

  3. Ελέγξτε την τάνυση του ιμάντα εναλλάκτη πιέζοντάς τον στο μέσο μεταξύ των τροχαλιών του εναλλάκτη και του στροφαλοφόρου.

   Note: Με δύναμη 98 N ο ιμάντας πρέπει να κάμπτεται κατά 11 mm (7/16").

   g008916
  4. ν η κάμψη δεν είναι η σωστή, ολοκληρώστε την παρακάτω διαδικασία για να τεντώσετε τον ιμάντα:

   1. Ξεσφίξτε το μπουλόνι που στερεώνει τον κρίκο στον κινητήρα και το μπουλόνι που στερεώνει τον εναλλάκτη στον κρίκο.

   2. Τοποθετήστε έναν λοστό μεταξύ του εναλλάκτη και του κινητήρα και τραβήξτε τον εναλλάκτη προς τα έξω.

   3. Όταν πετύχετε την κατάλληλη τάνυση του ιμάντα, σφίξτε τα μπουλόνια του εναλλάκτη και του κρίκου για να κλειδώσετε τη ρύθμιση.

  5. Κλείστε και ασφαλίστε το καπό.

  ντικατάσταση του ιμάντα υδροστατικής μετάδοσης

  1. Εφαρμόστε ένα καρυδάκι ή ένα μικρό κομμάτι σωλήνα στο άκρο του ελατηρίου τάνυσης του ιμάντα.

   Προειδοποίηση

   Για να αντικαταστήσετε τον ιμάντα υδροστατικής μετάδοσης πρέπει να εκτονώσετε το ελατήριο, το οποίο βρίσκεται υπό υψηλό φορτίο. Η εκτόνωση του ελατηρίου με λανθασμένο τρόπο μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό.

   Να είστε προσεκτικοί κατά την εκτόνωση του ελατηρίου.

  2. Πιέστε το άκρο του ελατηρίου προς τα κάτω και έξω από την εγκοπή που υπάρχει στην γλωττίδα της βάσης της αντλίας και μετακινήστε το άκρο του ελατηρίου προς τα εμπρός (Σχήμα 90).

   g350053
  3. ντικαταστήστε τον ιμάντα.

  4. Πιέστε το άκρο του ελατηρίου προς τα κάτω και μέσα και ευθυγραμμίστε το με την εγκοπή που υπάρχει στην γλωττίδα της βάσης της αντλίας.

  Συντήρηση συστήματος χειριστηρίων

  Ρύθμιση της ταχύτητας πορείας κοπής

  1. Προετοιμάστε το μηχάνημα για συντήρηση. νατρέξτε στην ενότητα Προετοιμασία για συντήρηση.

  2. Ξεσφίξτε το ασφαλιστικό παξιμάδι της βίδας αναστολέα ταχύτητας.

  3. Ρυθμίστε τη βίδα αναστολέα ταχύτητας ως εξής:

   Note: Η ταχύτητα κοπής έχει ρυθμιστεί από το εργοστάσιο στα 9,7 km/h.

   • Για να μειώσετε την ταχύτητα κοπής, στρέψτε τη βίδα αναστολέα ταχύτητας (Σχήμα 91) δεξιόστροφα.

   • Για να αυξήσετε την ταχύτητα κοπής, στρέψτε τη βίδα αναστολέα ταχύτητας αριστερόστροφα.

   g352075
  4. κινητοποιήστε τη βίδα αναστολέα ταχύτητας και σφίξτε το ασφαλιστικό παξιμάδι.

  5. Οδηγήστε δοκιμαστικά το μηχάνημα για να επιβεβαιώσετε της ρύθμιση της μέγιστης ταχύτητας κοπής.

  Ρύθμιση του γκαζιού

  1. Προετοιμάστε το μηχάνημα για συντήρηση. νατρέξτε στην ενότητα Προετοιμασία για συντήρηση.

  2. πασφαλίστε και ανοίξτε το καπό.

  3. Μετακινήστε τον μοχλό γκαζιού προς τα πίσω μέχρι να τερματίσει στην εγκοπή του πίνακα ελέγχου.

  4. Ξεσφίξτε τον σύνδεσμο της ντίζας γκαζιού που υπάρχει στον βραχίονα του μοχλού της αντλίας έγχυσης (Σχήμα 92).

   g020336
  5. Σταθεροποιήστε τον βραχίονα του μοχλού αντλίας έγχυσης στον αναστολέα χαμηλών στροφών ρελαντί και σφίξτε τον σύνδεσμο της ντίζας.

  6. Ξεσφίξτε τις βίδες που στερεώνουν το χειριστήριο του γκαζιού στον πίνακα ελέγχου.

  7. Ωθήστε το μοχλό ελέγχου γκαζιού τέρμα μπροστά.

  8. Σύρετε την πλάκα του αναστολέα μέχρι να ακουμπήσει τον μοχλό γκαζιού και σφίξτε τις βίδες που στερεώνουν το χειριστήριο του γκαζιού στον πίνακα ελέγχου.

  9. ν το γκάζι δεν παραμένει στη θέση του κατά τη λειτουργία, σφίξτε το παξιμάδι ασφάλισης που ρυθμίζει την τριβή στον μοχλό ελέγχου γκαζιού με ροπή 5 έως 6 N∙m.

   Note: Η μέγιστη απαιτούμενη δύναμη για τον χειρισμό του μοχλού ελέγχου γκαζιού πρέπει να είναι 89 N.

  10. Κλείστε και ασφαλίστε το καπό.

  Συντήρηση υδραυλικού συστήματος

  σφάλεια υδραυλικού συστήματος

  • Σε περίπτωση διείσδυσης υγρού στο δέρμα αναζητήστε αμέσως τη βοήθεια ιατρού. ν διαπεράσει υγρό το δέρμα, θα πρέπει να αφαιρεθεί χειρουργικά εντός λίγων ωρών από γιατρό.

  • Προτού αναπτύξετε πίεση στο σύστημα, βεβαιωθείτε ότι οι υδραυλικές σωληνώσεις και οι εύκαμπτοι σωλήνες βρίσκονται σε καλή κατάσταση και ότι έχουν σφιχτεί σωστά όλοι οι σύνδεσμοι του υδραυλικού συστήματος.

  • Κρατάτε το σώμα και τα χέρια σας μακριά από μικρές τρύπες ή ακροφύσια από τα οποία εκτινάσσεται υδραυλικό υγρό με μεγάλη πίεση.

  • Για να εντοπίσετε τυχόν διαρροές του υδραυλικού συστήματος χρησιμοποιείτε χαρτόνι ή χαρτί.

  • Προτού εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία στο υδραυλικό σύστημα εκτονώνετε με ασφάλεια όλη την πίεση από αυτό.

  Έλεγχος των υδραυλικών σωληνώσεων και εύκαμπτων σωλήνων

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Πριν από κάθε χρήση ή καθημερινά
 • Ελέγξτε τις υδραυλικές σωληνώσεις και τους εύκαμπτους σωλήνες.
 • Ελέγχετε τις υδραυλικές σωληνώσεις και τους εύκαμπτους σωλήνες για διαρροές, τσακίσματα, χαλαρωμένα στηρίγματα, φθορά, χαλάρωση συνδέσεων, φθορές από τον καιρό και χημικές αλλοιώσεις. Πραγματοποιείτε όλες τις απαραίτητες επισκευές πριν από τη λειτουργία.

  Προδιαγραφές υδραυλικού υγρού

  Η δεξαμενή γεμίζεται στο εργοστάσιο με υψηλής ποιότητας υδραυλικό υγρό. Ελέγξτε τη στάθμη του υδραυλικού υγρού προτού θέσετε τον κινητήρα σε λειτουργία για πρώτη φορά και, στη συνέχεια, ελέγχετε τη στάθμη καθημερινά. νατρέξτε στην ενότητα Έλεγχος της στάθμης του υδραυλικού υγρού.

  Συνιστώμενο υδραυλικό υγρό: Toro PX Extended Life Hydraulic Fluid· διατίθεται σε κάδους 19 l (5 γαλόνια ΗΠ) ή τύμπανα 208 l (55 γαλόνια ΗΠ).

  Note: Εάν χρησιμοποιείτε το συνιστώμενο ανταλλακτικό υγρό, απαιτείται λιγότερο συχνή αλλαγή υγρού και φίλτρου στο μηχάνημα.

  Εναλλακτικά υδραυλικά υγρά: Εάν το Toro PX Extended Life Hydraulic Fluid δεν είναι διαθέσιμο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε άλλο συμβατικό υδραυλικό υγρό με βάση το πετρέλαιο, εφόσον οι προδιαγραφές του περιλαμβάνονται στο εύρος που παρατίθεται στη συνέχεια για όλες τις ιδιότητες του υλικού και πληροί όλα τα ισχύοντα πρότυπα του κλάδου. Μη χρησιμοποιείτε συνθετικό υγρό. Για να βρείτε το προϊόν που ανταποκρίνεται στις ανάγκες σας, συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο από τον οποίο προμηθεύεστε τα λιπαντικά σας.

  Note: Η Toro δεν αναλαμβάνει ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται από χρήση ακατάλληλων υποκατάστατων, οπότε χρησιμοποιήστε μόνο προϊόντα αξιόπιστων κατασκευαστών οι οποίοι τεκμηριώνουν τις συστάσεις τους.

  Υδραυλικό υγρό με υψηλό δείκτη ιξώδους / χαμηλό σημείο ροής και αντιφθορικές ιδιότητες, ISO VG 46

  Ιδιότητες υλικού: 
   Ιξώδες, ASTM D445cSt στους 40°C 44 έως 48
   Δείκτης ιξώδους ASTM D2270140 ή υψηλότερος
   Σημείο ροής, ASTM D97-37°C έως -45°C
   Προδιαγραφές κλάδου:Eaton Vickers 694 (I-286-S, M-2950-S/35VQ25 ή M-2952-S)

  Note: Πολλά υδραυλικά υγρά είναι σχεδόν άχρωμα, οπότε ο εντοπισμός διαρροών είναι δύσκολος. Διατίθεται πρόσθετο κόκκινου χρώματος για το υδραυλικό υγρό σε φιάλες των 20ml (0,67fl oz). Μία φιάλη αρκεί για 15 έως 22 l (4 έως 6 γαλόνια ΗΠ) υδραυλικού υγρού. Παραγγείλετε το προϊόν με κωδικό 44-2500 στον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Toro.

  Important: Το υγρό Toro Premium Synthetic Biodegradable Hydraulic Fluid είναι το μόνο συνθετικό βιοδιασπώμενο υδραυλικό υγρό που είναι εγκεκριμένο από την Toro. υτό το υγρό είναι συμβατό με τα ελαστομερή που χρησιμοποιούνται στα υδραυλικά συστήματα Toro και είναι κατάλληλο για μεγάλο εύρος συνθηκών θερμοκρασίας. Το υγρό είναι συμβατό με τα συμβατικά ορυκτέλαια, αλλά για μέγιστη βιοαποδομησιμότητα και απόδοση, θα πρέπει να γίνεται σχολαστική έκπλυση του συμβατικού υγρού από το υδραυλικό σύστημα. Το λάδι διατίθεται σε κάδους 19 l (5 γαλόνια ΗΠ) ή 208 l (55 γαλόνια ΗΠ) από τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Toro.

  Έλεγχος της στάθμης του υδραυλικού υγρού

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Πριν από κάθε χρήση ή καθημερινά
 • Ελέγξτε τη στάθμη του υδραυλικού υγρού.
 • Η δεξαμενή γεμίζεται στο εργοστάσιο με υψηλής ποιότητας υδραυλικό υγρό. Η καλύτερη στιγμή να ελέγξετε το υδραυλικό υγρό είναι όταν το υγρό είναι κρύο. Το μηχάνημα θα πρέπει να βρίσκεται στη ρύθμιση μεταφοράς.

  1. Προετοιμάστε το μηχάνημα για συντήρηση. νατρέξτε στην ενότητα Προετοιμασία για συντήρηση.

  2. Καθαρίστε την περιοχή γύρω από το στόμιο πλήρωσης και την τάπα του δοχείου υδραυλικού υγρού (Σχήμα 93) και αφαιρέστε την τάπα.

   g341294
  3. φαιρέστε τον δείκτη στάθμης από το στόμιο πλήρωσης και σκουπίστε τον με καθαρό πανί.

  4. Εισαγάγετε τον δείκτη στάθμης στο στόμιο πλήρωσης και έπειτα αφαιρέστε τον και ελέγξτε τη στάθμη του υγρού.

   Note: Η στάθμη του υγρού θα πρέπει να απέχει το πολύ 6 mm (1/4") από το σημάδι στον δείκτη στάθμης.

  5. ν η στάθμη είναι χαμηλή, προσθέστε την κατάλληλη ποσότητα προβλεπόμενου υγρού για να φτάσει στην ένδειξη «πλήρες». νατρέξτε στην ενότητα Προδιαγραφές υδραυλικού υγρού.

   Important: Μην γεμίζετε υπερβολικά το δοχείο υδραυλικού υγρού.

  6. Τοποθετήστε τον δείκτη στάθμης και την τάπα στο στόμιο πλήρωσης.

  Χωρητικότητα σε υδραυλικό υγρό

  22,7 L. νατρέξτε στην ενότητα Προδιαγραφές υδραυλικού υγρού

  λλαγή του υδραυλικού υγρού

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Κάθε 800 ώρες
 • Εάν δεν χρησιμοποιείτε το συνιστώμενο υδραυλικό υγρό ή έχετε στο παρελθόν γεμίσει τη δεξαμενή υδραυλικού υγρού με εναλλακτικό υγρό, αλλάξτε το υδραυλικό υγρό.
 • Κάθε 2000 ώρες
 • Εάν χρησιμοποιείτε το συνιστώμενο υδραυλικό υγρό, αλλάξτε το υδραυλικό υγρό.
 • Προειδοποίηση

  Το πολύ θερμό υδραυλικό υγρό μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκαύματα.

  φήνετε το υδραυλικό υγρό να κρυώσει προτού εκτελέσετε οποιαδήποτε συντήρηση στο υδραυλικό σύστημα.

  Εάν το υγρό έχει ίχνη ρύπανσης, επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Toro, καθώς ενδέχεται να απαιτείται έκπλυση του συστήματος. Το υγρό που έχει υποστεί ρύπανση έχει γαλακτώδη ή μαύρη όψη σε σύγκριση με το καθαρό λάδι.

  1. Προετοιμάστε το μηχάνημα για συντήρηση. νατρέξτε στην ενότητα Προετοιμασία για συντήρηση.

  2. ποσυνδέστε τον μεγάλο υδραυλικό εύκαμπτο σωλήνα (Σχήμα 94) από το δοχείο και αφήστε το υδραυλικό υγρό να αδειάσει σε δοχείο συλλογής.

   g020253
  3. Όταν σταματήσει η ροή του υγρού, εγκαταστήστε τον υδραυλικό εύκαμπτο σωλήνα.

  4. Γεμίστε το δοχείο (Σχήμα 95) με περίπου 22,7 L υδραυλικού υγρού. νατρέξτε στην ενότητα Προδιαγραφές υδραυλικού υγρού.

   Important: Χρησιμοποιείτε μόνο τα προβλεπόμενα υδραυλικά υγρά. Η χρήση άλλων υγρών μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο υδραυλικό σύστημα.

   g341294
  5. Τοποθετήστε τον δείκτη στάθμης και την τάπα στο στόμιο πλήρωσης.

  6. άλτε μπροστά τον κινητήρα και χρησιμοποιήστε όλα τα υδραυλικά χειριστήρια για να κατανείμετε το υδραυλικό υγρό σε όλο το σύστημα.

  7. Ελέγξτε για τυχόν διαρροές και έπειτα σβήστε τον κινητήρα.

  8. Ελέγξτε τη στάθμη του υδραυλικού υγρού και προσθέστε αρκετή ποσότητα ώστε η στάθμη να φτάσει στο σημάδι Full (Γεμάτο) του δείκτη στάθμης.

   Important: Μην γεμίζετε υπερβολικά τη δεξαμενή.

  λλαγή του φίλτρου υδραυλικού συστήματος

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Κάθε 800 ώρες
 • Εάν δεν χρησιμοποιείτε το συνιστώμενο υδραυλικό υγρό ή έχετε στο παρελθόν γεμίσει τη δεξαμενή υδραυλικού υγρού με εναλλακτικό υγρό, αντικαταστήστε το φίλτρο του υδραυλικού συστήματος.
 • Κάθε 1000 ώρες
 • Εάν χρησιμοποιείτε το συνιστώμενο υδραυλικό υγρό, αντικαταστήστε το φίλτρο του υδραυλικού συστήματος.
 • Προειδοποίηση

  Το πολύ θερμό υδραυλικό υγρό μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εγκαύματα.

  φήνετε το υδραυλικό υγρό να κρυώσει προτού εκτελέσετε οποιαδήποτε συντήρηση στο υδραυλικό σύστημα.

  Χρησιμοποιείτε γνήσια ανταλλακτικά φίλτρα της Toro (κωδ. προϊόντος 86-3010).

  Important: Η χρήση οποιουδήποτε άλλου φίλτρου μπορεί να ακυρώσει την εγγύηση για ορισμένα εξαρτήματα.

  1. Προετοιμάστε το μηχάνημα για συντήρηση. νατρέξτε στην ενότητα Προετοιμασία για συντήρηση.

  2. Καθαρίστε τον χώρο γύρω από την επιφάνεια τοποθέτησης του φίλτρου. Τοποθετήστε ένα δοχείο συλλογής κάτω από το φίλτρο (Σχήμα 96) και αφαιρέστε το φίλτρο.

   g034351
  3. Λιπάνετε την τσιμούχα του καινούριου φίλτρου και γεμίστε το με υδραυλικό υγρό.

  4. εβαιωθείτε ότι η επιφάνεια τοποθέτησης του φίλτρου είναι καθαρή. ιδώστε το φίλτρο μέχρι η φλάντζα να έρθει σε επαφή με την επιφάνεια τοποθέτησης. Έπειτα σφίξτε το φίλτρο κατά ½ στροφή.

  5. άλτε μπρος τον κινητήρα και αφήστε τον σε λειτουργία για 2 λεπτά περίπου, ώστε να βγει ο αέρας που υπάρχει στο σύστημα. Σβήστε τον κινητήρα και ελέγξτε για τυχόν διαρροές.

  Συντήρηση του συστήματος μονάδων κοπής

  σφάλεια λεπίδων

  Εάν η λεπίδα ή το μαχαίρι κλίνης έχει υποστεί φθορά ή ζημιά, μπορεί να σπάσει και κάποιο τμήμα να εκτοξευτεί προς το μέρος σας ή προς το μέρος διερχομένων ατόμων, με αποτέλεσμα την επέλευση σοβαρού τραυματισμού ή θανάτου.

  • Ελέγχετε τακτικά τις λεπίδες και τα μαχαίρια κλίνης για ενδείξεις υπερβολικής φθοράς ή ζημίας.

  • Να είστε προσεκτικοί κατά τον έλεγχο των λεπίδων. Φοράτε γάντια και δείξτε προσοχή κατά το σέρβις τους. Πραγματοποιείτε μόνο αντικατάσταση ή ακόνισμα των λεπίδων και των μαχαιριών κλίνης. Ποτέ μην πραγματοποιείτε ίσιωμα ή συγκόλληση.

  • Σε μηχανήματα με πολλαπλές μονάδες κοπής, να είστε προσεκτικοί κατά την περιστροφή μιας μονάδας κοπής, διότι μπορεί να προκαλέσει την περιστροφή των κυλίνδρων και των υπόλοιπων μονάδων κοπής.

  Έλεγχος της επαφής κυλίνδρου - μαχαιριού κλίνης

  Περιοδικότητα εργασιών συντήρησηςΔιαδικασία συντήρησης
  Πριν από κάθε χρήση ή καθημερινά
 • Ελέγξτε την επαφή κυλίνδρου - μαχαιριού κλίνης.
 • Ελέγχετε την επαφή κυλίνδρου - μαχαιριού κλίνης, ακόμα κι αν η ποιότητα κοπής υπήρξε ικανοποιητική. Πρέπει να υπάρχει μικρή επαφή σε όλο το μήκος του κυλίνδρου και του μαχαιριού κλίνης. νατρέξτε στην ενότητα «Ρύθμιση κυλίνδρου - μαχαιριού κλίνης» στο Εγχειρίδιο Χειριστή της μονάδας κοπής.

  Χρήση της προαιρετικής μπάρας ένδειξης

  Χρησιμοποιήστε την μπάρα ένδειξης (Σχήμα 97) για να ρυθμίσετε τη μονάδα κοπής. Για τη διαδικασία ρύθμισης, ανατρέξτε στο Εγχειρίδιο Χειριστή της μονάδας κοπής.

  g004552

  νάστροφη κίνηση των μονάδων κοπής

  Προειδοποίηση

  Η επαφή με τις μονάδες κοπής ή άλλα κινούμενα μέρη μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό.

  • Κρατάτε τα δάχτυλα, τα χέρια και τα ρούχα σας μακριά από τις μονάδες κοπής ή άλλα κινούμενα μέρη.

  • Μην προσπαθήσετε ποτέ να περιστρέψετε τις μονάδες κοπής με τα χέρια ή τα πόδια σας ενώ ο κινητήρας βρίσκεται σε λειτουργία.

  Προετοιμασία του μηχανήματος

  1. Προετοιμάστε το μηχάνημα για συντήρηση. νατρέξτε στην ενότητα Προετοιμασία για συντήρηση.

  2. Πραγματοποιήστε τις κατάλληλες αρχικές ρυθμίσεις κυλίνδρου - μαχαιριού κλίνης για την ανάστροφη κίνηση. νατρέξτε στο Εγχειρίδιο Χειριστή της μονάδας κοπής.

  3. Σηκώστε το κάλυμμα της πλατφόρμας (Σχήμα 71) για να αποκτήσετε πρόσβαση στον κατανομέα του χλοοκοπτικού μηχανήματος.

   g352088
  4. Σημειώστε τον αριθμό ταχύτητας στην οποία είναι ρυθμισμένο το χειριστήριο ελέγχου ταχύτητας κυλίνδρων κοπής.

   g020248
  5. Μετακινήστε το χειριστήριο ελέγχου ταχύτητας κυλίνδρων κοπής στη θέση 1 (Σχήμα 99).

  6. Μετακινήστε τον μοχλό ανάστροφης κίνησης στη θέση R (αναστροφής) (Σχήμα 99).

   Note: Το μηχάνημα είναι σε λειτουργία ανάστροφης κίνησης όταν ο επιλογέας κοπής/μεταφοράς βρίσκεται στη δεξιά θέση (MOW) (Κοπή) και ο μοχλός ανάστροφης κίνησης στη θέση R (αναστροφή).

  κόνισμα των κυλίνδρων κοπής και του μαχαιριού κλίνης

  Κίνδυνος

  Η αλλαγή της ταχύτητας περιστροφής κινητήρα κατά την ανάστροφη κίνηση μπορεί να προκαλέσει ρετάρισμα των μονάδων κοπής.

  • Μην αλλάζετε ποτέ την ταχύτητα περιστροφής κινητήρα κατά την ανάστροφη κίνηση των κυλίνδρων κοπής και των μαχαιριών κλίνης.

  • Πραγματοποιείτε ανάστροφη κίνηση μόνο με τον κινητήρα στο ρελαντί.

  1. άλτε μπρος τον κινητήρα και αφήστε τον να λειτουργεί σε χαμηλές στροφές ρελαντί.

  2. Μετακινήστε τον διακόπτη κίνησης μονάδων κοπής στη θέση ENGAGE (Ενεργοποίηση).

   g352634
  3. Μετακινήστε τον μοχλό ελέγχου χαμηλώματος/ανύψωσης μονάδων κοπής προς τα εμπρός (Σχήμα 100).

   Note: Οι κύλινδροι κοπής όλων των μονάδων κοπής περιστρέφονται ανάστροφα.

  4. Εφαρμόστε λειαντική ουσία στον κύλινδρο κοπής χρησιμοποιώντας βούρτσα με μακριά λαβή.

   Κίνδυνος

   Η επαφή με τις κινούμενες μονάδες κοπής μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.

   Για να αποφύγετε τον τραυματισμό, βεβαιωθείτε ότι βρίσκεστε μακριά από τις μονάδες κοπής προτού προχωρήσετε.

   Important: Μην χρησιμοποιείτε ποτέ βούρτσα με κοντή λαβή.

  5. Εάν οι μονάδες κοπής ρετάρουν ή είναι ασταθείς κατά την ανάστροφη κίνηση, προσαρμόστε την ταχύτητα των κυλίνδρων κοπής με το χειριστήριο ταχύτητας μέχρι αυτή να σταθεροποιηθεί και, στη συνέχεια, επαναφέρετε το χειριστήριο ταχύτητας στη ρύθμιση 1 ή την ταχύτητα που επιθυμείτε.

  6. Εάν χρειάζεται να κάνετε ρυθμίσεις στις μονάδες κοπής κατά την ανάστροφη κίνηση, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

   1. Μετακινήστε τον μοχλό ελέγχου χαμηλώματος/ανύψωσης μονάδων κοπής προς τα πίσω.

    Note: Οι μονάδες κοπής θα απενεργοποιηθούν αλλά δεν θα ανυψωθούν.

   2. Πατήστε τον διακόπτη κίνησης μονάδων κοπής στη θέση DISENGAGE (πενεργοποίηση).

   3. Σβήστε τον κινητήρα και αφαιρέστε το κλειδί.

   4. Ρυθμίστε τις μονάδες κοπής.

   5. Επαναλάβετε τα βήματα 1 έως 5.

  7. Επαναλάβετε τα βήματα 4 για τις υπόλοιπες μονάδες κοπής που θέλετε να κινήσετε ανάστροφα.

  Ολοκλήρωση ανάστροφης κίνησης

  1. Μετακινήστε τον διακόπτη κίνησης μονάδων κοπής στη θέση DISENGAGE (πενεργοποίηση).

  2. Σβήστε τον κινητήρα.

  3. Μετακινήστε τον μοχλό ανάστροφης κίνησης στη θέση F (κοπή) (Σχήμα 101).

   Important: Εάν ο μοχλός ανάστροφης κίνησης δεν μετακινηθεί και πάλι στη θέση F (κοπή) μετά τη λειτουργία ανάστροφης κίνησης, οι μονάδες κοπής δεν θα λειτουργούν ή ανυψωθούν σωστά.

   g020248
  4. Ρυθμίστε το χειριστήριο ταχύτητας μονάδων κοπής στη θέση που σημειώσατε στο βήμα 4 της ενότητας Προετοιμασία του μηχανήματος.

  5. Κλείστε το κάλυμμα του δαπέδου.

  6. Ξεπλύνετε όλη τη λειαντική ουσία από τις μονάδες κοπής.

  7. Για καλύτερη κόψη, μετά τη λειτουργία ανάστροφης κίνησης, λιμάρετε την εμπρός ακμή του μαχαιριού κλίνης.

   Note: Έτσι, θα αφαιρέσετε τυχόν προεξοχές ή αιχμηρές ακμές που υπάρχουν στο χείλος κοπής.

  Καθαρισμός

  Πλύσιμο του μηχανήματος

  Όταν χρειάζεται, πλύντε το μηχάνημα μόνο με νερό ή με ήπιο απορρυπαντικό. Κατά το πλύσιμο του μηχανήματος μπορείτε να χρησιμοποιείτε πανί.

  Important: Μην χρησιμοποιείτε υφάλμυρο ή ακάθαρτο νερό για τον καθαρισμό του μηχανήματος.

  Important: Μην χρησιμοποιείτε εξοπλισμό πλυσίματος υπό πίεση για το πλύσιμο του μηχανήματος. Ο εξοπλισμός πλυσίματος υπό πίεση μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο ηλεκτρικό σύστημα, να φθείρει σημαντικές ετικέτες ή να απομακρύνει απαραίτητο γράσο από τα σημεία τριβής. ποφύγετε την υπερβολική χρήση νερού κοντά στον πίνακα ελέγχου, τον κινητήρα και την μπαταρία.

  Important: Μην πλένετε το μηχάνημα ενώ ο κινητήρας βρίσκεται σε λειτουργία. Το πλύσιμο του μηχανήματος ενώ ο κινητήρας βρίσκεται σε λειτουργία ενδέχεται να προκαλέσει εσωτερική ζημιά στον κινητήρα.

  Αποθήκευση

  σφάλεια αποθήκευσης

  • Πριν απομακρυνθείτε από τη θέση του χειριστή, κάντε τις ακόλουθες ενέργειες:

   • Σταθμεύστε το μηχάνημα σε επίπεδο έδαφος.

   • ποσυμπλέξτε και χαμηλώστε τις μονάδες κοπής.

   • άλτε φρένο στάθμευσης.

   • Σβήστε τον κινητήρα και αφαιρέστε το κλειδί.

   • Περιμένετε να ακινητοποιηθούν όλα τα κινούμενα μέρη.

   • Πριν προβείτε σε ρύθμιση, σέρβις, καθαρισμό ή αποθήκευση του μηχανήματος, αφήστε το μηχάνημα να κρυώσει.

  • Μην αποθηκεύετε το μηχάνημα ή τα δοχεία καυσίμων σε χώρους με γυμνές φλόγες, σπινθήρες ή φλόγα-πιλότο (π.χ. σε καυστήρα, λέβητα ή άλλη συσκευή).

  Προετοιμασία του χλοοκοπτικού οχήματος

  1. Σταθμεύστε το μηχάνημα σε επίπεδο έδαφος, χαμηλώστε τις μονάδες κοπής, βάλτε το φρένο στάθμευσης, σβήστε τον κινητήρα και αφαιρέστε το κλειδί.

  2. Καθαρίστε σχολαστικά το χλοοκοπτικό όχημα, τις μονάδες κοπής και τον κινητήρα.

  3. Ελέγξτε την πίεση των ελαστικών· ανατρέξτε στην ενότητα Ρύθμιση πίεσης αέρα ελαστικών.

  4. Ελέγξτε όλα τα εξαρτήματα σύνδεσης για να διαπιστώσετε αν είναι χαλαρωμένα· σφίξτε τα, αν απαιτείται.

  5. Γρασάρετε ή λιπάνετε όλα τα γρασαδοράκια και τα σημεία περιστροφής. ν έχει παραμείνει λιπαντικό, σκουπίστε το.

  6. Εάν υπάρχουν βαμμένες επιφάνειες που έχουν γδαρθεί, ξεφλουδίσει ή σκουριάσει, τότε τρίψτε τις ελαφρά με γυαλόχαρτο και βάψτε τις με χρώμα επιδιόρθωσης. Επισκευάστε τυχόν βαθουλώματα στο μεταλλικό αμάξωμα.

  7. Κάντε σέρβις στην μπαταρία και τα καλώδια με τον ακόλουθο τρόπο· ανατρέξτε στην ενότητα Σέρβις της μπαταρίας:

   1. φαιρέστε τους ακροδέκτες της μπαταρίας από τους πόλους της μπαταρίας.

   2. Καθαρίστε την μπαταρία, τους ακροδέκτες και τους πόλους με συρματόβουρτσα και διάλυμα μαγειρικής σόδας.

   3. λείψτε τους ακροδέκτες των καλωδίων και τους πόλους της μπαταρίας με (προστατευτικό) γράσο Grafo 112X (κωδ. προϊόντος Toro 505-47) ή με βαζελίνη για προστασία από τη διάβρωση.

   4. Φορτίστε αργά την μπαταρία ανά 60 ημέρες για 24 ώρες, ώστε να αποτρέψετε τη θείωση της μπαταρίας.

  Προετοιμασία του κινητήρα

  1. ποστραγγίστε το λάδι κινητήρα από το δοχείο λαδιού και τοποθετήστε την τάπα αποστράγγισης.

  2. φαιρέστε και απορρίψτε το φίλτρο λαδιού. Τοποθετήστε ένα καινούριο φίλτρο λαδιού.

  3. Γεμίστε τον κινητήρα με το προβλεπόμενο λάδι κινητήρα.

  4. Θέστε τον κινητήρα σε λειτουργία και αφήστε τον να λειτουργεί στο ρελαντί για περίπου 2 λεπτά.

  5. Σβήστε τον κινητήρα και αφαιρέστε το κλειδί.

  6. Πραγματοποιήστε έκπλυση του ρεζερβουάρ καυσίμου με φρέσκο, καθαρό καύσιμο.

  7. Σφίξτε όλες τις συνδέσεις του συστήματος καυσίμου.

  8. Καθαρίστε σχολαστικά το συγκρότημα του φίλτρου αέρα και κάντε σέρβις.

  9. Σφραγίστε την είσοδο του φίλτρου αέρα και την έξοδο εξάτμισης με ταινία ανθεκτική στις καιρικές συνθήκες.

  10. Ελέγξτε την προστασία του αντιψυκτικού και προσθέστε διάλυμα που αποτελείται κατά 50% από νερό και κατά 50% από αντιψυκτικό υγρό αιθυλενογλυκόλης, όπως απαιτείται ανάλογα με την αναμενόμενη χαμηλότερη θερμοκρασία στην περιοχή σας.

  ποθήκευση της μπαταρίας

  ν αποθηκεύσετε το μηχάνημα για περισσότερο από 30 ημέρες, αφαιρέστε την μπαταρία και φορτίστε την πλήρως. ποθηκεύστε την είτε σε ράφι είτε στο μηχάνημα. φήστε τα καλώδια αποσυνδεδεμένα αν τα αποθηκεύσετε στο μηχάνημα. ποθηκεύστε την μπαταρία σε δροσερό περιβάλλον για να αποφύγετε τη γρήγορη αποφόρτισή της. Για να μην παγώσει η μπαταρία, βεβαιωθείτε ότι είναι πλήρως φορτισμένη. Το ειδικό βάρος των υγρών μια πλήρως φορτισμένης μπαταρίας είναι από 1,265 έως 1,299.

  Επίλυση προβλημάτων

  Επεξήγηση της οθόνης της διαγνωστικής λυχνίας ACE

  Το μηχάνημα διαθέτει ηλεκτρονικό ελεγκτή που ελέγχει τις περισσότερες από τις λειτουργίες του μηχανήματος. Ο ελεγκτής καθορίζει ποια λειτουργία απαιτείται για τα διάφορα σήματα εισόδου από τους διακόπτες (π.χ., διακόπτης καθίσματος, διακόπτης μίζας κ.λπ.) και στέλνει σήματα εξόδου που ενεργοποιούν τις ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες ή τους ηλεκτρονόμους (ρελέ) για την απαιτούμενη λειτουργία του μηχανήματος.

  Για να μπορεί ο ηλεκτρονικός ελεγκτής να ελέγξει το μηχάνημα όπως πρέπει, κάθε ένας από τους διακόπτες εισόδου και τις ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες και τους ηλεκτρονόμους (ρελέ) εξόδου πρέπει να είναι συνδεδεμένοι και να λειτουργούν σωστά.

  Χρησιμοποιήστε την οθόνη της διαγνωστικής λυχνίας ACE για επαλήθευση και αποκατάσταση όλων των ηλεκτρικών λειτουργιών του μηχανήματος.

  Επαλήθευση της λειτουργίας των διακοπτών ενδοασφάλισης

  1. Σταθμεύστε το μηχάνημα σε επίπεδο έδαφος, χαμηλώστε τις μονάδες κοπής, βάλτε χειρόφρενο και σβήστε τον κινητήρα.

  2. φαιρέστε το κάλυμμα από τον πίνακα ελέγχου.

  3. Εντοπίστε την πλεξούδα καλωδίωσης και το βύσμα επιστροφής (Σχήμα 102).

   g020260
  4. ποσυνδέστε προσεκτικά το βύσμα επιστροφής από το βύσμα της καλωδίωσης.

  5. Συνδέστε το βύσμα της οθόνης της διαγνωστικής λυχνίας ACE στο βύσμα της καλωδίωσης (Σχήμα 103).

   Note: εβαιωθείτε ότι στην οθόνη της διαγνωστικής λυχνίας ACE έχει τοποθετηθεί η σωστή ετικέτα.

   g004140
  6. Γυρίστε τον διακόπτη της μίζας στη θέση ON (Σε λειτουργία), αλλά μην θέσετε το μηχάνημα σε λειτουργία.

   Note: Το κείμενο με κόκκινο χρώμα στην ετικέτα αναφέρεται στους διακόπτες εισόδου και αυτό με πράσινο στις εξόδους.

  7. Πρέπει να ανάβει η λυχνία LED «inputs displayed» (εμφανίζονται οι είσοδοι) στην κάτω δεξιά στήλη της διαγνωστικής λυχνίας ACE. Εάν ανάβει η λυχνία LED «outputs displayed» (εμφανίζονται οι έξοδοι), πατήστε το κουμπί εναλλαγής που υπάρχει στη διαγνωστική λυχνία ACE για να αλλάξετε στη λυχνία LED «inputs displayed» (εμφανίζονται οι είσοδοι).

   Όταν κλείνει ένας διακόπτης εισόδου, η διαγνωστική λυχνία ACE ανάβει τη λυχνία LED που σχετίζεται με το συγκεκριμένο σήμα εισόδου.

  8. λλάξτε μεμονωμένα κάθε έναν από τους διακόπτες από ανοικτό σε κλειστό (δηλ., καθίστε στο κάθισμα, πατήστε το πεντάλ του γκαζιού κ.λπ.), και παρατηρήστε ότι η αντίστοιχη λυχνία LED στη διαγνωστική λυχνία ACE αναβοσβήνει όταν κλείνει ο αντίστοιχος διακόπτης. Επαναλάβετε αυτή τη διαδικασία για όλους τους διακόπτες που μπορείτε να αλλάξετε χειροκίνητα.

  9. ν ένας διακόπτης είναι κλειστός και η αντίστοιχη λυχνία LED δεν ανάβει, ελέγξτε όλα τα καλώδια και τις συνδέσεις του διακόπτη ή/και ελέγξτε τους διακόπτες με μετρητή ohm ή πολύμετρο. ντικαταστήστε τυχόν ελαττωματικούς διακόπτες και επισκευάστε τυχόν ελαττωματική καλωδίωση.

   Note: Η οθόνη της διαγνωστικής λυχνίας ACE έχει επίσης τη δυνατότητα να εντοπίζει ποιες ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες ή ηλεκτρονόμοι (ρελέ) εξόδου είναι ενεργοποιημένοι. υτός είναι ένας γρήγορος τρόπος να διαπιστώσετε αν μια δυσλειτουργία του μηχανήματος αφορά το ηλεκτρικό ή το υδραυλικό σύστημα.

  Επαλήθευση της λειτουργίας εξόδου

  1. Σταθμεύστε το μηχάνημα σε επίπεδο έδαφος, χαμηλώστε τις μονάδες κοπής, βάλτε χειρόφρενο, σβήστε τον κινητήρα και αφαιρέστε το κλειδί.

  2. φαιρέστε τη θυρίδα πρόσβασης από το πλάι του βραχίονα ελέγχου.

  3. Εντοπίστε την πλεξούδα καλωδίωσης και τα βύσματα που υπάρχουν κοντά στον ελεγκτή.

  4. ποσυνδέστε προσεκτικά το βύσμα επιστροφής από το βύσμα της καλωδίωσης.

  5. Συνδέστε το βύσμα της διαγνωστικής λυχνίας ACE στο βύσμα της καλωδίωσης.

   Note: εβαιωθείτε ότι στη διαγνωστική λυχνία ACE έχει τοποθετηθεί η σωστή ετικέτα.

  6. Γυρίστε τον διακόπτη της μίζας στη θέση ON (Σε λειτουργία), αλλά μην θέσετε το μηχάνημα σε λειτουργία.

   Note: Το κείμενο με κόκκινο χρώμα στην ετικέτα αναφέρεται στους διακόπτες εισόδου και αυτό με πράσινο στις εξόδους.

  7. Πρέπει να ανάβει η λυχνία LED «outputs displayed» (εμφανίζονται οι έξοδοι) στην κάτω δεξιά στήλη της διαγνωστικής λυχνίας ACE. Εάν ανάβει η λυχνία LED «inputs displayed» (εμφανίζονται οι είσοδοι), πατήστε το κουμπί εναλλαγής που υπάρχει στη διαγνωστική λυχνία ACE για να αλλάξετε στη λυχνία LED «outputs displayed» (εμφανίζονται οι έξοδοι).

   Note: Για το επόμενο βήμα ίσως χρειαστεί να κάνετε εναλλαγή αρκετές φορές μεταξύ του «inputs displayed» (εμφανίζονται οι είσοδοι) και του «outputs displayed» (εμφανίζονται οι έξοδοι). Για εναλλαγή στο προηγούμενο και επόμενο βήμα, πατήστε το κουμπί εναλλαγής μία φορά. υτό μπορείτε να το κάνετε όσες φορές χρειαστεί. Μην κρατάτε το κουμπί πατημένο.

  8. Καθίστε στο κάθισμα και προσπαθήστε να εκτελέσετε την επιθυμητή λειτουργία του μηχανήματος. Πρέπει να ανάβουν οι αντίστοιχες λυχνίες LED εξόδου υποδεικνύοντας ότι η ηλεκτρονική μονάδα ελέγχου (ECM) ενεργοποιεί τη συγκεκριμένη λειτουργία.

   Note: ν δεν ανάψουν οι σωστές έξοδοι LED, επαληθεύστε ότι οι επιθυμητοί διακόπτες εισόδου βρίσκονται στις κατάλληλες θέσεις ώστε να είναι δυνατή η εκτέλεση της λειτουργίας. Επαληθεύστε τη σωστή λειτουργία των διακοπτών. ν οι δείκτες εξόδων LED είναι ενεργοποιημένοι όπως προβλέπεται, αλλά το μηχάνημα δεν λειτουργεί σωστά, αυτό υποδεικνύει ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα που δεν σχετίζεται με το ηλεκτρικό σύστημα. Πραγματοποιήστε τις αναγκαίες επισκευές.

   Note: Εν κάθε διακόπτης εξόδου είναι στη σωστή θέση και λειτουργεί σωστά, αλλά οι λυχνίες LED εξόδου δεν ανάβουν σωστά αυτό υποδεικνύει πρόβλημα στην ECM. Σε αυτήν την περίπτωση, επικοινωνήστε με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της Toro για βοήθεια.

   Important: Δεν πρέπει να αφήνετε την οθόνη της διαγνωστικής λυχνίας ACE συνδεδεμένη με το μηχάνημα. Δεν είναι σχεδιασμένη να αντέχει τις συνθήκες καθημερινής χρήσης του μηχανήματος. Όταν ολοκληρώσετε τη χρήση της διαγνωστικής λυχνίας ACE, αποσυνδέστε την από το μηχάνημα και συνδέστε το βύσμα επιστροφής στο βύσμα της καλωδίωσης. Το μηχάνημα δεν λειτουργεί αν δεν συνδεθεί το βύσμα επιστροφής στην καλωδίωση. ποθηκεύστε τη διαγνωστική λυχνία ACE σε στεγνό, ασφαλές χώρο στο συνεργείο, όχι στο μηχάνημα.